Yleiset ehdot

Kulutusluotto

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin Luotonsaajalle myöntämiin SveaDirekt, SveaDirekt Privat ja SveaDirekt Fix -kuluttajaluottoihin (luotto).

1. MÄÄRITELMÄT

Luotonantaja: Svea Bank AB (publ), filial i Finland, rek. aputoiminimi SveaDirekt (Svea), Y-tunnus 3237195-7.

Luotonsaaja: henkilö, jolle on myönnetty SveaDirekt, SveaDirekt Privat tai SveaDirekt Fix -luotto.

Luotto: vakuudeton kertaluotto, joka maksetaan takaisin sovittuina tasaerinä.

2. LUOTON MYÖNTÄMINEN           

2.1. Luotonsaaja on hakenut Svealta luottoa sekä tutustunut luottoehtoihin. Luoton ennakkotiedot ja sopimusehdot on esitelty luotonhakijalle tallennettavaksi/tulostettavaksi pysyvällä tavalla. Svea lähettää Luotonsaajalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen / osoitteeseen allekirjoitettavaksi luottosopimuksen erityisine ehtoineen sekä nämä luoton yleiset ehdot. Luotonsaajan tulee 30 päivän sisään luottosopimuksen päiväyksestä hyväksyä luottosopimus sähköisellä allekirjoituksellaan tai palauttaa luottosopimus Svealle allekirjoitettuna sähköpostitse luottosopimus@svea.fi tai postitse osoitteella:

SveaDirekt
Info: SveaD
Tunnus 5017179
00003 VASTAUSLÄHETYS

2.2. Luotonhakijan allekirjoituksellaan ja Svean hyväksymä Luottosopimus, nämä yleiset ehdot sekä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot muodostavat sopimuksen luotonhakijan ja Svean välille. Hyväksytty luottosopimus ehtoineen toimitetaan Luotonsaajalle tämän ilmoittamaan sähköpostiin. Luottosopimuksen mukainen luotto maksetaan luottosopimuksen hyväksymisen jälkeen hakijan luottohakemuksessaan ilmoittamalle tilille.

2.3. Svea tarkistaa Luotonsaajan luottokelpoisuuden ennen jokaisen luottohakemuksen hyväksymistä. Luottohakemuksen perusteella hakija antaa Svealle luvan hankkia Luottosopimuksen kannalta merkityksellisiä tietoja suoraan luotonsaajan työnantajalta tai muulta taholta. Svea ei ole velvollinen palauttamaan luottohakemuksen käsittelyä varten toimitettuja liitteitä luotonhakijalle. Svea ei vastaa tietoliikennehäiriöiden vuoksi saapumatta jääneistä luottohakemuksista tai postissa kadonneista Svealle lähetetyistä liitteistä.

2.4. Svea voi syytä ilmoittamatta hylätä luottohakemuksen. Mikäli hylkäämisen perusteena on hakijan luottotiedot, ilmoitetaan tästä hakijalle. Svea voi myöntää haettua luottoa pienemmän luoton.

2.5. Yhteisvastuullisessa luotossa, jossa on useita luotonsaajia, Luotonsaajat vastaavat yhdessä koko luoton määrän maksamisesta Svealle riippumatta siitä kuka luoton on käyttänyt tai kenen tilille luotto on maksettu.

3. KORKO          

3.1. Luotosta perittävä korko perustuu kolmen kuukauden Euribor-korkoon (jäljempänä Viitekorko) lisättynä Svean marginaalilla.

3.2. Viitekorko tarkistetaan (3) kolmen kuukauden välein. Viitekoron arvon muuttuessa luoton korko muuttuu vastaavasti. Kulloinkin voimassa oleva viitekorko on nähtävillä Svean kotisivuilla www.svea.com/fi. Luotosta perittävä korko ilmoitetaan Luotonsaajalle toimitettavissa laskuissa sekä lainansaajan henkilökohtaisilla tunnuksilla Svean ”Minun Sivuni” -verkkopalvelussa. Mikäli koron laskennassa käytettävä Euribor-koron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, määräytyy luottoon sovellettava viitekorko viitekorosta annettavan säädöksen tai viranomaisohjeen mukaisesti.

