Asuntolaina ja maksuvaikeudet | Lainan irtisanominen ja lyhennysvapaa

Asuntolaina, työttömyys ja maksuvaikeudet

Asuntolaina ja siitä maksettavat lainanlyhennykset muodostavat usein yhden kotitalouden suurimmista menoeristä, josta täytyy huolehtia kuukausittain. Yllättävät elämänmuutokset, vakava sairastuminen tai työpaikan menettäminen voivat vaikuttaa äkillisesti omaan taloudelliseen tilanteeseen, mikä heijastuu myös kykyyn maksaa asuntolainaa. Maksuvaikeuksien kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin, sillä apua on tarjolla. Mitä aikaisemmin olet yhteydessä luotonantajaan laina-asioidesi järjestämiseksi, sitä paremmat ovat mahdollisuutesi ratkaista lainanmaksun haasteet.

Apua maksuvaikeuksiin voi saada muun muassa asuntolainan myöntäneeltä pankilta. Kun otat tarpeeksi ajoissa pankkiisi yhteyttä, voi kohtaamasi vaikeudet ratkaista helposti muuttamalla lainasi maksusuunnitelmaa. Mikäli maksuongelmiin ei ole onnistuttu puuttua tarpeeksi ajoissa ja vaarana on, että asuntolaina irtisanotaan tai menee perintään, autamme mielellämme tarjoamalla uuden asuntolainan, jonka maksamiseen saat haettua tarvittavaa joustoa.

Asuntolainan lyhennysvapaa

Mikäli taloudellinen tilanteesi muuttuu hetkellisesti esimerkiksi lomautuksen, vanhempainvapaan tai äkillisen remontin myötä ja haluat lisää maksuaikaa asuntolainasi hoitamiseksi, on asuntolainan lyhennysvapaan hakeminen usein ensimmäinen vaihtoehto. Mikäli sinulle myönnetään lyhennysvapaata, tarvitsee sinun maksaa ainoastaan asuntolainasta perittäviä kuluja sekä korkoa sovituilta lyhennysvapailta kuukausilta. Näin lainasta maksettavat kuukausikulut saadaan mataliksi väliaikaisesti, mikä auttaa oman talouden tasapainottamisessa elämänmuutoksen, yllättävän tapahtuman tai äkillisen kuluerän ilmetessä. Jos tiedät, että esimerkiksi tuleva lomautus haittaa asuntolainan takaisinmaksua, kannattaa olla yhteydessä luotonantajaan jo ennen lomautusjakson alkua.

On hyvä huomioida, että lyhennysvapaiden kuukausien hyödyntäminen vaikuttaa myös laina-aikaan ja asuntolainasta maksettaviin kokonaiskustannuksiin, sillä tältä ajalta lainaa ei lyhennetä. Näin ollen laina-aika saattaa pidentyä ja korkokustannukset ja tilinhoitomaksut kasvavat hieman lyhennysvapaiden myötä. Mikäli lyhennysvapaita kuukausia hyödynnetään, myös kuukausilyhennys voi jatkossa nousta. Lyhennysvapaa on kuitenkin mainio keino vähentää lainasta maksettavia menoeriä väliaiksesti, jos taloudellinen tilanteesi on palautumassa epävarman ajanjakson jälkeen ennalleen. Luotonantajalta voi lyhennysvapaan sijaan hakea myös muutosta lainan maksusuunnitelman, mikäli maksukykysi muuttuu pidempiaikaisesti.

Mitä tehdä, jos pankki irtisanoo asuntolainan?

Mikäli oma maksukyky heikkenee niin merkittävästi, ettet lyhennysvapaasta jaksosta tai lainan maksusuunnitelman muutoksista huolimatta kykene suoriutumaan lainan maksusta, voi luotonantaja eräännyttää asuntolainan takaisinmaksettavaksi. Pankin kanssa solmimastasi luottosopimuksesta voit tarkemmin selvittää, mitä seurauksia lainaerän maksuviivästyksestä voi tulla, milloin luotonantaja voi irtisanoa lainan sekä sen, mitä lainan irtisanomisesta seuraa. Asuntolainan irtisanominen kuitenkin useimmiten johtaa siihen, että velallinen joutuu maksamaan koko velan luotonantajalle takaisin. Maksujen laiminlyönti voi siten mahdollisesti johtaa asunnon realisointiin.

