Allmänna villkor

Tidsbundet konto

Dessa allmänna villkor tillämpas på avtal om Tidsbundet insättningskonto som ingåtts mellan Svea Bank AB (publ), filial i Finland med Kontohavaren av Sparkonto och på insättning som Kontohavaren gjort på Sveas Tidsbundna insättningskonto.

1. PARTER

Parter är Svea Bank AB (publ), filial i Finland (FO-nummer 3237195–7), nedan ”Svea”, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, www.svea.fi och den fysiska person som med Svea ingått ett Sparkontoavtal, nedan ”Kontohavaren”, som med Svea ingått ett avtal om Tidsbundet insättningskonto, nedan ”avtal”.

Syftet med avtalet om Tidsbundet insättningskonto är att med Kontohavaren avtala om att i Svea öppna ett tidsbundet insättningskonto med fast ränta där Kontohavaren kan sätta in medel. Det tidsbundna insättningskontot gäller i 12 månader.

2. FÖRFOGANDE ÖVER KONTOT OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Sveas Sparkonto, nedan ”Sparkontot” och Tidsbundet insättningskonto, nedan ”TB12-kontot” eller ”kontot” är inte ett sådant betalkonto med
grundläggande funktioner som avses i 15 kap. 6 § i kreditinstitutslagen eller ett sådant betalkonto som avses i betaltjänstlagen. Sparkontot och Tidsbundet insättningskonto hänför sig endast till insättning av medel. Dessa konton finns inte i betalningsrörelsesystemet och till dem kan inte förenas betalningsinstrument och Kontohavaren kan inte själv använda sina konton till exempel som brukskonton som banker tillhandahåller för betalningstransaktioner eller överföringar av medel.

Svea utför åtgärder avseende TB12-kontot som Kontohavaren har gett Svea i uppdrag, överföringar av medel som insättningar, uttag av medel i enlighet med dessa allmänna villkor för avtalet för Tidsbundet insättningskonto. Endast en Kontohavare med rättshandlingsförmåga har rätt att förfoga över TB12-kontot. En person som Kontohavaren befullmäktigat med en skriftlig och specificerad fullmakt eller en intressebevakare som förordnats för Kontohavaren kan även på grund av fullmakt eller förordnande av intressebevakare ha rätt att förfoga över TB12-kontot.

För att öppna ett Tidsbundet insättningskonto ska Kontohavaren ha ett Sveas Sparkonto. Sparkontot kan inte avslutas så länge som Kontohavaren har ett TB12-konto till sitt förfogande. Insättning på TB12-kontot görs genom överföring av medel från Sparkontot. En överföring är möjlig, om överföringen inte leder till att Sparkontot övertrasseras på så sätt som avses i punkt 4.

TB12-kontot gäller i 12 månader från insättningsdagen. Man kan emellertid fritt i förtid ta ut medel från TB12-kontot genom att överföra medlen till Sparkontot. För förtida uttag debiteras en gällande uttagsavgift som anges i Prislistan på Sveas webbplats och som för närvarande utgör 2,5 % av de medel som tas ut, dock minst 30,00 euro. De medel som tas ut, minskad med uttagsavgiften, överförs till Sparkontot. Den minsta godtagbara summa som kan tas ut är lika stor som uttagsavgiften.

De medel som tas ut från TB12-kontot överförs endast till Kontohavaren Sparkonto. En identifierad Kontohavare har rätt att ta ut medel från sitt TB12-konto genom att be Svea att utföra en överföring av medel till sitt Sparkonto. En överföringsorder görs i Sveas nättjänst. Svea överför medlen till Kontohavarens Svea Sparkonto inom samma dygn som överföringsordern mottagits.

När Kontohavaren ger Svea i uppdrag att överföra medel från TB12-kontot, ska Kontohavaren säkerställa att det finns tillräckliga medel för
överföringen på TB12-kontot. Om överföringen medför att TB12-kontot övertrasseras, har Svea rätt att förhindra överföringen eller återbetala
medlen från Sparkonto.

Svea har rätt att debitera Kontohavarens TB12-konto med ett belopp som motsvarar utgifterna, kostnaderna eller arvodena som utförandet av uppdraget orsakat eller som används för att betala (kvitta) någon annan förfallen fordran från Kontohavaren till Svea.

De tjänster som Svea erbjuder Kontohavaren kan ändras och/eller ersättas med nya. Närmare uppgifter om tjänsterna finns på adressen www.svea.fi. Närmare uppgifter om stängning av TB12-kontot finns nedan i punkt 8.

