Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Datasekretessbeskrivning gällande persondata

Svea Payments kunder

Datasekretessbeskrivning gällande persondata

Svea Payments kunder

Datasekretessbeskrivning | Svea Payments | kunder | pdf

Innehåll

 • Allmänt
 • Den registeransvarige och kontaktpersonen i registerärenden
 • Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
 • Datainnehåll
 • Ordinarie uppgiftskällor
 • Mottagare av personuppgifter och kategorier av mottagare
 • Överföring av personuppgifter
 • Tidsfrist för besparing av personuppgifter
 • Den registrerades rättigheter
 • Rätt att göra ett klagomål till Dataombudsmannen
 • Följder ifall du inte ger dina personuppgifter
 • Ändringar i datasekretessbeskrivningen

Allmänt

Denna datasekretessbeskrivning gäller viss persondata om personer som fungerar som kontakt- eller ansvarspersoner för Svea Payments kunder, det vill säga de webb butiker, företag, föreningar och andra parter som utnyttjar de tjänster som Svea Payments erbjuder.

Gällande dessa personuppgifter är Svea Payments personuppgiftsansvarig.

Den registeransvarige och kontaktpersonen i registerärenden

Svea Payments Oy, FO-nummer: 2121703-0, (”Svea Payments”) Adress: Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland Kontaktperson i registerärenden: Svea Payments Oy Telefonnummer: +358 (09) 321 3300

Epost: tietosuoja.payments@svea.fi

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppfylla Svea Payments tjänsteavtal där du är en av parterna, eller där du representerar en sådan part, eller för att förverkliga de åtgärder som krävs för att göra ett avtal enligt din begäran.

Dina personuppgifter behandlas också för att utveckla kundförhållandet. I detta fall ärden rättsliga grunden för hantering av persondata fullgöring av rättslig förpliktelse.

I vissa fall, så som då det gäller elektronisk marknadsföringskommunikation, är den rättsliga grunden för hantering av persondata ditt samtycke eller fullgöring av rättslig förpliktelse. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett samtycke du gett.

Så som det ovan presenterats, så behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Uppfyllandet av avtal
 • För att skicka information (inkl. service-, störnings-, och andra meddelanden som har att göra med din tjänst)
 • Fakturering
 • Förverkligandet av servicen
 • Utvecklandet av kundförhållandet

Behandlingen av dina personuppgifter är också nödvändigt för att följa de lagenliga kraven Svea Payments har. Till dessa krav hör t.ex.:

 • kundkännedom (Know-Your- Customer)
 • förhindrandet av finansiering av penningtvätt och terrorism samt upptäckandet och undersökandet av bedrägeri
 • rapportering åt myndigheterna
 • skyldigheter som gäller riskhantering, så som kontroll av kredituppgifter
 • skyldigheter och krav som gäller betaltjänster

Datainnehåll

Vi samlar sådana personuppgifter om dig som vi måste ha om våra kunder. Sådana uppgifter är information om vad din uppgift i företaget är, är du styrelsemedlem i kundbolaget eller verklig förmånstagare enligt hur det i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) noggrannare reglerats.

Ordinarie uppgiftskällor

Förutom den information du förmedlat åt oss så samlar vi in offentlig persondata från följande källor: register som uppehålls av myndigheterna som t.ex. företagsregister, sanktionslistor (som uppehålls av internationella organisationer som EU eller FN) kreditregister och andra kommersiella informationsförmedlare som förmedlar information om t.ex. de verkliga förmånstagarna och politiskt inflytelserika personer.

Mottagare av personuppgifter och kategorier av mottagare

Svea Payments överför dina personuppgifter enbart i sådana fall och för sådana ändamål som nämns i denna datasekretessbeskrivning.

Vi kan komma att föra över eller dela dina uppgifter på grund av lagstadgade krav och/eller inom ramarna av den aktuella lagstiftningen, bl.a. på begäran av myndigheterna eller som följd av ett domstolsbeslut. Svea Payments Oy är en del av Svea Ekonomikoncernen och uppgifter kan delas med bolag inom Svea Ekonomikoncernen i syfte att göra marknadsföring och segmentering av marknadsföring samt uppföljning av markandsföringsaktiviteter samt till att förverkliga till detta sammanhang tillhörande elektronisk direktmarknadsföring, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt opinions- eller markandsföringsundersökningar, dock utan att dela uppgifterna med tredje parter. Elektronisk direktmarknadsföring segmenteras inte åt konsumentkunder utan kundens uttryckliga samtycke.

