Yleiset käyttöehdot

Svea Payments

1. OSAPUOLET

Tämän toimeksiannon (jäljempänä ”Toimeksianto”) osapuolina ovat Svea Payments Oy (jäljempänä ”Svea Payments”) ja Svea Paymentsin asiakkaana oleva yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka ostaa tuotteen tai palvelun Svea Payments -palveluun liittyneeltä verkkokauppiaalta.

2. MÄÄRITELMÄT

Asiakasvarat-tilillä tarkoitetaan Svea Payments kulloinkin osoittamaa pankkitiliä, johon Asiakkaan tai Rahoituslaitoksen maksu ohjataan. Asiakasvarat-tilillä olevat varat pidetään erillään Svea Paymentsin omista varoista.

Asiakkaalla tarkoitetaan asianomaista luonnollista henkilöä tai yhteisöä, joka kulloinkin asioi Svea Payments -palveluun liittyneen Verkkokauppiaan verkkokaupassa, ja Svea Payments -palvelua käyttäen joko maksaa ostoksensa Verkkokauppiaalle tai vahvistaa maksavansa ostoksensa Verkkokauppiaalta Rahoituslaitoksen tarjoamalla lasku-, yrityslasku tai erämaksuvaihtoehdolla.

Kirjatulla lähetyksellä tarkoitetaan Verkkokauppiaan Asiakkaalle Kuljetusliikkeen kautta toimitettua rahti-, paketti-, tai kirjelähetystä, jolle Kuljetusliike on antanut yksilöllisen lähetystunnuksen. Svea Payments lähettää Asiakkaalle vahvistusviestin, josta ilmenee, toimitetaanko Asiakkaan Verkkokauppiaalta tilattu tuote tai palvelu Kirjatulla lähetyksellä tai jollain muulla toimitustavalla.

Kuljetusliikkeellä tarkoitetaan sellaista Svea Paymentsin erikseen hyväksymää rahdinkuljettajaa, jonka avulla Verkkokauppias voi toimittaa Asiakkaan toimesta tilatun tuotteen Asiakkaalle.

Maksutavanvaihtopalvelulla tarkoitetaan Svea Payments -palvelun lisäominaisuutta, jossa Svea Payments tarjoaa palvelusivuillaan Asiakkaalle vaihtoehdon ennen tarkistusajan päättymistä muuttaa maksetun ostoksen maksutapaa.

Svea Payments -palvelulla tarkoitetaan Svea Paymentsin kulloinkin soveltamaa palvelua ja toimintaperiaatetta, jossa Svea Payments Asiakkaan toimeksiannosta vastaanottaa ja säilyttää varoja Asiakkaan lukuun Svea Paymentsin Asiakasvarattilillä ja välittää/tilittää tällaisen suorituksen edelleen Svea Payments -palveluun liittyneelle Verkkokauppiaalle. Lasku-, yrityslasku- ja erämaksutapauksissa Svea Payments vastaanottaa ainoastaan Asiakkaan vahvistuksen lasku-, yrityslasku-, tai erämaksuostoksesta ja välittää tämän tiedon Verkkokauppiaalle ja Rahoituslaitokselle. Svea Paymentsin kulloinkin soveltama palvelu ja toimintaperiaate on kuvattu yksityiskohtaisemmin Svea Paymentsin www-sivuilla ja alla kohdassa 3.

Rahoituslaitoksella tarkoitetaan sellaista luottolaitosta, rahoitusyhtiötä tai luottokorttimaksuja välittävää yhteisöä, joka on myöntänyt Svea Paymentsille oikeuden käyttää Rahoituslaitoksen verkkokaupoille tarkoitettua maksutoimintoa, maksutapaa tai rahoituspalvelua.

Verkkokauppiaalla tarkoitetaan Internetin välityksellä etämyyntiä harjoittavaa yritystä, joka on liittynyt Svea Payments -palveluun.

