Yleiset ehdot

Tililuotto

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin Luotonsaajalle myyjäkohtaisille ostoille myönnettyyn, hyödykesidonnaiseen jatkuvaan, myyjäkohtaiseen Tililuottoon. 

1. MÄÄRITELMÄT

Luotonantaja: Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Svea), y-tunnus 3237195-7.

Luotonsaaja: henkilö, jolle on myönnetty myyjäkohtainen Tililuotto tuotteiden tai palvelujen ostojen maksamista varten.

Tililuotto: tuotteen tai palvelun ostojen erissä maksamista varten myönnetty, myyjäkohtainen, jatkuvakäyttöinen hyödykesidonnainen kulutusluotto, jossa on sovittu luottoraja. Ostot kootaan Tililuotolle yhdeksi luotoksi, jota voidaan käyttää tietyltä myyjältä tehtyjen uusien ostojen maksamiseen aina luottorajaan asti. Kun käytettyä luottoa on lyhennetty tai maksettu kokonaan takaisin, luottoa voidaan käyttää uudelleen uusien myyjäkohtaisten ostojen tekemiseen sovitun luottorajan puitteissa.

2. LUOTON MYÖNTÄMINEN

2.1 Luotonsaaja on valinnut tavaran tai palvelun oston maksutavaksi Svean laskun tai erämaksun, ostotapahtuman yhteydessä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Svea on laskun lähettämisen yhteydessä tarjonnut Luotonsaajalle mahdollisuuden hakea ostoksensa maksua joustavasti kuukausittaisina maksuerinä, Tililuotolla. Laskun yhteydessä on toimitettu tutustuttavaksi Tililuottosopimus, Tililuoton yleiset ehdot sekä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot.

2.2. Luotonsaaja kirjautuu Svean portaaliin hakeakseen Tililuottoa. Haettavan luottorajan tulee olla vähintään alkuperäisen laskun tai erämaksun loppuvelan määrä. Luottorajaa voidaan hakea myös suurempana kuin laskun tai erämaksun loppuvelan määrä, aina Svean tarjoamaan enimmäismäärään saakka. Luottorajaa on mahdollista myös myöhemmin pienentää tai hakea siihen korotusta. Mikäli asiakkaalla on jo käytettävissä oleva Tililuotto ja siinä käyttämätöntä luottoa samaan verkkokauppaan, hän voi suoraan valita ostoksen liittämisen siihen.

2.3 Luotonsaaja hyväksyy Tililuottosopimuksen ehtoineen allekirjoittamalla Tililuottosopimuksen Svean sähköisessä palvelussa tai erikseen pyytämällä saamansa paperikopion. Tililuotto tarjous on voimassa ja Tililuottosopimus tulee allekirjoittaa 28 päivän kuluessa laskettuna alkuperäisen laskun eräpäivästä.

2.4 Svea tarkistaa Luotonsaajan luottokelpoisuuden ennen Tililuottohakemuksen hyväksymistä. Svea voi syytä ilmoittamatta hylätä Tililuottoa koskevan hakemuksen. Jos hakemus hylätään, alkuperäinen lasku on maksettava kokonaan laskun eräpäivänä.

2.5 Svea maksaa ostoksen määrän myyjän pankkitilille Luotonsaajan oston kauppahinnan maksuksi.

3. LUOTON KÄYTTÄMINEN

3.1 Luotonsaajan hyväksyttyä Tililuottosopimuksen, Luotonsaajalla on käytössä ostojen maksuun myyjäkohtainen, jatkuva Tililuotto myönnettyyn luottorajaan saakka. Luotonsaaja ei voi ylittää luottorajaa.

3.2. Tililuotto on myyjäkohtainen ja sitä voidaan käyttää vain kyseiseltä myyjältä ostettujen tuotteiden tai palveluiden maksamiseen. Luotolta ei voi tehdä rahasiirtoja pankkitilille tai nostaa käteistä, tai maksaa sillä aikaisempia velkoja.

