Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

Internetosoite

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki

+358 9 4242 3076

info@sveadirekt.fi

www.svea.com/fi-FI

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Vakuudeton kertaluotto

Luoton kokonaismäärä

 

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

20 000 €

Nostoa koskevat ehdot

 

Tämä tarkoittaa miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille lopullisen positiivisen luottopäätöksen jälkeen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

 

120 kuukautta

Maksuerät

 

Pääoma + korko: 247,44 €

 

Kuukausierien määrä: 120

 

Kuukausittainen käsittelykulu: 8,00 €

 

Luoton avausmaksu: 0 €

 

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, käsittelykulun sekä luoton lyhennyksen. Luoton mahdollinen avausmaksu maksetaan maksuerien yhteydessä. Kuukausierän suuruus määräytyy myönnetyn luoton määrän, luottoajan ja luottokoron perusteella.

Maksettava kokonaismäärä

 

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

 

Luoton arvioitu kokonaismäärä: 30 701.80 €, joka muodostuu seuraavasti:

 

Pääoma: 20 000 €

Avausmaksu: 49.00 €

Korko: 9692.80 €

Käsittelykulu: 960.00 €

Vaadittavat vakuudet

 

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä.

 

Kyseessä on vakuudeton kertaluotto.

Takaisinmaksut eivät johda pääoman välittömään kuoletukseen. 

Suoritukset luetaan kuluille ja koroille ennen pääoman lyhennystä.

3. Luottokustannukset

Luottokorko

Luottokorko 8,45 %

Todellinen vuosikorko

 

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

9,59 %

 

Esimerkkilaskelma luoton kustannuksista, jos pääoma on 7 500 euroa: luotto 7500 euroa, avausmaksu 49 euroa, käsittelykulu 8 euroa/kk, luottokorko 9,99 %, todellinen vuosikorko 13,14 %, maksuaika 60 kk. Luottokustannukset yhteensä 2587,85 euroa, kuluttajasuojalain mukainen luottohinta on 10 087,44 euroa.

 

Tämä esimerkki perustuu 1.4.2020 noteerattuun kolmen kuukauden Euribor -korkoon (jäljempänä viitekorko) lisättynä Svean marginaalilla

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava vakuus tai tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus?

 

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

 

Ei

Muut kustannukset

Sekä maksu- että luotonnostotapahtumien kirjaamiseen vaaditaan yksi tai useampi tili

Yksi pankkitili, joka toimii myös e-laskutilinä.

Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Sovitut luottokulut:

 

Luoton avausmaksu: SveaDirekt-luotto, SveaDirekt Privat -luotto ja SveaDirekt Fix -luotto: 0 €, kun luottopääoma alle 5000 € ja 49 €, kun luottopääoma on 5000 € tai enemmän. Avausmaksu veloitetaan ensimmäisen lyhennyksen yhteydessä.

 

Käsittelykulu: SveaDirekt-luotto 5€/kk, kun luottopääoma alle 5000 € ja 8 €/kk, kun luottopääoma on 5000 € tai enemmän. SveaDirekt Fix-luotto 5 euroa/kk, kun luottopääoma alle 5000 euroa ja 12 euroa/kk, kun luottopääoma 5000 euroa tai enemmän.

 

Maksuajan pidentäminen: vähintään 14 pv, 5 euroa, enintään 20 euroa vuodessa.

 

Maksumuistutuskulu: 5 euroa

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa.

 

Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita edellyttäen, että luotonantaja ilmoittaa korotuksista etukäteen luotonsaajalle.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

 

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Luotonsaajalta peritään maksun viivästyessä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt.

 

Maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron muistutuskulu.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

 

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu

 

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto takaisin ennenaikaisesti kokonaisuudessaan tai osittain.

 

Kyllä

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä.

 

Ei

Haku tietokannasta

 

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myönnettäessä ja valvoessa hakijan henkilöluottotietoja, jotka hankitaan Bisnode Oy:n luottotietorekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

 

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

 

Luottosopimusluonnos toimitetaan hakijalle tarjouksen yhteydessä.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

 

a) luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte

 

Ota yhteyttä luotonmyöntäjän oheisin yhteystiedoin

 

 

Rekisteröinti

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

 

Osoite: Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki

Puhelin: +358 9 4242 3090

Sähköposti: info@sveadirekt.fi

Internetosoite: www.svea.com/fi

 

Svea Bank AB (publ), sivuliike Suomessa on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen Y-tunnuksella 3237195-7.

Valvova viranomainen

Ensisijainen valvova viranomainen on Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen):

Postiosoite: Box 7821, SE – 103 97 Stockholm Sweden

Puhelin: +46 8 787 80 00

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa ko. sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut KSL 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa sähköpostiosoitteeseen: luottosopimus@svea.fi tai osoitteeseen: Svea Bank AB (publ), Filial i Finland/Svea Direkt, Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki.

 

Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava luottosopimus. Jos Luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos Svea on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, Svealla on oikeus saada korvaus Luotonsaajalta myös tällaisista maksuista. Korkoja ja/tai maksuja voidaan vaatia, kun maksuvelvollisuudesta ja koron ja maksujen määrä on ilmoitettu Luotonsaajalle ennakolta. Luotonsaajan on viivytyksettä viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava luotto takaisin Svealle sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2 § mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa.Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lausekeLuotonsaajalla on oikeus saattaa lainasuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos erimielisyydes saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava luotonsaajan asuinpaikan käräjäoikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuuden käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
KielijärjestelytLuotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä.
c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Luotonsaaja voi saattaa asian kirjallisesti Kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi, jos asia ei ratkea sopijapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan suosituksen.

 

Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3 PL 306, 00531 Helsinki, puh. +358 10366 5200 (vaihde), faksi: +358 10 366 5249, sähköposti: kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi

 

Päivitetty 3.1.2022