3. MUITA EHTOJA

Asiakas sitoutuu noudattamaan myös asianomaisen Rahoituslaitoksen ja asianomaisen Verkkokauppiaan sopimusehtoja ja ohjeita siirtäessään varoja Svea Paymentsin Asiakasvarat-tilille tai vahvistaessaan maksavansa ostoksensa laskulla, yrityslaskulla tai erämaksulla tämän Toimeksiannon mukaisesti ja solmiessaan sopimusta Verkkokauppiaan kanssa tuotteen tai palvelun ostosta.

4. TOIMEKSIANTO

4.1. Verkkopankki- ja korttimaksut

Hyväksymällä nämä yleiset käyttöehdot, Asiakas antaa Svea Paymentsille toimeksiannon, jonka mukaan Svea Paymentsin tulee säilyttää Asiakkaan lukuun Asiakkaalta joko suoraan tai Rahoituslaitoksen kautta vastaanotetut varat Svea Paymentsin Asiakasvarat-tilillä, ja välittää/tilittää ne edelleen Svea Payments -palveluun liittyneelle asianomaiselle Verkkokauppiaalle, sen jälkeen kun Svea Payments on saanut luotettavan selvityksen siitä, että Asiakas on vastaanottanut kyseiseltä Verkkokauppiaalta tilaamansa tuotteen ja/tai alla kohdan 8 mukainen tarkistusaika-menettely on umpeutunut.

Asiakkaan Verkkokauppiaalta tilaaman/ostaman palvelun osalta Svea Payments välittää/tilittää Asiakasvarat-tilillä olevat Asiakkaan varat edelleen Svea Payments -palveluun liittyneelle asianomaiselle Verkkokauppiaalle sen jälkeen, kun Svea Payments on saanut luotettavan selvityksen siitä, että Verkkokauppias on suorittanut Asiakkaalle Asiakkaan tilaaman palvelun ja/tai kun alla kohdan 8 mukainen tarkistusaikamenettely on umpeutunut.

Toimeksianto katsotaan annetun, kun Asiakas Svea Payments -palvelun kautta on antanut Rahoituslaitokselle maksutoimeksiannon siirtää asianmukaiset varat Svea Paymentsin Asiakasvarat-tilille. Toimeksiannon tekoaika ja sisältö sekä Svea Payments -palveluun liittyvä muu asiointi voidaan todentaa Svea Paymentsin, asianomaisen Rahoituslaitoksen, asianomaisen Verkkokauppiaan ja/tai asianomaisen Kuljetusliikkeen ylläpitämistä tietojärjestelmistä.

Jos Asiakas on valinnut Maksutavanvaihtopalvelussa erämaksun, sovelletaan Toimeksiantoon Lasku ja Erämaksu -ehtoja.

4.2. Lasku ja erämaksu

Hyväksymällä nämä yleiset käyttöehdot, Asiakas antaa lasku- tai erämaksutapauksessa Svea Paymentsille toimeksiannon, jonka mukaan Svea Paymentsin tulee ainoastaan välittää vahvistuksen Rahoituslaitokselle ja Verkkokauppiaalle Asiakkaan lasku- tai erämaksuostoksesta. Lasku-tai erämaksuostoksen osalta sopimussuhde syntyy ja asianmukainen luottosopimus tehdään Asiakkaan ja Rahoituslaitoksen välille ja siinä sovelletaan Rahoituslaitoksen sopimus- ja käyttöehtoja. Svea Payments ei ole millään tavoin osallinen Asiakkaan ja Rahoituslaitoksen välisessä kyseisessä oikeustoimessa.

Toimeksiannon tekoaika ja sisältö sekä Svea Payments -palveluun liittyvä muu asiointi voidaan todentaa Svea Paymentsin, asianomaisen Rahoituslaitoksen, asianomaisen Verkkokauppiaan ja/tai asianomaisen Kuljetusliikkeen ylläpitämistä tietojärjestelmistä.

5. SVEA PAYMENTS VAHVISTUS

Svea Payments ilmoittaa vastaanotetusta Toimeksiannosta sähköisesti. Svea Paymentsillä on oikeus viestiä Asiakkaalle sähköisesti Toimeksiantoon liittyen.

