Sweden
Logga in

GDPR - Dataskyddsförordningen

Regler för behandling av personuppgifter - Svea Inkasso

EU har sedan 2012 arbetat med att anpassa det nuvarande dataskyddsdirektivet till den tekniska utvecklingen. EU:s dataskyddsarbete resulterade i en förordning som den 25 maj 2018 ersatte tidigare dataskyddsdirektiv. PuL (personuppgiftslagen) ersätts alltså av GDPR (General Data Protection Regulation) som är ett gemensamt regelverk för hela EU. På svenska kallas den Dataskyddsförordningen.

Svea Inkasso AB, 556214–1423, (som vi nedan anger som "Svea Inkasso", "vi", "oss" och "vår") verkar under Inkassolagen och står under Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) tillsyn.

Svea Inkasso är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vill informera dig om vad som gäller från och med den 25 maj 2018.

Svea Inkasso samlar in och behandlar personuppgifter i register och på andra sätt, t ex för elektronisk åtkomst och kommunikation. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring, sammanställning, utvärdering och analys av uppgifterna inför vidtagande av inkassoåtgärder mot dig och för statistiska ändamål.

Personuppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag vid fullgörande av inkassouppdrag eller annat likartat uppdrag i ärendet där du är registrerad som gäldenär, motpart eller på annat sätt berörd och också i syfte att uppdatera uppgifterna med korrekta kontaktuppgifter.

Svea Inkasso är medlem i branschorganisationen Svensk Inkasso som utarbetat etikregler gällande behandling av personuppgifter i inkassoverksamheten. Det utgör en garant för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagreglerna i inkassoverksamheten.

Personuppgifter vi behandlar om dig

De personuppgifter vi behandlar om dig är bland annat namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress. Vi behandlar även uppgifter om ditt kundnummer hos din leverantör (vår uppdragsgivare), fakturanummer, skuldbelopp, ärendenummer hos Svea Inkasso, din ekonomiska status och din betalningshistorik. Om du representeras av ett ombud behandlas även de uppgifterna. Uppgifter registreras också om betalnings- och exekutionsmål som anhängiggjorts vid domstolar och Kronofogden med dig som part. I de fall betalningsförpliktelsen inte fullgörs kan en fordran bli föremål för bevakningsåtgärder.

Hur hämtas personuppgifterna in?

Personuppgifterna hämtas främst från din fordringsägare (vår uppdragsgivare, borgenären), och från dig själv vid direkta kontakter med dig. Du är inte skyldig att lämna uppgifter men ärendets handläggning underlättas om information lämnas och ärendet kan bli mer besvärligt, sämre utrett och mer kostsamt för dig om uppgifter inte lämnas. Personuppgifter hämtas också från offentliga register, främst från statlig förvaltning (domstolar, Skatteverket och Kronofogden) men även från andra register som är allmänt tillgängliga (bil-, adress- och fastighetsregistret).

Personuppgifter hämtas in och registreras fortlöpande under hela den tid ett ärende är aktuellt hos Svea Inkasso. Du får normalt inte någon ytterligare information från oss gällande behandling av personuppgifter, om du inte själv begär det. Du kan ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att logga in på Mina Sidor med BankID.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan lämnas ut till din fordringsägare (vår uppdragsgivare, borgenären) och till domstolar och myndigheter i samband med fastställande av krav och vidtagande av exekutiva åtgärder.

Dina personuppgifter delas även med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut delar av dina personuppgifter till Bisnode Information AB med syfte att hämta uppgifter om din ekonomiska status. Informationen används som beslutsunderlag för fortsatt hantering.

Sekretess m m

I inkassoverksamhet råder lagstadgad tystnadsplikt under straffansvar. Personal hos oss och hos personuppgiftsbiträde som har tillgång till uppgifterna har lagstadgad och avtalad tystnadsplikt gällande information om dina personliga förhållanden.

Det är Svea Inkassos ansvar att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt, både tekniskt och organisatoriskt. Svea Inkasso ska vidta åtgärder för att uppgifterna behandlas inom ramen för vad som är tillåtet, och att de inte kommer på avvägar.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

De rättsliga grunderna för ett inkassobolags behandling av personuppgifter är flera, främst att uppgifter behövs för att inkassobolaget ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, inkassoverksamhet, som är föremål för lagreglering i Sverige. Därutöver är inkassoverksamhet ett viktigt enskilt intresse då verksamheten möjliggör för fordringsägare att göra gällande sina fordringar och ytterst verka för ett fungerande kreditliv. Ytterligare rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex att ange rätt personuppgifter i mål vid myndighet och domstol) och för att fullgöra ett avtal (fullgöra betalningsförpliktelsen).

Ändamål för behandlingen av dina personuppgifter

Avsikten med Svea Inkassos behandling av personuppgifterna är att inkassouppdrag ska kunna fullgöras och redovisas lagenligt, effektivt och säkert. Huvudsakligen består det i att få betalt för förfallna obetalda fakturor, men även att bistå våra uppdragsgivare med uppsägning av t ex ett hyreskontrakt eller ett lån och att administrera delgivning eller andra legala uppdrag av olika slag.

Exempel på ändamål för vilka personuppgifter behandlas inom inkassoverksamhet är:

  • administration av krav, uppgörelser, betalningar och verkställighet av olika slag
  • bedömning av betalningsförmåga och ekonomisk tillförlitlighet
  • administration av de avtalsförhållanden som fordringsanspråket grundar sig på inklusive betalningar och andra fullgöranden
  • ekonomiadministration och redovisning
  • statistik och sammanställningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter behandlas under den tid det är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt avtal med vår uppdragsgivare, din fordringsägare.

Våra register ska gallras så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har dock infört bestämda tidsgränser; uppgifterna ska lagras i minst sex månader efter slutfört uppdrag i syfte att besvara frågor och möjliggöra inspektion. Uppgifterna ska sedan gallras inom 36 månader efter slutfört uppdrag.

Kategorisering och scoring

I inkassoverksamhet används vissa automatiserade processer med inslag av profilering och syftar till att skilja ut de ärenden där en mindre ingripande indrivningsåtgärd kan vidtas. De automatiska processer som förekommer i inkassoverksamhet är en integrerad del av inkassoförfarandet och är nödvändiga för utförandet av inkassoverksamheten. De automatiska beslutsprocesserna är tillåtna och omfattas inte av Dataskyddsförordningens förbud i artikel 22.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter överföras till ett land utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men aldrig utan att vi har säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder finns för att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära rättelse, radering, begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Om du anser att vi har felaktiga personuppgifter om dig ska du kontakta oss på dataskydd@svea.com eller ringa 08-735 29 29 och meddela oss vad du anser är felaktigt. Vi kommer kort därefter att återkomma till dig med vårt beslut.

Rätten till rättelse finns enbart i de fall personuppgiften objektivt anses felaktig. Om du inte är överens med Svea Inkasso kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för avgörande.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dem till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för avgörande.

Du har rätt att begära tillgång till vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ett så kallat registerutdrag. Om du önskar ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi behandlar för din del kan du antingen logga in på Mina Sidor med BankID och beställa registerutdrag där eller skicka ett egenundertecknat brev till oss på adress:

Svea Inkasso AB
Registerutdrag
169 81 Solna

så skickas ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress.

Kontakta oss

Om du har allmänna frågor kring GDPR (Dataskyddsförordningen) kontakta oss via post på ovan nämnda adress, dataskydd@svea.com eller på telefonnummer 08-735 29 29 så hjälper vi dig.