Yleiset ehdot

Erämaksu

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin Luotonsaajalle, tämän ostoja varten myöntämiin hyödykesidonnaisiin, maksuerissä takaisin maksettaviin kertaluottoihin, Erämaksuluottoihin sekä Ostoluottoihin.

1. MÄÄRITELMÄT

Luotonantaja: Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Svea), y-tunnus 3237195-7.

Luotonsaaja: henkilö, jolle on myönnetty Erämaksu-/Ostoluotto tuotteiden tai palvelujen
ostoa varten.

Erämaksu-/Ostoluotto (luotto): tuotteen tai palvelun ostamista varten myönnetty, hyödykesidonnainen kertaluotto, joka maksetaan takaisin sovittuina lyhennyserinä.

Kampanjaetu: tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä ilmoitettu Kampanjaetu,
johon voi liittyä omia erityisehtojaan koron, takaisinmaksun tms. osalta

2. LUOTON MYÖNTÄMINEN

2.1 Luotonsaaja on hakenut oston yhteydessä tavaran tai palvelun maksamista varten Svealta luottoa. Luoton ennakkotiedot ja sopimusehdot on ennen maksutavan valintaa esitelty luotonhakijalle tallennettavaksi pysyvällä tavalla. Svea lähettää
luotonsaajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen, tai sähköpostiosoitteeseen, hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi luottosopimuksen, yleiset ehdot sekä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot lomakkeen. Luotonsaajan tulee palauttaa
luottosopimus Svealle allekirjoitettuna 14 päivän sisällä luottosopimuksen päiväyksestä, tai hyväksyä luottosopimus sähköisellä allekirjoituksellaan Svean sähköisessä palvelussa. Luottosopimus voidaan allekirjoittaa myös myyjäliikkeessä.

2.2 Luotonsaajalle toimitetaan lasku sovituista maksueristä. Luotonsaaja voi halutessaan maksaa myös sovittua Erämaksuerää pienemmän kuukausierän erämaksulaskun yhteydessä tarjotun, tässä sopimuksessa kuvatuin Ostoluottosopimuksen ehdoin (ks. kohdat 7-24). Ostoluottosopimuksella luoton saajan tulee maksaa vähintään laskussa ilmoitettu vähimmäiserä.

2.3 Svea tarkistaa Luotonsaajan luottokelpoisuuden ennen jokaisen luottohakemuksen hyväksymistä. Svea voi syytä ilmoittamatta hylätä uutta Erämaksu tai Ostoluottoa koskevan hakemuksen. Luotonhakija voi pyytää hakemuksensa manuaalista uudelleen käsittelyä toimihenkilön toimesta osoitteesta rahoitus.payments@svea.fi.

2.4 Svea maksaa luoton määrän suoraan sopimuksen etusivulla ilmoitetulle myyjälle Luotonsaajan oston kauppahinnan maksuksi.

3. LUOTTOAIKA

Luotonsaaja on ostoaan tehdessään ja hakiessaan Erämaksuluottoa valinnut itselleen sopivan takaisinmaksuajan. Luotto veloitettuine korkoineen, maksuineen ja kuluineen tulee olla täysin maksettu luottoajan päättyessä.

4. LUOTTOKUSTANNUKSET

Luoton perustamis- ja käsittelykulut ovat enintään 0,01 % päivässä laskettuna myönnetylle luoton pääomalle, kuitenkin vähintään 5 euroa ja enintään 150 euroa vuodessa. Kampanjaehtojen mukaiset luottokustannukset on merkitty Luottosopimuksen etusivulla kohdassa Erityisehdot. (Katso myös Erämaksuluoton käyttöä kuvaava esimerkkilaskelma luottokustannuksista näiden yleisten ehtojen lopusta.)

5. LUOTON MAKSU

5.1 Luotonsaajalle lähetetään joka kuukausi luottoerittelyn (”Erämaksu”), jossa ilmoitetaan maksamattoman luoton määrä, korot ja maksut sekä vähimmäismaksuerä. Velkasaldoon sisältyvät pääoman lisäksi aloitusmaksut, erääntyneet korot, laskutusmaksut sekä mahdolliset maksumuistutus- ja maksuvaatimuskulut.

