Yleiset ehdot

Määräaikaistili

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin Säästötilin Tilinomistajan kanssa solmimaan Määräaikaistalletustilin sopimukseen ja Tilinomistajan Svean Määräaikaistalletustilille tekemään talletukseen.

1. OSAPUOLET

Osapuolet ovat Svea Bank AB (publ), filial i Finland (y-tunnus 3237195-7), jäljempänä ”Svea”, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, www.svea.fi ja Svean kanssa Säästötilisopimuksen, tehnyt luonnollinen henkilö, jäljempänä ”Tilinomistaja”, joka on tehnyt Svean kanssa Määräaikaistalletustilistä sopimuksen, jäljempänä ”sopimus”.

Määräaikaistalletustiliä koskevan sopimuksen tarkoituksena on sopia Tilinomistajalle avattavasta, Svean kiinteäkorkoisesta, määräaikaisesta talletustilistä, jonne Tilinomistaja voi tallettaa varoja. Määräaikaistalletustili on voimassa 36 kuukautta.

2. TILIN KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÖEHDOT

Svean Säästötili, jäljempänä ”Säästötili” ja Määräaikaistalletustili, jäljempänä ”MA36 -tili”, tai ”tili” eivät ole luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 §:n mukaisia perusmaksutilejä eikä maksupalvelulain tarkoittamia maksutilejä. Säästö- ja Määräaikaistalletustili liittyvät vain varojen tallettamiseen. Tilit eivät ole maksuliikejärjestelmässä, niihin ei voida liittää maksuvälineitä eikä Tilinomistaja itse voi käyttää tilejään, kuten esimerkiksi pankkien tarjoamia käyttötilejä maksutapahtumiin tai varojen siirtoihin.

Svea toteuttaa Tilinomistajan Svean tehtäväksi antamia MA36-tiliä koskevia toimenpiteitä, varojen siirtoja talletukseksi, varojen nostoja näiden Määräaikaistalletustilin sopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti. Ainoastaan oikeustoimikelpoisella Tilinomistajalla on oikeus käyttää MA36-tiliä. Tilinomistajan kirjallisesti ja yksilöidyllä valtakirjalla valtuuttamalla henkilöllä tai Tilinomistajalle määrätyllä edunvalvojalla voi olla myös valtuutuksen tai edunvalvojan määräyksen perusteella oikeus käyttää MA36-tiliä.

Avatakseen Määräaikaistalletustilin Tilinomistajalla tulee olla Svean Säästötili. Säästötiliä ei voi lopettaa niin kauan, kun Tilinomistajan käytössä on MA36-tili. Talletus MA36-tilille tehdään siirtämällä varoja Säästötililtä. Siirto on mahdollinen, jos siirto ei aiheuta Säästötilin ylittämistä kohdan 4. mukaisesti.

MA36-tili on voimassa 36 kuukautta talletuspäivästä lukien. MA36-tililtä voi kuitenkin vapaasti nostaa ennenaikaisesti varoja siirtämällä varat Säästötilille. Ennenaikaisista nostoista veloitetaan Svean kotisivullaan ilmoittaman, kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukainen nostomaksu, joka on tällä hetkellä 2,5 % nostettavien varojen määrästä, kuitenkin vähintään 30,00 euroa. Nostetut varat vähennettynä nostomaksulla siirretään Säästötilille. Pienin hyväksyttävä nostettava summa on nostomaksun suuruinen.

MA36-tililtä nostetut varat siirretään vain Tilinomistajan Säästötilille. Tunnistautuneella Tilinomistajalla on oikeus nostaa MA36-tilillä olevia varojaan pyytämällä Sveaa tekemään varojen siirto Säästötililleen. Varojen siirtomääräys tehdään Svean verkkopalvelussa. Svea siirtää varat Tilinomistajan Svean Säästötilille saman vuorokauden aikana siirtomääräyksen vastaanottamisesta.

Antaessaan Svealle toimeksiannon siirtää varoja MA36-tililtä, Tilinomistajan tulee varmistaa, että MA36-tilillä on tarvittavat varat siirtoa varten. Jos varojen siirto aiheuttaisi MA36-tilin ylittymisen, Svealla on oikeus estää tilisiirto tai palauttaa varoja Säästötililtä.

Svealla on oikeus veloittaa Tilinomistajan MA36-tililtä summa, joka vastaa Tilinomistajan toimeksiannon toteutuksesta aiheutuneita kuluja, kustannuksia tai palkkioita tai jolla maksetaan (kuitataan) jokin muu Svean erääntynyt saatava Tilinomistajalta.

Svean Tilinomistajalle tarjoamat palvelut voivat muuttua ja/tai vaihtua uusiin. Palveluiden tarkemmat tiedot löytyvät osoitteessa www.svea.fi. Tarkempia lisätietoja MA36-tilin sulkemisesta on jäljempänä kohdassa 8.