6. MAKSUT JA KUSTANNUKSET

Svea Payments -palvelun käyttö on Asiakkaalle maksuton. Rahoituslaitos ja/tai Verkkokauppias voi kuitenkin veloittaa maksutapakohtaisia palvelumaksuja omien sopimus- ja käyttöehtojensa mukaisesti.

7. KORKO

Asiakkaan Svea Payments Asiakasvarat-tilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

8. TARKISTUSAIKA

Jos Verkkokauppias ei voi toimittaa Asiakkaan tilaamaa tuotetta tai palvelua tai toimitettu tuote tai palvelu ei vastaa sovittua, voi Asiakas ennen tarkistusajan alkamista tai sen aikana peruuttaa tilauksensa ja sitä kautta varojen välityksen Verkkokauppiaalle ja antaa Svea Paymentsille uuden toimeksiannon, jolla varat palautetaan kokonaisuudessaan tai sovitulta osin takaisin Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas on käyttänyt lasku- tai erämaksua, välittää Svea Payments ainoastaan Asiakkaan tarkistusajan puitteissa tehdyn tiedon tilauksen peruuttamisesta Verkkokauppiaalle. Asiakkaan laskuun tai erämaksusopimukseen mahdollisesti tulevat muutokset hoidetaan tämän jälkeen Asiakkaan ja Rahoituslaitoksen välillä eikä Svea Payments ole osallinen näihin sopimusmuutoksiin.

Tarkistusaika on Verkkokauppiaskohtainen, mutta Svea Payments suosittelee käyttämään tarkistusaikana kuluttajasuojalain mukaista 14 päivää. Svea Payments ilmoittaa aina Asiakkaalle Verkkokauppiaan käyttämän tarkistusajan pituuden. Muissa kuin Kirjatuissa lähetyksissä Kauppiaan käyttämään tarkistusaikaan lisätään aina vähintään viisi (5) päivää.

Tarkistusaika alkaa Kirjattujen lähetysten osalta silloin, kun Svea Payments on saanut Kuljetusliikkeeltä tiedon, että Asiakas on vastaanottanut Verkkokauppiaalta tilaamansa tuotteen. Muiden kuin Kirjattujen lähetysten osalta tarkistusaika alkaa silloin, kun Verkkokauppias on ilmoittanut Svea Paymentsille toimituksen lähetetyksi, perille menneeksi tai palvelun suoritetuksi.

Varat palautetaan edellä mainitun mukaisesti Asiakkaalle sen jälkeen, kun Svea Payments on vastaanottanut luotettavan selvityksen siitä, että mahdollinen väärä tai viallinen tuote on palautettu Verkkokauppiaalle ja/tai Verkkokauppias on hyväksynyt tuotteen tai palvelun peruutuksen. Mikäli Asiakas on käyttänyt luottotyyppistä maksutapaa eikä Asiakas ole vielä maksanut luottoa asianomaiselle Rahoituslaitokselle, palautetaan varat Rahoituslaitokselle.

Mikäli Asiakkaalta ei tule edellä mainittua ilmoitusta Svea Paymentsille tarkistusaikana ja ellei kohdista 9 tai 10 muuta johdu, välittää/tilittää Svea Payments Asiakkaan Verkkokauppiaalle osoitetun suorituksen Verkkokauppiaalle tarkistusajan umpeuduttua.

