Allmänna villkor

Sparkonto

1. PARTER, SPARKONTOAVTAL

Parter är Svea Bank AB (publ), filial i Finland (FO-nummer 3237195-7), nedan ”Svea”, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors, www.svea.fi och den fysiska person som med Svea ingått ett Sparkontoavtal, nedan ”Kontohavaren”, för vilken ett Sparkonto, nedan ”konto” har öppnats hos Svea.

Syftet med Sparkontoavtalet är att komma överens om ett räntebärande konto hos Svea som öppnas för Kontohavaren, dit Kontohavaren kan sätta in och lyfta medel som hör till honom eller henne. Sparkontoavtalet är i kraft tills vidare.

2. FÖRFOGANDE ÖVER KONTOT OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Endast en Kontohavare med rättshandlingsförmåga har rätt att förfoga över kontot. En person som Kontohavaren befullmäktigat med en skriftlig och specificerad fullmakt eller en intressebevakare som förordnats för Kontohavaren kan även på grund av fullmakt eller förordnande av intressebevakare ha rätt att förfoga över kontot. Svea utför åtgärder avseende kontot som Kontohavaren har gett Svea i uppdrag, uttag av medel, överföringar av medel osv. i enlighet med dessa allmänna villkor för Sparkontoavtalet.

Svea har rätt att debitera Kontohavarens konto med ett belopp som motsvarar utgifterna, kostnaderna eller arvodena som utförandet av uppdraget orsakat eller som används för att betala (kvitta) någon annan förfallen fordran från Kontohavaren till Svea.

Kontohavaren ska i ansökan om öppnande av Sparkonto uppge kontonumret för sitt finländska bankkonto för kontoöverföringar. Medel som tas ut från kontot betalas som en kontoöverföring på Kontohavarens begäran endast till detta föranmälda motkonto.

En identifierad Kontohavare har rätt att ta ut medel från sitt konto genom att be Svea att utföra en överföring av medel till motkontot. En överföringsorder görs i Sveas nättjänst. Svea överför medlen till Kontohavarens motkonto inom tre bankdagar från att verföringsordern mottagits.

När Kontohavaren ger Svea i uppdrag att överföra medel från kontot, ska Kontohavaren säkerställa att det finns tillräckliga medel för överföringen på kontot. Om överföringen medför att kontot övertrasseras, har Svea rätt att förhindra överföringen eller kräva att medlen återbetalas från motkontot.
Kontohavaren ansvarar för att de uppgifter som han eller hon meddelat är korrekta. Kontohavaren ska meddela Svea om alla eventuella ändringar i de meddelade uppgifterna inom 30 dagar efter att de ändrats.

De tjänster som Svea erbjuder Kontohavaren kan ändras och/eller ersättas med nya. Närmare uppgifter om tjänsterna finns på adressen www.svea.fi. Närmare uppgifter om stängning av konto finns nedan i punkt 8.

3. FÖRANMÄLT MOTKONTO

Kontohavaren ska på förhand i ansökan om öppnande av Sparkonto anmäla ett motkonto, dvs. ett finländskt bankkonto, dit insatta medel överförs från Sparkontot i Svea på Kontohavarens betalningsuppdrag. Ändringar av motkontot ska meddelas skriftligen genom att ange numret på Sparkontot i Svea samt numret på motkontot som ändras. Svea ska ges fullmakt att kontrollera Kontohavarens rätt att förfoga över det nya motkontot antingen genom att inkludera fullmakten i det skriftliga meddelandet eller genom att iaktta Sveas vid var tid gällande gransknings- och verifieringsrutiner. Mer information om detta finns på www.svea.fi.

4. ÖVERTRASSERING AV KONTOT

Kontohavaren får inte övertrassera kontots saldo. Om kontot övertrasseras, ska Kontohavaren omedelbar överföra medel till kontot. En årlig ränta tas ut på det övertrasserade beloppet enligt vid var tid gällande referensränta i enlighet med 12 § i räntelagen + 5 %. Svea har även vid övertrassering av kontot rätt att förhindra uttag av medel på kontot utan förhandsmeddelande och även förhindra användningen av andra tjänster i anslutning till kontot.

5. RÄNTA OSV.

På de insatta medlen betalas en årlig ränta. Räntan bestäms enligt den allmänna räntenivån på marknaden, där Svea Bank utövar finansieringsverksamhet. Svea Bank Sparkontots vid var tid gällande ränta anges på webbplatsen på adressen www.svea.fi. Räntan på kontomedlen beräknas enligt det faktiska antalet dagar i kalenderåret, dvs. 365 dagar per år (365/365). Räntan på beloppet som satts in på kontot beräknas från dagen som följer på insättningsdagen. Räntan på ett belopp som tas ut från kontot beräknas fram till dagen före uttagsdagen. Räntan betalas till kontot årligen den 31 december eller när kontot avslutas.

