Datasekretessbeskrivning gällande persondata

Svea Payments kunder

Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning gäller vissa personuppgifter om de kunder som använder Svea Payments betalningstjänst, det vill säga webbutiker, företag, föreningar eller andra aktörers kontaktpersoner och ansvarspersoner. Svea Payments är en del av Svea-koncernen.

Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
Svea Payments Oy, FO-nummer: 2121703-0, (”Svea Payments Oy”)
Adress: Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, Finland
Den personuppgiftsansvariges kontaktperson: Svea Payments Oy
Telefonnummer: 09 321 3300
E-postadress: tietosuoja.payments@svea.fi

Grunderna för och syftet med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att genomföra avtalet enligt Svea Payments betalningstjänst, där du är part eller representerar en sådan part, eller för att på din begäran vidta åtgärder innan sådan avtal ingås.

Ingå avtal, uppfylla förpliktelser enligt avtalet och upprätthålla avtalet

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • Verkställa avtal
 • Skicka meddelanden (service-, störnings- och andra meddelanden som gäller den tjänst du har beställt)
 • Fakturering
 • Producera en tjänst
 • Utveckla kundrelationen

Att uppfylla lagstadgade förpliktelser

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser. Till våra lagstadgade förpliktelser hör:

 • Kundkännedom (Know-Your-Customer)
 • Att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier
 • Rapportering till myndigheter, såsom Finansinspektionen
 • Förpliktelser som rör riskhantering, såsom granskning av kredituppgifter
 • Förpliktelser enligt lagen om betalningsinstitut och bokföringslagen

Behandling av uppgifterna på grundval av berättigat intresse

Dina uppgifter kan också användas för elektronisk marknadsföring. I detta fall är grunden för behandlingen av personuppgifter Svea Payments berättigade intresse. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter på grundval av berättigat intresse i marknadsföringssyfte.

Registrets datainnehåll

Vi samlar in sådana basuppgifter om dig som vi behöver från våra kunder. Sådana uppgifter är bland annat information om i vilken ställning du verkar, om du är styrelsemedlem i ett kundföretag eller eventuell verklig förmånstagare såsom har stadgats i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och i lagen om betalningsinstitut.

I vårt personuppgiftsregister sparas följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personbeteckning
 • Ställning i företag eller förening
 • Information om eventuellt politiskt inflytande
 • Antalet aktier eller ägarandelar
 • Kopia av aktuellt identitetsbevis

Regelmässiga uppgiftskällor

Utöver de uppgifter du lämnar oss samlar vi in offentligt tillgängliga personuppgifter från följande källor: av myndigheter upprätthållna register, t.ex. företagsregister, sanktionslistor (listor upprätthållna av internationella organisationer, såsom EU eller FN), kreditupplysningsregistret och andra kommersiella förmedlare av information som ger information om till exempel verkliga förmånstagare och personer med politiskt inflytande.

Automatisk behandling och profilering

Behandlingen omfattar inte sådant automatiskt beslutsfattande eller sådan automatisk profilering som avses i dataskyddsförordningen.

Mottagare av personuppgifter och mottagargrupper

Svea Payments behandlar själv de personuppgifter som förts in i registret. Vid behandlingen av personuppgifter använder Svea Payments sig av olika tjänsteleverantörer, inbegripet bolag som tillhör samma koncern som Svea Payments.

Med dem som behandlar personuppgifter har det ingåtts ett avtal om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som hör till samma koncern som Svea Payments på det sätt och inom de gränser som lagstiftningen tillåter.

Myndigheterna kan ha lagstadgad rätt att få uppgifter om personuppgifter som förts in i registret. Sådana myndigheter är Finansinspektionen och Skatteförvaltningen samt Polisen.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte regelbundet till länder utanför EU eller EES som en del av tillhandahållandet av tjänsten. Om personuppgifter undantagsvis överförs till länder utanför EU- eller EES-området, görs överföringen i enlighet med bestämmelserna om sådana dataöverföringar.

Personuppgifternas förvaringstid

Namn och personbeteckning för kundens representant i kundkännedomssyfte 5 år efter att kundrelationen har upphört eller affärstransaktionen har utförts
Namn och personbeteckning för kundens verkliga förmånstagare och information om eventuellt politiskt inflytande i kundkännedomssyfte 5 år efter att kundrelationen har upphört eller affärstransaktionen har utförts
Kontaktuppgifter för kundens kontaktperson (namn, e-postadress, telefonnummer) för hantering av kundrelationen Innevarande år +1 år efter att kundrelationen har upphört eller affärstransaktionen har utförts

Konsekvenser av att personuppgifter inte lämnas

Om du inte godkänner att dina personuppgifter insamlas och behandlas i enlighet med det syfte som anges i denna dataskyddsbeskrivning kan vi inte ingå ett avtal om betalningsförmedlingstjänst med dig.

Den registrerades rättigheter

Tillgång till personuppgifter
När du ber om åtkomst till dina uppgifter meddelar vi om personuppgifter som gäller dig behandlas och på begäran lämnar vi en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att få dina bristfälliga personuppgifter kompletterade och eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Radering av personuppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Dina uppgifter raderas, om det enligt bestämmelserna inte längre finns någon grund för behandlingen.

Begränsning av behandlingen av personuppgifter
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen har begränsats, behandlar den personuppgiftsansvariga i regel inte dina uppgifter annat än genom att bevara uppgifterna. Denna rättighet har du till exempel när du bestrider att dina personuppgifter är korrekta, om behandlingen är lagstridig eller om du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och väntar på svar på begäran om åtgärd.

Invändning mot behandling av personuppgifter
Vi kan behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse som en del av vår affärsverksamhet. I dessa situationer har du rätt att invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter
Du har rätt att få de uppgifter som du själv lämnat till oss i maskinläsbar form och överföra uppgifterna från ett system till ett annat i de fall där behandlingen baserar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att återkalla samtycke
Vi kan behandla dina personuppgifter utifrån ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i denna beskrivning.

Rätt att anföra besvär hos en myndighet

Vi svarar gärna på dina eventuella frågor angående dina dataskyddsrättigheter eller behandling och sparande av dina personuppgifter. Du kan skicka en kontaktbegäran eller dina frågor till de ovannämnda adresserna. Du har också möjlighet att reklamera om behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna finns i början av denna beskrivning.

Om du anser att Svea Payments vid behandlingen av personuppgifter inte iakttar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) eller någon annan lämplig dataskyddslagstiftning, kan du anföra besvär hos den behöriga myndigheten i ärendet. Myndigheten som i Finland ser till att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med lagen är Dataombudsmannen (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors) och www.tietosuoja.fi.

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Svea Payments förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta på sin webbplats. En aktuell version av dataskyddsbeskrivningen finns alltid på Svea Payments webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser dataskyddsbeskrivningen.

Den här dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats 14.2.2022.