9. ASIAKKAAN KIELTÄYTYMINEN TILAUKSESTA

9.1. Verkkopankki- ja korttimaksut

Mikäli Asiakas kieltäytyy vastaanottamasta tai jättää noutamatta Verkkokauppiaan Asiakkaalle Kirjattuna lähetyksenä toimitetun tuotteen tai palvelun tai mikäli kuluttajan asemassa oleva Asiakas edellä kohdan 8 mainitun tarkistusajan puitteissa ennen tuotteen tai palvelun vastaanottamista ilmoittaa Svea Paymentsille käyttävänsä kuluttajasuojalain mukaisensa peruuttamisoikeutensa, palauttaa Svea Payments Asiakkaalle Svea Paymentsin Asiakkaalta vastaanotetut varat joko suoraan tai Rahoituslaitoksen kautta sen jälkeen kun sekä Asiakas että Verkkokauppias ovat tehneet asiasta peruutusilmoituksen Svea Paymentsille. Mikäli Verkkokauppias on toimittanut tuotteen tai palvelun Asiakkaalle jollain muulla toimitustavalla kuin Kirjatulla lähetyksellä, on Asiakkaan edellä kohdan 8 mainitun tarkistusajan puitteissa ilmoitettava Svea Paymentsille tilauksen vastaanottamisen kieltäytymisestä tai noutamatta jättämisestä, jotta Svea Payments palauttaisi varat Asiakkaalle edellä mainitun menettelyn ja ehtojen mukaisesti.

Edellä mainitusta poiketen, mikäli Asiakas edellä kohdan 8 mainitun tarkistusajan puitteissa kieltäytyy vastaanottamasta tai jättää noutamatta kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisen tuotteen tai palvelun, on Svea Paymentsillä oikeus olla palauttamatta Asiakkaan varoja näiltä osin, ja välittää/tilittää Asiakkaan Verkkokauppiaalle osoitetun suorituksen edelleen Verkkokauppiaalle.

9.2. Lasku ja erämaksu

Mikäli Asiakas kieltäytyy vastaanottamasta tai jättää noutamatta Verkkokauppiaan Asiakkaalle Kirjattuna lähetyksenä toimitetun tuotteen tai palvelun tai mikäli kuluttajan asemassa oleva Asiakas edellä kohdan 8 mainitun tarkistusajan puitteissa ennen tuotteen tai palvelun vastaanottamista ilmoittaa Svea Payments käyttävänsä kuluttajasuojalain mukaisensa peruuttamisoikeutensa, ilmoittaa Svea Payments asiasta Rahoituslaitokselle sen jälkeen kun sekä Asiakas että Verkkokauppias ovat tehneet asiasta peruutusilmoituksen Svea Paymentsille. Mikäli Verkkokauppias on toimittanut tuotteen tai palvelun Asiakkaalle jollain muulla toimitustavalla kuin Kirjatulla lähetyksellä, on Asiakkaan edellä kohdan 8 mainitun tarkistusajan puitteissa
ilmoitettava Svea Paymentsille tilauksen vastaanottamisen kieltäytymisestä tai noutamatta jättämisestä, jotta Svea Payments ilmoittaisi asiasta Rahoituslaitokselle edellä mainitun menettelyn ja ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan laskuun tai osamaksusopimukseen mahdollisesti tulevat muutokset hoidetaan tämän jälkeen Asiakkaan ja Rahoituslaitoksen välillä eikä Svea Payments ole osallinen näihin sopimusmuutoksiin.

10. TOIMITTAMATTA JÄTTÄMINEN

10.1. Verkkopankki- ja korttimaksut

Mikäli Verkkokauppias ei ole Verkkokauppiaan ja Asiakkaan sopimassa määräajassa toimittanut Asiakkaalle Asiakkaan Verkkokauppiaalta tilaamansa tuotetta tai suorittanut Asiakkaan tilaamaa palvelua ja Asiakas on ilmoittanut tästä Svea Paymentsille edellä kohdan 8 mainitun tarkistusajan puitteissa, palauttaa Svea Payments Asiakkaalta vastaanotetut varat Asiakkaalle joko suoraan tai Rahoituslaitoksen kautta sen jälkeen kun Svea Payments on vastaanottanut luotettavan selvityksen tuotteen toimittamatta tai palvelun suorittamatta jättämisestä.

