Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Datasekretessbeskrivning gällande persondata

Svea Payments Oy:s tjänster för konsumenter

Datasekretessbeskrivning gällande persondata

Svea Payments Oy:s tjänster för konsumenter

Datasekretessbeskrivning | Svea Payments Oy | konsumenter | pdf

Innehåll

 • Allmänt
 • Den registeransvarige och kontaktpersonen i registerärenden
 • Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
 • Datainnehåll
 • Ordinarie uppgiftskällor
 • Mottagare av personuppgifter och kategorier av mottagare
 • Överföring av personuppgifter
 • Tidsfrist för besparing av personuppgifter
 • Den registrerades rättigheter
 • Rätt att göra ett klagomål till Dataombudsmannen
 • Följder ifall du inte ger dina personuppgifter
 • Ändringar i datasekretessbeskrivningen

 Allmänt

Denna datasekretessbeskrivning gäller konsument-kunder som använder Köparens hjälpreda-servicesiten som erbjuds av Svea Payments. Köparens hjälpreda är en nätsida som användaren besöker via en länk som hen fått per epostkommunikation gällande betaltransaktionen. Dessutom gäller denna datasekretessbeskrivning också konsumentkunder som ändrat sin epost-adress på Svea Payments betalsida eller angivit Svea Payments sitt personsignum då de valt delbetalning eller faktura som betalsätt. Svea Payments är en del av Svea-koncernen.

Gällande dessa personuppgifter är Svea Payments personuppgiftsansvarig.

Den registeransvarige och kontaktpersonen i registerärenden

Svea Payments Oy, FO-nummer: 2121703-0 Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland Kontaktperson i registerärenden: Svea Payments Oy Telefonnummer: +358 (09) 321 3300

E-post: tietosuoja.payments@svea.fi

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Svea Payments erbjuder Köparens hjälpreda -servicen åt näthandeln, varpå det uppstår ett kundförhållande mellan dig och Svea Payments. På basis av kundförhållandet har Svea Payments på basis av fullgörandet av rättslig förpliktelse rätt att behandla dina personuppgifter enligt det nedan presenterade.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt efter att ett kundförhållande uppstått vid användningen av Svea Payments Köparens hjälpreda -servicen. Användning syftar på tillfällen då du via Köparens hjälpreda gör en retur, reklamation, ger respons åt näthandeln eller använder byte av betalsätt -tjänsten. Detta innebär att dina personuppgifter behandlas för att sköta de uppgifter och skyldigheter som uppstår via ditt och Svea Payments kundförhållande. Information om uppdrag som gjorts via Köparens hjälpreda -servicen kan också användas för att utveckla Svea Payments tjänster, samt för att göra statistiska- och marknadsföringsundersökningar.

Dessutom är det nödvändigt att behandla dina personuppgifter om du korrigerar en epost- adress som du tidigare angett via Svea Payments betalsida eller anger ditt personsignum åt Svea Payments då du väljer delbetalning eller faktura som betalsätt.

Så som det ovan presenterats, behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För hantering av exceptionella situationer via Köparens hjälpreda- servicen inkluderandes; returer, reklamationer, respons åt näthandlaren samt byte av betalsätt
 • Kommunikation gällande betaltransaktionen och Köparens hjälpreda-servicen
 • För att kontakta dig (kunden)
 • För utveckling av affärsverksamhet och system, samt testande

Det kan också vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att följa de lagenliga kraven Svea Payments har. Till våra lagenliga krav hör t.ex.:

 • rapportering åt myndigheterna
 • skyldigheter och krav som gäller betaltjänster

Information om uppdrag som gjorts via Köparens hjälpreda- servicen kan användas för att verkställa tjänsten och för att ge rådgivning, samt för att Svea Payments skall kunna uppfylla lagkraven och upprätthålla avtal.

Datainnehåll

Om du använder Köparens hjälpreda -servicen så samlar vi följande information om dig: returorsak, möjliga fotografier som du bifogat, meddelande åt näthandlaren, IBAN- bankkontonummer och IP-adress. Detta är nödvändigt så att vi kan förmedla informationen åt näthandlaren.

Ifall du använder byte av betalsätt- tjänsten (en del av Köparens hjälpreda- tjänsten) så samlar vi följande information om dig: IBAN-bankkontonummer, personsignum och IP-adress. Detta är nödvändigt så att Kreditgivaren skall kunna behandla din kreditansökan.

Ordinarie uppgiftskällor

Vi samlar din persondata från dig.

Mottagare av personuppgifter och kategorier av mottagare

Svea Payments överför dina personuppgifter enbart i sådana fall och för sådana ändamål som nämns i denna beskrivning.

Före Svea Payments överför dina personuppgifter så kontrollerar Svea Payments att mottagaren är villig att behandla dina personuppgifter enligt Svea Payments skriftliga instruktioner och enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) och enligt andra krav fastställda i den lagstiftning som möjligtvis tillämpas.

