Allmänna avtalsvillkor

Svea Payments

1 PARTER

Parterna i detta uppdrag (härefter ”Uppdrag”) är Svea Payments Oy (härefter ”Svea Payments”) och den privatperson eller det samfund som i egenskap av Svea Payments kund köper en produkt eller en tjänst av en sådan webhandlare som anslutit sig till Svea Payments -tjänsten.

2 DEFINITIONER

Kundmedelskonto är det bankkonto som Svea Payments vid varje given tidpunkt anvisat och till vilket Köparens betalning styrs. Medel som finns på Kundmedelskontot hålls åtskilda från Svea Payment egna medel.

Köpare är vederbörande privatperson eller samfund som vid varje given tidpunkt handlar i en sådan Webhandlares webbutik som är ansluten till Svea Payments -tjänsten och som använder Svea Payments-tjänsten antingen för att betala sitt uppköp från Webhandlaren eller för att bekräfta att betalningen av uppköpet från Webhandlaren kommer att göras genom utnyttjandet av det faktura- eller avbetalningsalternativ som Finansinstitutet erbjuder.

Rekommenderad försändelse är en frakt, paket eller brevförsändelse som Webhandlaren medelst Transportföretaget skickat åt Köparen och till vilken Transportföretaget givit en individuell kod för leveransen. Svea Payments skickar åt Köparen en bekräftelse varav framgår huruvida den produkt eller tjänst som Köparen beställt av Webhandlaren levereras som Rekommenderad försändelse eller på något annat sätt.

Transportföretag är den fraktförare som Svea Payments separat godkänt och med hjälp av vilken Webhandlaren kan leverera den produkt som Köparen beställt till Köparen.

Byte av betalsätt -tjänsten är ett tillägg till Svea Payments -tjänsten, där Svea Payments på sina servicesidor erbjuder Köparen möjlighet till att inom karenstiden byta till ett alternativt betalsätt för ett redan betalt uppköp.

Svea Payments -tjänsten är den tjänst och verksamhetsprincip som Svea Payments vid varje given tidpunkt tillämpar och genom vilken Svea Payments på uppdrag av Köparen för Köparens räkning tar emot och förvarar medel på Svea Payments Kundmedelskonto samt förmedlar en sådan mottagen betalningsprestation vidare till vederbörande Webhandlare som anslutit sig till Svea Payments-tjänsten. Vid köp mot faktura eller genom avbetalning tar Svea Payments endast emot Köparens bekräftelse av faktura- eller delbetalningsköpet samt förmedlar denna information vidare till Webhandlaren och Finansinstitutet. På Svea Payments wwwsidor finns en mera detaljerad beskrivning av den tjänst och verksamhetsprincip som Svea Payments vid varje given tidpunkt tillämpar.

Finansinstitut är ett kreditinstitut, finansieringsbolag eller samfund som förmedlar kreditkortsbetalningar och som har beviljat Svea Payments rätten att använda Finansinstitutets för webbutiker avsedda betalningsfunktioner, betalningssätt eller finanstjänster.

Webhandlare är det företag som via Internet idkar distansförsäljning och som anslutit sig till Svea Payments -tjänsten.

3 ANDRA AVTALSVILLKOR

Köparen förbinder sig att iaktta också vederbörande Webhandlares och Finansinstituts avtalsvillkor och anvisningar när Köparen överför medel till Svea Payments Kundmedelskonto eller när Köparen bekräftar att han betalar sitt uppköp mot faktura eller genom avbetalning, samt när Köparen ingår avtal med Webhandlaren för köp av en produkt eller tjänst.

4 UPPDRAG

4.1 Nätbanks- och kortbetalningar

Genom godkännande av dessa allmänna användningsvillkor ger Köparen Svea Payments i uppdrag att för Köparens räkning på Kundmedelskontot förvara de medel som Svea Payments tagit emot antingen direkt från Köparen eller via ett Finansinstitut, samt att förmedla denna betalningsprestation vidare till vederbörande Webhandlare som anslutit sig till Svea Payments-tjänsten efter att Svea Payments har fått en tillförlitlig utredning att Köparen tagit emot den produkt som Köparen beställt av Webhandlaren och/eller att karenstidsförfarandet enligt punkt 8 nedan upphört.

