Datasekretessbeskrivning gällande persondata

Svea Payments Oy:s tjänster för konsumenter

Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning gäller situationer där du använder tjänster som tillhandahålls av Svea Payments Oy.

Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
Svea Payments Oy, FO-nummer: 2121703-0, (”Svea Payments Oy”)
Adress: Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, Finland
Den personuppgiftsansvariges kontaktperson: Svea Payments Oy
Telefonnummer: 09 321 3300
E-postadress: tietosuoja.payments@svea.fi

Grunderna för och syftet med behandling av personuppgifter

Att genomföra en betalningstransaktion

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra ett betalningsuppdrag och tillhandahålla våra tjänster.

Att uppfylla lagstadgade förpliktelser

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser. Till våra lagstadgade förpliktelser hör:

 • Kundkännedom (Know-Your-Customer)
 • Att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier
 • Rapportering till myndigheter, såsom Finansinspektionen
 • Förpliktelser som rör riskhantering, såsom granskning av kredituppgifter
 • Förpliktelser enligt lagen om betalningsinstitut och bokföringslagen

På grundval av berättigat intresse

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse, såsom

 • När du kontaktar oss för att trygga rättssäkerheten för Svea och de registrerade samt för kunderna.
 • I administrativa syften, såsom för att skydda och upprätthålla interna system och applikationer samt för att utveckla affärsverksamheten och systemen, inklusive testning och utveckling av systemet.

Berörda kategorier av personer

Kategorier av personer vars uppgifter behandlas och lagras i registret:

 • Personer som gör inköp i webbutiker genom att använda Svea Payments tjänst.

Registrets datainnehåll

I vårt personuppgiftsregister sparas följande uppgifter:

 • Beställningens betalnings- och identifieringsinformation
 • IP-adress
 • IBAN-kontonummer*
 • Personbeteckning**
 • E-postadress***

* I en situation då du meddelar ditt kontonummer till Svea Payments för återbetalning ** I en situation då du meddelar din personbeteckning till Svea Payments när du väljer faktura eller delbetalning som betalsätt *** I en situation då du ändrar din e-postadress på Svea Payments betalblankett

Om du använder tjänsten Köparens Hjälpreda insamlar vi dessutom följande uppgifter från dig: orsak till annulleringen, eventuella bifogade fotografier, meddelanden till säljaren. Dessa behövs för att vi ska kunna förmedla dem till näthandlaren för behandling av din retur.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som finns i registret kommer från följande källor:

 • Den registrerade
 • Tjänsteleverantören, för vars tjänst den registrerade använder betalningstjänsten

Automatisk behandling och profilering

Tjänsten omfattar inte sådant automatiskt beslutsfattande eller sådan automatisk profilering som avses i dataskyddsförordningen.

Mottagare av personuppgifter och mottagargrupper

Vi följer de lagar, förordningar och uppfyller de förpliktelser om myndighetsrapportering som tillståndet för betalningsinstitut kräver och dina uppgifter kan överlämnas i den omfattning som den gällande lagstiftningen tillåter och kräver, t.ex. på grund av begäran från en myndighet eller enligt ett domstolsbeslut. Dessutom kan dina uppgifter överlämnas till ett bolag inom samma koncern inom ramen för vad lagen tillåter.

Uppgifter avsedda för användningen av tjänsten Köparens Hjälpreda kan överlämnas till den webbutik mot vilken du som köpare riktar en reklamation, begäran om återbetalning eller respons, det vill säga den webbutik från vilken du som köpare ursprungligen har beställt produkten.  

Svea Payments kan för behandling av personuppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning använda andra aktörer som behandlare av personuppgifter. Svea Payments överlämnar eller överför dina personuppgifter endast i sådan situationer och i de syften som nämns i denna dataskyddsbeskrivning. Innan Svea Payments överför dina personuppgifter kontrollerar Svea Payments att mottagaren samtycker till att behandla dina personuppgifter i enlighet med Svea Payments skriftliga instruktioner, gällande dataskyddsförordning samt eventuella övriga krav enlig tillämplig lag.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller utanför EES

Personuppgifter överförs inte regelbundet till länder utanför EU eller EES som en del av tillhandahållandet av tjänsten. Om personuppgifter undantagsvis överförs till länder utanför EU- eller EES-området, görs överföringen i enlighet med bestämmelserna om sådana dataöverföringar.

Personuppgifternas förvaringstid

Individuell, teknisk identifikation som krävs för att genomföra betalningsuppdraget.Innevarande år + 5 år
Köparens e-postadress i kundtjänstsyftenInnevarande år + 1 år
Köparens telefonnummer i kundtjänstsyftenInnevarande år + 1 år
Köparens personbeteckning för att genomföra betalningsuppdragetInnevarande år + 1 år
Köparens IP-adress för att hantera köptransaktionens säkerhetInnevarande år + 1 år
Beställningens betalnings- och identifieringsinformation (referensnummer, arkiveringskod)Innevarande år + 5 år
Köparens kontonummerUnder tjänstens giltighetstid

Konsekvenser av att personuppgifter inte lämnas

Om du inte godkänner att dina personuppgifter insamlas och behandlas i enlighet med det syfte som anges i denna dataskyddsbeskrivning kan vi nödvändigtvis inte genomföra betalningsuppdrag eller andra funktioner som nämns i denna beskrivning.

Den registrerades rättigheter

Tillgång till personuppgifter
När du ber om åtkomst till dina uppgifter meddelar vi om personuppgifter som gäller dig behandlas och på begäran lämnar vi en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att få dina bristfälliga personuppgifter kompletterade och eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Radering av personuppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Dina uppgifter raderas, om det enligt bestämmelserna inte längre finns någon grund för behandlingen.

Begränsning av behandlingen av personuppgifter
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen har begränsats, behandlar den personuppgiftsansvariga i regel inte dina uppgifter annat än genom att bevara uppgifterna. Denna rättighet har du till exempel när du bestrider att dina personuppgifter är korrekta, om behandlingen är lagstridig eller om du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och väntar på svar på begäran om åtgärd.

Invändning mot behandling av personuppgifter
Vi kan behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse som en del av vår affärsverksamhet. I dessa situationer har du rätt att invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter
Du har rätt att få de uppgifter som du själv lämnat till oss i maskinläsbar form och överföra uppgifterna från ett system till ett annat i de fall där behandlingen baserar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att återkalla samtycke
Vi kan behandla dina personuppgifter utifrån ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i denna beskrivning.

Rätt att anföra besvär hos en myndighet

Vi svarar gärna på dina eventuella frågor angående dina dataskyddsrättigheter eller behandling och sparande av dina personuppgifter. Du kan skicka en kontaktbegäran eller dina frågor till de ovannämnda adresserna. Du har också möjlighet att reklamera om behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna finns i början av detta dokument.

Om du anser att Svea Payments vid behandlingen av personuppgifter inte iakttar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) eller någon annan lämplig dataskyddslagstiftning, kan du anföra besvär hos den behöriga myndigheten i ärendet. Myndigheten som i Finland ser till att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med lagen är Dataombudsmannen (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors) och www.tietosuoja.fi.

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Svea Payments förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta på sin webbplats. En aktuell version av dataskyddsbeskrivningen finns alltid på Svea Payments webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser dataskyddsbeskrivningen.

Den här dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats 14.2.2022.