3.3. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa sinä päivänä, kun Svea on maksanut myönnetyn luoton luotonsaajan luotto-hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Korkoa lasketaan alenevalle pääomalle todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 365.

3.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskelmalla luottokorko sekä luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellista vuosikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun, ja että luottosopimuksen osapuolet täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen. Ks. esimerkkilaskelmat näiden yleisten ehtojen lopusta.

4. LUOTON TAKAISINMAKSU           

4.1. Luotto tulee maksaa takaisin kuukausittaisina annuiteettimallin mukaisina lyhennyserinä sovittuna laina-aikana, Luotonsaajalle kuukausittain toimitettavan laskun mukaisilla maksu- ja viitetiedoilla. Maksuerät muodostuvat käsittelykuluista, korosta, maksamatta olevan luottopääoman lyhennyksestä sekä mahdollisista maksumuistutusta ja viivästyskorosta.

4.2. Lyhennyserät erääntyvät maksettavaksi kunkin kalenterikuukauden 16. päivänä. Ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi Luottosopimuksessa tarkemmin määriteltynä päivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu voidaan suorittaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä arkipäivänä.

4.3. Luotonsaajan tulee tehdä luoton maksua varten verkkopankissa e – laskusopimus Luottosopimuksen mukaisten maksujen veloittamiseksi luotonsaajan pankkitililtä. Luotonsaajan tulee huolehtia siitä, että laskutustilillä on eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä riittävästi katetta. Pyydettäessä laskut voidaan toimittaa hakijan ilmoittamaan osoitteeseen kirjeitse.

4.4. Luotonsaajalla on oikeus pyynnöstä saada Svealta luoton lyhennystaulukko maksutta. Lyhennystaulukko sekä tiedot Luotonsaajan tekemistä suorituksista on nähtävissä myös ”Minun Sivuni” -verkkopalvelussa, ks. tarkemmin kohta 16. Mikäli luoton ulosmaksusta on vähemmän kuin 20 päivää ensimmäiseen eräpäivään, siirtyy lyhennystaulukon mukainen ensimmäinen lyhennyserä kuukaudella eteenpäin.

4.5. Luotonsaajalla on aina oikeus maksaa luotto takaisin kokonaan ennenaikaisesti tai suorittaa sovittua suurempi kuukausierä ilman lisäkustannuksia. Svea perii kuitenkin luottosopimuksessa sovitun luottokoron sekä luottokustannukset luoton käyttöajalta aina takaisinmaksupäivään saakka. Sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi lyhennys lyhentää luottopääomaa ja luottoaikaa. Sovittua kuukausierää suurempi lyhennys ei vapauta tulevien kuukausierien maksusta.

5. VIIVÄSTYSKORKO JA MUUT VIIVÄSTYSKULUT           

5.1. Jos pääoman, korkojen ja kulujen suorittaminen viivästyy, Luotonsaajan tulee maksaa erääntyneelle määrälle korkolain (20.8.1982/633, myöhempine muutoksineen) 4.2 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää (sovittu viitekorko + marginaali) enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt.

5.2. Luotonsaajan on korvattava Svealle saatavan valvonnan ja perimisen aiheuttamat, saatavien perinnästä annetun lain (22.4.199/513, myöhempine muutoksineen) mukaiset maksuvaatimuskulut. Luotonsaaja on myös velvollinen korvaamaan kulut ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, korkojen ja kulujen oikeudellisesta perinnästä.

6. LUOTTOKUSTANNUKSET         

6.1. Svea veloittaa seuraavat luoton käsittelyyn liittyvät luottokustannukset:

Luoton avausmaksu: SveaDirekt-luotto, SveaDirekt Privat -luotto ja SveaDirekt Fix-luotto: 0 €, kun luottopääoma alle 5000 euroa ja 49 €, kun luottopääoma on 5000 euroa tai enemmän. Avausmaksu veloitetaan ensimmäisen lyhennyksen yhteydessä.