3. BEGRÄNSNINGAR

Endast en insättning kan göras på TB12-kontot, beloppet ska vara minst 1 000,00 euro. Kontohavaren får ha högst 10 aktiva TB12-konton. Kontohavaren ska ha Sveas Sparkonto där de insatta medlen överförs till på Kontohavarens betalningsuppdrag. Sparkontot kan inte avslutas så länge som Kontohavaren har ett TB12-konto till sitt förfogande.

4. ÖVERTRASSERING AV KONTOT

Kontohavaren får inte övertrassera TB12-kontots saldo. Om TB12-kontot övertrasseras, ska Kontohavaren omedelbart överföra medel till TB12-kontot. En årlig ränta tas ut på det övertrasserade beloppet enligt vid var tid gällande referensränta i enlighet med 12 § i räntelagen + 5 %. Svea har även vid övertrassering rätt att förhindra uttag eller överföring av medel på TB12-kontot utan förhandsmeddelande och även rätt att förhindra användningen av andra tjänster i anslutning till TB12-kontot.

5. RÄNTA, BERÄKNING AV RÄNTA

På insatta medel på TB12-kontot betalas en fast årlig ränta enligt den gällande räntan på insättningsdagen under hela den valda avtalsperioden. Räntan bestäms enligt avtalsperioden för insättningen och den allmänna räntenivån på de marknader, där Svea Bank utövar finansieringsverksamhet. Den vid varje tidpunkt gällande räntan för TB12-kontot anges på webbplatsen på adressen www.svea.fi. Räntan på medlen på TB12-kontot beräknas enligt det faktiska antalet dagar i kalenderåret, dvs. 365 dagar per år (365/365). Räntan på beloppet som satts in på TB12-kontot beräknas från dagen som följer på insättningsdagen. Räntan på ett belopp som tas ut från TB12-kontot beräknas fram till dagen före uttagsdagen. Räntan betalas när den utsatta tiden på 12 månader för insättningen löper ut eller om TB12-kontot avslutas i förtid.

6. SKATTER

Räntan som betalas på TB12-kontot är skattepliktig inkomst och Svea innehåller källskatt på ränta som betalas på kontot i enlighet med lagen om källskatt på ränteinkomst (28.12.1990/1341). När TB12-kontot avslutas överförs de insatta medlen och räntan på detta, minskad med innehållen källskatt och uttagsavgift, till Sparkontot som är kopplat till TB12-kontot.

7. AVGIFTER

För förtida uttag debiteras en gällande uttagsavgift som för närvarande utgör 2,5 % av de medel som tas ut, dock minst 30,00 euro.

Avgifter och priser fastställs i enlighet med Sveas vid var tid gällande prislista som anges på Sveas webbplats på adressen www.svea.fi. Svea har rätt att göra ändringar i prislistan, avtal eller dess villkor ifall ändringen beror på lagändring, myndighetsbeslut eller om notering av referensräntan upphör. Kontohavaren informeras om alla för Kontohavaren ofördelaktiga avgiftsändringar per e-post eller per post senast två (2) månader innan ändringen träder i kraft.

8. AVSLUTANDE AV KONTO

TB12-kontoavtalet är tidsbundet, gäller i 12 månader från insättningsdagen och kontot avslutas efter den utsatta tiden utan separat uppsägning. Kontohavaren och Svea har rätt att avsluta ett TB12-konto före utgången av den utsatta tiden av grundad anledning. Kontohavaren har rätt att säga upp ett kontoavtal skriftligen till exempel på grund av en höjning av uttagsavgiften eller någon annan avgift eller på grund av ändrade avtalsvillkor till nackdel för kontoinnehavaren. När TB12-kontot avslutas överförs de insatta medlen och räntan på detta, minskad med innehållen källskatt och uttagsavgift, till Sparkontot som är kopplat till TB12-kontot.

Svea har rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan och avsluta TB12-kontot när kontosaldot är noll eller när Svea inte kan uppfylla sina föreskrivna skyldigheter som gäller till exempel identifiering av kund eller vid misstanke om att kontot används för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism eller synnerligen allvarlig brottslighet. Svea har rätt att stänga ett TB12-konto, spärra användningen av kontot eller säga upp det helt och hållet omedelbart på grund av ekonomiska eller andra sanktioner som Europeiska unionen eller Förenta nationernas säkerhetsråd har infört eller på grund av sanktioner, meddelanden eller föreskrifter som har offentliggjorts av myndigheter och motsvarande parter, eller om Kontohavaren väsentligt har brutit mot villkoren i avtalet om tidsbundna insättningskonton. Kontohavaren informeras om stängning och/eller uppsägning av TB12-kontot per e-post. När TB12-kontot avslutas överförs de insatta medlen och räntan på TB12-kontot, minskad med innehållen källskatt och uttagsavgift, till Sparkontot som är kopplat till TB12-kontot.

