Yleiset ehdot

Säästötili

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin Tilinomistajan kanssa solmimaan Säästötilisopimukseen ja Tilinomistajalle avattuun Säästötiliin.

1.OSAPUOLET, SÄÄSTÖTILISOPIMUS

Osapuolet ovat Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Y-tunnus 3237195-7), jäljempänä ”Svea”, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, www.svea.fi ja Svean
kanssa Säästötilisopimuksen tehnyt luonnollinen henkilö, jäljempänä ”Tilinomistaja”, jolle on avattu Svean Säästötili, jäljempänä ”tili”.

Säästötilisopimuksen tarkoituksena on sopia Tilinomistajalle avattavasta, Svean korollisesta tilistä, jonne Tilinomistaja voi tallettaa varoja sekä nostaa hänelle kuuluvia varoja. Säästötilisopimus on voimassa toistaiseksi.

2. TILIN KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÖEHDOT

Ainoastaan oikeustoimikelpoisella Tilinomistajalla on oikeus käyttää tiliä. Tilinomistajan kirjallisesti ja yksilöidyllä valtakirjalla valtuuttamalla henkilöllä tai Tilinomistajalle määrätyllä edunvalvojalla voi olla myös valtuutuksen tai edunvalvojan määräyksen perusteella oikeus käyttää tiliä. Svea toteuttaa Tilinomistajan Svean tehtäväksi antamia tiliä koskevia toimenpiteitä, varojen nostoja, siirtoja ym. näiden Säästötilisopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Svealla on oikeus veloittaa Tilinomistajan tililtä summa, joka vastaa Tilinomistajan toimeksiannon toteutuksesta aiheutuneita kuluja, kustannuksia tai palkkioita tai jolla maksetaan (kuitataan) jokin muu erääntynyt saatava Tilinomistajalta Svealle.

Tilinomistajan tulee Säästötilin avaushakemuksessa ilmoittaa suomalaisen pankkitilinsä tilinumero tilisiirtoja varten. Tililtä nostetut varat maksetaan tilisiirtona Tilinomistajan pyynnöstä vain tälle etukäteen ilmoitetulle vastatilille.

Tunnistautuneella Tilinomistajalla on oikeus nostaa tilillä olevia varojaan pyytämällä Sveaa tekemään varojen siirto vastatilille. Varojen siirtomääräys tehdään Svean verkkopalvelussa. Svea siirtää varat Tilinomistajan vastatilille kolmen pankkipäivän kuluessa siirtomääräyksen vastaanottamisesta.

Antaessaan Svealle toimeksiannon siirtää varoja tililtä Tilinomistajan tulee varmistaa, että tilillä on tarvittavat varat siirtoa varten. Jos varojen siirto aiheuttaisi tilinylittymisen, Svealla on oikeus estää tilisiirto tai vaatia varoja palautettavaksi vastatililtä.

Tilinomistaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tilinomistajan tulee ilmoittaa Svealle kaikista ilmoittamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista 30 päivän kuluessa muutoksesta.

Svean Tilinomistajalle tarjoamat palvelut voivat muuttua ja/tai vaihtua uusiin. Palveluiden tarkemmat tiedot löytyvät osoitteessa www.svea.fi. Tarkempia lisätietoja tilin sulkemisesta on jäljempänä kohdassa 8.

3. ETUKÄTEEN ILMOITETTAVA VASTATILI

Tilinomistajan on ilmoitettava etukäteen Säästötilin avaushakemuksessaan vastatili eli suomalainen pankkitili, jolle talletetut varat siirretään Svean Säästötililtä tilinomistajan maksutoimeksiannosta. Vastatilin muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti antamalla Svean Säästötilin numero sekä muutettava vastatilin numero. Svealle on annettava valtuudet tarkastaa tilinomistajan oikeus käyttää uutta vastatiliä joko sisällyttämällä kirjalliseen ilmoitukseen valtuutus tai noudattamalla Svean kulloinkin voimassa olevia tarkastus- ja todennuskäytäntöjä, lisätietoa osoitteesta www.svea.fi.