I fråga om tjänster som Köparen beställt/köpt av Webhandlaren förmedlar Svea Payments de på Kundmedelskontot tillhörande Köparens medel till Webhandlaren efter att Svea Payments har fått en tillförlitlig utredning att Webhandlaren utfört den tjänst som Köparen beställt och/eller att karenstidsförfarandet enligt punkt 8 nedan upphört.

Uppdraget anses vara givet när Köparen genom Svea Payments-tjänsten givit Finansinstitutet ett uppdrag att förmedla vederbörande medel till Svea Payments Kundmedelskonto.

Uppdragets tidpunkt och innehåll samt andra angelägenheter beträffande Svea Payments-tjänsten kan verifieras genom de datasystem som Svea Payments, vederbörande Finansinstitut, vederbörande Webhandlare och/eller vederbörande Transportföretag upprätthåller.

4.2 Faktura och delbetalning

Genom godkännande av dessa allmänna användningsvillkor ger Köparen, vid köp mot faktura eller genom avbetalning, Svea Payments i uppdrag att till Finansinstitutet och Webhandlaren endast förmedla en bekräftelse av Köparens faktura- eller avbetalningsköp. Vid köp mot faktura eller genom avbetalning uppstår avtalsförhållandet mellan och vederbörande kreditavtal ingås mellan Köparen och Finansinstitutet och på dessa tillämpas Finansinstitutets avtals- och användningsvillkor. Svea Payments är inte till någon del part i ifrågavarande rättshandling mellan Köparen och Finansinstitutet.

Uppdragets tidpunkt och innehåll samt andra angelägenheter beträffande Svea Payments-tjänsten kan verifieras genom de datasystem som Svea Payments, vederbörande Finansinstitut, vederbörande Webhandlare och/eller vederbörande Transportföretag upprätthåller.

5 SVEA PAYMENTS BEKRÄFTELSE

Svea Payments meddelar Köparen elektroniskt om det mottagna Uppdraget. Svea Payments har rätt att kontakta Köparen elektroniskt gällande Uppdraget.

6 BETALNINGAR OCH KOSTNADER

Användandet av Svea Payments-tjänsten är avgiftsfri för Köparen. Finansinstitutet och/eller Webhandlaren kan dock uppbära serviceavgifter för de specifika betalningssätten in enlighet med sina egna avtals- och användningsvillkor.

7 RÄNTA

Ingen ränta betalas åt Köparen för medel som finns på Svea Payments Kundmedelskonto.

8 KARENSTID

Om Webbhandlaren inte kan leverera den produkt eller tjänst som Köparen beställt eller om den levererade produkten eller tjänsten inte motsvarar det som har avtalats, så kan Köparen före karenstidens början eller under karenstiden återkalla beställningen och därigenom uppdraget beträffande förmedlingen av betalningsprestationen till Webhandlaren och ge Svea Payments ett nytt uppdrag att i sin helhet eller till ett belopp som Köparen anger returnera de medel som man tagit emot av honom.

Om Köparen vid köp mot faktura eller genom avbetalning under karenstiden meddelar Svea Payments om återkallandet av beställningen, förmedlar Svea Payments endast denna information till Webhandlaren. De eventuella ändringar som därefter görs i Köparens faktura eller avbetalningsavtal sköts direkt mellan Köparen och Finansinstitutet och Svea Payments är inte delaktig i dessa avtalsändringar.

Karenstiden är specifik vad avser Webbhandlare, men Svea Payments rekommenderar att det under karenstiden används 14 dagar i enlighet med konsumentskyddslagen Svea Payments meddelar alltid Köparen om den längd för karenstidens som Webbhandlaren använder. För andra leveranssätt än Rekommenderade försändelser, läggs alltid minst fem (5) dagar till den karenstid som handlaren använder.

Vad avser Rekommenderade försändelser börjar karenstiden löpa efter att Transportföretaget har meddelat Svea Payments om att Köparen har mottagit den leverans som Köparen beställt av Webbhandlaren. Karenstiden för andra leveranssätt än Rekommenderade försändelser börjar löpa efter att Webbhandlaren har meddelat Svea Payments att leveransen har avsänts, kommit fram eller tjänsten utförts.

