Allmänna villkor

Avbetalning

Dessa allmänna villkor tillämpas på nyttighetsbundna engångskrediter, Avbetalningskrediter och Köpskrediter som återbetalas i rater, som beviljats av Svea Bank AB (publ), filial i Finland till en Kredittagare för dennes inköp.

1. DEFINITIONER

Kreditgivare: Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Svea), FO-nummer 3237195-7.

Kredittagare: person som har beviljats Avbetalnings-/Köpskredit för köp av produkter eller tjänster.

Avbetalnings-/Köpskredit (kredit): nyttighetsbunden engångskredit som beviljats för köp av en produkt eller tjänst och som återbetalas i överenskomna rater.

Kampanjförmån: kampanjförmån som erbjuds i samband med försäljning av en vara eller tjänst, som kan medföra särskilda villkor för ränta, återbetalning etc.

2. BEVILJANDE AV KREDIT

2.1. Kredittagaren har i samband med ett köp ansökt om kredit för betalningen av en vara eller tjänst hos Svea. Förhandsuppgifter om krediten och dess avtalsvillkor har före valet av betalningssätt presenterats för kredittagaren på ett sätt som ger möjlighet att spara dem. Svea skickar ett kreditavtal som kunden kan godkänna och underteckna, de allmänna villkoren samt en blankett för standardiserad europeisk konsumentkreditinformation till kredittagaren på en adress eller e-postadress som kredittagaren uppgett. Kredittagaren ska returnera det undertecknade kreditavtalet till Svea inom 14 dagar efter dess datering, eller godkänna avtalet med sin elektroniska underskrift i Sveas e-tjänst. Kreditavtalet kan även undertecknas hos försäljaren.

2.2. Kredittagaren faktureras för de överenskomna betalningsraterna. Kredittagaren har också möjlighet att betala månadsrater som är mindre än den avtalade Avbetalningsraten genom att med sin underskrift godkänna det Köpskreditavtal och dess villkor (se villkor 7-24) som erbjuds i samband med fakturan för Avbetalningskredit.

Om kredittagaren har ingått ett Köpskreditavtal ska kredittagaren betala åtminstone den minimisumma som anges på fakturan.

2.3. Svea kontrollerar Kredittagarens kreditvärdighet innan kreditansökan godkänns. Svea kan avslå en ny ansökan om avbetalning eller Köpskredit utan att uppge någon orsak.

2.4. Svea betalar kreditbeloppet direkt till den säljare som angetts på den första sidan av avtalet som betalning för kredittagarens inköp.

3. KREDITTID

Kredittagaren har vid inköpet och ansökan om Avbetalningskredit valt en lämplig återbetalningstid. Krediten inklusive räntor, avgifter och andra kostnader ska vara betald i sin helhet före slutet av kredittiden.

4. KREDITKOSTNADER

Kreditens uppläggnings- och hanteringsavgifter är högst 0,01 procent per dag beräknat på den beviljade kreditens kapital men minst 5 € och högst 150 € årligen. Kreditkostnaderna enligt kampanjvillkoren anges under Specialvillkor på Kreditavtalets första sida. (Se även exempelberäkningen för kreditkostnaderna vid typisk användning av Avbetalningskredit i slutet av dessa allmänna villkor.)

5. BETALNING AV KREDITEN

5.1. Varje månad får Kredittagaren en kreditspecifikation (”Avbetalning”), i vilken anges den obetalda krediten, räntor och avgifter samt den minsta avbetalningen. Utöver kapitalet ingår även uppläggningskostnader, förfallna räntor, faktureringsavgifter och eventuella kostnader för betalningspåminnelser och -krav i skuldsaldot.

5.2. Skulden minskar endast genom avbetalningar till Svea, och krediten kan inte betalas till säljaren.

5.3. Skulden återbetalas under den avtalade kredittiden med månatliga betalningar enligt annuitetsmodellen under en avtalad kredittid. En avbetalning består av amortering, en månatlig hanteringsavgift och räntor. Uppläggningsavgiften betalas i samband med den första avbetalningen och den första avbetalningen överskrider de övriga avbetalningarna med det belopp som motsvarar uppläggningsavgiften.