Före Svea Payments överför dina personuppgifter, så kontrollerar Svea Payments att mottagaren är villig att behandla dina personuppgifter enligt Svea Payments skriftliga instruktioner och enligt dataskydds förordningen ((EU) 2016/679) och enligt andra krav fastställda i den lagstiftning som möjligtvis tillämpas.

Dina personuppgifter överförs till följande parter: Salesforce Inc., Hubspot Inc., Mailjet SAS., Zendesk och Signicat As. Svea Payments utnyttjar tjänster som erbjuds av dessa parter.

Överföring av personuppgifter

Utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Ifall du fungerar som kundbolagets kontaktperson så överförs din persondata i samband med användningen av Hubspot- tjänsten utanför den Europeiska unionen (EU) och utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS). Hubspot Inc. serviceförmedlarens databas finns i USA på East 1- Virginia området. Hubspot Inc.-serviceförmedlaren följer EU: s och USA:s gemensamma Privacy Shield- dataskyddsförordningen.

Förutom det ovan nämnda så överförs inte dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För övrigt: Dina personuppgifter kan flyttas till Svea Payments marknadsföringsregister efter att ditt kundförhållande hos Svea Payments upphört eller då annan rationell kontakt upphört.

Tidsfrist för besparing av personuppgifter

Efter att kundförhållandet upphört, bevarar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att övervaka våra rättigheter eller så länge som den anpassade lagstiftningen så kräver.

Dina personuppgifter som finns i registret bevaras åtminstone så länge som det krävs enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).

Den registrerades rättigheter

Gällande dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Rätt till information

Du har rätt att få veta ifall dina personuppgifter behandlas eller inte, samt rätt att få tillgång till dina personuppgifter. En begäran om att få tillgång till dina personuppgifter skall skickas till: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

Ifall den registrerade gör begäran elektroniskt och inte har bett om någon annan leveransmetod, levereras uppgifterna i en allmänt använd elektronisk form förutsättande att uppgifterna kan levereras på ett datasäkert sätt. En väsentlig kostnad kan krävas på de administrativa kostnader som uppstår vid leveransen av uppgifterna. Ifall identiteten på personen som gjort en begäran inte kan säkerställas har Svea Payments rätt att be om tilläggsinformation för att kunna identifiera personen.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att be att Svea Payments rättar eller kompletterar felaktiga uppgifter som är relevanta med hänsyn till ändamålet av personuppgiftsbehandlingen. I vissa fall, så som ifall du tar tillbaka ditt samtycke och dina personuppgifter behandlas på basis av ett samtycke, dina personuppgifter har behandlats fel enligt lagen, eller då ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter inte längre existerar har du rätt att be

Svea Payments radera de personuppgifter som gäller dig. Rättningsbegäran eller begäran om att radera uppgifterna skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

 • Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall, så som ifall du anser att dina personuppgifter inte är korrekta, eller behandlingen inte är lagenlig eller Svea Payments inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålet av behandlingen och du själv behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att be att Svea Payments begränsar behandlingen av dina personuppgifter. En begäran om begränsning skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

 • Rätt att förbjuda behandlingen

Du har rätt att förbjuda Svea Payments från att behandla dina personuppgifter då det gäller direkt marknadsföring, distansförsäljning och marknadsförings- och opinionsundersökningar. Du har rätt att när som helst dra tillbaka det samtycke du gett för direkt marknadsföring. Förbudet skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

 • Rätt att överföra personuppgifter till ett annat system

Du har rätt att få de personuppgifter som gäller dig, som du gett åt Svea Payments i ett elektronisk allmänt använt format samt rätt att överföra denna information till en annan registeransvarig utan att Svea Payments ingriper. En begäran om överföring skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

Rätt att göra ett klagomål till Dataombudsmannen

Svea Payments strävar till att lösa alla oenigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter direkt med dig. Om du dock inte är nöjd med sättet Svea Payments hanterar dina personuppgifter har du rätt att göra ett klagomål till myndigheterna dvs Dataombudsmannen.

Dataombudsmannen Epost: tietosuoja@om.fi

Telefonnummer: 029 56 66700

Följder ifall du inte ger dina personuppgifter

Ifall du inte ger Svea Payments dina personuppgifter så kan Svea Payments inte ingå ett avtal om betalningsförmedling med dig.

Ändringar i datasekretessbeskrivningen

Svea Payments Oy behåller rätten att ändra och uppdatera denna register- och datasekretessbeskrivning när som helst genom att informera om detta på Svea Payments hemsida. Vi rekommenderar att du bekantar dig med datasekretessbeskrivningen regelbundet. Den uppdaterade versionen av datasekretessbeskrivningen finns alltid på Svea Payments hemsida.

Den här dataskyddsbeskivningen har uppdaterats den 24.7.2019.