Medlen returneras till Köparen enligt ovanstående efter att Svea Payments har erhållit en tillförlitlig utredning att den eventuella felaktiga eller defekta produkten har återlämnats till Webhandlaren och/eller att Webhandlaren har godkänt återkallandet av beställningen av produkten eller tjänsten. Om Köparen har gjort en kreditkortsbetalning men krediten ännu inte har betalts av Köparen till vederbörande Finansinstitut, så returnerar Svea Payments betalningsprestationen till Finansinstitutet.

Om Köparen inte tillställer Svea Payments ovannämnda meddelande under krenstiden och om inte annat föranleds av punkterna 9 eller 10, förmedlar Svea Payments Köparens till Webhandlaren anvisade betalningsprestation till Webhandlaren efter att karenstiden gått ut.

9 KÖPARENS VÄGRAN ATT TA EMOT BESTÄLLNING

9.1 Nätbanks- och kortbetalningar

Ifall Köparen vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta den produkt eller tjänst som Webhandlaren med Rekommenderad försändelse sänt till Köparen eller ifall en Köpare som är i en konsuments ställning inom ramen för karenstiden enligt punkt 8 ovan före mottagandet av produkten eller tjänsten meddelar Svea Payments att han använder sig av sin ångerrätt enligt konsumentskyddslagen, så returnerar Svea Payments till Köparen antingen direkt eller via Finansinstitutet de medel som man tagit emot av honom efter att både Webhandlaren och Köparen gjort en anmälan om saken till Svea Payments. Ifall Webhandlaren har levererat produkten eller tjänsten till Köparen på något annat sätt än som Rekommenderad försändelse, så måste Köparen inom ramen för karenstiden enligt punkt 8 ovan meddela Svea Payments om sin vägran att ta emot eller underlåtelse av emottagandet för att Svea Payments skall vara skyldigt att returnera medlen till Köparen enligt förfarandet och villkoren ovan.

Med undantag för det ovannämnda, ifall Köparen inom ramen för karenstiden enligt punkt 8 ovan vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta en produkt eller tjänst som omfattas av kapitel 6 § 16 i konsumentskyddslagen, kan Svea Payments till denna del avhålla sig från att returnera de medel som man tagit emot av Köparen, och förmedla Köparens till Webhandlaren anvisade betalningsprestation till Webhandlaren.

9.2 Faktura och delbetalning

Ifall Köparen vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta den produkt eller tjänst som Webhandlaren med Rekommenderad försändelse sänt till Köparen eller ifall en Köpare som är i en konsuments ställning inom ramen för karenstiden enligt punkt 8 ovan före mottagandet av produkten eller tjänsten meddelar Svea Payments att han använder sig av sin ångerrätt enligt konsumentskyddslagen, så meddelar Svea Payments Finansinstitutet om händelsen efter att både Webhandlaren och Köparen gjort en anmälan om saken till Svea Payments. Ifall Webhandlaren har levererat produkten eller tjänsten till Köparen på något annat sätt än som Rekommenderad försändelse, så måste Köparen inom ramen för karenstiden enligt punkt 8 ovan meddela Svea Payments om sin vägran att ta emot eller underlåtelse av emottagandet för att Svea Payments skall vara skyldigt att meddela Finansinstitutet om händelsen enligt förfarandet och villkoren ovan.

De eventuella ändringar som görs i Köparens faktura eller avbetalningsavtal sköts direkt mellan Köparen och Finansinstitutet och Svea Payments är inte delaktig i dessa avtalsändringar.

10 UTEBLIVEN LEVERANS

10.1 Nätbanks- och kortbetalningar

Ifall Webhandlaren inte inom en mellan Webhandlaren och Köparen avtalad tid till Köparen har levererat den produkt eller utfört den tjänst som Köparen beställt av Webhandlaren, och Köparen inom ramen för karenstiden enligt punkt 8 ovan har meddelat detta till Svea Payments, returnerar Svea Payments till Köparen antingen direkt eller via Finansinstitutet de medel som man tagit emot av honom efter att Svea Payments har erhållit en tillförlitlig utredning över den uteblivna leveransen eller outförda tjänsten.