3. RAJOITUKSET

MA36-tilille voidaan tehdä vain yksi talletus, määrältään vähintään 1000,00 euroa. Tilinomistajalla voi olla enintään 10 aktiivista MA36-tiliä.

Tilinomistajalla on oltava Svean Säästötili, jolle talletettuja varoja siirretään Tuottotilille tilinomistajan maksutoimeksiannosta. Säästötiliä ei voi lopettaa niin kauan kuin Tilinomistajalla on käytössään MA36-tili.

4. TILINYLITYS

Tilinomistaja ei saa ylittää MA36-tilin saldoa. Mikäli MA36-tili ylittyy, tulee Tilinomistajan välittömästi siirtää varoja MA36KK-tilille. Ylitetylle määrälle peritään vuotuista korkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva, korkolain 12 §:n mukainen viitekorko + 5 %. Svealla on myös tilinylitystilanteessa oikeus estää MA36kk-tilillä olevien varojen siirto tai nosto ilman ennakkoilmoitusta sekä estää myös muiden MA36-tiliin liittyvien palveluiden käyttö.

5. KORKO, KORON LASKENTA

MA36-tilin talletusvaroille maksetaan kiinteää vuotuista korkoa talletuspäivän voimassa olevan koron mukaan koko valitun sopimuskauden ajan. Korko määräytyy talletussopimuskauden mukaan ja se määräytyy niiden markkinoiden yleisen korkotason mukaan, joilla Svea Bank harjoittaa rahoitustoimintaa. MA36-tilin kulloinkin voimassa oleva korko ilmoitetaan verkkosivulla osoitteessa: www.svea.fi. MA36-tilillä olevien varojen korko lasketaan kalenterivuoden päivien todellisen määrän mukaan eli 365 päivältä vuodessa (365/365). MA36-tilille talletetun summan korko lasketaan talletuspäivästä lukien. MA36-tililtä nostetun summan korko lasketaan nostopäivää edeltävään päivään asti. Korko maksetaan, kun talletuksen määräaika 36 kk päättyy tai jos MA36-tili lopetetaan ennenaikaisesti.

6. VEROT

MA36-tilille maksettava korko on veronalaista tuloa ja Svea pidättää tilille maksetusta korosta pidätettävän lähdeveron korkotulon lähdeverosta annetun lain (28.12.1990/1341) mukaisesti. Kun MA36-tili lopetetaan, talletetut varat ja sille maksettava korko vähennettynä pidätetyllä lähdeverolla ja nostomaksulla siirretään MA36-tiliin liitetylle Säästötilille.

7. MAKSUT

Ennenaikaisista nostoista veloitetaan kulloinkin voimassa oleva nostomaksu, joka on tällä hetkellä 2,5 % nostettavien varojen määrästä, kuitenkin vähintään 30,00 euroa.

Maksut ja palkkiot määräytyvät Svea kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, joka ilmoitetaan Svean verkkosivulla osoitteessa: www.svea.fi. Svealla on oikeus tehdä maksuihin muutoksia, sekä muuttaa aiemmin maksuttomina tarjottuja palveluita maksullisiksi. Tilinomistajalle epäedullisista maksumuutoksista ilmoitetaan Tilinomistajalle sähköpostitse tai postitse vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

8. TILIN LOPETTAMINEN

MA36-tilisopimus on määräaikainen, voimassa 36 kuukautta talletuspäivästä lukien ja tili lopetetaan määräajan jälkeen ilman erillistä irtisanomista. Tilinomistajalla ja Svealla on oikeus lopettaa MA36-tili ennen määräajan päättymistä perustellusta syystä. Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus kirjallisesti esimerkiksi nostomaksun tai muun maksun korotuksen tai tilinomistajan vahingoksi muuttuneiden sopimusehtojen takia. Kun MA36-tili lopetetaan, talletetut varat ja sille maksettava korko vähennettynä pidätetyllä lähdeverolla ja nostomaksulla siirretään MA36-tiliin liitetylle Säästötilille.

Svealla on oikeus irtisanoa tilisopimus välittömästi ja lopettaa MA36-tili, kun tilin saldo on nolla tai Svea ei pysty täyttämään rahanpesun ja terrorismin estämisestä säädettyjä velvoitteitaan liittyen esim. asiakkaan tunnistamiseen tai jos on epäilys, että tiliä käytetään rahanpesun ja /tai terrorismin tai erityisen vakavan rikollisuuden rahoittamiseen. Svealla on oikeus sulkea MA36-tili, estää tilin käyttö tai irtisanoa MA36-tili kokonaan välittömästi johtuen Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamista taloudellista tai muista pakotteista, tai viranomaisten ja vastaavien tahojen julkaisemista pakotteista, tiedotteista tai määräyksistä, tai mikäli Tilinomistaja on rikkonut olennaisesti Määräaikaistalletustilisopimuksen ehtoja. Tilinomistajalle ilmoitetaan MA36-tilin sulkemisesta ja/tai irtisanomisesta sähköpostilla tai postitse. Kun MA36-tili lopetetaan irtisanomisen johdosta MA36-tilillä olevat varat sekä talletusvaroille maksettu korko vähennettynä pidätetyllä lähdeverolla siirretään MA36-tiliin liitetylle Säästötilille.

