Datasekretessbeskrivning gällande persondata

Svea Payments kunder

Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning gäller vissa personuppgifter om de kunder som använder Svea Payments betalningstjänst, det vill säga webbutiker, företag, föreningar eller andra aktörers kontaktpersoner och ansvarspersoner. Svea Payments är en del av Svea-koncernen.

Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
Svea Payments Oy, FO-nummer: 2121703-0, (”Svea Payments Oy”)
Adress: Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, Finland
Den personuppgiftsansvariges kontaktperson: Svea Payments Oy
Telefonnummer: 09 321 3300
E-postadress: tietosuoja.payments@svea.fi

Grunderna för och syftet med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att genomföra avtalen enligt Svea Payments betalningstjänst, där du är part eller representerar en sådan part, eller för att på din begäran vidta åtgärder innan sådant avtal ingås.

Ingå avtal, uppfylla förpliktelser enligt avtalet och upprätthålla avtalet

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • Verkställa avtal
 • I samband med personliga garantier kontrollerar vi borgensmannens kreditupplysningar
 • Skicka meddelanden (service-, störnings- och andra meddelanden som gäller den tjänst du har beställt)
 • Fakturering av tjänster
 • Tillhandahålla tjänster enligt avtal
 • Utveckla kundrelationen

Att uppfylla lagstadgade förpliktelser

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser. Till våra lagstadgade förpliktelser hör:

 • Kundkännedom (Know-Your-Customer) 
 • Att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier
 • Rapportering till myndigheter, såsom Finansinspektionen
 • Förpliktelser enligt lagen om betalningsinstitut och bokföringslagen

Behandling av uppgifterna på grundval av berättigat intresse

Dina uppgifter kan också användas för elektronisk marknadsföring. I detta fall är grunden för behandlingen av personuppgifter Svea Payments berättigade intresse. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter på grundval av berättigat intresse i marknadsföringssyfte.

Registrets datainnehåll

Vi samlar in personuppgifter om personalen och ägarna hos kunder som använder betaltjänster, såsom i vilken egenskap du agerar, om du är vår avtalskontaktperson, om du är styrelsemedlem i ett kundföretag eller eventuell verklig förmånstagare på det sätt som föreskrivs i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och i lagen om betalningsinstitut.

I vårt personuppgiftsregister sparas följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personbeteckning
 • Medborgarskap och bosättningsstat
 • Ställning i företag eller förening
 • Information om eventuellt politiskt inflytande
 • Antalet aktier eller ägarandelar
 • Kopia av aktuellt identitetsbevis

Regelmässiga uppgiftskällor

Utöver de uppgifter som du själv lämnar oss samlar vi in offentligt tillgängliga personuppgifter från följande källor: register som myndigheter för, till exempel företagsregister, sanktionslistor (listor upprätthållna av internationella organisationer, såsom EU eller FN), kreditupplysningsregistret och andra kommersiella förmedlare av information som ger information om till exempel verkliga förmånstagare och personer med politiskt inflytande.

Automatisk behandling och profilering

Behandling av personuppgifter omfattar inte sådant automatiskt beslutsfattande eller sådan automatisk profilering som avses i dataskyddsförordningen.

Mottagare av personuppgifter och mottagargrupper

Vid behandlingen av personuppgifter använder Svea Payments sig av olika tjänsteleverantörer, inbegripet bolag som tillhör samma koncern som Svea Payments. Med dem som behandlar personuppgifter har det ingåtts ett avtal om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som hör till samma koncern som Svea Payments på grundval av berättigat intresse. De behöriga myndigheterna har lagstadgad rätt att få uppgifter om de personuppgifter som förts in i registret.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES-området. 

Personuppgifter, deras förvaringstid och förvaringsgrund samt personuppgiftsbiträden

Personuppgifter          Förvaringstid  

Förvaringsgrund

Personuppgifts-biträde Region/land där behandlingen äger rum
Uppgifter om kundens representant i kundkännedomssyfte:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personbeteckning
 • Medborgarskap och bosättningsstat
 • Ställning i företag eller förening
 • Information om eventuellt politiskt inflytande
 • Antalet aktier eller ägarandelar
 • Kopia av gällande identitetsbevis
5 år efter att kundrelationen har upphört eller affärstransaktionen har utförtsIakttagande av lagstadgad skyldighet: Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

 

Svea Bank Ab, filial i Finland

Amazon Web Services Inc.

 

EU/EES-området

Uppgifter om kundens verkliga förmånstagare i kundkännedomssyfte:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personbeteckning
 • Medborgarskap och bosättningsstat
 • Ställning i företag eller förening
 • Information om eventuellt politiskt inflytande
 • Antalet aktier eller ägarandelar
 • Kopia av gällande identitetsbevis
5 år efter att kundrelationen har upphört eller affärstransaktionen har utförtsIakttagande av lagstadgad skyldighet: Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Svea Bank Ab, filial i Finland

Amazon Web Services Inc.

EU/EES-området
Kontaktuppgifter för kundens kontaktperson (namn, e-postadress, telefonnummer) för hantering av kundrelationen5 år efter att kundrelationen har upphört eller affärstransaktionen har utförtsBerättigat intresse

Svea Bank Ab, filial i Finland

Amazon Web Services Inc.

EU/EES-området

Den registrerades rättigheter

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta tietosuoja.payments@svea.fi eller genom att skicka in en begäran om uppgifter via Sveas webbplats https://www.svea.com/fi-fi/tietoa-meista/tietosuoja/rekisteritietopyynto.

Tillgång till personuppgifter
När du ber om tillgång till dina uppgifter meddelar vi om personuppgifter som gäller dig behandlas och på begäran lämnar vi en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att få dina bristfälliga personuppgifter kompletterade och eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Radering av personuppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Dina uppgifter kommer att raderas efter den angivna förvaringstiden, som du kan se i tabellen ovan.

Begränsning av behandlingen av personuppgifter
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen har begränsats, behandlar den personuppgiftsansvariga i regel inte dina uppgifter annat än genom att bevara uppgifterna. Denna rättighet har du till exempel när du bestrider att dina personuppgifter är korrekta, om behandlingen är lagstridig eller om du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och väntar på svar på begäran om åtgärd.

Invändning mot behandling av personuppgifter
Vi kan behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse som en del av vår affärsverksamhet. I dessa situationer har du rätt att invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter
Du har rätt att få de uppgifter som du själv lämnat till oss i elektronisk form och överföra uppgifterna från ett system till ett annat i de fall då behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal.

Rätt att återkalla samtycke
Vi kan behandla dina personuppgifter utifrån ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i denna beskrivning.

Rätt att anföra besvär hos en myndighet

Vi svarar gärna på dina eventuella frågor angående dina dataskyddsrättigheter eller behandling och sparande av dina personuppgifter. Du kan skicka en kontaktbegäran eller dina frågor till de ovannämnda adresserna. Du har också möjlighet att reklamera om behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna finns i början av denna beskrivning.

Om du anser att Svea Payments vid behandlingen av personuppgifter inte iakttar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) eller någon annan lämplig dataskyddslagstiftning, kan du anföra besvär hos den behöriga myndigheten i ärendet. Myndigheten som i Finland ser till att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med lagen är Dataombudsmannen (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors) och www.tietosuoja.fi.

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Svea Payments förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta på sin webbplats. En aktuell version av dataskyddsbeskrivningen finns alltid på Svea Payments webbplats: www.svea.com/fi-fi/tietoa-meista/tietosuoja. Vi rekommenderar att du regelbundet läser dataskyddsbeskrivningen.

Den här dataskyddsbeskrivning har uppdaterats senast 19.4.2024.