5.4. Betalningarna minskar skuldsaldot i följande ordning: ränta, kreditkostnader, dröjsmålsränta, förseningskostnader, kapital.

5.5. Kredittagaren kan ha rätt till kampanjpriser på räntor och kostnader som är förmånligare än enligt grundvillkoren. Dessa avtalas särskilt för varje kampanj. För att få tillgång till kampanjförmånen ska Kredittagaren följa de angivna återbetalningsvillkoren. Om Kredittagaren inte betalar raterna senast på de förfallodatum som kampanjvillkoren förutsätter förlorar Kredittagaren kampanjförmånen och blir skyldig att betala krediten i månatliga amorteringsrater enligt de grundläggande villkoren med en kreditränta på 19,95 procent, men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen.

5.6. Kredittagaren har när som helst rätt att i förtid återbetala krediten i sin helhet utan tilläggskostnader. Svea får dock debitera de uppläggningsavgifter för krediten som anges i kreditavtalet samt den kreditränta som anges i kreditavtalet för kreditens användningstid ända till förfallodagen.

5.7. Kredittagaren har rätt att på begäran få en amorteringstabell för skulden en gång per år utan kostnad.

6. RÄNTA

6.1. För utnyttjade krediter debiteras en kreditränta på 19,95 procent, men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen (Räntan på den kredit som konsumenten utnyttjar får inte avtalas vara högre än referensräntan enligt 12 § i räntelagen förhöjd med 15 procentenheter. Inte heller då får räntan på krediten enligt avtalet överstiga 20 procent). Räntan beräknas månatligen på det öppna kapitalet.

6.2. Med den verkliga årsräntan avses den ränteprocent man kommer till då de totala kreditkostnaderna för en kredit anges som en årlig ränta med beaktande av amorteringarna. Grundantagandet för beräkning av den verkliga årsräntan är att kreditavtalet gäller till slutet av den avtalade perioden och att kreditgivaren och konsumenten uppfyller sina åtaganden och följer de villkor och datum som fastställts i kreditavtalet. En exempelberäkning finns i slutet av dessa allmänna villkor.

6.3. Svea kan i samband med ett köp erbjuda räntefri betalningstid som kampanjförmån. Om Kredittagaren inte återbetalar krediten senast på förfallodagen upphör kampanjränteförmånen omedelbart att gälla och Kredittagaren är skyldig att betala den normala krediträntan på 19,95 procent  men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen samt övriga kreditkostnader för det öppna skuldsaldot. På samma sätt är Kredittagaren skyldig att efter utgången av den avtalade räntefria betalningstiden betala den kreditränta som överenskommits på det obetalda skuldsaldot till slutet av kredittiden eller tills skulden i sin helhet är betald.

6.4. Kredittagaren kan ha rätt att på sina inköp få betalningsfri tid som motsvarar försäljarens kampanjerbjudande, varefter Kredittagaren ska betala de avtalade månadsraterna med kreditkostnader inom den avtalade betalningstiden. Den betalningsfria tiden kan vara räntefri. Efter att den betalningsfria tiden löpt ut debiteras en kreditränta på 19,95 procent, men inte mera men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen.

6.5. Om betalningen av krediten försenas eller försummas blir kampanjförmånen ogiltig och Svea har rätt att kräva en kreditränta på 19,95 procent men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen på det öppna skuldsaldot för den tid som gått sedan förfallodagen för den obetalda amorteringsraten. Detta innebär att andelen amortering i det belopp som ska betalas minskar och att kredittiden förlängs.

6.6. Svea har rätt till ränteändringar som påverkar krediten om ändringen beror på lagstiftarens, en myndighets eller motsvarande aktörs kreditpolitiska beslut, en ökning av Sveas kostnader för utlåning av pengar eller på andra kostnadsökningar som Svea inte kunnat förutse då krediten beviljades. Svea följer ovanstående villkor även när det innebär fördelar för Kredittagaren. Information om förändringar läggs ut på Sveas webbplats www.svea.fi. Svea informerar om ändringar i kreditkostnaderna även i kreditspecifikationen och/eller ett separat meddelande som skickas till Kredittagarens gällande postadress senast en månad innan ändringen träder i kraft.