5.2 Velka pienenee ainoastaan Svealle suoritetulla maksulla, eikä luottoa voida maksaa pätevästi myyjälle.

5.3 Velka maksetaan takaisin sovittuna luottoaikana annuiteettimallin mukaisina kuukausittaisina maksuerinä sovittuna laina-aikana. Maksuerä koostuu lyhennyksestä, kuukausittaisesta käsittelykulusta ja koroista. Aloitusmaksu maksetaan ensimmäisen erän yhteydessä, jolloin ensimmäinen erä on muita eriä aloitusmaksun verran suurempi.

5.4 Maksut kohdistetaan velkasaldoon seuraavassa järjestyksessä: korko, luottokustannukset, viivästyskorko, viivästyskulut, pääoma.

5.5 Luotonsaajalla voi olla oikeus saada ostoilleen perusehtoja edullisemmat kampanjahinnat koroille ja kuluille, joista sovitaan kampanjakohtaisesti erikseen. Luotonsaajan tulee noudattaa kampanjaedun saamiseksi määriteltyjä takaisinmaksuehtoja. Mikäli Luotonsaaja ei suorita maksueriä kampanjaehtojen mukaisina eräpäivinä, hän menettää kampanjaedun ja on velvollinen maksamaan luoton perusehtojen mukaisesti kuukausittaisina lyhennyserinä, 19,95 % (kuitenkin enintään KSL 7:17a mukainen enimmäiskorko) luottokorolla ilman kampanjaetuja.

5.6 Luotonsaajalla on aina oikeus maksaa luotto takaisin kokonaan ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia. Svea saa kuitenkin periä luottosopimuksessa yksilöidyt luottokulut, sekä luottosopimuksen mukaisen luottokoron luoton käyttöajalta aina takaisinmaksupäivään saakka.

5.7 Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä Svealta velan lyhennystaulukko kerran vuodessa maksutta.

6. KORKO

6.1 Käytetystä luotosta veloitetaan kiinteää luottokorkoa 19,95 %, kuitenkin enintään Kuluttajansuojalain 7:17 a §:n mukainen enimmäiskorko. KSL 7:17a§: Kuluttajan nostamalle luotolle perittävää luoton korkoa ei saa sopia suuremmaksi kuin korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 15 prosenttiyksiköllä. Tällöinkään luoton korko ei saa sopimuksen mukaan ylittää 20:tä prosenttia.Korko
lasketaan kuukausittain avoimelle pääomalle.

6.2 Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellista vuosikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun, ja että luotonantaja ja kuluttaja täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen. Katso esimerkkilaskelma näiden yleisten ehtojen lopusta.

6.3 Svea voi oston yhteydessä kampanjaetuna antaa korotonta maksuaikaa. Mikäli Luotonsaaja ei maksa osamaksuerää viimeistään eräpäivänä, luoton kampanjakorkoedun voimassaolo raukeaa välittömästi ja Luotonsaaja on velvollinen maksamaan avoimelle velkasaldolle Erämaksuluoton normaalia luottokorkoa 19,95 %, kuitenkin enintään Kuluttajansuojalain 7:17 a §:n mukainen enimmäiskorko, sekä muut luoton kulut. Samoin sovitun korottoman maksuajan päätyttyä Luotonsaaja on velvollinen maksamaan sovittua luottokorkoa avoimelle velkasaldolle sovitun luottoajan loppuun tai kunnes velka on kokonaan maksettu.

6.4 Luotonsaajalla voi olla oikeus saada ostoilleen myyjän kampanjatarjouksen verran maksuvapaata aikaa, jonka jälkeen Luotonsaajan tulee maksaa sovitut kuukausierät luottokustannuksineen sovitussa maksuajassa. Maksuvapaa aika voi olla korotonta. Maksuvapaan ajan päätyttyä luotosta veloitetaan 19,95 % luottokorko, kuitenkin enintään Kuluttajansuojalain 7:17 a §:n mukainen enimmäiskorko.

