Tietosuojaseloste

Talletukset

1. REKISTERINPITÄJÄ

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (jäljempänä ”Svea Bank”), 3237195-7 Mechelininkatu 1A, 00180 HELSINKI

Puh. 09 4242 3090, talletukset@svea.fi 

2. YHTEYDENOTOT

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse tietopyyntö@svea.fi tai kirjeitse

Tietosuoja-asiat

Svea Bank AB (publ), filial i Finland Mechelininkatu 1A, 00180 HELSINKI

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojasi käytetään Säästötilisi liittyvien tehtävien ja palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä asiakkaiden tunnistamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu aina joko sopimukseen, suostumukseen, lakiin tai oikeutetun edun suojaamiseen. Tallennamme asiakkaistamme vain tarpeelliset tiedot.

Käytämme henkilötietojasi pystyäksemme toteuttamaan seuraavat toimet

 • Asiakkaidemme yksilöinti ja tunnistaminen
 • Yhteystietojen hallinnointi
 • Säästötili hakemuksen käsittely ja tilin avaaminen
 • Tarjoamiemme palvelujen hallinnointi ja seuranta
 • Asiakaspalvelu, johon kuuluu yhteydenpito asiakkaisiin, asiakaspalautteen käsitteleminen sekä muut asiakassuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin liittyvät kulloinkin tarpeelliset toimenpiteet.
 • Hallinnolliset tarkoitukset, kuten sisäisten järjestelmien ja sovellusten turvaaminen ja ylläpitäminen
 • liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus
 • Anonymisoidun datan analysointi palveluidemme kehittämiseksi ja tehostamiseksi
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden tai muiden lakisääteisten sitovien velvoitteiden hoitaminen.
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävät toimet
 • Tietojen luovutus jäljempänä eritellyn mukaisesti
 • Rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuva sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu markkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sähköistä suoramarkkinointia ei kohdenneta kuluttaja-asiakkaille ilman nimenomaista suostumusta.
 • Ongelmatilanteiden ja väärinkäytösten ehkäiseminen ja selvittäminen 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan tietoja kussakin tilanteessa vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen. Saatamme kerätä sinusta seuraavia tietoja:

 • Yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus, asiakasnumero
 • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Verotukseen liittyvät tiedot kuten kansalaisuus ja tiedot verovelvollisuudesta muualle kuin Suomeen
 • Tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten sähköisen tunnisteen yksilöintitiedot
 • Vastatilin tiedot
 • Asiakkuuden hoitamisen yhteydessä kertyneet tiedot yhteydenotoista
 • Rekisteriin merkitään myös henkilön Säästötiliä koskevat yksilöintitiedot, kuten tilinumero ja tilitapahtumat
 • Rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot, kuten asiakkaan tuntemiseen liittyvät tiedot, epäilyttävien liiketoimien valvonnassa kerättävät tiedot, tiedot poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden osalta.
 • Evästeet

 5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Pääasiassa keräämme tietoja suoraan asiakkaalta itseltään. 

Saatamme kerätä tietoja myös

 • Numero- ja yhteystietopalveluista
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä
 • Julkisista rekistereistä lain sallimissa rajoissa saatavat tiedot, esim. pakotelistat
 • Tietokannoista poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä
 • Esitutkinta- ja oikeusasiakirjoista sekä ulosottoviranomaiselta
 • Väestötietojärjestelmästä
 • Rekisteröidyn suostumuksella myös muista lähteistä tai muita palveluntarjoajia käyttäen. 

6. AUTOMAATTINEN KÄSITTELY JA PROFILOINTI

Automaattista käsittelyä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Säästötilin osalta käsittelemme hakemuksen ja tilin avaamisen osittain automaattisesti. Profilointia ei Säästötiliasiakkaisiin kohdenneta.  

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mm. viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötiedot tallentuvat rekisterinpitäjän emoyhtiön Ruotsissa sijaitsevalle palvelimelle. 

