Yleiset ehdot

Ostoluotto

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin Luotonsaajalle myyjäkohtaisille ostoille myöntämiin hyödykesidonnaisiin kertaluottoihin (Ostoluotto).

1. MÄÄRITELMÄT

Luotonantaja: Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Svea), Y-tunnus 3237195-7.

Luotonsaaja: henkilö, jolle on myönnetty Ostoluotto tuotteiden tai palvelujen ostoa varten.

Ostoluotto: tuotteen tai palvelun ostamista varten myönnetty, hyödykesidonnainen kertaluotto.

2. LUOTON MYÖNTÄMINEN

2.1 Luotonsaaja on valinnut tavaran tai palvelun oston maksutavaksi Svean laskun, ostotapahtuman yhteydessä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Svea on laskun lähettämisen yhteydessä tarjonnut Luotonsaajalle mahdollisuuden maksaa ostoksensa kuukausittaisina maksuerinä, Ostoluotolla. Laskun yhteydessä on toimitettu hyväksyttäväksi Ostoluottosopimus, Ostoluoton yleiset ehdot sekä ilmoitettu maksettava vähimmäislyhennyksen määrä.

2.2 Luotonsaaja hyväksyy Ostoluottosopimuksen ehtoineen allekirjoittamalla Ostoluottosopimuksen ja maksamalla vähintään oston perusteella lähetetystä laskusta laskussa ilmoitetun vähimmäiserän laskun eräpäivään mennessä. Ostoluotto-sopimuksella luotonsaaja voi maksaa ostoksensa useassa erässä kuukausittaisina lyhennyserinä.

2.3 Svea tarkistaa Luotonsaajan luottokelpoisuuden ennen jokaisen Ostoluottohakemuksen hyväksymistä. Svea voi syytä ilmoittamatta hylätä uutta Ostoluottoa koskevan hakemuksen.

2.4 Svea maksaa ostoluoton määrän myyjän pankkitilille luotonsaajan oston kauppahinnan maksuksi.

3. LUOTTOAIKA

Luottoaika määräytyy valitun maksuerän suuruuden perusteella luottoajan ollessa kuitenkin aina enintään 36 kuukautta. Kuukausimaksun alin määrä on 10 € tai vähintään 3 % kokonaisvelan määrästä.

4. LUOTTOKUSTANNUKSET

4.1 Ostoluottoa koskevat kustannukset on kerrottu näissä Ostoluottoehdoissa. Ks. myös Ostoluoton tyypillistä käyttöä kuvaava luottokustannusesimerkki näiden yleisten ehtojen lopusta.

4.2 Pääoman ja koron lisäksi Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan Svealle luoton perustamis- ja käsittelykulut, enintään 0,01 % päivässä laskettuna myönnetylle luoton pääomalle, kuitenkin vähintään 5 euroa ja enintään 150 euroa vuodessa. Luottokustannukset saattavat vaihdella myyjäkohtaisesti ja ne ilmoitetaan aina asiakkaan saamissa ehdoissa ja/tai myyjän kotisivuilla.

5. LUOTON MAKSU

5.1 Luotonsaajalle lähetetään joka kuukausi Luottoerittely, jossa ilmoitetaan maksamattoman luoton määrä, korot ja maksut sekä maksettava vähimmäismaksuerä. Ostoluottovelkaan sisältyvät pääoman lisäksi luottokulut, erääntyneet korot ja mahdolliset maksumuistutus-/-vaatimuskulut.

5.2 Velka pienenee ainoastaan Svealle suoritetulla maksulla, eikä ostoluottoa voida maksaa pätevästi myyjälle.

5.3 Velkasaldo maksetaan takaisin sovittuna luottoaikana annuiteettimallin mukaisina kuukausittaisina maksuerinä. Maksuerä koostuu lyhennyksestä, kuukausittaisesta luottokuluista, koroista sekä mahdollisista maksumuistutuskuluista.

5.4 Maksut kohdistetaan velkasaldoon seuraavassa järjestyksessä: korko, luottokustannukset, viivästyskorko, viivästyskulut, pääoma.

5.5 Luotonsaajalla on aina oikeus maksaa luotto takaisin kokonaan ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia. Svea saa kuitenkin periä Ostoluottosopimuksessa yksilöidyt, luoton avausmaksut, sekä sopimuksen mukaisen luottokoron luoton käyttöajalta aina takaisinmaksupäivään saakka.

5.6 Luotonsaajalla on oikeus pyynnöstä saada Svealta velan lyhennystaulukko kerran vuodessa maksutta.

6. KORKO

6.1 Luotosta veloitetaan ostopäivästä lukien kiinteä 19,95 %:n luottokorko, kuitenkin enintään Kuluttajansuojalain 7:17 a §:n mukainen enimmäiskorko. Luottokorko lasketaan päivittäin kulloisellekin ostoluoton velkasaldolle.

6.2 Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellista vuosikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun, ja että luotonantaja ja kuluttaja täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen. Katso esimerkkilaskelma näiden yleisten ehtojen lopusta.

