Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja

Osoite

Puhelinnumero

Internetosoite

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki

+358 9 4242 3330

www.svea.com/fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Luotto on vakuudeton, hyödykesidonnainen kertaluotto

Luoton kokonaismäärä

 

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

50 – 15 000 euroa

Nostoa koskevat ehdot

 

Tämä tarkoittaa miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja maksaa myönnetyn enimmäisluottorajan puitteissa olevan hyödykkeen tai palvelun suoraan toimittajalle, lopullisen positiivisen luottopäätöksen ja tavaran tai palvelun toimittamisen jälkeen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

 

Luotto on voimassa toistaiseksi.

Maksettava kokonaismäärä ja maksuerät

 

Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korko ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen takaisinmaksusta ja luottosopimuksen voimassaoloajasta.

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, tilinhoitopalkkion ja luoton lyhennyksen sekä mahdollisen maksumuistutuskulun. Kuukausierän suuruus määräytyy lopullisen halutun maksuajan perusteella, ollen kuitenkin aina vähintään 10 € tai 3 % kokonaisvelan määrästä.

Esimerkki: Jos luoton määrä on esimerkiksi 1500 euroa ja laina-aika 12kk, tilinhoitopalkkio 0,01 % päivässä, kuitenkin vähintään 5 € ja enintään 150 € vuodessa ja luottokorko 19,95 %, on kuukausierä 143,42 €. Esimerkkiluoton kokonaismäärä on 1720,99 €, josta luottokustannukset ovat 54,00 € ja koron osuus 166,99 €.

3. Luottokustannukset

Lainakorko

Tililuoton korko: 19,95 %

Todellinen vuosikorko

 

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Tililuoton todellinen vuosikorko 1500 € esimerkkiluotolle: 29,54 %. Luottokustannukset: tilinhoitopalkkio 0,01 % päivässä, kuitenkin vähintään 5 € ja enintään 150 € vuodessa ja luottokorko 19,95 %. Luotto 1500 €, maksuaika 12 kk. Luottokustannukset yhteensä 220,99 € ja kuluttajansuojalain mukainen luottohinta on 1720,99 €.

Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Luotosta peritään tilinhoitopalkkio, kuitenkin enintään 0,01 % päivässä laskutettuna myönnetyn luottorajan määrälle, kuitenkin vähintään 5 € ja enintään 150 € vuodessa.


Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa.

 

Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita kustannusten nousun johdosta, lain sallimissa rajoissa. Luotonantaja ilmoittaa muutoksista etukäteen lainansaajalle.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

 

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Luotonsaajalta peritään maksun viivästyessä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt. Maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron muistutuskulu.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

 

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu

 

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti kokonaisuudessaan tai osittain takaisin luotonmyöntäjälle.

 

Kyllä

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä.

 

Kyllä. Luotonsaajan tulee maksaa luottosopimuksessa määriteltyä
luottokorkoa ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään

Haku tietokannasta

 

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myönnettäessä ja valvoessa hakijan henkilöluottotietoja, jotka hankitaan Bisnode Oy:n luottotietorekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

 

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

 

Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat tiedot

a) luotonantajan osalta

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

Internetosoite

Rekisteröinti

 

Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki

Puhelin ma-to 8-18, pe 8-17 +358 9 4242 3330

asiakasinfo@svea.fi

www.svea.com/fi

Svea Bank AB, sivuliike Suomessa on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen Y-tunnuksella 3237195-7.

Valvova viranomainen

 

Svea Bank AB:tä valvoo Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen). Box 7821, SE – 103 97 Stockholm Sweden Brunnsgatan 3 Tel +56 8 787 8000. Suomen sivuliike Svea Bank Ab, filial i Finlandia valvoo Suomen Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki, PL 103, puh. 09 183051. Kuluttajansuojalain säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja aluehallintoviranomaiset.

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa Tililuottosopimus ilmoittamalla siitä Svealle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa siitä kun Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla Tililuottosopimuksen ehtoineen sekä ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa kirjeitse osoitteeseen: Svea Bank AB (publ), filial i Finland, Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki, tai sähköpostitse asiakasinfo@svea.fi. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava Tililuottosopimus.

Jos Luotonsaaja peruuttaa Tililuottosopimuksen, Luotonsaajan tulee maksaa luottosopimuksessa määriteltyä luottokorkoa ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava Svealle Tililuottosopimuksen mukaisen velan sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2 § mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Tililuoton peruuttamisoikeuden käyttäminen ei vaikuta Tililuottosopimuksella rahoitetun oston tai palvelun mukaiseen maksuvelvoitteeseen. Jos Luotonsaaja on peruuttanut luoton, tulee luotonsaajan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksaa ostoksen hinta Svealle uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa ja Tililuottosopimus tulee voimaan.

Svealla on myös oikeus etämyynnissä periä Luotonsaajalta luottokorkoa ajalta, jonka Tililuotto on ollut Luotonsaajan käytössä. Perittävän koron määrä on luoton määrä kerrottuna Luottosopimuksessa sovitulla luottokorolla ja niiden päivien lukumäärällä, jonka luotto on ollut Luotonsaajan käytössä ja jaetaan saatu tulos 36.500:lla.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa.

Suomen Laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke.

Luotonsaajalla on oikeus saattaa lainasuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava luotonsaajan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei luotonsaaja halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä.

c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Luotonsaaja voi saattaa asian kirjallisesti Kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi, jos asia ei ratkea sopijapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan suosituksen.

Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3 PL 306, 00531 Helsinki, puh. +358 10366 5200 (vaihde), faksi: +358 10 366 5249, sähköposti: kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi

 

Päivitetty 15.11.2022.