4. TILINYLITYS

Tilinomistaja ei saa ylittää tilin saldoa. Mikäli tili ylittyy, tulee Tilinomistajan välittömästi siirtää varoja tilille. Ylitetylle määrälle peritään vuotuista korkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva, korkolain 12 §:n mukainen viitekorko + 5 %. Svealla on myös tilinylitystilanteessa oikeus estää tilillä olevien varojen nosto ilman ennakkoilmoitusta sekä estää myös muiden tiliin liittyvien palveluiden käyttö.

5. KORKO YMS.

Talletusvaroille maksetaan vuotuista korkoa. Korko määräytyy niiden markkinoiden yleisen korkotason mukaan, joilla Svea Bank harjoittaa rahoitustoimintaa. Svea Bank Säästötilin kulloinkin voimassa oleva korko ilmoitetaan verkkosivulla osoitteessa: www.svea.fi. Tilillä olevien varojen korko lasketaan kalenterivuoden päivien todellisen määrän mukaan eli 365 päivältä vuodessa (365/365). Tilille talletetun summan korko lasketaan talletuspäivää seuraavasta päivästä lukien. Tililtä nostetun summan korko lasketaan nostopäivää edeltävään päivään asti. Korko maksetaan tilille vuosittain 31. joulukuuta tai silloin kun tili lopetetaan.

Svealla on oikeus muuttaa sekä korkoa että koron laskentaperusteita. Jos koron muutos on Tilinomistajalle epäedullinen ja muutos johtuu Sveasta riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi korkotason yleisestä muutoksesta, ilmoitetaan korkomuutoksesta Tilinomistajalle mahdollisimman pian tiedottamalla asiasta Svean verkkosivulla www.svea.fi ja/tai sähköpostilla. Jos korkoa tai koron laskentaperusteita muutetaan Tilinomistajalle epäedulliseen suuntaan muusta syystä, ilmoitetaan korkomuutoksesta Tilinomistajalle vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa tiedottamalla asiasta Svean verkkosivulla www.svea.fi ja/tai sähköpostilla. Korko lasketaan uuden koron mukaisesti koronmuutoksen voimaantulopäivästä lukien.

6. VEROT

Tilille maksettava korko on veronalaista tuloa ja Svea pidättää tilille maksetusta korosta verot korkotulon lähdeverosta annetun lain (28.12.1990/1341) mukaisesti. Lähdevero lasketaan jokaiselle maksetulle korkoerälle ja vero pidätetään, kun korko maksetaan verovelvolliselle tai merkitään tilille tämän hyväksi.

Tilinomistajan tulee toimittaa Svealle veroasioita koskevassa lainsäädännössä (FATCA – Foreign Account Tax Compliant Act ja CRS/DAC2 – yhteinen tietojenvaihtostandardi) edellytetyt tiedot uhalla, että Svea voi estää tilin käytön, irtisanoa tilisopimuksen välittömästi ja lopettaa tilin kohdan 8. mukaisesti.

7. MAKSUT

Maksut ja palkkiot määräytyvät Svea kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, joka ilmoitetaan Svean verkkosivulla osoitteessa: www.svea.fi. Svealla on oikeus tehdä maksuihin muutoksia, sekä muuttaa aiemmin maksuttomina tarjottuja palveluita maksullisiksi. Kaikista maksumuutoksista ilmoitetaan Tilinomistajalle sähköpostitse vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

8. TILIN LOPETTAMINEN

Säästötilisopimus on voimassa toistaiseksi. Tilinomistajalla on oikeus koska tahansa irtisanoa tilisopimus kirjallisesti.