Käsittelykulu: SveaDirekt -luotto 5 €/kk, SveaDirekt Privat -luotto 5 €/kk, kun luottopääoma alle 5000 euroa ja 8 €/kk, kun luottopääoma on 5000 euroa tai enemmän. SveaDirekt Fix -luotto 5 €/kk, kun luottopääoma alle 5000 euroa ja 12 €/kk, kun luottopääoma 5000 euroa tai enemmän.

Maksuajan pidentäminen vähintään 14 pv, 5 euroa, enintään 20 euroa vuodessa.

Maksumuistutuskulu 5 €

6.2. Luotonsaajan pyynnöstä, laiminlyönnistä, sopimusrikkomuksesta tms. johtuvista toimista voidaan periä ylimääräisen työn aiheuttamina hallinnointi- ja käsittelykuluina:

 • Tositteista 10 euroa/kpl
 • Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 20 €/alkava tunti
 • Luotonsaajan muuttuneen osoitetietojen selvittäminen 10 euroa
 • Luotonsaajan muiden luotonantajien luottojen järjestely/poismaksu 5
  euroa/tapahtuma
 • Pikamaksukulu 5 euroa
 • Liikasuoritusten käsittely- ja palautuskulu 10 euroa, erityistä selvittelyä
  vaativat 20 €/alkava tunti, sekä mahdolliset pankin kulut. Svea ei palauta alle kymmenen euron ylisuorituksia tilanteessa, jossa luotto on
  loppuun maksettu.

6.3. Svealla on milloin tahansa luottoaikana oikeus korottaa maksuja samassa suhteessa kuin Svealle aiheutuvat tosiasialliset kustannukset toimenpiteestä ovat nousseet. Muutoksesta ilmoitetaan Luotonsaajalle ennen muutosten voimaantuloa.

7. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS

Luotolle tehdyt maksut kohdistetaan ensin luottosopimuksen mukaisille kuluille sekä viivästyskorolle, ja tämän jälkeen pääomalle.

8. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

8.1. Svea voi irtisanoa Luottosopimuksen ja eräännyttää luoton kokonaan maksettavaksi seuraavissa tapauksissa:

(a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää Svean koko jäännössaatavan.

(b) Luotonsaaja on antanut Svealle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen

(c) muu Luotonsaajan olennainen sopimusrikkomus

8.2. Luottosopimuksen ennenaikaista erääntymistä vaadittaessa on voimassa neljän viikon irtisanomisaika, joka alkaa siitä, kun Svea lähettää irtisanomisilmoituksen kirjeenä Luotonsaajalle. Jos Svea on vaatinut Luottosopimuksen velkasaldon ennenaikaista takaisinmaksua edellä kohdan 8.1. perusteella, Luotonsaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan koko velan määrää takaisin ennenaikaisesti, mikäli hän ennen irtisanomisajan päättymistä maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksensa.

8.3. Svea ottaa huomioon maksunviivästymisessä Luotonsaajan ns. sosiaalinen suoritusesteen (sairaus, työttömyys, tai muu siihen verrattava luotonsaajasta riippumaton seikka). Luotonsaajan on ilmoitettava sosiaalisesta suoritusesteestään Svealle kohtuullisessa ajassa suoritusesteen ilmettyä, sekä sovittava uudesta maksuajasta tai miten viivästynyt maksu tullaan suorittamaan.

8.4. Sen estämättä, mitä edellä on kohdassa 8.1. sanottu viivästyneen maksun määrästä Svealla on oikeus saattaa sovittu seuraamus voimaan, mikäli maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisessa määrin edelleen suorittamatta.

