Allmänna villkor

Köpskredit

Dessa allmänna villkor tillämpas på nyttighetsbundna engångskrediter (Köpskredit) som beviljas av Svea Bank AB, filial i Finland till Kredittagare för säljarspecifika inköp.

1. DEFINITIONER

Kreditgivare: Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Svea), FO-nummer 3237195-7.

Kredittagare: person som har beviljats Köpskredit för köp av produkter eller tjänster.

Köpskredit: nyttighetsbunden engångskredit som beviljats för köp av en produkt eller tjänst.

2. BEVILJANDE AV KREDIT

2.1. Kredittagaren har valt Sveas faktura som betalningssätt för en vara eller tjänst i enlighet med de villkor som uppgetts i samband med köpet. Svea har i samband med faktureringen erbjudit Kredittagaren möjligheten att betala för köpet i månatliga rater, det vill säga genom en Köpskredit. Tillsammans med fakturan har Svea skickat ett Köpskreditavtal för godkännande, de allmänna villkoren för Köpskrediten och information om det minsta möjliga amorteringsbeloppet.

2.2. Kredittagaren godkänner Köpskreditavtalet och dess villkor genom att underteckna Köpskreditavtalet och betala åtminstone den minsta rat som
anges på den faktura som skickats till följd av köpet senast på förfallodagen. Med ett Köpskreditavtal kan Kredittagaren betala för sitt köp i flera månatliga rater.

2.3. Svea kontrollerar Kredittagarens kreditvärdighet innan Köpskreditansökan godkänns. Svea kan avslå en ny ansökan om Köpskredit utan att uppge någon orsak.

2.4. Svea betalar summan för Köpskrediten till säljarens bankkonto som betalning för Kredittagarens inköp.

3. KREDITTID

Kredittiden bestäms av den månatliga betalningsrat som valts, men är dock alltid högst 36 månader. Minimibeloppet för den månatliga betalningen är 10 euro eller minst 3 procent av det totala skuldbeloppet.

4. KREDITKOSTNADER

4.1. Kostnaderna för Köpskrediten specificeras i dessa villkor för Köpskredit. Se även exempel på kreditkostnaden för representativ användning av Köpskredit i slutet av dessa villkor.

4.2. Vid sidan av kapitalet och räntan är Kredittagaren skyldig att ersätta Svea för kreditkostnaderna, som är uppläggnings- samt hanteringsavgifterna på högst 0,01 procent per dag beräknat på den beviljade kreditens kapital men minst 5 € och högst 150 € årligen. Kreditkostnaderna kan variera mellan olika säljare och anges alltid i de villkor som delges kunden och/eller på säljarens webbplats.

5. BETALNING AV KREDITEN

5.1. Varje månad får Kredittagaren en Kreditspecifikation (”kontoutdrag”), i vilken anges den obetalda krediten, räntor och avgifter samt den minsta avbetalningen. Utöver kapitalet ingår även uppläggningsavgifter, hanteringsavgifter och eventuella betalningspåminnelser/-krav i Köpskreditskulden.

5.2. Skulden minskar endast genom avbetalningar till Svea, och Köpskrediten kan inte betalas till säljaren.

5.3. Skuldsaldot återbetalas under den avtalade kredittiden med månatliga betalningar enligt annuitetsmodellen. En betalning består av amortering, en månatlig hanteringsavgift, räntor och eventuella kostnader för betalningspåminnelse. Uppläggningsavgiften anges i den första kreditspecifikationen, varefter den kapitaliseras med Köpskreditskulden.

5.4. Betalningarna minskar skuldsaldot i följande ordning: ränta, kreditkostnader, dröjsmålsränta, förseningskostnader, kapital.

5.5. Kredittagaren har när som helst rätt att i förtid återbetala krediten i sin helhet utan tilläggskostnader. Svea får dock debitera de uppläggningsavgifter för krediten som anges i Köpskreditavtalet samt den kreditränta som anges i avtalet för kreditens användningstid ända till förfallodagen.

5.6. Kredittagaren har rätt att på begäran få en amorteringstabell för skulden en gång per år utan kostnad.

6. RÄNTA

6.1. För krediten debiteras en kreditränta på 19,95 procent, men inte mer än
 den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen från och med dagen för köpet. Krediträntan beräknas dagligen på respektive skuldsaldo för Köpskrediten.