10.2. Lasku ja erämaksu

Mikäli Verkkokauppias ei ole Verkkokauppiaan ja Asiakkaan sopimassa määräajassa toimittanut Asiakkaalle Asiakkaan Verkkokauppiaalta tilaamansa tuotetta tai suorittanut Asiakkaan tilaamaa palvelua ja Asiakas on ilmoittanut tästä Svea Paymentsille edellä kohdan 8 mainitun tarkistusajan puitteissa, ilmoittaa Svea Payments asiasta Rahoituslaitokselle sen jälkeen kun Svea Payments on vastaanottanut luotettavan selvityksen tuotteen toimittamatta tai palvelun suorittamatta jättämisestä. Asiakkaan laskuun tai osamaksusopimukseen mahdollisesti tulevat muutokset hoidetaan tämän jälkeen Asiakkaan ja Rahoituslaitoksen välillä eikä Svea Payments ole osallinen näihin sopimusmuutoksiin.

11. TOIMINNALLISUUS JA TIETOTURVA

Asiakas hankkii kustannuksellaan Svea Payments -palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. Svea Paymentsillä on oikeus keskeyttää Svea Payments -palvelun tarjoaminen, mikäli Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Svea Payments -palvelun turvallisuuden. Svea Payments ei takaa sitä, että Svea Paymentsin tarjoamaa Svea Payments -palvelua voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Svea Payments ja Asiakas vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty ja että järjestelmät on suojattu luotettavalla tavalla luvatonta käyttöä vastaan.

12. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Verkkokauppias lähettää Svea Paymentsille Asiakasta koskevia henkilötietoja. Verkkokauppias toimii Svea Payments -palvelun käytön yhteydessä saatujen henkilötietojen Tietosuoja-asetuksen (kuten alla määritelty) mukaisena rekisterinpitäjänä. Svea Payments toimii Tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee henkilötietoja Verkkokauppiaan lukuun.

Svea Payments käsittelee Asiakkaan henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679, ”Tietosuoja-asetus”) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Svea Paymentsin, asianomaisen Rahoituslaitoksen, asianomaisen Verkkokauppiaan ja/tai asianomaisen Kuljetusliikkeen palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa asianomaiselle Rahoituslaitokselle tai asianomaiselle Kuljetusliikkeelle Asiakkaan tunnistamiseksi, asiointitapahtuman toteuttamiseksi tai selvittämiseksi, kun Asiakas käyttää Rahoituslaitoksen tai Kuljetusliikkeen palvelua tämän Toimeksiannon yhteydessä.

Asiakas saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa ottamalla yhtyettä rekisterinpitäjään (Verkkokauppias) tai Svea Paymentsiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@maksuturva.fi.

13. REKLAMAATIOT

Virheellisesti toteutetusta Toimeksiannosta liittyvät reklamaatiot tulee esittää neljäntoista (14) päivän kuluessa virheen havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tämän Toimeksiannon voimassaolon päättymisestä alla
kohdan 22 mukaisesti.

Reklamaatio tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen reklamaatiot@maksuturva.fi.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta JavaScript tuki päälle nähdäksesi osoitteen.

14. ASIAKKAAN JA VERKKOKAUPPIAAN OIKEUSTOIMI

Svea Payments ei vastaa Verkkokauppiaan ja Asiakkaan välisestä oikeustoimesta, kuten tilauksesta, sopimuksesta tai toimituksesta. Svea Payments ei miltään osin vastaa oikeustoimen kohteena olevan tuotteen tai palvelun ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimitetun tuotteen tai palvelun vastaanottamisen laiminlyönnistä.

Kaikki Verkkokauppiaan toimintaa, tuotteita ja palvelua koskevat huomautukset, reklamaatiot ja vaatimukset tulee siten osoittaa suoraan asianomaiselle Verkkokauppiaalle.

Edellä kohdan 9 tilanteita lukuun ottamatta, Svea Payments ei myöskään ole osallinen Verkkokauppiaan ja Asiakkaan jo Asiakkaan toimesta vastaanotetun tuotteen koskevissa palautus- tai muissa vastaavissa tilanteissa eikä vastaa niihin liittyvistä kustannuksista.

