Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Tietosuojaseloste

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

Tietosuojaseloste

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

1. REKISTERINPITÄJÄ

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (jäljempänä ”Svea Bank”), 3237195-7

Mechelininkatu 1A, 00180 HELSINKI

p. 09-4242 3030, e-mail: info@svea.fi

2.  YHTEYDENOTOT           

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

Mechelininkatu 1A, 00180 HELSINKI

p. 09-4242 3030, e-mail: info@svea.fi

Tietosuoja-asioihin liittyvät tiedustelut voi lähettää myös osoitteella tietopyynto@svea.fi.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Svea Bankin luottotoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen, sekä Svea Bankin ja sen asiakkaiden välisen luottosuhteen hoitamiseen, lainapäätösten tekemiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Lisäksi käsittelemme rekrytoinnin yhteydessä työnhakijoidemme henkilötietoja. Tietojen käsittely perustuu aina joko sopimukseen, suostumukseen, lakiin tai muuhun oikeutetun edun suojaamiseen. Tallennamme vain tarpeelliset tiedot.

Käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen sisältyvät

 • rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen
 • yhteystietojen hallinnointi
 • laskutustoimenpiteet
 • luotonmyöntö ja luottojen seuranta. Teemme sekä automaattisia että manuaalisia luottopäätöksiä
 • sopimuksen toteuttaminen, palvelujen hallinnointi ja varmistaminen
 • rekrytointiprosessiin liittyvien toimenpiteiden suorittaminen
 • Yhteydenpito asiakkaisiin, työnhakijoihin ja yhteistyökumppaneihin
 • asiakaspalvelu, johon kuuluu muun muassa asiakaspalautteen käsitteleminen, asiakasviestintä ja muu asiakassuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin liittyvät kulloinkin tarpeelliset toimenpiteet.
 • hallinnolliset tarkoitukset, kuten sisäisten järjestelmien ja sovellusten turvaaminen ja ylläpitäminen
 • liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus
 • anonymisoidun datan analysointi palveluidemme kehittämiseksi ja tehostamiseksi
 • lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden tai muiden lakisääteisten sitovien velvoitteiden hoitaminen. Lakiin perustuvia käsittelyvelvoitteita voi johtua muun muassa laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, kuluttajansuojalaista, kirjanpitolaista sekä tietosuojalaeista.
 • tietojen luovutus jäljempänä eritellyn mukaisesti
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sähköistä suoramarkkinointia ei kohdenneta kuluttaja-asiakkaille ilman nimenomaista suostumusta.
 • ongelmatilanteiden ja väärinkäytösten ehkäiseminen ja selvittäminen

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan tietoja kussakin tilanteessa vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen. Kerättävät tiedot vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan minkälaista luottoa olet hakenut, oletko takaajana tai haetko meiltä töitä.

Saatamme kerätä sinusta seuraavia tietoja:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sukupuoli
 • sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • luottotiedot
 • Mahdollisesti tieto asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta tai siitä vapautumisesta.
 • Mahdollisesti tiedot työsuhteesta sekä muut mahdolliset luotonsaajan taloudellista asemaa kuvaavat tiedot, kuten tiedot perhesuhteista ja muiden velkojen määrästä.
 • Sopimustiedot, kuten tiedot myönnetystä luotosta/luotoista, niiden maksuista ja käsittelyvaiheista sekä asiaan muuten liittyvät tiedot.
 • Rekisteriin merkitään myös kyseessä olevan henkilön luottoa/luottoja koskevat yksilöinti- ja sopimustiedot eli luoton numero, luoton määrä, luoton sovittu maksu- ja/tai lyhennysaikataulu, luotolle sovittu korko ja kulut sekä muut maksut, luotonsaajan tekemät luoton lyhennykset ja mahdolliset muut transaktiot. Lisäksi tallennamme tietoja asian käsittelyvaiheista, yhteydenotoista sekä asiakaspalautteesta.
 • Työnhakijoiden osalta tallennamme ReachMee -palvelun kautta hakijan itsensä antamat tiedot sekä hakemukseen mahdollisesti liitetyt dokumentit.

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET                

Rekisteriin saadaan tietoja

 • rekisteröidyltä itseltään
 • asiakkaan suostumuksella luottojenvälityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä
 • luottotietorekistereistä (Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy)
 • valtakunnallisesta numerotietokannasta
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä
 • Trafilta
 • julkisista rekistereistä lain sallimissa rajoissa saatavat tiedot, esimerkiksi PEP- ja sanktiolistat
 • esitutkinta- ja oikeusasiakirjoista sekä ulosottoviranomaiselta
 • väestötietojärjestelmästä
 • Rekisteröidyn suostumuksella myös muista lähteistä tai muita palveluntarjoajia käyttäen.
 • Asiakasrekisteriin rekisteröidään asiakkaan suostumuksella luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä myös toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.