3.3. Luoton saajalla voi olla useita myyjäkohtaisia, luottorajaltaan tai luottoehdoiltaan eri suuruisia Tililuottoja.

4. LUOTTOKUSTANNUKSET

4.1 Tililuoton kustannuksia ovat koron lisäksi tilinhoitopalkkio, enintään 0,01 % päivässä laskettuna myönnetyn luottorajan määrälle, kuitenkin vähintään 5 euroa ja enintään 150 euroa vuodessa. Luottokustannukset saattavat vaihdella myyjäkohtaisesti ja ne ilmoitetaan aina asiakkaan saamissa ehdoissa ja/tai myyjän kotisivuilla. Ks. myös Tililuoton tyypillistä käyttöä kuvaava luottokustannusesimerkki näiden yleisten ehtojen lopusta.

4.2 Tilinhoitopalkkio laskutetaan kerran kuussa.

5. KORKO

5.1 Luotosta veloitetaan 19,95 %:n luottokorkoa luoton allekirjoituspäivästä lukien. Luottokorko lasketaan päivittäin kulloisellekin Tililuoton velkasaldolle.

5.2 Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellista vuoksikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luotto on kokonaan käytössä, luoton korko ja kulut pysyvät samana ja luotto maksetaan takaisin 12 kuukaudessa. Katso esimerkkilaskelma näiden yleisten ehtojen lopusta.

5.3 Svea saa tehdä luotosta perittävään korkoon vaikuttavia, lain sallimassa rajoissa olevia muutoksia silloin, kun muutos johtuu lainsäätäjän, viranomaisen tms. tahon luottopoliittisesta päätöksestä, Svean rahanlainauskustannusten kohoamisesta tai muusta kustannusten noususta, jota Svea ei luottoa myöntäessään ole voinut ennakoida. Svea noudattaa edellä sanottua ehtoa myös silloin, kun muutos on Luotonsaajan eduksi. Muutoksesta ilmoitetaan Svean kotisivulla www.svea.fi. Svea ilmoittaa koron ja luottokustannusten muutokset myös luottoerittelyssä ja/tai erillisellä, Luotonsaajan postiosoitteeseen tai sähköpostiin lähetetyllä ilmoituksella vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Luotonsaaja ei hyväksy muutoksia, Luotonsaajalla on oikeus irtisanoa Tililuottosopimus muutosten voimaan tulopäivästä lukien.

5.4 Luotonsaajalle voidaan tarjota korotonta maksuaikaa luoton alussa. Korottomalta ajalta Luotonsaajan maksaa lyhennykset, tilinhoitopalkkiot ja mahdolliset muistutuskulut ja viivästyskoron.

6. LUOTON MAKSU

6.1 Luotonsaajalle lähetetään joka kuukausi Luottoerittely, jossa ilmoitetaan maksamattoman luoton määrä, korot ja tilinhoitopalkkot sekä maksettava vähimmäismaksuerä. Tililuottovelkaan sisältyy pääoman lisäksi erääntyneet korot, tilinhoitopalkkio sekä mahdolliset maksumuistutuskulut. Kuukausittain maksettava vähimmäismäärä on 3 % kokonaisvelan määrästä, kuitenkin vähintään 10 euroa.

6.2 Velka pienenee ainoastaan Svealle suoritetulla maksulla, eikä Tililuottoa voida maksaa pätevästi myyjälle.

6.3 Velkasaldo maksetaan takaisin kuukausittaisina maksuerinä. Maksuerä koostuu lyhennyksestä, luottokorosta, kuukausittaisesta tilinhoitopalkkiosta sekä mahdollisista maksumuistutuskuluista.

6.4 Maksut kohdistetaan velalle seuraavassa järjestyksessä: erääntynyt luottokorko, tilinhoitopalkkio, viivästyskorko, maksumuistutuskulut, pääoma.

6.5 Luotonsaajalla on aina oikeus maksaa luotto takaisin kokonaan ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia. Svea saa kuitenkin periä Tililuottosopimuksessa yksilöidyt, luoton avausmaksut, sekä sopimuksen mukaisen luottokoron luoton käyttöajalta aina takaisinmaksupäivään saakka.