9. ÅNGERRÄTT

Kontohavaren har enligt konsumentskyddslagen rätt att frånträda avtalet genom att meddela Svea om detta inom 14 dagar från att avtalet ingicks och Kontohavaren har fått förhandsinformation och avtalsvillkor i enlighet med konsumentskyddslagen i varaktig form. Anmälan om frånträdande av avtalet ska lämnas till Svea antingen per telefon: 09 4242 3090, per e-post: talletukset@svea.fi eller per brev till adressen Svea Bank, Insättningar, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors. På grund av frånträdande av avtalet stängs kontot och de insatta medlen samt den upplupna räntan betalas till det Sparkonto som Kontohavaren uppgett så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet om frånträdande.

10. MEDDELANDEN OCH ANMÄLNINGAR

Svea skickar årligen till Kontohavaren ett meddelande om transaktionerna på TB12-kontot fram till den 31 december. Kontohavaren kan när som helst logga in till Sveas webbplats på adressen www.svea.fi för att granska sina kontouppgifter. Ett separat kontoutdrag skickas inte. Kontohavaren ska informera Svea om ändringar av post- och e-postadress samt ändringar av andra sådana uppgifter som är av betydelse för Svea. Kontohavaren kan göra behövliga ändringar genom att logga in till Sveas webbplats www.svea.fi och på webbplatsen göra de behövliga ändringarna. Svea kan skicka Kontohavaren meddelanden och anmälningar per e-post eller brev till den adress som Kontohavaren har uppgett i ansökan eller till en officiell adress eller en adress som Svea annars känner till. Ett brev som skickats till Kontohavaren anses ha nått mottagaren senast den sjunde (7) dagen från att brevet skickats.

11. SVEAS ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Svea ansvarar inte för olägenhet eller skada som orsakas Kontohavaren och som föranleds av att förfogandet över kontot förhindras eller av annan olägenhet på grund av tekniskt fel, brist eller fel i eldistribution eller något annat sådant fel i datateknisk förbindelse eller teknisk utrustning som Svea inte kan påverka. Svea ansvarar inte heller för skada som föranleds av en bestämmelse i Finlands eller utländsk lag, åtgärder av en finländsk eller utländsk myndighet, krigsåtgärd, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan motsvarande anledning. Förbehållet som gäller strejk, bojkott och lockout gäller oavsett om Svea själv vidtar sådan eller om Svea blir föremål för sådan. Svea ansvarar inte heller för skador som inträffat av andra orsaker, om Svea har iakttagit sedvanlig omsorg. Svea ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, om de inte orsakas av grov oaktsamhet av Svea. Om Svea inte kan utföra en betalning eller utföra någon annan åtgärd av ovan nämnda anledning, har Svea rätt att skjuta fram åtgärden tills hindret har avlägsnats.

Information om Sveas ansvarsbegränsningar som gäller förvaring och användning av Kontohavarens identifieringsuppgifter och lösenord finns i punkt 12.

12. ELEKTRONISK IDENTIFIERING

Kontohavaren loggar in till TB12-kontot med hjälp av stark, elektronisk identifiering. Kontohavaren ska förvara användarnamn och lösenord som möjliggör kontoanvändning omsorgsfullt. Kontohavaren är ansvarig för skador som kan orsakas Svea av att Kontohavaren har förvarat uppgifterna för elektronisk identifiering och/eller koder och lösenord som möjliggör användning vårdslöst. Svea ansvarar inte för skador som orsakats av att Kontohavaren har överlåtit uppgifter som gäller kontot, lösenord osv. eller av att sådan information förkommit. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål meddela Svea om han eller hon misstänker att någon utomstående olovligen fått tillgång till dessa uppgifter. Svea förbehåller sig rätten att utan förhandsmeddelande förhindra Kontohavarens rätt att förfoga över kontot, om en utomstående misstänks ha använt Sveas tjänster olovligen.

13. ÄNDRING AV VILLKOREN 

Svea förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan att avtalet sägs upp. Kontohavaren informeras om ändrade villkor, betydande
ändringar meddelas till Kontohavaren per e-post eller brev senast (2) två månader innan ändringen träder i kraft. Om Kontohavaren inte accepterar ändringen, har han eller hon rätt att säga upp TB12-kontoavtalet med omedelbar verkan med en skriftlig uppsägningsanmälan.