Svea har rätt att ändra såväl räntan som beräkningsgrunden för räntan. Om ränteändringen är ofördelaktig för Kontohavaren och ändringen beror på orsaker som är oberoende av Svea, som en förändring i den allmänna räntenivån, informeras Kontohavaren om ränteändringen så snabbt som möjligt genom ett meddelande på Sveas webbplats www.svea.fi och/eller per e-post. Om räntan eller beräkningsgrunden för räntan av någon annan anledning ändras i en riktning som är ofördelaktig för Kontohavaren, informeras Kontohavaren om ändringen minst två (2) månader innan ändringen träder i kraft genom att meddela om saken på Sveas webbplats www.svea.fi och/eller per e-post. Räntan beräknas enligt den nya räntesatsen från dagen då ränteändringen träder i kraft.

6. SKATTER

Räntan som betalas på kontot är skattepliktig inkomst och Svea innehåller skatt på ränta som betalas på kontot i enlighet med lagen om källskatt på ränteinkomst (28.12.1990/1341). Källskatten uträknas för varje betald ränterat och skatten innehålls när räntan betalas till den skattskyldige eller krediteras hans eller hennes konto.

Kontohavaren ska skicka de uppgifter som krävs enligt lagstiftningen om skatteärenden (FATCA – Foreign Account Tax Compliant Act och CRS/DAC2 – den allmänna standarden för utbyte av information) till Svea under hot om att Svea kan förhindra användaren av kontot, säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan och avsluta kontot enligt punkt 8.

7. AVGIFTER

Avgifter och priser fastställs i enlighet med Sveas vid var tid gällande prislista som anges på Sveas webbplats på adressen www.svea.fi. Svea har rätt att göra ändringar i avgifterna och ändra tjänster som tidigare erbjudits kostnadsfritt till avgiftsbelagda. Kontohavaren informeras om alla avgiftsändringar per e-post senast två (2) månader innan ändringen träder i kraft.

8. AVSLUTANDE AV KONTO

Sparkontoavtalet är i kraft tills vidare. Kontohavaren har rätt att när som helst skriftligen säga upp kontoavtalet.

Svea har rätt att säga upp kontoavtalet med en uppsägningstid på två (2) månader. Svea har rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan och avsluta kontot när kontosaldot är noll och kontot inte har haft några transaktioner under det föregående året eller när Svea inte kan uppfylla sina föreskrivna skyldigheter som gäller förhindrande av penningtvätt och terrorism eller om det finns en misstanke om att kontot används för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism eller synnerligen allvarlig brottslighet. Svea har rätt att stänga kontot (spärra kontot) eller säga upp kontot helt omedelbart, ifall kontosaldot övertrasseras upprepade gånger eller övertrasseringen är väsentlig eller om Kontohavaren i övrigt väsentligen har brutit mot Sparkontoavtalets villkor.

Svea har också rätt att förhindra användningen av kontot tills Kontohavaren har skickat de uppgifter som krävs enligt lagstiftningen om skatteärenden (FATCA – Foreign Account Tax Compliant Act och CRS/DAC2 – den allmänna standarden för utbyte av information) till Svea samt säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan och avsluta kontot om Kontohavaren trots uppmaningar inte skickar in dessa uppgifter.

Kontohavaren informeras om stängning och/eller uppsägning av kontot per e-post. Medlen på kontot överförs till motkontot, inklusive ränta som betalats på de insatta medlen med avdrag för innehållen källskatt.

9. ÅNGERRÄTT

Kontohavaren har enligt konsumentskyddslagen rätt att frånträda avtalet genom att meddela Svea om detta inom 14 dagar från att avtalet ingicks och Kontohavaren har fått förhandsinformation och avtalsvillkor i enlighet med konsumentskyddslagen i varaktig form. Anmälan om frånträdande av avtalet ska lämnas till Svea antingen per telefon: 09 4242 3090, per e-post: talletukset@svea.fi eller per brev till adressen Svea Bank, Insättningar, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors. På grund av frånträdande av avtalet stängs kontot och de insatta medlen samt den upplupna räntan betalas till det motkonto som Kontohavaren uppgett så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet om frånträdande.

10. MEDDELANDEN OCH ANMÄLNINGAR

Svea skickar årligen ett meddelande om kontotransaktionerna fram till den 31 december till Kontohavaren. Kontohavaren kan när som helst logga in till Sveas webbplats på adressen www.svea.fi för att granska sina kontouppgifter. Ett separat kontoutdrag skickas inte. Kontohavaren ska informera Svea om ändringar av post- och e-postadress samt ändringar av andra sådana uppgifter som är av betydelse för Svea. Kontohavaren kan göra behövliga ändringar genom att logga in till Sveas webbplats www.svea.fi och göra de behövliga ändringarna där. Särskilda bestämmelser gäller ändring av föranmält motkonto, se punkt 3.

Svea kan skicka Kontohavaren meddelanden och anmälningar per e-post eller brev till den adress som Kontohavaren har uppgett i ansökan eller till en adress som Svea annars känner till. Ett brev som skickats till Kontohavaren anses ha nått mottagaren senast den sjunde (7) dagen från att brevet skickats.