9. PERUUTTAMISOIKEUS

Tilinomistajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Svealle 14 päivän kuluessa sopimukseen tekemisestä ja Tilinomistaja on saanut kuluttajasuojalain mukaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla. Peruuttamisilmoitus on tehtävä Svealle joko puhelimitse: 09 4242 3090, sähköpostitse: talletukset@svea.fi tai kirjeitse osoitteeseen Svea Bank, Talletukset, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Peruuttamisen takia tili suljetaan, talletetut varat sekä kertynyt korko maksetaan Tilinomistajan ilmoittamalle Säästötilille niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 30 pv kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

10. TIEDOTTEET JA ILMOITUKSET

Svea lähettää Tilinomistajalle vuosittain tiedotteen MA36-tilistä tapahtumista aina 31. joulukuuta saakka. Tilinomistaja voi koska tahansa kirjautua Svean verkkosivulle katsomaan tilitietojaan osoitteessa www.svea.fi. Erillistä tiliotetta ei lähetetä. Tilinomistajan on ilmoitettava Svealle posti- ja sähköpostiosoitteen muutoksesta sekä muiden sellaisten tietojen muutoksista, jolla on merkitystä Svealle. Tilinomistaja voi tehdä tarvittavat muutokset kirjautumalla Svean verkkosivulle www.svea.fi ja tehdä verkkosivulla tarvittavat muutokset.


Svea voi lähettää Tilinomistajalle tiedotteita ja ilmoituksia sähköpostilla tai kirjeitse siihen osoitteeseen, jonka Tilinomistaja on ilmoittanut hakemuksessaan, viralliseen tai muutoin Svean tiedossa olevaan osoitteeseen. Tilinomistajalle lähetetyn kirjeen katsotaan tavoittaneen vastaanottajan viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettämisestä.
lähettämisestä.

11. SVEAN VASTUUN RAJOITUKSET

Svea ei vastaa Tilinomistajalle mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta, joka johtuu tilin käytön estymisestä tai muusta haitasta teknisen vian, sähkönsiirron puutteen tai vian tai muun sellaisen tietoteknisen yhteyden tai teknisessä laitteistossa olevan vian vuoksi, johon Svea ei voi vaikuttaa. Svea ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu Suomen tai ulkomaisesta lain määräyksestä, Suomen tai ulkomaisen viranomaisten toimenpiteestä, sotatoimesta, luonnonkatastrofista, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muusta vastaavasta syystä. Lakkoa, saartoa, boikottia ja työsulkua koskeva varauma on voimassa riippumatta siitä, ryhtyykö Svea itse sellaiseen vai joutuuko se sellaisen kohteeksi. Svea ei vastaa muistakaan syistä tapahtuneista vahingoista, jos Svea on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Svea ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta, ellei se johdu Svean törkeästä huolimattomuudesta. Jos Svea ei pysty suorittamaan maksua tai toteuttamaan muuta toimenpidettä edellä mainitusta syystä, Svealla on oikeus lykätä toimenpidettä, kunnes este on poistunut.

Svean vastuun rajoituksista, jotka koskevat tilinomistajan tunnistustietojen, salasanan säilyttämistä ja käyttöä, kerrotaan kohdassa 12.

12. SÄHKÖINEN TUNNISTUS

Tilinomistaja kirjautuu MA36-tilille vahvoin, sähköisin tunnistein. Tilinomistajan tulee säilyttää huolellisesti tilinkäytön mahdollistavat tunnukset ja salasanat. Tilinomistaja on vastuussa vahingoista, joita Svealle voi koitua siitä, että Tilinomistaja on säilyttänyt sähköisen tunnistuksen tietojaan ja/tai tilin käytön mahdollistavia tunnuksia ja salasanoja huolimattomasti. Svea ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Tilinomistaja on luovuttanut tai tämän hallusta on joutunut pois tiliä koskevia tietoja, salasanan tms. Tilinomistaja on ilman tarpeetonta viivästystä ilmoitettava Svealle, jos hän epäilee jonkun sivullisen saaneen nämä tiedot luvattomasti haltuunsa. Svea pidättää itselleen oikeuden estää ilman etukäteisilmoitusta Tilinomistajan tilin käytön, mikäli ulkopuolisen epäillään luvattomasti käyttävän Svean palveluja.