6.5 Mikäli luoton maksaminen viivästyy tai se laiminlyödään, kampanjaetu raukeaa ja Svealla on oikeus vaatia avoimelle velkasaldolle 19,95 % luottokorkoa, kuitenkin enintään Kuluttajansuojalain 7:17 a §:n mukainen enimmäiskorko, maksamattoman lyhennyserän eräpäivän jälkeiseltä ajalta. Tällöin lyhennyksen osuusmaksettavasta erästä vähenee ja vastaavasti luottoaika pitenee.

6.6 Svealla on oikeus tehdä luotosta perittävään korkoon vaikuttavia, laillisia muutoksia silloin, kun muutos johtuu lainsäätäjän, viranomaisen tms. tahon luottopoliittisesta päätöksestä, Svean rahanlainauskustannusten kohoamisesta tai muusta kustannusten noususta, jota Svea ei luottoa myöntäessään ole voinut ennakoida. Svea noudattaa edellä mainittua ehtoa myös silloin kun muutos on Luotonsaajan eduksi. Muutoksesta ilmoitetaan Svean kotisivulla www.svea.fi. Svea ilmoittaa koron ja luottokustannusten muutokset myös luottoerittelyssä ja/tai erillisellä, Luotonsaajan voimassaolevaan postiosoitteeseen lähetetyllä ilmoituksella vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

OSTOLUOTTOSOPIMUKSEN EHDOT

7. OSTOLUOTTOSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN

Luotonsaajalle tarjotaan Erämaksulaskun yhteydessä mahdollisuus maksaa halutessaan luotto sovittua kuukausierää pienemmissä erissä. Luotonsaajan valitessa maksueräksi Erämaksu/Ostoluottosopimuksessa sovitun kuukausierän sijaan Erämaksulaskun yhteydessä tarjotun, pienemmän kuukausierän, tulevat sovellettavaksi seuraavat Ostoluottosopimuksen ehdot.

8. OSTOLUOTTOSOPIMUS

8.1 Luoton ennakkotiedot ja sopimusehdot on ennen Erämaksu- ja Ostoluottosopimuksen hyväksymistä toimitettu pysyvällä tavalla Luotonsaajalle
laskun tai Erämaksu- ja Ostoluoton sopimuksen yhteydessä. Luotonsaaja hyväksyy Ostoluoton ehtoineen allekirjoittamalla ja palauttamalla
Erämaksu- ja Ostoluottosopimuksen tai hyväksymällä luottosopimuksen sähköisellä allekirjoituksellaan Svean sähköisessä palvelussa.
Luotonsaajan tulee maksaa vähintään Erämaksuluoton laskussa ilmoitettu vähimmäiserä laskun eräpäivään mennessä.

8.2 Ostoluottosopimuksella luotonsaaja voi maksaa ostoksensa useassa erässä kuukausittaisina lyhennyserinä.

8.3 Sopimuksen ehdot hyväksymällä Luotonsaaja vastaa ostoluoton maksamisesta ja ostoluottoehtojen noudattamisesta.

9. LUOTTOAIKA

Luottoaika määräytyy valitun maksuerän suuruuden perusteella luottoajan ollessa kuitenkin aina enintään 36 kuukautta. Kuukausimaksun alin määrä on 10 € tai vähintään 3 % kokonaisvelan määrästä.

10. LUOTTOKUSTANNUKSET

Pääoman ja koron lisäksi Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan Svealle luoton perustamis- ja käsittelykulut, enintään 0,01 % päivässä laskettuna myönnetylle luoton pääomalle, kuitenkin vähintään 5 euroa ja enintään 150 euroa vuodessa. Luottokustannukset ilmoitetaan asiakkaan saamissa ehdoissa ja/tai myyjän kotisivuilla.

11. LUOTON MAKSU

11.1 Luotonsaajalle lähetetään joka kuukausi Luottoerittely, jossa ilmoitetaan maksamattoman luoton määrä, korot ja maksut sekä maksettava vähimmäismaksuerä. Ostoluottovelkaan sisältyvät pääoman lisäksi luottokulut, erääntyneet korot ja mahdolliset maksumuistutus-/-vaatimuskulut.