Velka voi erääntyä maksettavaksi kokonaan, jos et ole esimerkiksi pystynyt maksamaan asuntolainaasi liittyvää maksua vähintään kuuden kuukauden kuluessa eräpäivästä tai viivästynyt maksu on vähintään kymmenen prosenttia velan alkuperäisestä määrästä. Jos maksueriä on useampi kuin yksi, tulee viivästynyt maksu olla vähintään viisi prosenttia alkuperäisen velan määrästä. Mikäli et sairastumisen, työttömyyden tai jonkun muun sinusta riippumattoman seikan takia pysty hoitamaan maksua ajallaan, ei velkaa eräännytetä, ellei velkasuhteen jatkaminen olisi luotonantajalle kohtuutonta viivästyksen keston tai muiden olosuhteiden takia. Velka voi erääntyä maksettavaksi myös silloin, kun esimerkiksi luottosopimusta on rikottu olennaisesti, velan vakuutena oleva pantti on muutettu rahaksi tai joku velallisista menehtyy.

Jos pankki irtisanoo asuntolainan, velka erääntyy takaisinmaksettavaksi yleensä neljän viikon kuluessa siitä, kun erääntymisestä on lähetetty sinulle ilmoitus. Mikäli viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta on huomautettu jo aikaisemmin, erääntyy velka maksettavaksi useimmiten kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty sinulle. Asuntolainan irtisanominen voidaan kuitenkin estää sillä, että maksat joko mainitun kahden tai neljän viikon kuluessa viivästyneen maksun tai oikaiset muun sopimusrikkomuksen. Muuten koko velka erääntyy maksettavaksi ja jäljellä olevasta saatavasta vähennetään ainoastaan se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.

Mikäli maksukykysi ja vakuutesi riittävät, meiltä voit hakea esimerkiksi vakuudellista lainaa asuntolainasi rinnalle. Asuntolainasi on myös mahdollista siirtää meille, mikäli koet sen sinulle parhaaksi ratkaisuksi. Lisäksi velkojen järjestelylainan avulla voit myös tasapainottaa talouttasi yhdistämällä ottamasi lainat, lukuunottamatta asuntolainaasi, helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Mitä jos asuntolaina menee perintään?

Mikäli et ole pystynyt hoitamaan luotonantajan myöntämän asuntolainan lyhennyksiä tai muita siihen liittyviä maksuja, tulet seuraavaksi vastaanottamaan maksumuistutuksia, jolla aloitetaan viivästyneen velan perintä. Jos et maksa velkaasi maksumuistutuksista huolimatta, voi luotonantaja siirtää asian perintätoimiston hoidettavaksi. Tällöin sinulle lähetetään perintätoimiston toimesta maksuvaatimus. Voit saada enintään kaksi maksuvaatimusta, joiden lisäksi sinuun voidaan olla yhteydessä puhelimitse. Kanssasi voidaan tehdä kirjallinen maksusuunnitelma, kun pyrkimyksesi on maksaa velka vapaaehtoisesti, muttet pysty maksamaan velkaasi kerralla. Voit myös halutessasi keskeyttää saatavan vapaaehtoisen perinnän, jolloin perintää voidaan jatkaa käräjäoikeudessa.

Mikäli luotonantaja ei saa perittyä velkaa siten, että maksaisit velkaa takaisin erissä vapaaehtoisesti, voidaan velka periä sinulta oikeudellisesti. Tässä tapauksessa tuomioistuin lähettää sinulle luotonmyöntäjän tekemän haastehakemuksen joko postitse tai haastemiehen toimittamana. Jos haaste on perusteltu, on sinulla mahdollisuus myöntää kanne oikeaksi tai jättää vastaamatta haastehakemukseen. Kummassakin tapauksessa velka määrätään oikeuden tuomiolla maksettavaksi. Voit vielä välttää maksuhäiriömerkinnän haasteen saamisen jälkeen siten, että maksat velan ja oikeudenkäyntikulut yhdellä kertaa ennen tuomion antamista. Sinulla on myös mahdollisuus sopia maksusuunnitelmasta, jolloin vältät ulosottoperinnän ja siitä aiheutuvat kulut. Haasteen voi myös riitauttaa, jolloin asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Asuntolaina ja ulosotto