6.3 Svea saa tehdä luotosta perittävään korkoon vaikuttavia muutoksia silloin, kun muutos johtuu lainsäätäjän, viranomaisen tms. tahon luottopoliittisesta päätöksestä, Svean rahanlainauskustannusten kohoamisesta tai muusta kustannusten noususta, jota Svea ei luottoa myöntäessään ole voinut ennakoida. Svea noudattaa edellä sanottua ehtoa myös silloin, kun muutos on Luotonsaajan eduksi. Muutoksesta ilmoitetaan Svean kotisivulla www.svea.fi. Svea ilmoittaa koron ja luottokustannusten muutokset myös luottoerittelyssä ja/tai erillisellä, Luotonsaajan voimassaolevaan postiosoitteeseen lähetetyllä ilmoituksella vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

7. VIIVÄSTYSKORKO JA MUUT KULUT

7.1 Jos pääoman, korkojen ja maksujen suorittaminen viivästyy, Luotonsaajan tulee maksaa erääntyneelle määrälle korkolain (20.8.1982/633, myöhempine muutoksineen) 4 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Jos velallisen sitoumus liittyy kuluttajaluottosopimukseen tai muuhun korkolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää (luottokorko 19,95 %) enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt.

7.2 Luotonsaajan on korvattava Svea saatavan valvonnan ja perimisen aiheuttamat kustannukset. Näitä ovat mm. maksumuistutuskulu (5 €) ja saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, myöhempine muutoksineen) mukaiset maksuvaatimuskulut.

7.3 Todistuksista, kopioista yms. asiakirjoista veloitetaan 10 €. Eräpäivän muutoksesta Luotonsaajan pyynnöstä veloitetaan 5 €, enintään 20 € vuodessa.

8. OSTOLUOTTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN, LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

8.1 Ostoluottosopimus on lähtökohtaisesti voimassa enintään 36 kuukautta.

8.2 Svea voi irtisanoa Ostoluottosopimuksen ja eräännyttää velan KSL 7 luvun 33 §:n mukaan kokonaan maksettavaksi seuraavissa tapauksissa:

a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luottohinnasta taikka käsittää Svean koko jäännössaatavan.

b) Luotonsaajan muu olennainen sopimusrikkomus.

8.3 Ostoluoton ennenaikaista erääntymistä vaadittaessa on voimassa kuukauden irtisanomisaika, joka alkaa siitä, kun Svea lähettää irtisanomisilmoituksen kirjeenä Luotonsaajalle. Jos Svea on vaatinut Ostoluoton velkasaldon ennenaikaista takaisinmaksua edellä oleva kohdan 8.2 mukaan, Luotonsaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan koko velan määrää takaisin ennenaikaisesti, mikäli hän ennen irtisanomisajan päättymistä maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksensa.

8.4 Luotonsaajalla on oikeus sanoa Ostoluottosopimus irti milloin tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisena.

9. LUOTONSAAJAN PERUUTTAMISOIKEUS

9.1 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus (KSL 7 luku 20 §) ilmoittamalla siitä Svealle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa po. sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut KSL 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa kirjeitse osoitteeseen: Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, tai sähköpostitse asiakasinfo@svea.fi. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava luottosopimus.

9.2 Jos Luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos Svea on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, Svealla on oikeus saada korvaus Luotonsaajalta myös tällaisista maksuista. Korkoja ja/tai maksuja voidaan vaatia, kun maksuvelvollisuudesta ja koron ja maksujen määrä on ilmoitettu Luotonsaajalle ennakolta.

9.3 Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava Svealle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2 § mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

9.4 Jos Luotonsaaja on peruuttanut luoton, mutta haluaa oston pysyvän voimassa, tulee luotonsaajan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksaa ostoksen hinta Svealle sekä Svean niin vaatiessa Ostoluoton koron siitä päivästä lukien, jolloin luotto tuli Luotonsaajan käytettäväksi, takaisinmaksupäivään asti.

10. ETÄSOPIMUSTA, PERUUTUSOIKEUTTA YM. KOSKEVAA TIETOA (KSL 6 LUKU)

10.1 KSL 6 luvun 14 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavara-erän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta (ks. tarkemmin peruuttamisesta ja peruuttamisoikeuden rajoituksista KSL 6 luku 14 §, 16 §).

10.2 KSL 6 luvun 21 §:n mukaan jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, liitännäinen luotto peruuntuu ilman toimenpiteitä. Luotonsaajan tulee peruutustapauksissa aina lähettää peruutusilmoitus kirjallisena myös osoitteeseen Svea Bank AB (publ), filial i Finland/Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki tai sähköpostilla: asiakasinfo@svea.fi. Luottosopimuksen peruuntuessa luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava kuluttajalta saamansa maksusuoritukset. Svealla on peruuttamistilanteessa kuitenkin oikeus vaatia korvauksena Luotonsaajan käytössä olleesta luotosta korkoa siltä ajalta, kun laina on ollut Luotonsaajan käytössä. Kuluttajan on palautettava saamansa tavarat käyttämättömänä viivytyksettä myyjälle.