7. VIIVÄSTYSKORKO JA MUUT KULUT

7.1 Jos pääoman, korkojen ja kulujen suorittaminen viivästyy, Luotonsaajan tulee maksaa erääntyneelle määrälle korkolain (20.8.1982/633, myöhempine muutoksineen) 4 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Erääntyneelle erälle peritään korkolain 4 § 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava korkolain 4 § 2 momentin mukaan, saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää (luottokorko 19,95 %) enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, jonka jälkeen erääntyneelle luotolle peritään korkolain 4 § 1 momentin mukaista viivästyskorkoa.

7.2 Luotonsaajan on korvattava luoton perimistä aiheutuvat kustannukset.
Näitä ovat mm. maksumuistutuskulu (5 euroa) ja saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, myöhempine muutoksineen) mukaiset maksuvaatimuskulut.

7.3 Todistuksista, kopioista yms. asiakirjoista veloitetaan 10 euroa / asiakirja. Eräpäivän muutoksesta Luotonsaajan pyynnöstä veloitetaan 5 euroa/muutos, enintään 20 euroa vuodessa.

8. TILILUOTTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN

8.1 Tililuottosopimus on voimassa jatkuvana.

8.2 Luotonsaajalla on oikeus sanoa Tililuottosopimus irti milloin tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisena.

8.3 Svea voi irtisanoa Tililuottosopimuksen ja eräännyttää velan KSL 7 luvun 33 §:n mukaan kokonaan maksettavaksi seuraavissa tapauksissa:

a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luottohinnasta taikka käsittää Svean koko jäännössaatavan.

b) Luotonsaajan muu olennainen sopimusrikkomus.

8.4 Tililuoton erääntymistä vaadittaessa on voimassa kuukauden irtisanomisaika, joka alkaa siitä, kun Svea lähettää irtisanomisilmoituksen kirjeenä Luotonsaajalle. Jos Svea on vaatinut Tililuoton velkasaldon ennenaikaista takaisinmaksua edellä oleva kohdan 8.3 mukaan, Luotonsaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan koko velan määrää takaisin ennenaikaisesti, mikäli hän ennen irtisanomisajan päättymistä maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksensa.

8.5 Svea ei eräännytä luottoa, mikäli viivästyminen johtuu Luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta, hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi jos luottosuhteen jatkuminen olisi kohtuutonta Svealle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

8.6 Luotonsaajalla on oikeus sanoa Tililuottosopimus irti milloin tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisena.

9. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

9.1 Tililuotto erääntyy heti maksettavaksi Svean kirjallisesta vaatimuksesta, jos

a) Luotonsaaja on antanut Svealle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,

b) Tililuottoa on syytä epäillä käytettävän rahanpesuun tai muuhun lain vastaiseen tarkoitukseen tai maksettavan takaisin laittomilla varoilla,

c) Luotonsaaja on Kansainvälisten pakotteiden kohteena tai ei noudata Kansainvälisiä pakotteita tai luovuttaa varoja Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevalle henkilölle tai tällaiseen liiketoimintaan tai mahdollistaa takaisinmaksun Kansainvälisten pakotteiden alaisesta liiketoiminnasta tai Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevalta henkilöltä saaduilla varoilla,

d) Luotonsaaja on muutoin olennaisesti rikkonut Tililuottosopimusta.

e) Luotonsaaja kuolee.

10. LUOTON KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

10.1 Svealla on oikeus rajoittaa tai lakkauttaa Luotonsaajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa osittain tai kokonaisuudessaan,

a) jos Svealla on aihetta epäillä rahanpesua tai muuta luoton luvatonta tai petollista käyttöä,

b) jos Luotonsaajan luottokelpoisuus tai maksukyky on merkittävästi huonontunut,

c) jos velallinen on jättänyt tuomioistuimelle yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tai yrityksen saneerauksessa annetussa laissa tarkoitetun hakemuksen,

d) jos Luotonsaaja on ylittänyt sovitun luottorajan tai muutoin rikkonut olennaisesti luottosopimuksen ehtoja,

e) jos Luotonsaaja on Kansainvälisten pakotteiden kohteena tai toimii Kansainvälisten pakotteiden kohteen olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta

10.2 Käytön rajoittaminen astuu voimaan välittömästi voimaan siitä, kun asiakkaalle on ilmoitettu käytön rajoituksesta tai lakkauttamisesta ja sen syistä.