6. AUTOMAATTINEN KÄSITTELY JA PROFILOINTI

6.1. Käsittelyn tarkoitus ja seuraukset rekisteröidylle

Automatisoituja päätöksiä ja profilointia saatetaan käyttää luottosopimuksen solmimiseksi, luottopäätöksen tekemiseksi sekä mm. luottopäätöksen tukena laskemaan henkilön luottokelpoisuutta. 

Automaattinen käsittely ja profilointi ovat välttämättömiä luottosopimuksen solmimiseksi sekä identiteettivarkauksien väärinkäytösten välttämiseksi. Automaattisella käsittely mahdollistaa hakemusten objektiivisen, tasapuolisen ja nopean käsittelyn.  Luotonantajalla on myös lakisääteinen velvollisuus selvittää luotonhakijan maksukykyä.

Automaattisen käsittelyn ja profiloinnin seuraukset rekisteröidylle ovat joko haetun luottohakemuksen automaattinen hyväksyntä tai hylkääminen. 

6.2. Arvioitavat tiedot ja tietolähteet

Luottopäätöksen tukena käytetään rekisteröidyn maksukykyä kuvaavia tietoja, kuten haettua luottoa koskevia, rekisteröidyn itsensä luotonhakuprosessissa antamia, Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä ja Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä sekä Svean sisäisestä asiakasrekistereistä saatavia maksuhistoria- ja luottotietoja. Lisäksi saatetaan hyödyntää Väestötietorekisteristä luotonmyöntötarkoituksiin saatavia osoitetietoja, tietoa mahdollisesta edunvalvonnasta sekä Bisnode Finland Oy:lta saatavia rekisteröidyn yritysyhteyksiä koskevia luottoluokitustietoja. 

Svea Direkt- kuluttajaluotoissa, joissa tehdään rekisteröidystä yksilöllinen taloudellinen arvio, saatetaan luottopäätöksen tukena hyödyntää myös Bisnode Finland Oy:n tilastolliseen mallintamiseen perustuvaa luottoluokitusta (Bric -alueanalyysi).

6.3. Automaattisen käsittelyn logiikka

Luottohakemuksen käsittelyssä suoraan luottohakemuksen automaattiseen hylkäämiseen johtavia tietoja voivat harkinnan mukaan olla mm. riittämätön maksukyky, luottohäiriömerkintä, edunvalvontatieto, alle 21-vuoden ikä, vakituisen osoitteen puuttuminen, vakavat maksulaiminlyönnit sekä luottovastuiden määrä.   

Mikäli edellä mainitut tekijät eivät muodosta suoraa estettä luoton myöntämiselle, rekisteröidystä saatetaan muodostaa rekisteröidyn hakemuksen yhteydessä antamien tietojen ja muiden kohdassa 6.2. mainittujen rekisteröidystä saatavien tietojen avulla maksukykyä mittaava luottoluokitus eli pistemäärä, jonka pohjalta lopullinen luottopäätös voi joissakin tapauksissa muodostua. Päätöksenteossa haettavan luoton määrä voidaan suhteuttaa saatuun pistemäärään. 

Hakemuksessa ilmoitettujen tietojen lisäksi huomioon voidaan ottaa mm. maksuviiveet, nuori ikä, osoitetietojen vakiintumattomuus, negatiivinen yritysyhteyden luottoluokitustieto ja esim. haettua luottoa koskevat tiedot, kuten sen määrä ja haettu takaisinmaksuaika.  Svea Direkt- kuluttajaluotoissa laskettavaan luottoluokitukseen voi lisäksi vaikuttaa Bisnode Finland Oy:n tilastollinen luottoluokitus, jolloin saatua pisteytystä verrataan hakijan hakemuksessa antamiin yksilöllisiin taloudellisiin olosuhteisiin ja maksukyvystä saataviin selvityksiin.  

6.4. Valvonta ja rekisteröidyn oikeudet 

Käytettyä luottopäätöksen arviointimenetelmää testataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se on asianmukainen, tehokas ja puolueeton.

Halutessaan asiakkaalla on mahdollisuus pyytää hakemuksen käsittelyä kokonaan manuaalisesti. Siinä tapauksessa, että luottohakemus on käsitelty kokonaan automaattisesti, automaattinen kielteinen luottopäätös on myös mahdollista riitauttaa ja pyytää hakemuksen käsittelyä uudelleen manuaalisesti. Pyynnön manuaalisesta käsittelystä voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, info@svea.fi.    

