Jotkut asiakkaamme ovat saaneet 26.1.2023 päivätyn, luottoa koskevan virheellisen laskun teknisestä häiriöstä johtuen. Häiriön piirissä olevat asiakkaat tulevat saamaan korjatun laskun ensi tilassa. Pahoittelemme tapahtunutta!

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Yritysperintää koskevat perintälain muutokset

Ossi Lahti

Nopeasti uudelleen pahentunut koronavirustilanne vaikuttaa myös Suomessa yritystoimintaan sekä yritysten maksukykyyn taloustilanteen varovaisesta elpymisestä huolimatta. Tilanteen helpottamiseksi eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät perintälain väliaikaiset muutokset, joiden tarkoituksena on parantaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten asemaa.

Väliaikaisella lainsäädännöllä halutaan varmistaa, että yrityssaatavien perintäkulut laskevat nykyistä alemmalle tasolle, ja ettei yritysperinnässä käytössä olevalla tratta-perinnällä vaikuteta kielteisesti elinkeinoharjoittajiin rinnastettavissa olevien yritysten maksukykyyn.  Lakimuutos tiukentaa yritysperinnän sääntelyä vaikuttamalla yritysvelallisen perintäkulujen määrään sekä kokonaiskuluvastuuseen. Väliaikainen muutos astuu voimaan 1.1.2021 ja sen on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Mitä väliaikainen perintälain muutos tarkoittaa käytännössä?

  • Väliaikaiset lakimuutokset ovat voimassa 1.1.-30.6.2021
  • Laki koskee muiden kuin kuluttajasaatavien perintää
  • Väliaikaista sääntelyä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen toteutettaville perintätoimille
  • Lain myötä säädellään yritysperinnän perintäkuluille enimmäismäärät sekä yritysten kokonaiskuluvastuuta
  • Kulullisille perintätoimille asetetaan aikarajat ja enimmäismäärät
  • Tratan käyttö kielletään velallisen ollessa yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
  • Trattaa ei saa merkitä luottotietorekisteriin, mikäli velallisena olevan osakeyhtiön liikevaihto on alle 100 000 euroa tai käynnissä on osakeyhtiön ensimmäinen tilikausi. Osakeyhtiöllä on itsellään ilmoitusvelvollisuus asiasta.

Kauan lakimuutos on voimassa ja ketä se koskee?

Perintälain väliaikainen muutos tulee voimaan 1.1.2021 ja sen on tarkoitus olla voimassa 30.6.2021 asti. Väliaikaislakia ja sen säädöksiä sovelletaan perintätoimiin, jotka tehdään lain voimassaoloaikana. Ehdotettu kulusääntely koskee yritysten lisäksi myös asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä. Tilapäinen perintälain muutos ei koske yksityishenkilöihin kohdistuvia perintätoimia eli kuluttajaperintää, vaan ainoastaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintää.

Lakimuutos vaikuttaa sen voimassaoloaikana perintäkulujen euromääriin sekä velallisen kokonaiskuluvastuuseen. Lisäksi sillä on vaikutus perintätoimien aikarajoihin ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääriin. Trattaperintä kielletään muilla kuin osakeyhtiöillä.

Väliaikaisen lakimuutoksen vaikutukset yritysperinnän kuluihin

Väliaikainen lakimuutos vaikuttaa yritysperinnän kuluihin, sillä lain voimassaoloajaksi käyttöön otetaan kuluttajaperinnän tapaan lainsäädännössä asetetut euromääräiset rajat, jotka koskevat 1.1.2021 alkaen tehtäviä perintätoimia. Lakimuutoksen myötä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla toimitetusta maksumuistutuksesta voi laskuttaa enintään 10 euroa. Lisäksi perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla toimittamasta maksuvaatimuksesta velalliselle muodostuvat kulut saavat olla enintään 50 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa, tai enintään 80 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa. Mikäli kyseessä on samaa saatavaa koskeva uusi maksuvaatimus ovat enimmäiskulut puolet edellisistä, eli 25 euroa tai 40 euroa saatavan pääomasta riippuen.

Kun velallisen pyynnöstä tehdään maksuajan pidennys, voi tästä veloittaa enintään 10 euroa. Yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta maksusuunnitelmasta, joka on tehty kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, voi laskuttaa enintään 30 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa tai maksusuunnitelma käsittää enintään neljä maksuerää. Mikäli saatavan pääoma on yli 500 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää, on enimmäisveloitus 60 euroa. Lisäksi voidaan veloittaa 5 euroa maksuerästä seitsemännestä maksuerästä lukien, jos maksusuunnitelman on sovittu käsittävän enemmän kuin kuusi maksuerää.