VILLKOR FÖR KÖPSKREDITAVTAL

7. TILLÄMPNING AV KÖPSKREDITAVTALET

Kredittagaren erbjuds i samband med Avbetalningsfaktureringen möjligheten att välja att återbetala krediten i rater som är mindre än den avtalade månatliga raten. Då kredittagaren i stället för den månadsrat som avtalats i ett Avbetalnings-/Köpskreditavtal väljer en mindre månadsrat enligt erbjudandet i Avbetalningsfakturan, gäller följande. Villkor för Köpskreditavtal.

8. KÖPSKREDITAVTAL

8.1. Förhandsinformation och avtalsvillkor för krediten har innan Avbetalning- och Köpskreditavtalets gödkännande levererats för gott till Kredittagaren i samband med fakturan eller Avbetalning- och Köpskreditavtalet. Kredittagaren godkänner Köpskreditavtalet och dess villkor genom att underteckna och returnera det separata Avbetalning- och Köpskreditavtalet eller genom att godkänna Avbetalning- och Köpskreditavtalet med sin elektroniska underskift i Sveas elektroniska signeringstjänst. Kredittagaren ska betala åtminstone den minsta raten som anges på Avbetalningsfakturan senast på förfallodagen.

8.2. Med ett Köpskreditavtal kan Kredittagaren betala för sitt köp i flera månatliga rater.

8.3. Genom att godkänna avtalets villkor tar Kredittagaren ansvaret för att betala Köpskrediten och följa villkoren för Köpskrediten.

9. KREDITTID

Kredittiden bestäms av den månatliga betalningsrat som valts, men är dock alltid högst 36 månader. Minimibeloppet för den månatliga betalningen är 10 € eller minst 3 procent av det totala skuldbeloppet.

10. KREDITKOSTNADER

Vid sidan av kapitalet och räntan är Kredittagaren skyldig att ersätta Svea för uppläggnings- samt hanteringsavgifterna på högst 0,01 procent per dag beräknat på den beviljade kreditens kapital men minst 5 € och högst 150 € årligen. Kreditkostnaderna anges alltid i de villkor som delges kunden och/eller på säljarens webbplats.

11. BETALNING AV KREDITEN

11.1. Varje månad får Kredittagaren en Kreditspecifikation, i vilken anges den obetalda krediten, räntor och avgifter samt den minsta avbetalningen. Utöver kapitalet ingår även uppläggningsavgifter, hanteringsavgifter och eventuella betalningspåminnelser/-krav i Köpskreditskulden.

11.2. Skulden minskar endast genom avbetalningar till Svea, och Köpskrediten kan inte betalas till säljaren.

11.3. Skuldsaldot återbetalas under den avtalade kredittiden med månatliga betalningar enligt annuitetsmodellen. En betalning består av amortering, en månatlig hanteringsavgift, räntor och eventuella kostnader för betalningspåminnelse. Uppläggningsavgiften anges i den första kreditspecifikationen, varefter den kapitaliseras med Köpskreditskulden.

11.4. Betalningarna minskar skuldsaldot i följande ordning: ränta, kreditkostnader, dröjsmålsränta, förseningskostnader, kapital.

11.5. Kredittagaren har när som helst rätt att i förtid återbetala krediten i sin helhet utan tilläggskostnader. Svea får dock debitera de uppläggningsavgifter för krediten som anges i Köpskreditavtalet samt den kreditränta som anges i avtalet för kreditens användningstid ända till förfallodagen.

11.6. Kredittagaren har rätt att på begäran få en amorteringstabell för skulden en gång per år utan kostnad.

12. RÄNTA

12.1. För krediten debiteras en kreditränta på 19,95 procent, men inte mer än den maximala räntesatsen enligt avsnitt 7:17 a i konsumentskyddslagen från och med dagen för köpet. Krediträntan beräknas dagligen på respektive skuldsaldo för Köpskrediten.

12.2. Med den verkliga årsräntan avses den ränteprocent man kommer till då de totala kreditkostnaderna för en kredit anges som en årlig ränta med beaktande av amorteringarna. Grundantagandet för beräkning av den verkliga årsräntan är att kreditavtalet gäller till slutet av den avtalade perioden och att kreditgivaren och konsumenten uppfyller sina åtaganden och följer de villkor och datum som fastställts i kreditavtalet. En exempelberäkning finns i slutet av dessa allmänna villkor.

