Sweden
Logga in

Angående Svea Banks verksamhet i Ryssland

Publicerad onsdag 08 november 2023 01:45

Vi får frågor kring ett dotterbolag vi har i Ryssland, vars verksamhet i en artikel i DI den 6 november 2023 framstår som om den växer. Det är felaktigt. Tillgångarna växer därför att lågt värderade fordringar omvandlas till pengar men inga nya medel tillförs verksamheten, som minskar.

Svea Bank driver sedan 2009 verksamhet i Ryssland. Verksamheten är en del av gruppens Östeuropeiska del som, utöver Ryssland, består av Ukraina, Kroatien, Serbien, Polen och Rumänien och går ut på att förvärva och hantera förfallna lånefordringar, dvs i huvudsak en inkassotjänst.

Beträffande vår verksamhet i Ryssland

–  Under våren 2022 hade vi en plan att lämna Ryssland som inte visade sig fungera varför vi valde att istället successivt minska verksamheten och utvärdera olika alternativa lösningar.   

–  Svea har slutat tillföra den ryska verksamheten ny finansiering. Detta skedde omedelbart efter krigsutbrottet. 

–  Verksamheten i Ryssland anpassas kontinuerligt till lägre affärsvolymer. Dock genereras kassaflöden från de tillgångar bolaget ägde i februari 2022 (och som förvärvats 2009-2022) varför fordringarna minskar och tillgångar på bank ökar.

–  Det är svårt att föra ut medel ur landet, den högsta tillåtna transfereringen är c:a 100.000 Euro per månad per bolag vilket vi givetvis utnyttjar. 

–   En avveckling, i form av en försäljning, är kringgärdad av en mycket komplex tillståndsprocess från ryska myndigheter med beskattning som går direkt till den ryska statsbudgeten.

Vi vill också tillägga att vi sedan invasionen skedde aktivt stöttat vår personal i Ukraina med både hjälp till evakuering av familjer samt material och förnödenheter.