11. LUOTONSAAJAN PERUUTTAMISOIKEUS

11.1 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa Tililuottosopimus (KSL 7 luku 20 §) ilmoittamalla siitä Svealle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa siitä kun Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla Tililuottosopimuksen ehtoineen sekä ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa kirjeitse osoitteeseen: Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, tai sähköpostitse asiakasinfo@svea.fi. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava Tililuottosopimus.

11.2 Jos Luotonsaaja peruuttaa Tililuottosopimuksen, Luotonsaajan tulee maksaa luottosopimuksessa määriteltyä luottokorkoa ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään.

11.3 Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava Svealle Tililuottosopimuksen mukaisen velan sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2 § mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

11.4 Tililuoton peruuttamisoikeuden käyttäminen ei vaikuta Tililuottosopimuksella rahoitetun oston tai palvelun mukaiseen maksuvelvoitteeseen. Jos Luotonsaaja on peruuttanut luoton, tulee luotonsaajan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksaa ostoksen hinta Svealle uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa ja Tililuottosopimus tulee voimaan. Svealla on myös oikeus etämyynnissä periä Luotonsaajalta luottokorkoa ajalta, jonka Tililuotto on ollut Luotonsaajan käytössä. Perittävän koron määrä on luoton määrä kerrottuna Luottosopimuksessa sovitulla luottokorolla ja niiden päivien lukumäärällä, jonka luotto on ollut Luotonsaajan käytössä ja jaetaan saatu tulos 36.500:lla.

12. ETÄSOPIMUSTA, PERUUTUSOIKEUTTA YM. KOSKEVAA TIETOA (KSL 6 LUKU)

12.1 KSL 6 luvun 14 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta (ks. tarkemmin peruuttamisesta ja peruuttamisoikeuden rajoituksista KSL 6 luku 14 §, 16 §).

12.2 KSL 6 luvun 21 §:n mukaan jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, liitännäinen luotto peruuntuu ilman toimenpiteitä. Luottosopimuksen peruuntuessa luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava kuluttajalta saamansa maksusuoritukset. Svealla on peruuttamistilanteessa kuitenkin oikeus vaatia korvauksena Luotonsaajan käytössä olleesta luotosta luottokorkoa siltä ajalta, kun laina on ollut Luotonsaajan käytössä. Kuluttajan on palautettava saamansa tavarat käyttämättömänä myyjälle viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

13. MYYJÄYRITYKSEN VASTUU, REKLAMAATIO 

13.1 Tiililuotolla maksettuja tuotteita tai palveluja toimittaneella myyjäyrityksellä on voimassa olevan lain mukainen vastuu asiakkaaseen nähden.

13.2 Reklamaatio on ensisijaisesti osoitettava myyjäyritykselle, joka vastaa myymänsä tuotteen tai palvelun sopimuksenmukaisuudesta. Luotonsaajan on ilmoitettava reklamaatiosta myös Svealle ilman aiheetonta viivytystä. Luotonsaajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan KSL 39 §:n mukaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

14. ILMOITUKSET

14.1 Luotonsaajan on välittömästi ilmoitettava Svealle jokaisesta osoitteenmuutoksesta ja muusta asiantilasta, joka voi vaikuttaa Svean ja Luotonsaajan väliseen suhteeseen kirjeitse osoitteeseen Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki / puh. (09) 4242 3330 / sähköpostilla: asiakasinfo@svea.fi.