15. YLIVOIMAINEN ESTE

Svea Payments ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Svea Paymentsin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

  • viranomaisen toimenpide,
  • sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
  • Svea Paymentsistä riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, kuten sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos,
  • asianomaisten Rahoituslaitosten toiminta
  • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Svea Paymentsin toiminnassa, tai
  • työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se Svea Paymentsiä koskisikaan.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Svea Paymentsiä keskeyttämään toiminnan toistaiseksi.

16. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSIA

Edellä kohdan 15 lisäksi, Svea Payments ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta,tulon menetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta.

Svea Paymentsin enimmäisvastuu on rajoitettu siihen määrään, minkä Asiakas onsiirtänyt Svea Paymentsin Asiakasvarat-tilille tämän Toimeksiannon mukaisesti, tai lasku-, yrityslasku- ja erämaksutapauksissa, Asiakkaan Verkkokauppiaalta ostetun tuotteen tai palvelun hintaan.

17. SVEA PAYMENTS -PALVELUN KESKEYTYS

Svea Paymentsillä on oikeus keskeyttää Asiakkaan antama Toimeksianto, jos Asiakasta haetaan selvitys- tai konkurssitilaan, yrityssaneerausmenettelyyn, Asiakasta kohtaan kohdistetaan takavarikko-, ulosmittaus- tai muu vastaava täytäntöönpanotoimi. Svea Paymentsillä on oikeus keskeyttää Asiakkaan antama Toimeksianto myös silloin, kun Svea Paymentsillä on perusteltu syy epäillä, että Svea Payments -palvelua käytetään lain tai Toimeksiannon vastaiseen toimintaan tai palvelujen käyttö vaarantaa Svea Paymentsin tietoturvallisuuden.

18. SVEA PAYMENTS -PALVELUN KÄYTTÖAJAT

Svea Payments -palvelu on Asiakkaan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Svea Payments ei takaa, että Svea Payments -palvelu on Asiakkaan käytössä keskeytyksettä.

19. TEKIJÄNOIKEUS JA TAVARAMERKIT

Svea Payments -palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit kuuluvat joko Svea Paymentsille tai Rahoituslaitokselle. Kaikki oikeudet tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty.

Svea Payments -palvelua käyttävä Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän ilman tekijänoikeuden omistajan kirjallista suostumusta julkaise, toisinna tai edelleen jakele palvelujen sisältämää informaatiota sähköisesti tai muita viestintäkanavia käyttäen.

20. ERIMIELISYYDET JA OIKEUSPAIKKA

Erimielisyydet koskien tämän Toimeksiannon tulkintaa ja soveltamista on ratkaistava ensisijaan neuvotteluin osapuolten kesken. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa ensi asteessa.

Kuluttajan asemassa oleva Asiakas voi myös nostaa tästä Toimeksiannosta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Svea Paymentsiä vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Ellei kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla ole kotipaikka Suomessa, käsitellään tätä Toimeksiantoa koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa ensi asteessa.

21. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän Toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia.

22. TOIMEKSIANNON VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO

Tämä Toimeksianto tulee voimaan, kun Asiakas on sähköisesti hyväksynyt nämä yleiset käyttöehdot ja Asiakas on joko siirtänyt Toimeksiannon mukaiset varat Svea Paymentsin Asiakasvarat-tilille tai vaihtoehtoisesti sähköisesti vahvistanut Svea Paymentsille maksavansa ostoksensa Verkkokauppiaalta laskulla, yrityslaskulla tai erämaksulla.

Toimeksianto on voimassa, kunnes Svea Payments on välittänyt/tilittänyt Asiakkaan suorituksen edelleen asianomaiselle Verkkokauppiaalle tai palauttanut suorituksen tämän Toimeksiannon edellä kohtien 8, 9 ja 10 mukaisesti. Lasku-, yrityslasku- ja erämaksutapauksissa Toimeksianto on voimassa, kunnes Svea Payments on välittänyt vahvistuksen Verkkokauppiaalle ja Rahoituslaitokselle lasku-, yrityslasku- tai erämaksuostoksesta tai sen peruutuksesta näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

 

Näitä ehtoja on päivitetty 25.7.2019.