11.2 Velka pienenee ainoastaan Svealle suoritetulla maksulla, eikä ostoluottoa voida maksaa pätevästi myyjälle.

11.3 Velkasaldo maksetaan takaisin sovittuna luottoaikana annuiteettimallin mukaisina kuukausittaisina maksuerinä. Maksuerä koostuu lyhennyksestä, kuukausittaisista luottokuluista, koroista sekä mahdollisista maksumuistutuskuluista.

11.4 Maksut kohdistetaan velkasaldoon seuraavassa järjestyksessä: korko, luottokustannukset, viivästyskorko, viivästyskulut, pääoma.

11.5 Luotonsaajalla on aina oikeus maksaa luotto takaisin kokonaan ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia. Svea saa kuitenkin periä Ostoluottosopimuksessa yksilöidyt, luottokulut sekä sopimuksen mukaisen luottokoron luoton käyttöajalta aina takaisinmaksupäivään saakka.

11.6 Luotonsaajalla on oikeus pyynnöstä saada Svealta velan lyhennystaulukko kerran vuodessa maksutta.

12. KORKO

12.1 Luotosta veloitetaan ostopäivästä lukien kiinteä 19,95 %:n luottokorko, kuitenkin enintään Kuluttajansuojalain 7:17 a §:n mukainen enimmäiskorko. 

12.2 Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellista vuosikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun, ja että luotonantaja ja kuluttaja täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen. Ks. esimerkkilaskelma näiden yleisten ehtojen lopusta.

12.3 Svea saa tehdä luotosta perittävään korkoon vaikuttavia laillisia muutoksia silloin, kun muutos johtuu lainsäätäjän, viranomaisen tms. tahon luottopoliittisesta päätöksestä, Svean rahanlainauskustannusten kohoamisesta tai muusta kustannusten noususta, jota Svea ei luottoa myöntäessään ole voinut ennakoida. Svea noudattaa edellä sanottua ehtoa myös silloin, kun muutos on Luotonsaajan eduksi. Muutoksesta ilmoitetaan Svean kotisivulla www.svea.fi. Svea ilmoittaa koron ja luottokustannusten muutokset myös luottoerittelyssä ja/tai erillisellä, Luotonsaajan voimassaolevaan postiosoitteeseen lähetetyllä ilmoituksella vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

ERÄMAKSU- JA OSTOLUOTON YHTEISET EHDOT

13. VIIVÄSTYSKORKO JA MUUT KULUT

13.1 Pääoman ja koron lisäksi Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottokulut, joiden määrät löytyvät luottosopimuksen etusivun Luottoehdot–kohdasta.

13.2 Svea voi kuluttajaluottosäädösten sallimissa rajoissa korottaa laina-aikana luoton maksuja samassa suhteessa kuin Svean katettavat kustannukset toimenpiteestä ovat nousseet.

13.3 Luotonsaaja on velvollinen maksamaan maksun laiminlyönnistä johtuvia muita maksuja. Näitä ovat mm. maksumuistutuskulu (nyt 5 €) saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, myöhempine muutoksineen) mukaiset maksuvaatimuskulut.

13.4 Jos pääoman, korkojen ja maksujen suorittaminen viivästyy, Luotonsaajan tulee maksaa viivästyneelle määrälle korkolain (20.8.1982/633, myöhempine muutoksineen) 4 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Jos Luotonsaajan sitoumus liittyy kuluttajaluottosopimukseen tai muuhun korkolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt.

13.5 Ylimääräisistä, velallisen pyynnöstä annettavista todistuksista, kopioista yms. asiakirjoista veloitetaan 10 euroa. Maksuajan pidentämisestä vähintään 14 päivällä veloitetaan 5 euroa, enintään 20 euroa vuodessa.

14. LUOTTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN, LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

14.1 Luottosopimus on voimassa sovitun luottoajan.

14.2 Svea voi irtisanoa luottosopimuksen ja eräännyttää velan KSL 7 luvun 33 §:n mukaan kokonaan maksettavaksi seuraavissa tapauksissa:

(a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luottohinnasta taikka käsittää Svean koko jäännössaatavan.