6.2. Med den verkliga årsräntan avses den ränteprocent man kommer till då de totala kreditkostnaderna för en kredit anges som en årlig ränta med
beaktande av amorteringarna. Grundantagandet för beräkning av den verkliga årsräntan är att kreditavtalet gäller till slutet av den avtalade perioden och att kreditgivaren och konsumenten uppfyller sina åtaganden och följer de villkor och datum som fastställts i kreditavtalet. En exempelberäkning finns i slutet av dessa allmänna villkor.

6.3. Svea har rätt till ränteändringar som påverkar krediten om ändringen beror på lagstiftarens, en myndighets eller motsvarande aktörs kreditpolitiska beslut, en ökning av Sveas kostnader för utlåning av pengar eller på andra kostnadsökningar som Svea inte kunnat förutse då krediten beviljades. Svea följer ovanstående villkor även när det innebär fördelar för Kredittagaren. Information om förändringar läggs ut på Sveas webbplats www.svea.fi. Svea informerar om ändringar i kreditkostnaderna även i kreditspecifikationen och/eller ett separat meddelande som skickas till Kredittagarens gällande postadress senast en månad innan ändringen träder i kraft.

7. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ÖVRIGA AVGIFTER

7.1. Om betalningen av en kapitalet, räntorna och avgifterna försenas ska Kredittagaren betala årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet enligt 4 § Räntelagen (20.8.1982/633 med senare ändringar). Om gäldenärens åtagande hänför sig till ett konsumentkreditavtal eller ett annat avtal enligt 2 § 2 mom. Räntelagen ska dröjsmålsränta betalas på samma grunder som före förfallodagen (kreditränta 19,95 %) i högst 180 dagar från det att skulden i dess helhet har förfallit till betalning.

7.2. Kredittagaren ska ersätta de kostnader som bevakningen och indrivningen av fordran har medfört för Svea. Till sådana kostnader hör bland annat påminnelseavgiften (5 euro) och avgiften för betalningskrav enligt lagen om indrivning av fordringar (22.4.1999/513 med senare ändringar).

7.3. För intyg, kopior och motsvarande dokument debiteras 10 euro. För en ändring av förfallodagen på Kredittagarens begäran debiteras 5 euro men
högst 20 € per år.

8. KÖPSKREDITAVTALETS GILTIGHET, UPPSÄGNING, SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR KREDITEN

8.1. Köpskreditavtalet gäller i princip i högst 36 månader.

8.2. Svea kan säga upp Köpskreditavtalet och kräva in hela skulden enligt KSL 7
kapitlet 33 § i följande fall:

a) Kredittagarens betalning är försenad med minst en månad och fortfarande obetald och det försenade beloppet utgör minst 10 % av kreditbeloppet eller, om fler än en avbetalning ingår i det försenade beloppet, minst 5 % av kreditbeloppet eller utgör SE:s hela resterande fordran.

b) Kredittagaren har på annat sätt väsentligen brutit mot avtalet.

8.3. Vid krav på förfall av Köpskrediten i förtid gäller en uppsägningstid på en månad, som börjar då Svea skickar anmälan om uppsägning per brev till Kredittagaren. Om Svea har krävt återbetalning av skuldsaldot för Köpskrediten i förtid enligt punkt 8.2 ovan är Kredittagaren dock inte skyldig att återbetala hela skuldbeloppet i förtid, om Kredittagaren före uppsägningstidens utgång betalar det förfallna beloppet eller på annat sätt åtgärdar sitt avtalsbrott.

8.4. Kredittagaren har rätt att när som helst säga upp Köpskreditavtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägningen ska göras skriftligen.

9. KREDITTAGARENS RÄTT TILL ANNULLERING

9.1. Kredittagaren har rätt att annullera konsumentkreditavtalet (KSL 7 kap. 20 §) genom att inom 14 dagar från det att avtalet har ingåtts eller från den senare tidpunkt då Kredittagaren skriftligen eller elektroniskt fått tillgång till den information som avses i 7 kap. 17 § i konsumentskyddslagen i varaktig form informera Svea om detta. Annulleringen ska göras skriftligen inom utsatt tid till adressen: Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, eller per e-post till asiakasinfo@svea.fi. Det kreditavtal som annulleras ska specificeras i meddelandet.