Svealla on oikeus irtisanoa tilisopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Svealla on oikeus irtisanoa tilisopimus välittömästi ja lopettaa tili, kun tilin saldo on nolla eikä tilillä ole tapahtumia edellisen vuoden aikana tai Svea ei pysty täyttämään rahanpesun ja terrorismin estämisestä säädettyjä velvoitteitaan liittyen esim. asiakkaan tunnistamiseen tai jos on epäilys, että tiliä käytetään rahanpesun ja/tai terrorismin tai erityisen vakavan rikollisuuden rahoittamiseen. Svealla on oikeus sulkea tili (estää tilin käyttö) tai irtisanoa tili kokonaan välittömästi, mikäli tilin saldo ylitetään toistuvasti tai tilinylitys on olennainen tai Tilinomistaja on muutoin rikkonut olennaisesti Säästötilisopimuksen ehtoja.

Svealla on myös oikeus estää tilin käyttö siihen asti, kunnes Tilinomistaja on toimittanut Svealle veroasioita koskevassa lainsäädännössä (FATCA – Foreign Account Tax Compliant Act ja CRS/DAC2 – yhteinen tietojenvaihtostandardi) edellytetyt tiedot sekä irtisanoa tilisopimus välittömästi ja lopettaa tili, mikäli Tilinomistaja ei kehotuksesta huolimatta toimita mainittuja tietoja.

Tilinomistajalle ilmoitetaan tilin sulkemisesta ja/tai irtisanomisesta sähköpostilla.Tilillä olevat varat siirretään vastatilille, mukaan lukien talletusvaroille maksettu korko vähennettynä pidätetyllä lähdeverolla.

9. PERUUTTAMISOIKEUS

Tilinomistajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Svealle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ja Tilinomistaja on saanut kuluttajasuojalain mukaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla. Peruuttamisilmoitus on tehtävä Svealle joko puhelimitse: 09 4242 3090, sähköpostitse: talletukset@svea.fi tai kirjeitse osoitteeseen Svea Bank, Talletukset, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Peruuttamisen johdosta tili suljetaan, talletetut varat sekä kertynyt korko maksetaan Tilinomistajan ilmoittamalle vastatilille niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

10. TIEDOTTEET JA ILMOITUKSET

Svea lähettää Tilinomistajalle vuosittain tiedotteen tilin tapahtumista aina 31. joulukuuta saakka. Tilinomistaja voi koska tahansa kirjautua Svean verkkosivulle katsomaan tilitietojaan osoitteessa www.svea.fi. Erillistä tiliotetta ei lähetetä. Tilinomistajan on ilmoitettava Svealle posti- ja sähköpostiosoitteen muutoksesta sekä muiden sellaisten tietojen muutoksista, joilla on merkitystä Svealle. Tilinomistaja voi tehdä tarvittavat muutokset kirjautumalla Svean verkkosivulle www.svea.fi ja tehdä tarvittavat muutokset. Etukäteen ilmoitetun vastatilin muuttamista koskevat erityiset säädökset, ks. kohta 3.

Svea voi lähettää Tilinomistajalle tiedotteita ja ilmoituksia sähköpostilla tai kirjeitse siihen osoitteeseen, jonka Tilinomistaja on ilmoittanut hakemuksessa tai muutoin Svean tiedossa olevaan osoitteeseen. Tilinomistajalle lähetetyn kirjeen katsotaan tavoittaneen vastaanottajan viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettämisestä.

11. SVEAN VASTUUN RAJOITUKSET

Svea ei vastaa Tilinomistajalle mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta, joka johtuu tilin käytön estymisestä tai muusta haitasta teknisen vian, sähkönsiirron puutteen tai vian tai muun sellaisen tietoteknisen yhteyden tai teknisessä laitteistossa olevan vian vuoksi, johon Svea ei voi vaikuttaa. Svea ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu Suomen tai ulkomaisesta lain määräyksestä, Suomen tai ulkomaisen viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, luonnonkatastrofista, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muusta vastaavasta syystä. Lakkoa, saartoa, boikottia ja työsulkua koskeva varauma on voimassa riippumatta siitä, ryhtyykö Svea itse sellaiseen vai joutuuko se sellaisen kohteeksi. Svea ei vastaa muistakaan syistä tapahtuneista vahingoista, jos Svea on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Svea ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta, ellei se johdu törkeästä huolimattomuudesta. Jos Svea ei pysty suorittamaan maksua tai toteuttamaan muuta toimenpidettä edellä mainitusta syystä, Svealla on oikeus lykätä toimenpidettä, kunnes este on poistunut. Svea ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tilinomistaja on ilmoittanut vastatiliksi virheellisen pankkitilin numeron.