(b) Luotonsaajan muu olennainen sopimusrikkomus.

14.3 Luoton ennenaikaista erääntymistä vaadittaessa on voimassa kuukauden irtisanomisaika, joka alkaa siitä, kun Svea lähettää irtisanomisilmoituksen kirjeenä Luotonsaajalle. Jos Svea on vaatinut luoton velkasaldon ennenaikaista takaisinmaksua edellä olevan kohdan 8.2 mukaan, Luotonsaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan koko velan määrää takaisin ennenaikaisesti, mikäli hän ennen irtisanomisajan päättymistä maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksensa

14.4 Luotonsaajalla on oikeus sanoa luottosopimus irti milloin tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisena.

15. LUOTONSAAJAN PERUUTTAMISOIKEUS

15.1 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus (KSL 7 luku 20 §) ilmoittamalla siitä Svealle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa siitä kun Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottosopimuksen ehtoineen sekä ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa kirjeitse osoitteeseen: Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, tai sähköpostitse asiakasinfo@svea.fi. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava luottosopimus.

15.2 Jos Luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, Luotonsaajan tulee maksaa luottosopimuksessa määriteltyä luottokorkoa ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään.

15.3 Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava Svealle luottosopimuksen mukaisen velan sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2 § mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

15.4 Kuluttajaluoton peruuttamisoikeuden käyttäminen ei vaikuta luottosopimuksella rahoitetun oston tai palvelun mukaiseen maksuvelvoitteeseen. Jos Luotonsaaja on peruuttanut luoton, tulee Luotonsaajan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksaa ostoksen hinta Svealle uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa ja luottosopimus tulee voimaan. Svealla on myös oikeus etämyynnissä periä Luotonsaajalta luottokorkoa ajalta, jonka luotto on ollut Luotonsaajan käytössä. Perittävän koron määrä on luoton määrä kerrottuna luottosopimuksessa sovitulla luottokorolla ja niiden päivien lukumäärällä, jonka luotto on ollut Luotonsaajan käytössä ja jaetaan saatu tulos 36 500:lla.

16. ETÄSOPIMUSTA, PERUUTUSOIKEUTTA YM. KOSKEVAA TIETOA (KSL 6 LUKU)

16.1 KSL 6 luvun 14 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta (ks. tarkemmin peruuttamisesta ja peruuttamisoikeuden rajoituksista KSL 6 luku 14 §, 16 §).

16.2 KSL 6 luvun 21 §:n mukaan, jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, liitännäinen luotto peruuntuu ilman toimenpiteitä. Luotonsaajan tulee peruutustapauksissa aina lähettää peruutusilmoitus kirjallisena myös osoitteeseen Svea Bank AB (publ), filial i Finland/Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki tai sähköpostilla: asiakasinfo@svea.fi. Luottosopimuksen peruuntuessa luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava kuluttajalta saamansa maksusuoritukset. Kuluttajan on palautettava saamansa tavarat käyttämättömänä viivytyksettä myyjälle.

17. MYYJÄYRITYKSEN VASTUU, REKLAMAATIO

17.1 Luotolla maksettuja tuotteita tai palveluja toimittaneella myyjäyrityksellä on voimassa olevan lain mukainen vastuu asiakkaaseen nähden.

17.2 Reklamaatio on ensisijaisesti osoitettava myyjäyritykselle. Luotonsaajan on ilmoitettava reklamaatiosta myös Svealle ilman aiheetonta viivytystä. Luotonsaajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan KSL 39 §:n mukaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

18. ILMOITUKSET

18.1 Luotonsaajan on välittömästi ilmoitettava Svealle jokaisesta osoitteenmuutoksesta ja muusta asiantilasta, joka voi vaikuttaa Svean ja Luotonsaajan väliseen suhteeseen kirjeitse osoitteeseen Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki / puh. (09) 4242 3330 /sähköpostilla: asiakasinfo@svea.fi.