9.2. Om Kredittagaren annullerar kreditavtalet ska han eller hon på anfordran som kompensation betala räntan för krediten för den tid som krediten har
stått till Kredittagarens förfogande. Om Svea på grund av kreditavtalets tecknande har erlagt avgifter till myndigheter och om dessa inte returneras vid
annullering av avtalet, har Svea rätt att även få ersättning för sådana avgifter av Kredittagaren. Räntor och/eller avgifter kan krävas när betalningsskyldigheten och ränte- och avgiftsbeloppet i förväg har meddelats till Kredittagaren.

9.3. Kredittagaren ska utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter att annulleringsmeddelandet har skickats returnera de medel som Kredittagaren fått till Svea samt betala ersättning enligt 7 kap. 20 § 2 mom. i konsumentskyddslagen, annars förfaller annulleringen.

9.4. Om Kredittagaren har annullerat krediten men vill att köpet ska förbli giltigt ska Kredittagaren utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att ha skickat in anmälan om annullering betala inköpets pris till Svea och om Svea så kräver räntan för Köpskrediten från den dag då krediten blev tillgänglig för Kredittagaren fram till återbetalningsdagen.

10. INFORMATION OM DISTANSAVTAL, ÅNGERRÄTT M.M. (KSL 6 KAP.)

10.1. Enligt 6 kapitlet, 14 § i KSL har konsumenten vid distansförsäljning rätt att återkalla ett avtal genom att meddela säljaren om detta på ångerblanketten eller på något annat entydigt sätt senast 14 dagar efter det att ett tjänsteavtal eller ett avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll ingicks eller, vid köpeavtal, senast 14 dagar efter det att varan eller det sista varupartiet togs emot eller, om det är fråga om regelbunden leverans av varor, senast 14 dagar efter det att det första varupartiet togs emot (läs mer om ångerrätten och begränsning av ångerrätten i KSL 6 kapitlet, 14 § och 16 §).

10.2. I KSL, 6 kapitlet, 21 § stadgas att om konsumenten frånträder ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal, återgår ett anknytande kredit- eller försäkringsavtal utan några åtgärder. Vid frånträde ska Kredittagaren även alltid skicka skriftligt meddelande om frånträde till adressen Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors eller per e-post: asiakasinfo@svea.fi. När ett kreditavtal återgår ska kreditgivaren utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att kreditgivaren har informerats om att avtalet återgår återbetala det som konsumenten redan betalat. Vid ett frånträde har Svea dock rätt att som ersättning kräva räntan på den kredit som Kredittagaren haft tillgång till för den tid som lånet stått till Kredittagarens förfogande. Konsumenten ska utan dröjsmål återställa varan oanvänd till försäljaren.

11. SÄLJARFÖRETAGETS ANSVAR, REKLAMATION

11.1. Det säljarföretag som levererat produkter eller tjänster betalda genom Köpskredit har enligt gällande lag ett ansvar gentemot kunden.

11.2. En reklamation ska i första hand skickas till säljarföretaget. Kredittagaren ska inom skälig tid även meddela Svea om reklamationen. Den kredittagare som har rätt att hålla inne betalningen eller rätt till återbetalning av köpeskillingen, skadeersättning eller annan betalning av säljaren eller av den som utfört tjänsten på grund av dennes avtalsbrott har även samma rätt gentemot den kreditgivare som har finansierat köpet eller tjänsten. Kreditgivaren är
dock enligt KSL 39 § inte skyldig att betala konsumenten mer än det belopp som denna har erlagt som betalningar.

12. ANMÄLNINGAR

12.1.Kredittagaren ska omedelbart meddela Svea om varje adressändring och andra omständigheter som kan påverka relationen mellan Svea och Kredittagaren per brev till adressen Svea Bank Ab (publ), filial i Finland / Payments, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors / tfn (09) 4242 3330 / per epost: asiakasinfo@svea.fi.