10.2 Faktura och avbetalning

Ifall Webhandlaren inte inom en mellan Webhandlaren och Köparen avtalad tid till Köparen har levererat den produkt eller utfört den tjänst som Köparen beställt av Webhandlaren, och Köparen inom ramen för karenstiden enligt punkt 8 ovan har meddelat detta till Svea Payments, meddelar Svea Payments Finansinstitutet om händelsen efter att Svea Payments har erhållit en tillförlitlig utredning över den uteblivna leveransen eller outförda tjänsten. De eventuella ändringar som görs i Köparens faktura eller avbetalningsavtal sköts direkt mellan Köparen och Finansinstitutet och Svea Payments är inte delaktig i dessa avtalsändringar.

11 FUNKTIONSDUGLIGHET OCH DATASKYDD

Köparen skaffar på egen bekostnad den utrustning, den programvara och de kommunikationsförbindelser samt övriga tjänster som behövs för att använda Svea Payments -tjänsten och svarar för deras användnings- och underhållskostnader samt deras säkerhet och funktion. Svea Payments har rätt att avbryta användandet av Svea Payments -tjänsten om Köparens utrustning, programvara eller kommunikationsförbindelser äventyrar Svea Payments-tjänstens säkerhet. Svea Payments garanterar inte att Svea Payments -tjänsten kan användas med Köparens utrustning.

Svea Payments och Köparen svarar i fråga om sina datasystem för att dataskyddet är ändamålsenligt arrangerat och att systemen på ett tillförlitligt sätt är skyddade mot olovlig användning.

12 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Köparen är medveten om och samtycker till att vederbörande Webhandlare utlämnar personuppgifter över Köparen till Svea Payments. Svea Payments använder personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen och ombesörjer även i övrigt att skyddet för Köparens privatliv tryggas vid behandlingen av dessa uppgifter. Personuppgifterna används för skötseln av Svea Payments, vederbörande Finansinstituts, vederbörande Webhandlares och/eller vederbörande Transportföretags tjänster och verksamhet. Personuppgiftslagens åsyftade registerbeskrivning är tillgänglig på Svea Payments hemsidor: https://www.sveapayments.fi/avtalsvillkoroch-beskrivningar

Köparens personuppgifter kan utlämnas till vederbörande Finansinstitut eller vederbörande Transportföretag för identifiering av Köparen eller för genomförandet eller utredandet av en transaktion när Köparen använder Finansinstitutets eller Transportföretagets tjänster i samband med detta Uppdrag.

13 REKLAMATIONER

Reklamationer som gäller ett felaktigt utfört Uppdrag skall tillställas Svea Payments inom fjorton (14) dagar från att Köparen fick vetskap om felet, dock senast inom (7) dagar från att detta Uppdrag upphört i enlighet med punkt 22 nedan. Reklamationer skall skickas med e-post till adressen: info.payments@svea.fi

14 KÖPAREN OCH WEBBHANDLARENS RÄTTSHANDLING

Svea Payments ansvarar inte för Webhandlarens och Köparens rättshandling, såsom beställning, avtal eller leverans. Svea Payments ansvarar inte heller till någon del för egenskaper, funktionsduglighet, fel, försening, avhållen leverans eller försummelse att ta emot en levererad produkt eller tjänst beträffande den produkt eller tjänst som är föremål för Webhandlarens och Köparens rättshandling.

Alla reklamationer, anmärkningar och krav gällande Webhandlarens förfarande, produkter eller tjänster skall riktas direkt till vederbörande Webhandlare.

Med undantag för situationer i punkt 9 ovan, är Svea Payments inte heller part i återlämnandet av den produkt eller tjänst som Köparen tagit emot av Webhandlaren eller delaktig i andra motsvarande situationer och svarar inte heller för därtill hörande kostnader.

15 FORCE MAJEURE

Svea Payments ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller motsvarande orsak som i oskälig grad försvårar Svea Payments verksamhet. Ett dylikt hinder som befriar från ansvar kan till exempel utgöras av:

  • åtgärd av myndighet,
  • krig eller krigshot, uppror eller upplopp,
  • en av Svea Payments oberoende störning i postdistributionen, i den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, i annan elektronisk telekommunikation eller i eltillförseln, såsom ström-, kabel- eller datakommunikationsavbrott,
  • vederbörande Finansinstituts verksamhet,
  • avbrott eller förseningar i Svea Payments verksamhet, vilka förorsakats av eldsvåda eller annan olyckshändelse,
  • arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad oberoende om denna berör Svea Payments eller inte.

