Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Adress

Telefon

Webbadress

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

Mechelingatan 1 a, 00180 Helsingfors

+358 9 4242 3330

www.svea.com/fi-FI

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Nyttighetsbundet kreditköp i form av kontokredit utan säkerhet.

Det sammanlagda kreditbeloppet

 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet

Kreditbeloppet varierar enligt försäljare.

Villkoren för kreditutnyttjandet

 

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditgivaren betalar kreditbeloppet åt leverantören av nyttigheten eller servicen efter att slutgiltigt positivt kreditbeslut har givits och nyttigheten eller servicen har levererats.

Kreditavtalets löptid

 

1 – 60 månader

Beloppet som ska betalas i sin helhet samt avbetalningarna


Detta menar lånekapitalets belopp samt ränta och eventuella andra kostnader i samband med krediten.

Krediten återbetalas i månatliga avbetalningar, vilka inkluderar ränta på obetalt kapital, startavgift, behandlingsavgift och återbetalning av krediten. Den månatliga avbetalningen bestäms enligt den valda återbetalningstiden.

 

Delbetalning: Till exempel, om kreditbeloppet är 1500 euro och lånetiden 12
månader, behandlingsavgift 0,01%/dag, minst 5 € och mest 150 € i år, och krediträntan är 19,95 %, är det månatliga avbetalningsbeloppet 143,12 euro. En eventuell startavgift kan debiteras i samband med den första fakturan.

 

Det totala beloppet för exempelkrediten är 1717,39 euro, varav kreditavgifterna är 50,40 euro och räntan 166,99 euro.

 

Köpkredit: Till exempel, om kreditbeloppet är 1500 euro och lånetiden 12 månader, startavgift 5 euro och krediträntan 19,95 %, är det månatliga avbetalningsbeloppet 139,33 euro. En startavgift debiteras i samband med den första fakturan.

 

Det totala beloppet för exempelkrediten är 1671,99 euro, varav kreditavgifterna är 5,00 euro och räntan 166,99 euro.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Exempelränta, Delbetalning: 19,95 %,  men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen.


Exempelränta, Köpkredit: 19,95 %,  men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen.

Effektiv ränta

 

Detta är totalkostnaden uttryckt som effektiv ränta för det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan hjälper dig jämföra olika erbjudanden.

Effektiv årsränta på 1500 euros Delbetalning är 29,02 % för följande exempel:

 

Kreditkostnader: Behandlingsavgift 0,01 %/dag, minst 5 € och mest 150 € i år
och krediträntan 19,95 %. Kredit 1500 €, låneperiod 12 månader. Den totala
kreditkostnaden är 217,39 euro och kreditpriset 1717,39 euro.

 

Effektiv årsränta på 1500 euros Köpkredit är 22,58 % för följande exempel:

 

Kreditkostnad: Öppningsavgift 5 € och kreditränta 19,95 %. Kredit 1500 €, låneperiod 12 månader. Den totala kreditkostnaden är 171,99 euro och kreditpriset 1671,99 euro.

Övriga kostnader

Kreditkostander: behandlingsavgift 0,01 %/dag, minst 5 € och mest 150 € i år.
Dokument, kopior etc. kommer att debiteras på 10 € / st. För uppskov av förfallodatum på låntagarens begäran debiteras 5 € och mest 20 € i år

Villkoren för vilka ovan nämnda kreditavtalskostnader kan ändras

 

Långivaren har rätt att ändra avgifter och premier, förutsatt att de är legal och långivaren meddelar låntagaren i förskott.

Kostnader i samband med försenade betalningar

 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångs-försäljning) och försvåra möjligheter till att erhålla kredit.

Vid försening debiteras Låntagare en dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodag till dess att beloppet är betalt. Ränta på försenad betalning skall dock betalas enligt samma grund som före förfallodagen för högst 180 dagar efter att skulden i sin helhet har förfallit.


En påminnelseavgift på fem (5) euro debiteras för betalningspåminnelsen.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Enligt konsumentkreditlagen har du som kontohavare ångerrätt på ditt avtal. Ångerfristen är 14 dagar

Återbetlning i förtid

Kredittagaren har rätt att när som helst betala kvarstående kredit dels eller
helt.

Kreditgivaren har rätt till ersättning vid tidig återbetalning

Nej

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas pga en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

För beviljandet och övervakandet av krediten använder Kreditgivaren den sökandes personkreditsuppgifter, vilka söks från Dun & Bradstreet AB:s kreditregister samt Skattemydighetens positiva kreditupplysningsregister.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran, kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för
begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Ja

5. Ytterligare information gällande distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Kreditgivaren

Adress

Telefon

E-mail

Webbadress

Kreditgivare

Mechelingatan 1 a, 00180 Helsingfors

Mån-Tor 8-18, Fre 8-17 +358 9 4242 3330

asiakasinfo@svea.fi

www.svea.com/fi

Svea Bank AB (publ), filial i Finland är registrerat hos Patent- och Registerstyrelsen med organisationsnummer 3237195-7.

Övervakningsmyndighet

Primär övervakande myndighet är Sveriges Finansinspektion. Box 7821, SE-103 97 Stockholm Sweden Brunnsgatan 3 Tel +46 8 787 80 00

b) Kreditavtalet
Prövning

Kredittagaren har rätt att annullera konsumentavtalet genom att meddela detta åt Svea i varaktig form inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts eller den senare tidpunkt, då Kredittagare har fått ett kreditavtal med information stadgat i KSL 7 kap 17§ antingen skriftligen eller i elektronisk form. Annullerandet bör göras inom tidsfristen skriftligt till: Svea Bank AB (publ), filial i Finland, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, eller per epost: asiakasinfo@svea.fi. Vid anmälan av annullerande bör kreditavtalet i fråga anges.


Om kredittagaren annullerar kreditavtalet kan man av denne kräva krediträntan för den tid som krediten varit tillgänglig för kreditgatagaren. Ifall Svea betalat åt myndigheter avgifter och dessa inte returneras av myndigheterna, har Svea även rätt att kräva dessa av kredittagaren. Räntor och kostnader kan krävas av kredittagaren då denne har i förväg informerats om betalningsskyldighet samt beloppet av räntor och kostnader. Kredittagaren bör utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter annullerandet återbetala krediten åt Svea samt kostnaderna i enlighet med KSL 7 kap 20.2 § - i annat fall förfaller annullerandet.

Lag, på basen av vilken kreditgivaren skapar en kundrelation med er före kreditavtal ingås.

Finsk lag

Lagstiftning och/eller behörig domstol som tillämpas för kreditavtalet.

Kredittagaren har rätt att föra tvister gällande kreditavtalet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Ifall tvisten förs till domstol, skall talan väckas i tingsrätten på kredittagarens hemort, om inte kredittagaren vill väcka talan i allmän underrätt på kreditgivarens hemort. Om kredittagaren ej har boställe i Finland, löses tvistemålen i Helsingfors domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på finska. All kommunikation sker på
finska.

c) vad gäller rättsligt skydd
Klago- och rättsskyddsinstanser utanför domstol.

Gäldenären kan skriftligen lämna in ärendet till Konsumenttvistenämnden för undersökning. Om saken inte löses genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenttvistsstyrelsen endast utfärda en rekommendation.

 

Konsumenttvistenämnden: Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, tel. +358 29 566 5200 (växel), fax: +358 29 566 5249, email kril@oikeus.fi, www. kuluttajariita.fi/sv

 

Uppdaterad 01.04.2024.