14.2 Jos Tililuottoa koskeva ilmoitus on postitettu kirjeenä Luotonsaajalle luottohakemuksessa tai -sopimuksessa mainittuun tai Svea muutoin tiedossa olevaan voimassaolevaan osoitteeseen, ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään postitusta seuraavana 7. päivänä. Sähköpostitse lähetetyn viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle välittömästi.

15. SVEAN VASTUUN RAJOITUS

Svea ei vastaa lain määräyksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, saarrosta, työsulusta, boikotista tai muusta Sveasta riippumattomasta syystä johtuvasta vahingosta. Lakkoa, saartoa tai työsulkua koskeva varauma on voimassa myös silloin, kun Svea on itse joutunut toimenpiteen kohteeksi tai itse ryhtyy sellaiseen toimenpiteeseen. Svea ei ole velvollinen korvaamaan muutoin syntyvää vahinkoa, jos Svea on toiminnassaan noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Svea ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta. Mikäli Svea on edellä mainitun seikan johdosta estynyt vastaanottamasta maksua, Svealla on esteen olemassaolon ajalta oikeus ainoastaan eräpäivänä voimassa olleiden ehtojen mukaiseen korkoon.

16. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Svealla on oikeus siirtää tai pantata Luotonsaajalta oleva saatavansa kaikkine oikeuksineen kolmannelle edelleensiirto-oikeuksin Luotonsaajaa kuulematta. Luotonsaajalle kuitenkin ilmoitetaan siirrosta.

17. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA TIETO JA KÄSITTELYN HYVÄKSYMINEN

Käsittelemme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Luotonhakija hyväksyy, että luotonantaja tarkistaa luottoa myöntäessään hakijan henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottorekisteristä sekä hankkii hakijasta muita hakijan luoton myöntämisen kannalta ja luottokelpoisuuden kannalta merkityksellistä tietoa, joita erilaiset luottotietoyhtiöt, julkiset rekisterinpitäjät tai väestötietojärjestelmä luotonmyöntötarkoituksiin tarjoavat. Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä muiden luottoyhtiön myöntämiä luottoja koskevia tietoja tämän luottohakemuksen käsittelyä varten ja suostuu siihen, että luotonantaja luovuttaa tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmään myös tämän luottohakemuksen perusteella myönnetystä luotosta.

Tarkempaa tietoa henkilötietojen henkilötietojesi keräämisestä, suojaamisesta, käsittelystä sekä oikeuksistasi on saatavilla tietosuojaselosteellamme osoitteessa www.svea.fi

18. MAKSUVIIVEEN ILMOITTAMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Svea on oikeutettu ilmoittamaan maksuhäiriöt luottotietorekisteriin rekisterin toimilupaehtojen mukaisesti (maksun viivästyttyä yli 21 päivää maksukehotuksesta ja yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä).

19. VALVONTA, VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

19.1 Svea Bank AB (publ) on ruotsalainen pankki, jonka toimintaa valvoo Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi, puh.+46 (0)8 787 80 00. Suomen sivuliike Svea Bank Ab, filial i Finland on myös Suomen Finanssivalvonnan valvonnan alainen, Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki, PL 103, puh. 09 183051.

19.2 Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain (20.1.1978/38, KSL) 7 luvun säännöksiä. Kuluttajansuojalain säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja aluehallintoviranomaiset.

19.3 Valitukset voi osoittaa Svealle puhelimitse (09) 4242 3330 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakasinfo@svea.fi. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Luotonsaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

19.4 Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla ja erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Tilinomistajalla on oikeus nostaa kanne siinä tuomiopiirissä, jossa hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

ESIMERKKILASKELMA TODELLISESTA VUOSIKOROSTA

Tililuoton tyypillistä käyttöä kuvaavat luottokustannukset:

Tilinhoitomaksu 3 € ja luottokorko 19,95 %.

Luotto 1 000 €, maksuaika 12 kk. Luottokustannukset yhteensä 147,33 €, todellinen vuosikorko 29,54 % ja Kuluttajansuojalain mukainen luottohinta on 1147,33 €.

 

Näitä ehtoja on viimeksi päivitetty 15.11.2022.