12.3. Svea har rätt till ränteändringar som påverkar krediten om ändringen beror på lagstiftarens, en myndighets eller motsvarande aktörs kreditpolitiska beslut, en ökning av Sveas kostnader för utlåning av pengar eller på andra kostnadsökningar som Svea inte kunnat förutse då krediten beviljades. Svea följer ovanstående villkor även när det innebär fördelar för Kredittagaren. Information om förändringar läggs ut på Sveas webbplats www.svea.fi. Svea informerar om ändringar i kreditkostnaderna även i kreditspecifikationen och/eller ett separat meddelande som skickas till Kredittagarens gällande postadress senast en månad innan ändringen träder i kraft.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVBETALNING OCH KÖPSKREDIT

13. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ÖVRIGA AVGIFTER

13.1. Utöver kapital och ränta är kredittagaren skyldig att betala en öppningsavgift och en faktureringsavgift som specificeras under Kreditvillkor på kreditavtalets första sida.

13.2. Svea har när som helst under lånetiden rätt att höja avgifterna i samma proportion som Sveas kostnader för åtgärden har ökat.

13.3. Kredittagaren kan även vara skyldig att betala andra avgifter än de avgifter som är betingade av Sveas lånekostnader. Till sådana kostnader hör bland annat påminnelseavgiften (för närvarande 5 €) enligt lagen om indrivning av fordringar (22.4.1999/513 med senare ändringar).

13.4. Om betalningen av en kapitalet, räntorna och avgifterna försenas ska Kredittagaren betala årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet enligt 4 § Räntelagen (20.8.1982/633 med senare ändringar). Om Kredittagarens åtagande hänför sig till ett konsumentkreditavtal eller ett annat avtal enligt 2 § 2 mom. Räntelagen ska dröjsmålsränta betalas på samma grunder som före förfallodagen i högst 180 dagar från det att skulden i dess helhet har förfallit till betalning.

13.5. För intyg, kopior och motsvarande dokument på Kredittagarens begäran debiteras 10 euro. För en ändring av förfallodagen med minst 14 dagar som sker på Kredittagarens begäran, debiteras 5 euro men högst 20 € per år.

14. KREDITAVTALETS GILTIGHET, UPPSÄGNING, SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR KREDITEN

14.1. Kreditavtalet gäller för den avtalade kredittiden.

14.2. Svea kan säga upp kreditavtalet och kräva in hela skulden enligt KSL 7 kapitlet 33 § i följande fall:

14.3. Kredittagarens betalning är försenad med minst en månad och fortfarande obetald och det försenade beloppet utgör minst 10 % av kreditbeloppet eller, om fler än en avbetalning ingår i det försenade beloppet, minst 5 % av kreditbeloppet eller utgör Sveas hela resterande fordran.

14.4. Annat väsentligt avtalsbrott från kredittagarens sida.

14.5. Vid krav på förfall av krediten i förtid gäller en uppsägningstid på en månad, som börjar då Svea skickar anmälan om uppsägning per brev till Kredittagaren. Om Svea har krävt återbetalning i förtid enligt punkt 8.2 ovan är Kredittagaren dock inte skyldig att återbetala hela skuldbeloppet i förtid, om Kredittagaren före uppsägningstidens utgång betalar det förfallna beloppet eller på annat sätt åtgärdar sitt avtalsbrott.

14.6. Kredittagaren har rätt att när som helst säga upp kreditavtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägningen ska göras skriftligen.

15. KREDITTAGARENS RÄTT TILL ANNULLERING

15.1. Kredittagaren har rätt att annullera konsumentkreditavtalet (KSL 7 kap. 20 §) genom att i varaktig form informera Svea om annulleringen. Detta ska ske inom 14 dagar från det att Kredittagaren i varaktig form fått kreditavtalet, avtalets villkor samt förhandsuppgifter om krediten. Annulleringen ska göras skriftligen inom utsatt tid till adressen: Svea Bank AB (publ), filial i Finland / Payments, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, eller per e-post till asiakasinfo@svea.fi. Det kreditavtal som annulleras ska specificeras i meddelandet.