Ett oöverstigligt hinder eller annan ovannämnd omständighet berättigar Svea Payments att avbryta verksamheten tillsvidare.

16 BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR FÖR SKADA

Utöver punkt 15 ovan, ansvarar Svea Payments inte för indirekt skada som förorsakas Köparen, såsom exempelvis utebliven vinst, förlust av inkomst eller annan motsvarande skada.

Svea Payments maximiansvar är även begränsat till det belopp som Köparen överfört till Svea Payments Kundmedelskonto i enlighet med detta Uppdrag, eller vid köp mot faktura eller genom avbetalning, till priset av den produkt eller tjänst som Köparen köpt av Webhandlaren.

17 AVBRYTANDE AV SVEA PAYMENTS -TJÄNSTEN

Svea Payments är berättigat att avbryta det Uppdrag som Köparen givit ifall en ansökan om försättande av Köparen i likvidation eller konkurs eller påbörjande av företagssaneringsförfarande inlämnas, ifall Köparen beläggs med kvarstad, blir föremål för utmätning eller någon annan motsvarande exekutiv åtgärd. Svea Payments är berättigat att avbryta det Uppdrag som Köparen givit också då Svea Payments har befogad anledning att misstänka att Svea Payments-tjänsten används lagstridigt eller i strid med detta Uppdrag eller om användningen av tjänsterna äventyrar Svea Payments datasäkerhet.

18 ANVÄNDNINGSTIDER FÖR SVEA PAYMENTS -TJÄNSTEN

Svea Payments -tjänsten är Köparen tillgänglig 24 timmar i dygnet, sju (7) dagar i veckan, förutom under service, uppdateringar, underhåll, störningar eller under andra motsvarande serviceavbrott. Svea Payments garanterar inte att Svea Payments -servicen är Köparen tillgänglig utan avbrott.

19 UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Upphovsrätten och varumärkena i anslutning till Svea Payments-tjänsten tillhör antingen Svea Payments eller vederbörande Finansinstitut. Alla rättigheter i fråga om upphovsrätten och varumärken har förbehållits.

Köpare som använder Svea Payments-tjänsten förbinder sig att inte utan skriftligt samtycke av upphovsrättsinnehavaren med elektroniska medel eller via annan kommunikationskanal publicera, kopiera eller vidarebefordra den information som ingår i tjänsterna.

20 TVISTER OCH FORUM

Tvister rörande detta Uppdrag eller tolkning av detsamma skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Ifall förhandlingarna inte leder till resultat, avgörs tvisterna av Helsingfors tingsrätt i första instans. Köpare som är i en konsuments ställning kan väcka talan om tvister som beror på detta Uppdrag mot Svea Payments också i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets Köparen bor. Om Köparen inte bor i Finland behandlas tvister som beror på detta Uppdrag av Helsingfors tingsrätt i första instans.

21 TILLÄMPLIG LAG

På detta Uppdrag tillämpas finsk lag.

22 UPPDRAGETS IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET

Detta Uppdrag träder ikraft efter att Köparen elektroniskt godkänt dessa allmänna användningsvillkor och när Köparen antingen har överfört vederbörande medel i enlighet med detta Uppdrag till Svea Payments Kundmedelskonto eller alternativt elektroniskt bekräftat till Svea Payments att han betalar sitt uppköp från Webhandlaren mot faktura eller genom avbetalning.

Uppdraget är ikraft tills Svea Payments har förmedlat Köparens betalningsprestation till vederbörande Webhandlare eller tills Svea Payments har returnerat medlen till Köparen i enlighet med punkterna 9, 10 eller 11 ovan. Vid köp mot faktura eller genom avbetalning är Uppdraget ikraft tills Svea Payments har förmedlat en bekräftelse till Webhandlaren och Finansinstitutet av Köparens faktura- eller avbetalningsköp eller dess annullering i enlighet med dessa allmänna användningsvillkor.

 

Dessa villkor har uppdaterats 25.7.2019