11. SVEAS ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Svea ansvarar inte för olägenhet eller skada som orsakas Kontohavaren och som föranleds av att förfogandet över kontot förhindras eller av annan olägenhet på grund av tekniskt fel, brist eller fel i eldistribution eller något annat sådant fel i datateknisk förbindelse eller teknisk utrustning som Svea inte kan påverka. Svea ansvarar inte heller för skada som föranleds av en bestämmelse i Finlands eller utländsk lag, åtgärder av en finländsk eller utländsk myndighet, krigsåtgärd, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan motsvarande anledning. Förbehållet som gäller strejk, bojkott och lockout gäller oavsett om Svea själv vidtar sådan eller om Svea blir föremål för sådan. Svea ansvarar inte heller för skador som inträffat av andra orsaker, om Svea har iakttagit sedvanlig omsorg. Svea ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, om de inte orsakas av grov oaktsamhet. Om Svea inte kan utföra en betalning eller utföra någon annan åtgärd av ovan nämnda anledning, har Svea rätt att skjuta fram åtgärden tills hindret har avlägsnats. Svea ansvarar inte för skador som orsakas av att Kontohavaren har meddelat ett felaktigt bankkontonummer som motkonto.

Information om Sveas ansvarsbegränsningar som gäller förvaring och användning av Kontohavarens identifieringsuppgifter och lösenord finns i punkt 12.

12. ELEKTRONISK IDENTIFIERING

Kontohavaren loggar in till kontot med hjälp av elektronisk identifiering. Kontohavaren ska förvara användarnamn och lösenord som möjliggör kontoanvändning omsorgsfullt. Kontohavaren är ansvarig för skador som kan orsakas Svea av att Kontohavaren har förvarat uppgifterna för elektronisk identifiering vårdslöst. Svea ansvarar inte för skador som orsakats av att Kontohavaren har överlåtit uppgifter som gäller kontot, lösenord osv. eller av att sådan information förkommit. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål meddela Svea om han eller hon misstänker att någon utomstående olovligen fått tillgång till dessa uppgifter. Svea förbehåller sig rätten att utan förhandsmeddelande förhindra Kontohavarens rätt att förfoga över kontot, om en utomstående misstänks ha använt Sveas tjänster olovligen.

13. ÄNDRING AV VILLKOREN

Svea förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan att avtalet sägs upp. Kontohavaren informeras om alla ändrade villkor, betydande ändringar meddelas till Kontohavaren per e-post eller brev senast två månader innan ändringen träder i kraft. Om Kontohavaren inte accepterar ändringen, har han eller hon rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan med en skriftlig uppsägningsanmälan.

14. INSÄTTNINGSGARANTI

Sparkontot omfattas av svenska statens insättningsgarantisystem. Svenska staten garanterar kunders insättningar i banker, kreditinstitut och andra finansinstitut upp till 100 000 euro per kund och kreditinstitut. Mer information om insättningsgarantin återfinns på adressen https://www.riksgalden.se och information om den ges även i årsmeddelandet som skickas till Kontohavaren och på Sveas webbplats på adressen www.svea.fi.

15. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Svea behandlar personuppgifter om Kontohavaren i egenskap av personuppgiftsansvarig för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med kontoavtalet mellan Kontohavaren och Svea samt för att sköta sina övriga lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter är sådana uppgifter, utifrån vilka Kontohavaren kan identifieras, t.ex. kontaktuppgifter, Banksk situation och betalningshistorik. Svea behandlar alltid personuppgifter om Kontohavaren i enlighet med dataskyddslagar och -förordningar samt i enlighet med Sveas dataskyddsbeskrivning. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns tillgängliga i Sveas dataskyddsbeskrivning: www.svea.fi.

16. REKLAMATION, KLAGOMÅL

Kontohavaren ska omedelbart påpeka eventuella fel eller brister i utförandet av en tjänst eller ett betalningsuppdrag till Svea eller om Svea enligt Kontohavaren inte har utfört ett givet uppdrag eller en avtalad tjänst. Reklamationen ska göras genast efter att Kontohavaren har upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Kontohavaren ska i detta fall i första hand skriftligen kontakta Sveas kundtjänst talletukset@svea.fi.

Kontohavaren kan även få information från Försäkrings- och finansrådgivningen, tfn 09 6850 120, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, www.fine.fi.

17. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, MENINGSSKILJAKTIGHETER

På avtalet tillämpas Finlands lag. Eventuella klagomål kan framföras till Svea per telefon 09 4242 3090 eller per e-post till adressen talletukset@svea.fi. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan Kontohavaren även föra meningsskiljaktigheten till Finlands konsumenttvistenämnd för avgörande, mer information www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi. Om meningsskiljaktigheter förs till en domstol för avgörande ska talan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller alternativt vid tingsrätten på Kontohavarens hemort eller stadigvarande bostadsort.

 

Dessa villkor har uppdaterats 3.1.2022.