11. MYYJÄYRITYKSEN VASTUU, REKLAMAATIO

11.1 Ostoluotolla maksettuja tuotteita tai palveluja toimittaneella myyjäyrityksellä on voimassa olevan lain mukainen vastuu asiakkaaseen nähden.

11.2 Reklamaatio on ensisijaisesti osoitettava myyjäyritykselle. Luotonsaajan on ilmoitettava reklamaatiosta myös Svealle ilman aiheetonta viivytystä. Luotonsaajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan KSL 39 §:n mukaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

12. ILMOITUKSET

12.1 Luotonsaajan on välittömästi ilmoitettava Svealle jokaisesta osoitteenmuutoksesta ja muusta asiantilasta, joka voi vaikuttaa Svean ja Luotonsaajan väliseen suhteeseen kirjeitse osoitteeseen Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki / puh. (09) 4242 3330 / sähköpostilla: asiakasinfo@svea.fi.

12.2 Jos luottoa koskeva ilmoitus on postitettu kirjeenä Luotonsaajalle luottohakemuksessa tai -sopimuksessa mainittuun tai Svea muutoin tiedossa olevaan voimassaolevaan osoitteeseen, ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään postitusta seuraavana 7. päivänä. Sähköpostitse lähetetyn viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle välittömästi.

13. SVEAN VASTUUN RAJOITUS

Svea ei vastaa lain määräyksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, saarrosta, työsulusta, boikotista tai muusta Sveasta riippumattomasta syystä johtuvasta vahingosta. Lakkoa, saartoa tai työsulkua koskeva varauma on voimassa myös silloin, kun Svea on itse joutunut toimenpiteen kohteeksi tai itse ryhtyy sellaiseen toimenpiteeseen. Svea ei ole velvollinen korvaamaan muutoin syntyvää vahinkoa, jos Svea on toiminnassaan noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Svea ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta. Mikäli Svea on edellä mainitun seikan johdosta estynyt vastaanottamasta maksua, Svealla on esteen olemassaolon ajalta oikeus ainoastaan eräpäivänä voimassa olleiden ehtojen mukaiseen korkoon.

14. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Svealla on oikeus siirtää tai pantata Luotonsaajalta oleva saatavansa kaikkine oikeuksineen kolmannelle edelleensiirto-oikeuksin Luotonsaajaa kuulematta. Luotonsaajalle kuitenkin ilmoitetaan siirrosta.

15. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA TIETO JA KÄSITTELYN HYVÄKSYMINEN

Käsittelemme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Luotonhakija hyväksyy, että luotonantaja tarkistaa luottoa myöntäessään hakijan henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottorekisteristä sekä hankkii hakijasta muita hakijan luoton myöntämisen kannalta ja luottokelpoisuuden kannalta merkityksellistä tietoa, joita erilaiset luottotietoyhtiöt, julkiset rekisterinpitäjät tai väestötietojärjestelmä luotonmyöntötarkoituksiin tarjoavat. Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä muiden luottoyhtiön myöntämiä luottoja koskevia tietoja tämän luottohakemuksen käsittelyä varten ja suostuu siihen, että luotonantaja luovuttaa tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmään myös tämän luottohakemuksen perusteella myönnetystä luotosta.

Tarkempaa tietoa henkilötietojen henkilötietojesi keräämisestä, suojaamisesta, käsittelystä sekä oikeuksistasi on saatavilla tietosuojaselosteellamme osoitteessa www.svea.fi

16. MAKSUVIIVEEN ILMOITTAMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Svea on oikeutettu ilmoittamaan maksuhäiriöt luottotietorekisteriin rekisterin toimilupaehtojen mukaisesti (maksun viivästyttyä yli 21 päivää maksukehotuksesta ja yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä).

17. VALVONTA, VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

17.1 Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain (20.1.1978/38, KSL) 7 luvun säännöksiä. Kuluttajansuojalain säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja aluehallintoviranomaiset.

17.2 Valitukset voi osoittaa Svealle puhelimitse (09) 4242 3330 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakasinfo@svea.fi. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Luotonsaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

17.3 Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistaviksi, kanne on nostettava Luotonsaajan kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.

ESIMERKKILASKELMA TODELLISESTA VUOSIKOROSTA

Ostoluoton tyypillistä käyttöä kuvaavat luottokustannukset:

Luottokustannukset:  aloitusmaksu 5 € ja luottokorko 19,95 %.

Luotto 1 000 €, maksuaika 12 kk. Luottokustannukset yhteensä 116,33 €, todellinen
vuosikorko 22,93 % ja Kuluttajansuojalain mukainen luottohinta on 1 116,33 €.

 

Näitä ehtoja on viimeksi päivitetty 7.11.2023.