Svean vastuun rajoituksista, jotka koskevat tilinomistajan tunnistustietojen, salasanan säilyttämistä ja käyttöä, kerrotaan kohdassa 12.

12. SÄHKÖINEN TUNNISTUS

Tilinomistaja kirjautuu tilille sähköisin tunnistein. Tilinomistajan tulee säilyttää huolellisesti tilinkäytön mahdollistavat tunnukset ja salasanat. Tilinomistaja on vastuussa vahingoista, joita Svealle voi koitua siitä, että Tilinomistaja on säilyttänyt sähköisen tunnistuksen tietojaan huolimattomasti. Svea ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Tilinomistajan on luovuttanut tai tämän hallusta on joutunut pois tiliä koskevia tietoja, salasanan tms. Tilinomistaja on ilman tarpeetonta viivästystä ilmoitettava Svealle, jos hän epäilee jonkun sivullisen saaneen nämä tiedot luvattomasti haltuunsa. Svea pidättää itselleen oikeuden estää ilman etukäteisilmoitusta Tilinomistajan tilin käytön, mikäli ulkopuolisen epäillään luvattomasti käyttävän Svean palveluja.

13. EHTOJEN MUUTTAMINEN

Svea pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilman, että sopimusta irtisanotaan. Tilinomistajalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista, merkittävistä muutoksista ilmoitetaan Tilinomistajalle sähköpostitse tai kirjeitse vähintään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ellei Tilinomistaja hyväksy muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään välittömästi kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

14. TALLETUSSUOJA

Säästötiliä koskee Ruotsin valtion talletussuojajärjestelmä. Ruotsin valtio takaa asiakkaan talletukset pankeissa, luottolaitoksissa ja muissa rahoituslaitoksissa aina 100 000 euroon asiakasta ja luottolaitosta kohden. Talletussuojasta lisätietoa löytyy osoitteesta https://www.riksgalden.se, siitä kerrotaan myös Tilinomistajalle lähetettävässä vuositiedotteessa, sekä Svean verkkosivulla osoitteessa: www.svea.fi.

15. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Svea käsittelee Tilinomistajaa koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjänä täyttääkseen Tilinomistajan ja Svean välisen tilisopimuksen mukaiset velvollisuutensa sekä hoitaakseen muut lakien mukaiset velvoitteensa. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joista tilinomistaja voidaan tunnistaa esim. yhteystiedot, taloudellinen tilanne ja maksuhistoria. Svea käsittelee Tilinomistajaa koskevia henkilötietoja aina tietosuojalakien ja -asetusten sekä Svean tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Svean tietosuojaselosteella: www.svea.fi.

16. REKLAMAATIO, VALITUKSET

Tilinomistajan on välittömästi huomautettava Svealle palvelun tai maksutoimeksiannon suorittamisessa mahdollisesti tapahtuneista virheistä tai puutteista tai jos Tilinomistajan mukaan Svea ei ole toteuttanut annettua toimeksiantoa tai suorittanut sovittua palvelua. Reklamaatio on tehtävä heti, kun tilinomistaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Tilinomistajan tulee tällöin ensisijaisesti ottaa kirjallisesti yhteyttä Svean asiakaspalveluun talletukset@svea.fi.

Tilinomistaja voi saada maksutta neuvoa myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, puh. 09 6850 120, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, www.fine.fi.

17. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, ERIMIELISYYDET

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Valitukset voi osoittaa Svealle puhelimitse 09 4242 3090 tai sähköpostitse osoitteeseen talletukset@svea.fi. Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Tilinomistaja voi myös saattaa erimielisyyden Suomen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, lisätietoa www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Tilinomistajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa käräjäoikeudessa

 

Näitä ehtoja on päivitetty 3.1.2022.