Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Tietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n asiakkaat

Tietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n asiakkaat

Tietosuojaseloste | Svea Payments Oy:n asiakkaat | pdf

Sisältö

 • Yleistä
 • Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
 • Rekisterin tietosisältö
 • Säännönmukaiset tietolähteet
 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset, vastaanottajamaat ja vastaanottajaryhmät
 • Henkilötietojen siirtäminen
 • Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset
 • Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Yleistä

Tämä rekisteri - ja tietosuojaseloste koskee Svea Paymentsin maksupalvelua käyttävien asiakkaiden, eli verkkokauppojen, yrityksien, yhdistyksien tai muiden tahojen yhteyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden tiettyjä
henkilötietoja. Svea Payments on osa Svea Ekonomi -konsernia. Svea Payments toimii tässä yhteydessä rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Svea Payments Oy, Y-tunnus: 2121703-0, (”Svea Payments”)
Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Svea Payments Oy
Puhelinnumero: (09) 321 3300
Sähköpostiosoite: tietosuoja.payments@svea.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on Svea Paymentsin maksunvälityspalvelun mukaisten sopimusten täytäntöön paneminen, joissa sinä olet osapuolena tai edustat tällaista osapuolta, tai näiden sopimusten tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen pyynnöstäsi. Henkilötietojasi käsitellään myös asiakassuhteen kehittämiseksi. Tällöin henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu. Tietyissä tilanteissa, kuten sähköisessä markkinointiviestinnässä, henkilötietojesi käsittely perustuu Svea Paymentsin oikeutettuun etuun tai suostumukseesi. Sinulla on aina oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Yllä esitetyn perusteella, käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

• Sopimusten täytäntöönpano
• Tiedotteiden lähettämiseen (palvelu-, häiriö-, ja muut tiedotteet jotka liittyvät tilaamaasi palveluun)
• Laskutus
• Palvelun toteuttaminen
• Asiakassuhteen kehittämiseen

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on myös Svea Paymentsin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluu mm:

• Asiakkaan tuntemisvelvollisuus (Know-Your- Customer)
• Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estämisen havaitseminen ja tutkiminen
• Raportointi viranomaisille
• Riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten luottotietojen tarkistaminen
• Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet

Rekisterin tietosisältö 

Keräämme sinusta sellaisia perustietoja mitä tarvitsemme asiakkailtamme. Tällaisia tietoja ovat tieto siitä, missä ominaisuudessa toimit, oletko hallituksen jäsen asiakasyrityksessä tai mahdollinen tosiasiallinen edunsaaja kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) on tarkemmin säädetty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Niiden tietojen lisäksi mitä itse meille toimitat, keräämme sinusta julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja seuraavista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit esim. yritysrekisterit, pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n tai YK:n ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muilta kaupallisilta tiedonvälittäjiltä, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset, vastaanottajamaat ja vastaanottajaryhmät

Svea Payments siirtää henkilötietojasi ainoastaan niissä tilanteissa ja niihin tarkoituksiin jotka mainitaan tässä tietosuojaselosteessa.

Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mm. viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Svea Payments Oy on osa Svea Ekonomi -konsernia ja tietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiviestinnän toteuttamiseen, kohdentamiseen ja seurantaan mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvaan sähköiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muuhun näihin rinnastettavaan, osoitteelliseen lähetykseen sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen kuitenkin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sähköistä suoramarkkinointia ei kohdenneta kuluttaja-asiakkaille ilman nimenomaista suostumusta.

Ennen kuin Svea Payments siirtää henkilötietojasi, Svea Payments tarkistaa, että vastaanottaja suostuu käsittelemän henkilötietojasi Svea Paymentsin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakien vaatimuksia noudattaen.
Henkilötietosi luovutetaan seuraaville tahoille: Salesforce Inc., Hubspot Inc., Mailjet SAS. Zendesk, ja Signicat As. Svea Payments hyödyntää kyseisten tahojen tarjoamia palveluita.

Henkilötietojen siirtäminen

EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle: Mikäli toimit asiaksyrityksen yhteyshenkilönä sinun henkilötietosi siirretään Hubspot- palvelun käytön yhteydessä Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Hubspot Inc. palveluntarjoajan tietokanta sijaitsee Yhdysvalloissa alueella East 1- Virginia. Hubspot Incpalveluntarjoaja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield- tietosuojajärjestelyä.

Henkilötietojasi ei yllä mainittua lukuun ottamatta siirrettä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Muutoin: Henkilötietosi voidaan siirtää Svea Paymentsin markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun Svea Paymentsin ja sinun välinen asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytämme henkilötietojasi asiakassuhteen päätyttyä niin kauan kuin niitä tarvitaan oikeuksiemme valvomiseen tai niin kauan kuin sovellettava laki ja säännökset edellyttävät.

Rekisterissä olevia henkilötietojasi säilytetään ainakin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) vaatiman säilytysajan mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi:

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä oikeus saada pääsy tietoihisi. Pyyntö saada pääsy henkilötietoihisi on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.

Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla. Jos pyydät Svea Paymentslta useampia jäljennöksiä henkilötietojen toimittamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista voidaan periä kohtuullinen maksu. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida luotettavasti todentaa, on Svea Paymentslla oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

• Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että Svea Payments oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset tai epätarkat tiedot. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten jos peruutat suostumuksesi ja henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ei ole enää olemassa, sinulla on oikeus pyytää Svea Paymentsia poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Oikaisupyyntö tai pyyntö henkilötietojesi poistamiseen on tehtävä osoitteeseen osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.

• Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen

Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, käsittely on lainvastaista tai Svea Payments ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia, että Svea Payments rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.

• Oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely

Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus kieltää Svea Paymentsia käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramainontaa, ja markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sinulla on myös koska tahansa oikeus peruttaa suoramainontaa varten antamasi suostumus. Pyyntö kieltää henkilötietojesi käsittely tai suostumuksen peruutus on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.

• Oikeus siirtää henkilötietojasi järjestelmästä toiseen

Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut Svea Paymentsille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Svea Paymentsin estämättä, jos tämä on teknillisesti mahdollista. Pyyntö henkilötietojesi siirrosta on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Svea Payments pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Svea Payments käsittelee henkilötietojasi sinulla on oikeus tehdä tästä valitus valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Tietosuojavaltuutettu
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinnumero: 029 56 66700

Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jos et toimita Svea Paymentslle henkilötietojasi Svea Payments ei pysty solmimaan maksunvälityspalvelua koskevaa sopimusta kanssasi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Svea Payments pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta, milloin vain ilmoittamalla tästä Svea Paymentsin kotisivuilla. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Svea Paymentsin verkkosivuilta.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 24.7.2019.