Tratan käyttämisestä aiheutuvia kuluina voidaan väliaikaisen lakimuutoksen aikana laskuttaa enintään 100 euroa. Lisäksi konkurssilain mukaisesta maksukehotuksesta voidaan veloittaa enintään 100 euroa sekä mainitun maksukehotuksen todisteellisesta tiedoksiantamisesta aiheutuvat todelliset kulut. Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut enemmän kuluja muun muassa velallisen tekemien, aiheettomiksi todettujen huomautusten selvittämisen myötä. Perintää harjoittavalla on velvollisuus esittää erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista.

Perintäkulujen enimmäismääriä koskevilla säännöksillä ei vaikuteta velkojan oikeuteen saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena. Vakiokorvaus voidaankin vaatia heti, kun velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Kuitenkin vakiokorvaus tulee laskea mukaan perintäkulujen enimmäismäärään, joka on väliaikaislain myötä joko 230 euroa, kun saatavan pääoma on enintään 500 euroa, tai 410 euroa saatavan pääoman ollessa yli 500 euroa.

Toimenpide

Veloitus

Maksumuistutus

10 €

Maksuvaatimus < 500 €

50 €

2. maksuvaatimus < 500 €

25 €

Maksuvaatimus > 500 €

80 €

2. maksuvaatimus > 500 €

40 €

Maksuajan pidennys

10 €

Maksusuunnitelma < 500 €

30 €

Maksusuunnitelma > 500 €

60 €

Tratta

100 €

Konkurssiuhkainen maksukehotus

100 €

 

Kokonaiskulukatto < 500 €

230 €

Kokonaiskulukatto > 500 €

410 €

 

Aikarajat ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismäärät

Perintälain väliaikainen muutos tuo tullessaan myös uudet aikarajat muuhun kuin kuluttajasaatavien perintään. Uudesta maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 7 päivää. Lisäksi maksuajan pidennyksestä saisi vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.

Velalliselta saa pääsääntöisesti vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksuvaatimuksesta, yhdestä tratasta ja yhdestä konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Perintäkuluja voi kuitenkin vaatia vain yhdestä maksuvaatimuksesta, jos velan perintää jatketaan tratalla. Velalliselta saa lisäksi vaatia kuluja enintään yhdestä maksusuunnitelmasta. Kuitenkin mikäli perittävän saatavan pääoma on yli 500 euroa, kuluja saa vaatia kahdesta maksusuunnitelmasta. Velalliselta saa vaatia perintäkuluja useammista toimista, jos perintätoimiin on ollut erityinen tarve, jolloin velalliselle on esitettävä erittely toteutetuista perintätoimista ja niiden perusteista.

Tratan käyttö yritysperinnässä

Lakimuutoksen myötä tratan käyttö kielletään perintätoimena, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäksi trattaa ei saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin, mikäli velallisena oleva osakeyhtiö ilmoittaa viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton alittavan 100 000 euroa, tai mikäli osakeyhtiöllä on käynnissä vasta ensimmäinen tilikausi. Näitä koskeva selvitys on toimitettava tratan lähettäjälle ennen tratan julkaisemista tai ilmoittamista.

Kuten muiden yritysperintää rajoittavien säännösten osalta, myös tratan käyttämisen kieltoa ja kieltoa julkaista tai ilmoittaa saatava merkittäväksi luottotietorekisteriin sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeen suoritettaviin perintätoimiin.

Miten väliaikainen perintälaki vaikuttaa toimintaamme?

Olemme Svealla huomioineet väliaikaisen lain mukanaan tuomat vaatimukset. Muuttuneen lainsäädännön myötä olemme tehneet muutoksia tietojärjestelmiin, perintäprosessiin, perintäkuluhinnastoon sekä kirjeteksteihin. Olemme yksinkertaistaneet perintäprosessiamme ja teemme tarvittavat yritystarkistukset jo prosessin alkuvaiheessa. Perintäkulumme ovat luonnollisesti lain mukaisia ja olemme luopuneet tratta-perinnästä muiden kuin osakeyhtiöiden kohdalla.

Tekemillämme muutoksilla tullaan helpottamaan yritysvelallisten asemaa. Väliaikaisen lain tuomia vaikutuksia toimeksiantajina olevien yritysten toimintaan on kuitenkin vaikea arvioida. Lisäksi koronapandemian vielä jatkuessa sen vaikutuksia yritystoimintaa on vielä mahdoton ennustaa. Henkilökuntamme on kuitenkin koulutettu uuden lain tuomista muutoksista vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Palvelemmekin teitä myös tänä poikkeusaikana parhaamme mukaan ja autamme teitä sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää perintälain väliaikaisesta muutoksesta tai sen vaikutuksista perintätoimiimme.

 

Ossi Lahti