12.2.Om ett meddelande rörande krediten har postats som brev till Kredittagaren till dennes adress enligt kreditansökan eller avtalet eller till en gällande
adress som Svea annars har kännedom om, anses meddelandet ha kommit till mottagaren senast den 7:e dagen efter avsändningsdatumet. Ett meddelande som skickats per e-post anses vara mottagaren tillhanda omedelbart.

13. BEGRÄNSNING AV SVEAS ANSVAR

Svea ansvarar inte för de skador som uppstått på grund av lag, myndighetsåtgärd, krigshandling, strejk, blockad, lockout, bojkott eller annat av Svea oberoende skäl. Förbehållet som rör strejk, blockad eller lockout gäller även i de fall då Svea själv blivit föremål för eller själv deltar i en sådan stridsåtgärd. Svea är inte skyldig att ersätta de skador som uppstår på annat sätt om Svea i sin verksamhet har iakttagit sedvanlig noggrannhet. Svea ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador. Om Svea på grund av den ovanstående omständigheten är förhindrad att ta emot betalningar har Svea under den tid som hindret föreligger endast rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

14. ÖVERLÅTELSE AV KÖPSKREDITAVTALET

Svea har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran på Kredittagaren till tredje part med rätt till vidareöverföring utan att höra Kredittagaren. Kredittagaren ska dock informeras om överföringen.

15. UPPGIFT OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH GODKÄNNANDE AV
HANTERINGEN

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med ikraftvarande lagstiftning.

Kredittagaren godkänner att kreditgivaren under sin kreditbedömning granskar
kredittagarens personkreditsuppgifter hos Suomen Asiakastieto Ab och/eller hos Bisnode Finland Ab, i dessas kreditregister. Vidare godkänner kredittagaren att kreditgivaren skaffar även andra, för kreditbeslutet och övervägandet av kredittagarens kreditförmåga väsentliga uppgifter, som olika upprätthållare av kreditregister, allmänna register och/eller befolkningsdatasystemet upprätthåller och erbjuder för kreditgivningssyften. Kredittagaren ger kreditgivaren rätt att, för kreditbeslutet, samla och handha uppgifter gällande kredittagarens eventuella krediter beviljade av andra kreditgivare, vilka Suomen Asiakastieto Ab via sitt system för förfrågningar gällande konsumentkrediter förser med, och vidare godkänner kredittagaren att kreditgivaren även förser Suomen Asiakastieto Ab med uppgifter gällande en, på basen av denna ansökan, beviljad kredit, vilken kan registreras i ovannämnda Suomen Asiakastieto Ab:s system för förfrågningar gällande konsumentkrediter.

Vidare information gällande samlande, skyddande och handläggande av dina personuppgifter samt dina rättigheter, hittar du i vår dataskyddsbeskrivning på www.svea.fi.

16. ANMÄLAN OM BETALNINGSFÖRSENING TILL KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET

Svea har rätt att anmäla betalningsstörningar till kreditupplysningsregistret enligt koncessionsvillkoren för registret (om förseningen är mer än 21 dagar från betalningspåminnelse och mer än 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen).

17. ÖVERVAKNING, REKLAMATIONER OCH TVISTER

17.1.På detta avtal tillämpas reglerna i 7 kap. konsumentskyddslagen (20.1.1978/38, KSL). Konsumentombudsmannen, Konsumentverket och
regionförvaltningsverken bevakar att konsumentskyddslagen följs.

17.2.Eventuella klagomål kan framföras till Svea per telefon (09) 4242 3330 eller per e-post till adressen asiakasinfo@svea.fi. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan Kredittagaren föra ärendet till Konsumenttvistenämnden för avgörande (www.kuluttajariita.fi).

17.3.Om tvistemål hänvisas till en domstol för avgörande ska talan väckas vid tingsrätten på Kredittagarens hemort. Tvistemålen avgörs enligt Finlands lag.

Exempel på verklig årsränta

Kreditkostnader för typisk användning av Köpskredit:

Uppläggningsavgift 5 € och kreditränta 19,95 %.

Kredit 1 000 €, betalningstid 12 mån. Kreditkostnader totalt 116,33 €, verklig årsränta 22,93 % och kreditpris enligt konsumentskyddslagen 1 116,33 €.

 

Dessa villkor has uppdaterats 9.11.2023