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET    

Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mm. viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Henkilötietoja annetaan säännönmukaisesti myös perintää varten. Rekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötiedot tallentuvat rekisterinpitäjän emoyhtiön Ruotsissa sijaitsevalle palvelimelle.

8. EVÄSTEET

Palvelujemme sujuvan toimivuuden takaamiseksi käytämme evästeitä. Voit lukea evästeiden käyttämisestä lisää sivuiltamme svea.fi/tiedot

9. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ           

Rekisteriä käyttävät työssään luotto- ja lakiasioita käsittelevät henkilöt.  Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttöoikeutta (käyttäjätunnus ja salasana). Rekisterin käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Jokainen rekisterin käyttäjä sitoutuu noudattamaan yhtiön tietosuojaperiaatteita.

Rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Osa rekisteriin sisältyvistä tiedoista on julkisia ja saatavissa julkisista asiakirjoista, muutoin tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilötunnusta käytetään niissä asiakirjoissa, joissa asiaa käsittelevät viranomaiset sitä edellyttävät tai käyttäminen on muutoin välttämätöntä asian ja rekisteröidyn yksilöimiseksi.

Rekisterin mahdollinen manuaalinen aineisto, kuten osa yhteistyö- ja luottosopimuksista säilytetään rekisterinpitäjän toimipaikassa lukituissa tiloissa, jonne ei ulkopuolisilla ole pääsyä. ATK–järjestelmä on lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän toimitiloissa on valvonta ja hälytysjärjestelmä. ATK-järjestelmään tallennetut rekisteritiedot on suojattu päivitettävin ja ajan tasalla pidettävin tietoteknisin ratkaisuin. Verkkosivustoissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

11. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN               

Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole edellytyksiä. Tietojen säilytysaika määräytyy lain, sopimusvelvoitteiden noudattamisen, käyttötarkoituksen sekä oikeutetun edun perusteella. Säilyttämisaikaan vaikuttavia lakeja ovat mm. kirjanpitolaki (30.12.1997/1336), laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) sekä tietosuojaan liittyvät lait (1050/2018; 1054/2018). Tavanomaisesti tietoja säilytetään seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Työnhakijoiden hakemuksia liitteineen säilytetään 12 kuukauden ajan hakemuksen jättämisestä. Työnhakijan tietojen säilyttäminen perustuu suostumukseen, eli voit koska tahansa ilmoittaa meille, mikäli haluat, että tietosi poistetaan aiemmin.

Tiedot arkistoidaan kohdan ”9. Rekisterin suojaaminen” mukaisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään tuhoamalla fyysiset asiakirjat. ATK-järjestelmässä oleva aineisto hävitetään tuhoamalla tiedostot.

12. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI        

Rekisteröityä informoidaan tietojen käsittelystä tällä tietosuojaselosteella, joka on saatavissa rekisterinpitäjän toimipaikassa sekä rekisterinpitäjän internetsivuilla.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET              

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin. Tarkastuspyynnön voi jättää rekisterinpitäjän internetsivujen kautta tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastamista voi pyytää internetsivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään, jolloin ohjaamme pyynnön jättämisessä.

Rekisteröidylle ilmoitetaan tiedot, joita hänestä on tallennettu, mihin niitä käytetään ja mihin niitä mahdollisesti luovutetaan.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee ne lailliset syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai korjaamista

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Pyyntö tietojen korjaamisesta voidaan esittää rekisterinpitäjälle yllä mainituin yhteystiedoin. Korjaamme virheellisiksi huomatut tiedot myös oma-aloitteisesti.

Mikäli rekisterinpitäjänä kieltäydymme korjaamasta tai poistamasta jotakin tietoa, annamme ilman aiheetonta viivytystä selvityksen millä laillisella perusteella tietoa ei korjata tai poisteta.

Oikeus esittää huomautuksia ja valitusmahdollisuus

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi koskien tietosuojaoikeuksiasi tai henkilötietojesi käsittelyä ja tallentamista. Voit lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksesi yllä mainituin osoitetiedoin. Sinulla on mahdollisuus myös reklamoida henkilötietojesi käsittelystä. Pyydämme toimittamaan reklamaatiot ensisijaisesti osoitteella tietopyynto@svea.fi.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Ratapihantie 9, 00520 Helsinki), jonne voi myös olla yhteydessä tietojen käsittelystä. Lue lisää tietosuoja.fi

 

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 3.1.2022.