Kun velka on määrätty oikeuden tuomiolla maksettavaksi, saa velallinen merkinnän luottorekisteriinsä. Tuomion myötä asuntolainaa ja muita velkoja voidaan alkaa periä ulosotossa. Jos joudut ulosottoon, lähettää ulosottomies asiasta vireilletuloilmoituksen, jossa on ilmoitettu velan tiedot sekä ulosottomiehen yhteystiedot. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta maksaa velkaasi vapaaehtoisesti, tullaan tulojasi ja omaisuuttasi ulosmittaamaan ulosottomiehen hankkimien tietojen perusteella. Velkaa voidaan siis ulosmitata suoraan palkasta tai muusta tulosta. Ulosmittauksen myötä saatat joutua realisoimaan asuntosi velan maksamiseksi. Lisäksi mikäli haet uutta asuntolainaa ulosoton jälkeen, voi ongelmaksi muodostua saamasi maksuhäiriömerkintä. On siten tärkeää, että haet apua maksuvaikeuksiin hyvissä ajoin ennen ulosottoon joutumista.

Avioero ja asuntolaina

Avioero on yksi merkittävimpiä syitä velkaantumiselle, sillä etenkin yllättävän eron vaikutukset omaan talouteen voivat olla suuret ja odottamattomat. Mikäli et ole solminut avioehtoa ennen avioliittoa, suoritetaan avioeron myötä omaisuuden ositus. Mikäli olet solminut avioehtosopimuksen ennen avioliittoa, voi eron myötä edessä olla omaisuuden erottelu osituksen sijaan siinä tapauksessa, jos avioehto evää puolison avio-oikeuden toisen omaisuuteen. Osituksessa puolitetaan pääsääntöisesti avioeron myötä kaikki aviovarallisuuden alainen omaisuus. Samalla jaetaan myös yhteiset, yhteistä elämää varten otetut velat riippumatta siitä kumman nimissä ne ovat. Näin ollen erotilanteessa aviopuolison velat voivat vaikuttaa myös omaan varallisuuteesi, sillä osituksella yhteinen omaisuus ja velat jaetaan puolisoiden kesken.

Yhteisen asunnon kohtalosta sopiminen on yleensä yksi suurimmista päätöksistä avioeroa sovittaessa. Asuntolainasta ja sen jatkosta onkin hyvä sopia luotonmyöntäjän kanssa, sillä avioero ei muuta yhteistä asuntolainaa henkilökohtaisiksi veloiksi. Mikäli jompikumpi teistä haluaisi jäädä asumaan nykyiseen yhteiseen asuntoon, selvitetään ensin, onko tämä taloudellisesti mahdollista, sillä laina ja muut asunnosta syntyvät kulut joutuu kantamaan jatkossa yksin. Jos toinen teistä haluaa jäädä asuntoon asumaan, joutuu hän lunastamaan toisen omistusosuuden asunnosta. Jos kumpikaan puolisoista ei ole valmis pitämään yhteistä asuntoa, suoritetaan asunnon realisointi, eli asunto myydään, asunnon myymisestä saaduilla rahoilla maksetaan asuntolaina pois ja loput varat otetaan huomioon ositusta tehdessä.

Apua maksuvaikeuksiin

Tilanteessa, jossa sinulle on kertynyt paljon velkaa ja olet joutunut useiden eri lainojen maksukierteeseen, on syytä hakea apua maksuvaikeuksiin. Velkojen järjestelylaina onkin sopiva vaihtoehto siinä tapauksessa, kun sinulla on paljon velkaa ja jopa mahdollinen maksuhäiriömerkintä. Tarjoamamme järjestelylainan avulla pystymme järjestelemään ottamasi lainat uudelleen yhdeksi helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Järjestelylainalla pystyt näin tasapainottamaan talouttasi, mikä auttaa pääsemään irti kohtaamastasi velkakierteestä. Mikäli meidän on mahdollista auttaa sinua, voimme myös ottaa yhteyttä muihin luotonmyöntäjiin ja yrittää neuvotella puolestasi velan kohtuullistamisesta tai osittaisesta anteeksiantamisesta.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Saitko laskun tai perintäkirjeen tai haluatko kysyä lainasta?

Asiakaspalvelu auttaa