Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Förhandsinformation om distansförsäljning

Sparkonto

Förhandsinformation om distansförsäljning

Sparkonto

Svea Bank AB (publ), filial i Finland Sparkonto

Det är frågan om distansförsäljning när avtalet ingås som ett distansavtal utan att parterna träffas, till exempel när en konsument köper en finansiell tjänst eller öppnar ett insättningskonto via internet. I detta fall har konsumenten rätt att före distansavtalet ingås få följande förhandsinformation som ska ges enligt Finlands lag.

1. DISTANSAVTAL

Ett distansavtal är ett avtal som en näringsidkare och en konsument ingår utan att träffas så att all kommunikation sköts utan möten, till exempel när konsumenten köper en finansiell tjänst via internet. Konsumenten har rätt att innan distansavtalet ingås få förhandsinformation om den finansiella tjänsten som köps, distansavtalet, konsumentens rätt att säga upp avtalet samt om kontohavarens övriga rättsskyddsmedel och den insättningsgaranti som ges för insättningen.

2. INFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖREN

Den finansiella tjänsten, dvs. Sparkontot, tillhandahålls av Svea Bank AB (publ), (svenskt organisationsnummer 556158‑7634), Evenemangsgatan 31, 16 979 Solna, Sverige, www.svea.com/se/sv, filial i Finland Svea Bank AB (publ), filial i Finland, (FO-nummer 3237195-7) nedan ”Svea”, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, telefon 09 42 42 3090, talletukset@svea.fi, www.svea.fi.

Svea Bank AB (publ) är ett svenskt kreditinstitut, vars verksamhet omfattar bl.a. följande finansiella tjänster: mottagning av insättningar, kreditgivning, factoring, leasing och betaltjänster. Tillsynsmyndighet för Svea Bank AB (publ) är Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, tfn +46 (0)8 787 80 00. filialen i Finland står även under tillsyn av Finlands Finansinspektion, Snellmansgatan 6, 00100 Helsingfors, PB 103, tfn 09 183051.

På avtalet och avtalsvillkoren tillämpas Finlands lag. Förhandsinformation, avtalsvillkoren och informationsmaterialet finns på finska och svenska, kommunikationen mellan parterna sker på finska, engelska eller svenska. Kunden kan kontakta Svea via Sveas webbplats eller per e-post, brev eller telefon.

3. INFORMATION OM SVEA SPARKONTO

Svea Sparkonto är ett insättningskonto avsett för sparande och som är i kraft tills vidare. Ett betalkort eller motsvarande har inte kopplats till kontot. Enligt punkt 2 i de allmänna villkoren för sparkontot kan medel tas ut eller överföras från sparkontot endast till ett föranmält motkonto. En överföringsorder görs i Sveas nättjänst och den anses ha mottagits genast när den registrerats. Svea överför medlen till det föranmälda motkontot inom tre (3) bankdagar från att överföringsordern mottagits.

Den vid var tid gällande räntesatsen har angetts i de gällande villkoren på adressen www.svea.fi. Räntebeloppet följer det allmänna ränteläget och räntenivån på de marknader där Svea Bank AB (publ) idkar finansieringsverksamhet. Räntebeloppet kan ändras, Svea har enligt punkt 5 i de allmänna villkoren för Sparkontot rätt att ändra räntan och beräkningsgrunderna för räntan.

Räntan på kontomedlen beräknas enligt det faktiska antalet dagar i kalenderåret, dvs. 365 dagar per år (365/365). Räntan på insatta medel beräknas från och med dagen efter insättningsdagen. Ränta på uttaget belopp beräknas fram till dagen före uttagsdagen. Räntan betalas på kontot den 31 december varje år eller när kontot avslutas.

Ändringar i räntan meddelas på Sveas webbplats www.svea.fi och/eller per e-post senast två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Räntan beräknas enligt den nya, ändrade räntan från och med dagen då ränteändringen träder i kraft.