14. INSÄTTNINGSGARANTI

TB12-kontot omfattas av svenska statens insättningsgarantisystem. Svenska staten garanterar kunders insättningar i banker, kreditinstitut och andra finansinstitut upp till 100 000 euro per kund och kreditinstitut. Mer information om insättningsgarantin återfinns på adressen
https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/ och information om den ges även i årsmeddelandet som skickas till Kontohavaren och på Sveas webbplats på adressen: www.svea.com/fi-FI.

15. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Svea och dess personal är enligt kreditinstitutslagen skyldiga att iaktta tystnadsplikt i fråga om kunder och kundrelationer. Svea behandlar personuppgifter som gäller Kontohavaren i egenskap av personuppgiftsansvarig för att fullgöra sina skyldigheter enligt kontoavtalet mellan Kontohavaren och Svea samt för att iaktta EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/697, Finlands dataskyddslag (2018/1050) samt annan gällande dataskyddslagstiftning och andra gällande myndighetsanvisningar. Personuppgifter är sådana uppgifter, utifrån vilka Kontohavaren kan identifieras, t.ex. kontaktuppgifter, ekonomisk situation och betalningshistorik. Personuppgifterna samlas i huvudsak in direkt från Kontohavaren.

Svea behandlar personuppgifter om Kontohavaren för att fullgöra sina avtalsförpliktelser och administrera kundrelationen, för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter bl.a. när det gäller utlämnande av uppgifter till myndigheter. Personuppgifter får användas för marknadsförings- och kundanalyser, riskhantering och produktutveckling i enlighet med Sveas dataskyddsbeskrivning.

Svea har rätt att lämna ut uppgifter till myndigheter och en utsedd tredje part, t.ex. ett företag som hör till Sveakoncernen, en utövare av kreditupplysningsverksamhet eller en myndighet. Svea ansvarar för att ha tillgång till alla nödvändiga lagliga, tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att säkerställa att Kontohavarens uppgifter i Svea och vid utlämnandet av uppgifter till tredje part att behandlingen av personuppgifterna skyddas av lämpliga och uppdaterade informationssäkerhetslösningar.

Kontohavaren har rätt att få veta vilka personuppgifter som Svea behandlar och som gäller honom eller henne. Kontohavaren har rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandlingen av personuppgifter eller annars motsätta sig behandling av sina personuppgifter. Om en sådan begäran görs ska Svea behandla begäran och besluta sig för att fortsätta behandlingen av personuppgifter trots begäran. Kontohavaren har rätt att anföra besvär över behandlingen av sina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten, Dataombudsmannen.

Personuppgifter lagras under tiden för kundrelationen och därefter för att de lagstadgade förpliktelserna ska uppfyllas. När avtalsförhållandet har upphört bevaras personuppgifter till den del det är nödvändigt för att fullgöra skyldigheterna enligt bokföringslagen, lagar och andra författningar som gäller penningtvätt och för att trygga Sveas legitima intressen bl.a. i tvistefrågor och vid rättegång.

Svea är personuppgiftsansvarig för personuppgifter. Kontohavaren kan i ett ärende som gäller Kontohavarens personuppgifter kontakta Svea per post: Mechelingatan 1a, 00180, Helsingfors eller per e-post: talletukset@svea.fi. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns tillgängliga i Sveas dataskyddsbeskrivning: www.svea.com/fi-FI/tietoa-meista/tietosuoja.

16. REKLAMATION, KLAGOMÅL

Kontohavaren ska omedelbart anmärka till Svea om eventuella fel eller brister i samband med en tjänst eller en insättning eller uttag av en sådan, eller om Kontohavaren anser att Svea inte har fullgjort den begärda insättnings- eller uttagsordern eller inte utfört någon annan överenskommen tjänst. Reklamationen ska göras genast efter att Kontohavaren har upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Kontohavaren ska i detta fall i första hand skriftligen kontakta Sveas kundtjänst: talletukset@svea.fi. Kontohavaren kan även avgiftsfritt få information från Försäkrings- och finansrådgivningen, tfn 09 6850 120, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, www.fine.fi.

17. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, MENINGSSKILJAKTIGHETER

På avtalet tillämpas Finlands lag. Eventuella klagomål kan framföras till Svea per telefon 09 4242 3090 eller per e-post till adressen talletukset@svea.fi. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan Kontohavaren även föra meningsskiljaktigheten till Finlands konsumenttvistenämnd för avgörande, mer information www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi. Om meningsskiljaktigheter förs till en domstol för avgörande ska talan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller alternativt vid tingsrätten på Kontohavarens hemort eller stadigvarande bostadsort.

 

Dessa villkor har uppdaterats 5.10.2022.