18.2 Jos luottoa koskeva ilmoitus on postitettu kirjeenä Luotonsaajalle luottohakemuksessa tai sopimuksessa mainittuun tai Svea muutoin tiedossa olevaan voimassaolevaan osoitteeseen, ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään postitusta seuraavana 7. päivänä. Sähköpostitse lähetetyn viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle välittömästi.

19. SVEAN VASTUUN RAJOITUS

Svea ei vastaa lain määräyksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, saarrosta, työsulusta, boikotista tai muusta Sveasta riippumattomasta syystä johtuvasta vahingosta. Lakkoa, saartoa tai työsulkua koskeva varauma on voimassa myös silloin, kun Svea on itse joutunut toimenpiteen kohteeksi tai itse ryhtyy sellaiseen toimenpiteeseen. Svea ei ole velvollinen korvaamaan muutoin syntyvää vahinkoa, jos Svea on toiminnassaan noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Svea ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta. Mikäli Svea on edellä mainitun seikan johdosta estynyt vastaanottamasta maksua, Svealla on esteen olemassaolon ajalta oikeus ainoastaan eräpäivänä voimassa olleiden ehtojen mukaiseen korkoon.

20. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Svealla on oikeus siirtää tai pantata Luotonsaajalta oleva saatavansa kaikkine oikeuksineen kolmannelle edelleensiirto-oikeuksin Luotonsaajaa kuulematta. Luotonsaajalle kuitenkin ilmoitetaan siirrosta.

21. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA TIETO JA KÄSITTELYN HYVÄKSYMINEN

Käsittelemme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Luotonhakija hyväksyy, että luotonantaja tarkistaa luottoa myöntäessään hakijan henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottorekisteristä sekä hankkii hakijasta muita hakijan luoton myöntämisen kannalta ja luottokelpoisuuden kannalta merkityksellistä tietoa, joita erilaiset luottotietoyhtiöt, julkiset rekisterinpitäjät tai väestötietojärjestelmä luotonmyöntötarkoituksiin tarjoavat. Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä muiden luottoyhtiön myöntämiä luottoja koskevia tietoja tämän luottohakemuksen käsittelyä varten ja suostuu siihen, että luotonantaja luovuttaa tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmään myös tämän luottohakemuksen perusteella myönnetystä luotosta. Tarkempaa tietoa henkilötietojen keräämisestä, suojaamisesta, käsittelystä sekä oikeuksistasi on saatavilla tietosuojaselosteellamme osoitteessa www.svea.fi.

22. MAKSUVIIVEEN ILMOITTAMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Svea on oikeutettu ilmoittamaan maksuhäiriöt luottotietorekisteriin rekisterin toimilupaehtojen mukaisesti (maksun viivästyttyä yli 21 päivää maksukehotuksesta ja yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä).

23. VALVONTA, VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

23.1 Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain (20.1.1978/38, KSL) 7 luvun säännöksiä. Kuluttajansuojalain säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja aluehallintoviranomaiset.

23.2 Valitukset voi osoittaa Svealle puhelimitse (09) 4242 3330 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakasinfo@svea.fi. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Luotonsaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

23.3 Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistaviksi, kanne on nostettava Luotonsaajan kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.

Esimerkkilaskelmat todellisesta vuosikorosta

Ostoluoton tyypillistä käyttöä kuvaava esimerkki: 

Luottokustannukset: aloitusmaksu 5 € ja luottokorko 19,95 %.

Luotto 1 000 €, maksuaika 12 kk. Luottokustannukset yhteensä 116,33 €, todellinen 
vuosikorko 22,93 % ja Kuluttajansuojalain mukainen luottohinta on 1 116,33 €.

Erämaksuluoton tyypillistä käyttöä kuvaava esimerkki: Luottokustannukset: 
luottokulut 2,80 €/kk ja luottokorko 19,95 %.

Luotto 1 000 €, maksuaika 12 kk. Luottokustannukset yhteensä 144,93 €, todellinen vuosikorko 29,02 %. Kuluttajansuojalain mukainen luottohinta on 1 144,93 €.

 

Näitä ehtoja on viimeksi päivitetty 7.11.2023.