15.2. Om Kredittagaren annullerar kreditavtalet ska han eller hon på anfordran som kompensation betala räntan för krediten för den tid som krediten har stått till Kredittagarens förfogande.

15.3. Kredittagaren ska utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter att annulleringsmeddelandet har skickats betala de medel som Kredittagaren fått till Svea samt betala ersättning enligt 7 kap. 20 § 2 mom. i konsumentskyddslagen, annars förfaller annulleringen.

15.4. Användning av rätten att annullera konsumentkreditavtalet påverkar inte den betalningsskyldigheten som beror köpet eller tjänsten som är finansierad med kreditavtalet. Om Kredittagaren annullerar krediten ska han eller hon utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter att annulleringsmeddelandet har skickats betalat priset för köpet till Svea. Om detta inte sker upphör annulleringen och kreditavtalet träder i kraft. Svea har också rätten till att debitera räntan för krediten för den tid som krediten har stått till Kredittagarens förfogande. Räntan som debiteras är kreditbeloppet multiplicerat med krediträntan från kreditavtalet i fråga och antalet dagar som krediten har stått till Kredittagarens förfogande. Produkten av detta divideras med 36 500.

16. INFORMATION OM DISTANSAVTAL, ÅNGERRÄTT M.M. (KSL 6 KAP.)

16.1. Enligt 6 kapitlet, 14 § i KSL har konsumenten vid distansförsäljning rätt att återkalla ett avtal genom att meddela säljaren om detta på ångerblanketten eller på något annat entydigt sätt senast 14 dagar efter det att ett tjänsteavtal eller ett avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll ingicks eller, vid köpeavtal, senast 14 dagar efter det att varan eller det sista varupartiet togs emot eller, om det är fråga om regelbunden leverans av varor, senast 14 dagar efter det att det första varupartiet togs emot (läs mer om ångerrätten och begränsning av ångerrätten i KSL 6 kapitlet, 14 § och 16 §).

16.2. I KSL, 6 kapitlet, 21 § stadgas att om konsumenten frånträder ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal, återgår ett anknytande kredit- eller försäkringsavtal utan några åtgärder. Vid frånträde ska Kredittagaren även alltid skicka skriftligt meddelande om frånträde till adressen Svea Bank AB (publ), filial i Finland/Payments, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors eller per e-post: asiakasinfo@svea.fi. När ett kreditavtal återgår ska kreditgivaren utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att kreditgivaren har informerats om att avtalet återgår återbetala det som konsumenten redan betalat. Konsumenten ska utan dröjsmål återställa varan oanvänd till försäljaren.

17. SÄLJARFÖRETAGETS ANSVAR, REKLAMATION

17.1. Det säljarföretag som levererat produkter eller tjänster betalda genom kredit har enligt gällande lag ett ansvar gentemot kunden.

17.2. En reklamation ska i första hand skickas till säljarföretaget. Kredittagaren ska inom skälig tid även meddela Svea om reklamationen. Den kredittagare som har rätt att hålla inne betalningen eller rätt till återbetalning av köpeskillingen, skadeersättning eller annan betalning av säljaren eller av den som utfört tjänsten på grund av dennes avtalsbrott har även samma rätt gentemot den kreditgivare som har finansierat köpet eller tjänsten. Kreditgivaren är dock enligt KSL 39 § inte skyldig att betala konsumenten mer än det belopp som denna har erlagt som betalningar.

18. ANMÄLNINGAR

18.1. Kredittagaren ska omedelbart meddela Svea om varje adressändring och andra omständigheter som kan påverka relationen mellan Svea och Kredittagaren per brev till adressen Svea Bank Ab (publ), filial i Finland/Payments, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors / tfn (09) 4242 3330 / per e-post: asiakasinfo@svea.fi.

18.2. Om ett meddelande rörande krediten har postats som brev till Kredittagaren till dennes adress enligt kreditansökan eller avtalet eller till en gällande adress som Svea annars har kännedom om, anses meddelandet ha kommit till mottagaren senast den 7:e dagen efter avsändningsdatumet. Ett meddelande som skickats per e-post anses vara mottagaren tillhanda omedelbart.

