Sweden
Logga in

Penningtvätt

Så arbetar Svea Bank för att förhindra penningtvätt

Arbetet med att förhindra penningtvätt

Europaparlamentet har antagit ett tredje penningtvättsdirektiv om åtgärder för att ytterligare förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt* och finansiering av terrorism**. I Sverige har den tidigare lagen (1993:786) om åtgärder mot penningtvätt, med anledning av det tredje penningtvättsdirektivet, ersatts av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I lagen, som trädde i kraft den 15 mars 2009, finns bestämmelser som ska tillämpas av banker, så som Svea Bank AB (publ), som står under tillsyn av Finansinspektionen. Efterlevs inte lagen utfärdar Finansinspektionen sanktioner mot Svea Bank.

Hörnstenarna i det tredje penningdirektivet är identitetskontroll och gransknings- och rapporteringsskyldighet som åligger Svea Bank. Mer detaljerade krav ställs på att Svea Bank ska ha kännedom om sina kunder. De grundläggande delarna utgörs av identitetskontroll, kontroll av verklig huvudman, vetskap om affärsförbindelsens syfte och art samt en kontinuerlig uppföljning.

På Svea Bank arbetar vi proaktivt för att förhindra att vi utnyttjas för penningtvätt, terrorismfinansiering och annan brottslighet. För att skydda dig som kund och trygga den svenska finansiella marknaden, måste vi därför ställa vissa frågor för att säkerställa att vi känner dig och dina affärer väl. Innan du blir ny kund hos oss måste vi be dig styrka din identitet med ID-handling och eventuellt förtydliga syftet med din verksamhet eller ärende om det inte är uppenbart. Som befintilg kund kan vi komma att behöva kontakta dig för att uppdatera våra uppgifter, med en ny vidimerad ID-handlingskopia till exempel. Svea Bank kan också komma att behöva ställa frågor vid enstaka transaktioner.

Förklaring av begreppen

*Penningtvätt är en process varigenom pengar och tillgångar från brottslig verksamhet förs in i det lagliga, finansiella legala systemet för att dölja den brottsliga källan. Bakomliggande brott kan t ex vara rån, förfalskningar, skattebrott, narkotikahandel, prostitution, trafficking eller människohandel.

**Terrorismfinansiering är insamling, tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de är avsedda att användas för terrorism.