Uppgifter som krävs för användningen av Köparens hjälpreda- servicen, alltså de uppgifter som behövs för att hantera exceptionella situationer, kan överföras till den näthandel, till vilken du som konsument-kund riktat en reklamation, retur-begäran eller respons. Alltså den näthandel varifrån du som konsument-kund ursprungligen gjort en beställning.

Om du använder Byte av betalsätt- servicen i Köparens hjälpreda- servicen så överförs den persondata som krävs för förverkligandet av tjänsten (personsignum) till kreditgivaren Collector Payments Finland Oy.

Svea Payments utnyttjar Mailjet SAS tjänst för att skicka epost åt konsument-kunderna, information (köparens namn, epost-adress och uppgifter om beställningen) överförs då till tjänsteleverantören.

Svea Payments överför data från registret åt myndigheterna i lagstadgade situationer.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter överförs ej utanför EU eller utanför EES.

Tidsfrist för besparing av personuppgifter

Efter att kundförhållandet upphört, bevarar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att övervaka våra rättigheter eller så länge som den anpassade lagstiftningen så kräver.

Dina personuppgifter som finns i registret bevaras åtminstone så länge som det krävs enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).

Den registrerades rättigheter

Gällande dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Rätt till information

Du har rätt att få veta ifall dina personuppgifter behandlas eller inte samt rätt att få tillgång till dina personuppgifter. En begäran om att få tillgång till dina personuppgifter skall skickas till: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

Ifall den registrerade gör begäran elektroniskt, och inte har bett om någon annan leveransmetod, levereras uppgifterna i en allmänt använd elektronisk form förutsättande att uppgifterna kan levereras på ett datasäkert sätt. En väsentlig kostnad kan krävas på de administrativa kostnader som uppstår vid leveransen av uppgifter. Ifall personen som sänt begärans identitet inte kan säkerställas har Svea Payments rätt att be om tilläggsinformation för att kunna identifiera personen.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att be att Svea Payments rättar eller kompletterar felaktiga uppgifter som är relevanta med hänsyn till ändamålet av personuppgiftsbehandlingen. I vissa fall, så som ifall du tar tillbaka ditt samtycke och dina personuppgifter behandlas på basis av ett samtycke, då dina personuppgifter har behandlats fel enligt lagen, eller då ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter inte längre existerar har du rätt att be Svea Payments radera de personuppgifter som gäller dig. Rättningsbegäran eller begäran om att radera uppgifterna skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

 • Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall, så som ifall du anser att dina personuppgifter inte är korrekta, eller behandlingen inte är lagenlig eller Svea Payments inte längre behöver dina personuppgifterna för ändamålet av behandlingen och du själv behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att be att Svea Payments begränsar behandlingen av dina personuppgifter. En begäran om begränsning skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

 • Rätt att förbjuda behandlingen

Du har rätt att förbjuda Svea Payments från att behandla dina personuppgifter då det gäller direkt marknadsföring, distansförsäljning och marknadsförings- och opinionsundersökningar. Du har rätt att är som helst dra tillbaka det samtycke du gett för direkt marknadsföring. Förbudet skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

 • Rätt att överföra personuppgifter till ett annat system

Du har rätt att få de personuppgifter som gäller dig, som du gett åt Svea Payments i ett elektronisk allmänt använt format och rätt att överföra denna information till en annan registeransvarig utan att Svea Payments ingriper. En begäran om överföring skall skickas till adressen: tietosuoja.payments@svea.fi eller per post till adressen Mechelingatan 1 A, 00180 Helsingfors, Finland.

Rätt att göra ett klagomål till Dataombudsmannen

Svea Payments strävar till att lösa alla oenigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter direkt med dig. Om du dock inte är nöjd med sättet Svea Payments hanterar dina personuppgifter har du rätt att göra ett klagomål till myndigheterna dvs Dataombudsmannen.

Dataombudsmannen Epost: tietosuoja@om.fi

Telefonnummer: 029 56 66700

Följder ifall du inte ger dina personuppgifter

Ifall du inte ger Svea Payments dina personuppgifter så kan Svea Payments inte erbjuda Köparens hjälpreda- servicen för din användning dessutom kan inte faktura och delbetalning beviljas som betalsätt åt dig.

Ändringar i datasekretessbeskrivningen

Svea Payments Oy behåller rätten att ändra och uppdatera denna register- och datasekretessbeskrivning när som helst genom att informera om detta på Svea Payments hemsida. Vi rekommenderar att du bekantar dig med datasekretessbeskrivningen regelbundet. Den uppdaterade versionen av datasekretessbeskrivningen finns alltid på Svea Payments hemsida.

Den här dataskyddsbeskivningen har uppdaterats den 24.7.2019.