13. EHTOJEN MUUTTAMINEN

Svea pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilman, että sopimusta irtisanotaan. Tilinomistajalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista, merkittävistä muutoksista ilmoitetaan Tilinomistajalle sähköpostitse tai kirjeitse vähintään (2) kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ellei Tilinomistaja hyväksy muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa MA36-tilisopimus päättymään välittömästi kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

14. TALLETUSSUOJA

MA36-tiliä koskee Ruotsin valtion talletussuojajärjestelmä. Ruotsin valtio takaa asiakkaan talletukset pankeissa, luottolaitoksissa ja muissa rahoituslaitoksissa aina 100 000 euroon asiakasta ja luottolaitosta kohden. Talletussuojasta lisätietoa löytyy osoitteesta www.riksgalden.se/fi/Talletussuoja/ ja siitä kerrotaan myös Tilinomistajalle lähetettävässä vuositiedotteessa, sekä Svea verkkosivulla osoitteessa: www.svea.fi.

15. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Sveaa ja sen henkilökuntaa velvoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaiset, asiakkaita ja asiakassuhteita koskeva salassapitovelvollisuus.

Svea käsittelee Tilinomistajaa koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjänä täyttääkseen Tilinomistajan ja Svean välisen tilisopimuksen mukaiset velvollisuutensa sekä hoitaakseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/697, Suomen tietosuojalain (2018/1050) sekä muiden kulloinkin voimassaolevia tietosuojalainsäädäntöä sekä viranomaisohjeistusta. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joista tilinomistaja voidaan tunnistaa esim. yhteystiedot, taloudellinen tilanne ja maksuhistoria. Henkilötiedot kerätään pääasiassa suoraan Tilinomistajalta. Svea käsittelee Tilinomistajaa koskevia henkilötietoja täyttääkseen sopimusvelvoitteensa ja hallinnoidakseen asiakassuhdetta, täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa mm. tietojen luovuttamisen viranomaisille. Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointi- ja asiakasanalyysien teossa, riskien hallinnan sekä tuotteiden kehittämisessä Svean tietosuojaselosteen mukaisesti.

Svealla on oikeus luovuttaa tietoja viranomaisille sekä nimetylle kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi Svea-konserniin kuuluvalle yritykselle, luottotietotoiminnan harjoittajalle tai viranomaiselle. Svea vastaa siitä, että sillä on käytössään kaikki tarvittavat lailliset, tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotta voidaan varmistaa, että tilinomistajan tiedot Svealla ja tietoja luovutettaessa kolmannelle osapuolelle, henkilötietojen käsittely on suojattu asianmukaisilla ja ajantasaisilla tietoturvaratkaisuilla.

Tilinomistajalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja Svea käsittelee. Tilinomistajalla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai muutoin vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos tällainen pyyntö esitetään, Svea käsittelee pyynnön ja päätyä siihen, että se jatkaa pyynnöstä huolimatta henkilötietojen käsittelyä. Tilinomistajalla on oikeus valittaa henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle, Tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja säilytetään siltä osin, kun se on tarpeen kirjanpitolain, rahanpesua koskevien ym. lakien ja asetusten velvoitteiden täyttämiseksi ja Svean oikeutettujen etujen turvaamiseksi mm. kiistakysymyksissä ja oikeudenkäyntiä varten.

Svea on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tilinomistaja voi olla henkilötietojaan koskevassa asiassa yhteydessä Sveaan postitse: Mechelininkatu 1a, 00180 tai sähköpostilla: talletukset@svea.fi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Svean tietosuojaselosteesta: www.svea.com/fi-FI/tietoa-meista/tietosuoja.

16. REKLAMAATIO, VALITUKSET

Tilinomistajan on välittömästi huomautettava Svealle palvelun tai talletuksen tai sen noston, suorittamisessa mahdollisesti tapahtuneista virheistä tai puutteista tai jos Tilinomistajan mukaan Svea ei ole toteuttanut pyydettyä talletus- tai nostotoimeksiantoa tai suorittanut muuta sovittua palvelua. Reklamaatio on tehtävä heti, kun tilinomistaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tilinomistajan tulee tällöin ensisijaisesti ottaa kirjallisesti yhteyttä Svean asiakaspalveluun: talletukset@svea.fi.

Tilinomistaja voi saada maksutta neuvoa myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, puh. 09 6850 120, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, www.fine.fi.

17. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, ERIMIELISYYDET

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Valitukset voi osoittaa Svealle puhelimitse 09 4242 3090 tai sähköpostitse osoitteeseen talletukset@svea.fi. Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Tilinomistaja voi myös saattaa erimielisyyden Suomen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, lisätietoa www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Tilinomistajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa käräjäoikeudessa.

 

Näitä ehtoja on päivitetty 4.10.2022.