8. EVÄSTEET

Palveluiden sujuvuuden takaamiseksi käytämme sivuillamme evästeitä. Voit lukea evästeiden käyttämisestä lisää sivuiltamme www.svea.fi.

9. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttävät Svea Bankin palveluksessa olevat Säästötilin käsittelyyn nimitetyt henkilöt. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttöoikeutta (käyttäjätunnus ja salasana).

Rekisterin käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Jokainen rekisterin käyttäjä sitoutuu noudattamaan yhtiön tietosuojaperiaatteita. 

Rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

10. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Käsittelemme tietoja yhtiön tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja käsiteltävät tiedot ovat aina ajantasaisin teknisin ratkaisuin suojattuja. Henkilötunnusta käytetään vain niissä asiakirjoissa, joissa asiaa käsittelevät viranomaiset sitä edellyttävät tai käyttäminen on muutoin välttämätöntä asian ja rekisteröidyn yksilöimiseksi. 

Rekisterin mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimipaikassa lukituissa tiloissa, jonne ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Tekniset laitteistot ja järjestelmät ovat lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän toimitiloissa on valvonta ja hälytysjärjestelmä. Järjestelmään tallennetut rekisteritiedot on suojattu päivitettävin ja ajan tasalla pidettävin tietoteknisin ratkaisuin.

Verkkosivustoissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä. 

11. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN

Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun laki ei enää edellytä niiden säilyttämistä. 

Säilyttämisaikaan vaikuttavia lakeja ovat mm. kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Tavanomaisesti tietoja säilytetään seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Mikäli Säästötilin asiakas ei ole tehnyt ensimmäistä talletusta tilille vuoden kuluessa Säästötilin avaamisesta, tili suljetaan ja asiakastiedot poistetaan, ellei jokin muu lainsäädäntö edellytä tietojen säilyttämistä.

Tiedot arkistoidaan kohdan ”9. Rekisterin suojaaminen” mukaisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään tuhoamalla fyysiset asiakirjat. Sähköisissä järjestelmissä oleva aineisto hävitetään tuhoamalla tiedostot. 

12. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröityä informoidaan tietojen käsittelystä tällä tietosuojaselosteella, joka on saatavissa rekisterinpitäjän toimipaikassa sekä rekisterinpitäjän internetsivuilla. 

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin. Tarkastuspyynnön voi jättää rekisterinpitäjän internetsivujen kautta tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastamista voi pyytää internetsivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään, jolloin ohjaamme pyynnön jättämisessä. 

Rekisteröidylle ilmoitetaan tiedot, joita hänestä on tallennettu, mihin niitä käytetään ja mihin niitä mahdollisesti luovutetaan. 

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee ne lailliset syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi kerätyt tiedot eivät kuulu tarkastusoikeuden piiriin. 

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai korjaamista

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Pyyntö tietojen korjaamisesta voidaan esittää rekisterinpitäjälle yllä mainituin yhteystiedoin. Korjaamme virheellisiksi huomatut tiedot myös oma-aloitteisesti. 

Mikäli rekisterinpitäjänä kieltäydymme korjaamasta tai poistamasta jotakin tietoa, annamme ilman aiheetonta viivytystä selvityksen millä laillisella perusteella tietoa ei korjata tai poisteta. 

Oikeus esittää huomautuksia ja valitusmahdollisuus

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi koskien tietosuojaoikeuksiasi tai henkilötietojesi käsittelyä ja tallentamista. Voit lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksesi yllä mainituin osoitetiedoin. Sinulla on mahdollisuus myös reklamoida henkilötietojesi käsittelystä.

Pyydämme toimittamaan reklamaatiot ensisijaisesti osoitteella tietopyynto@svea.fi. 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Ratapihantie 9, 00520 Helsinki), jonne voi myös olla yhteydessä tietojen käsittelystä. Lue lisää tietosuoja.fi.

 

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 3.1.2022.
Tietosuojaselosteet: Svea Bank AB (publ), filial i Finland | Svea Perintä Oy