19. BEGRÄNSNING AV SVEAS ANSVAR

Svea ansvarar inte för de skador som uppstått på grund av lag, myndighetsåtgärd, krigshandling, strejk, blockad, lockout, bojkott eller annat av Svea oberoende skäl. Förbehållet som rör strejk, blockad eller lockout gäller även i de fall då Svea själv blivit föremål för eller själv deltar i en sådan stridsåtgärd. Svea är inte skyldig att ersätta de skador som uppstår på annat sätt om Svea i sin verksamhet har iakttagit sedvanlig noggrannhet. Svea ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador. Om Svea på grund av den ovanstående omständigheten är förhindrad att ta emot betalningar har Svea under den tid som hindret föreligger endast rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

20. ÖVERLÅTELSE AV KÖPSKREDITAVTALET

Svea har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran på Kredittagaren till tredje part med rätt till vidareöverföring utan att höra Kredittagaren. Kredittagaren ska dock informeras om överföringen.

21. UPPGIFT OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH GODKÄNNANDE AV HANTERINGEN

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med ikraftvarande lagstiftning.

Kredittagaren godkänner att kreditgivaren under sin kreditbedömning granskar kredittagarens personkreditsuppgifter hos Suomen Asiakastieto Ab och/eller hos Bisnode Finland Ab, i dessas kreditregister. Vidare godkänner kredittagaren att kreditgivaren skaffar även andra, för kreditbeslutet och övervägandet av kredittagarens kreditförmåga väsentliga uppgifter, som olika upprätthållare av kreditregister, allmänna register och/eller befolkningsdatasystemet upprätthåller och erbjuder för kreditgivningssyften. Kredittagaren ger kreditgivaren rätt att, för kreditbeslutet, samla och handha uppgifter gällande kredittagarens eventuella krediter beviljade av andra kreditgivare, vilka Suomen Asiakastieto Ab via sitt system för förfrågningar gällande konsumentkrediter förser med, och vidare godkänner kredittagaren att kreditgivaren även förser Suomen Asiakastieto Ab med uppgifter gällande en, på basen av denna ansökan, beviljad kredit, vilken kan registreras i ovannämnda Suomen Asiakastieto Ab:s system för förfrågningar gällande konsumentkrediter.

Vidare information gällande samlande, skyddande och handläggande av dina personuppgifter samt dina rättigheter, hittar du i vår dataskyddsbeskrivning på www.svea.fi.

22. ANMÄLAN OM BETALNINGSFÖRSENING TILL KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET

Svea har rätt att anmäla betalningsstörningar till kreditupplysningsregistret enligt koncessionsvillkoren för registret (om förseningen är mer än 21 dagar från betalningspåminnelse och mer än 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen).

23. ÖVERVAKNING, REKLAMATIONER OCH TVISTER

23.1. På detta avtal tillämpas reglerna i 7 kap. konsumentskyddslagen (20.1.1978/38, KSL). Konsumentombudsmannen, Konsumentverket och regionförvaltningsverken bevakar att konsumentskyddslagen följs.

23.2. Eventuella klagomål kan framföras till Svea per telefon (09) 4242 3330 eller per e-post till adressen asiakasinfo@svea.fi. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan Kredittagaren föra ärendet till Konsumenttvistenämnden för avgörande (www.kuluttajariita.fi).

23.3. Om tvistemål hänvisas till en domstol för avgörande ska talan väckas vid tingsrätten på Kredittagarens hemort. Tvistemålen avgörs enligt Finlands lag.

Exempel på verkliga årsräntor:

Exempel som är representativt för typiska användning av Köpskredit:

Kreditkostnader: uppläggningsavgift 5 € och annuitetsränta 19,95 %.

Kredit 1 000 €, betalningstid 12 mån. Kreditkostnader totalt 116,33 €, verklig årsränta 22,93 % och kreditpris enligt konsumentskyddslagen 1116,33 €.

Exempel som är representativt för typisk användning av avbetalning/Storepay-kredit:

Kreditkostnader: kreditavgift 2,80 € per månad, kreditränta 19,95 procent.

Kredit 1000 euro, betalningstid 12 månader. Kreditkostnader totalt 144,93 €, den verkliga årsräntan 29,02 %. Kreditpriset enligt konsumentskyddslagen är 1 144,93€.

 

Dessa villkor har uppdaterats 9.1.2023.