Avgifter och arvoden för sparkontot anges i Sveas vid var tid gällande serviceprislista på adressen www.svea.fi. Svea har rätt att göra ändringar i avgifterna och rätt att ta ut avgifter för tjänster som tidigare varit avgiftsfria. Information om alla ändringar meddelas på Sveas webbplats www.svea.fi och/eller per e-post. När priserna och kostnaderna ändras har kontohavaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Begäran om uppsägning av kontot ska lämnas skriftligen till Svea.

Räntan som betalas på kontot är skattepliktig inkomst och Svea drar av skatt på ränta som betalas på kontot i enlighet med lagen om källskatt på ränteinkomst (28.12.1990/1341). Källskatten uträknas för varje betald ränterat och skatten avdras när räntan betalats till den skattskyldige eller krediterats hans eller hennes konto. Svea skickar kontohavaren årligen en årsanmälan om beloppet på den skatt som innehållits.

4. ÅNGERRÄTT

Enligt konsumentskyddslagen har Kontohavaren rätt att frånträda Sparkontoavtalet genom att meddela Svea om detta senast 14 dagar efter att avtalet ingicks och Kontohavaren har fått förhandsinformationen som avses i konsumentskyddslagen och avtalsvillkoren som gäller Sparkontoavtalet. Om Kontohavaren frånträder Sparkontoavtalet och öppnandet av insättningskontot, ska han eller hon meddela Svea detta per telefon: 09 4242 3090 eller per e-post: talletukset@svea.fi eller per brev till adressen Svea Bank, Insättningar, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors.

Enligt punkt 8 i de allmänna avtalsvillkoren har Kontohavaren rätt att när som helst säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan. När Spakontoavtalet frånträds eller sägs upp stängs kontot och de insatta medlen samt den upplupna räntan betalas till det motkonto som Kontohavaren anmält.

5. REKLAMATIONER OCH INFORMATION OM RÄTTSSKYDDSMEDEL

I frågor som gäller Sparkontoavtalet eller tjänsten ska Kontohavaren först kontakta Svea genom att antingen ringa Sveas kundtjänst, tfn 09 4242 3090, eller skicka ett e-postmeddelande till adressen talletukset@svea.fi. Kontohavaren ska utan dröjsmål meddela Svea om fel eller brister i anslutning till tjänsten. Reklamationen ska göras genast efter att Kontohavaren har upptäckt eller borde ha upptäckt en brist eller ett fel i utförandet av uppdraget eller tjänsten.

Vid tvister kan Kontohavaren kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, tfn 09 6850 120, adress: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors. Försäkrings- och finansrådgivningen kan ge råd avgiftsfritt, men den ger inga juridiskt bindande beslut. Mer information finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats (www.fine.fi).

Kontohavaren kan även vända sig till den kommunala konsumentrådgivningen eller Finlands konsumenttvistenämnd, tfn 029 566 5200, adress Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, e-postadress kril@oikeus.fi.

Nämndens beslut utgör rekommendationer och är inte juridiskt bindande. Nämnden behandlar ärenden avgiftsfritt. Mer information finns på Konsumenttvistenämndens webbplats (www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi).

På avtalen tillämpas Finlands lag. Tvistemål behandlas vid en allmän domstol i Finland. Talan ska väckas vid Helsingfors tingsrätt eller alternativt vid tingsrätten på Kontohavarens hemort eller stadigvarande bostadsort. Kontohavaren har rätt att väcka talan i den domkrets där han eller hon har sin hemort eller stadigvarande bostadsort.

6. INSÄTTNINGSSKYDD

Svea Sparkonto omfattas av svenska statens insättningsgarantisystem. Svenska staten garanterar kunders insättningar i banker, kreditinstitut och andra finansinstitut, det sammanräknade ersättningsbeloppet är 100 000 euro per kund och kreditinstitut. Svenska Riksgälden betalar ersättning till kunden senast 7 bankdagar efter beslutet om konkurs. Mer information om insättningsgarantin återfinns på webbplatsen www.svea.fi eller svenska Riksgäldens webbplats https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/.

 

Dessa villkoer har uppdaterats 3.1.2022.