8.5. Svealla on oikeus vedota voimassa olevaan erääntymisperusteeseen, vaikkei se olisi siihen vedonnut välittömästi eräännyttämisperusteesta tiedon saatuaan.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA TIETO JA KÄSITTELYN HYVÄKSYMINEN           

9.1. Solmiessaan tämän sopimuksen Luotonsaaja suostuu henkilötietojensa käsittelyyn, rekisteröintiin ja tallennukseen.

9.2. Svealla on oikeus luottohakemuksen perusteella kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja hakijan luotoista luottopäätöksen tekemistä varten. Antaessaan suostumuksen tietojen keräämiseen hakija suostuu myös siihen, että aikaisemmat luotonantajat luovuttavat tietoja hakijan luotoista.

Tietoja käsittelevät Svea Bank AB (publ), filial i Finland ja luottotietotoimintaa harjoittava rekisteröitynyt yritys tiedon välittäjänä. Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten. Luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan siitä kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa luottotietotoimintaa harjoittava rekisteröitynyt yritys.

Tarkempaa tietoa henkilötietojen henkilötietojesi keräämisestä, suojaamisesta, käsittelystä sekä oikeuksistasi on saatavilla tietosuojaselosteellamme osoitteessa www.svea.fi

10. SOPIMUKSEN SIIRTO       

Svealla on luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen Luottosopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen.

11. MAKSUVIIVEEN ILMOITTAMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN           

Mikäli luotonsaajan maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja on kulunut vähintään 21 päivää siitä kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus tai kun on lainsäädännön nojalla muuten sallittua, on Svealla oikeus ilmoittaa tieto maksun laiminlyönnistä julkisen luottotietorekisterin ylläpitäjälle rekisteröitäväksi.

12. LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

12.1. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kuluttaja-luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa po. sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut KSL 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa sähköpostiosoitteeseen luottosopimus@svea.fi tai osoitteeseen Svea Bank Ab (publ), filial i Finland/SveaDirekt, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava
luottosopimus.

12.2. Jos luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos Svea on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruttamistapauksessa palauteta, Svealla on oikeus saada korvaus Luotonsaajalta myös tällaisista, Luotonsaajalle ennakolta ilmoitetuista maksuista.

12.3. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava Svealle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2§ mukaiset korvaukset sillä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

13. LUOTONSAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Luotonsaajan on ilmoitettava heti Svealle yhteystietojen muu-toksista (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) tai muiden luottosuhteessa luotonsaajan oleellisissa tiedoissa tapahtuva muutos, jolla voi olla vaikutusta Svean ja luotonsaajan väliseen suhteeseen. Mikäli tiedonanto laiminlyödään ja tämä tieto on välttämätön Svean hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on Svealla oikeus hankkia hakijan muuttunut yhteystieto ja veloittaa tästä edellä kohdassa 6.3. määritellyt kulut.

14. ILMOITUKSEN TIEDONANTOPÄIVÄ  

Svean luotonsaajalle kirjeitse toimitetun kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen. Sähköpostitse toimitetun ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle välittömästi.

15. SVEAN VASTUUNRAJOITUS          

Svea ei vastaa lain määräyksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, saarrosta, työsulusta, boikotista tai muusta Sveasta riippumattomasta syystä johtuvasta vahingosta. Lakkoa, saartoa tai työsulkua koskeva varauma on voimassa myös silloin, kun Svea on itse joutunut toimenpiteen kohteeksi tai itse ryhtyy sellaiseen toimenpiteeseen. Svea ei ole velvollinen korvaamaan muutoin syntyvää vahinkoa, jos Svea on toiminnassaan noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Svea ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta. Mikäli Svea on edellä mainitun seikan johdosta estynyt vastaanottamasta maksua, Svealla on esteen olemassaolon ajalta oikeus ainoastaan eräpäivänä voimassa olleiden ehtojen mukaiseen korkoon.

16. MINUN SIVUNI -VERKKOPALVELU         

16.1.Luotonsaajalla on mahdollisuus seurata luoton tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla Svean tarjoamassa ”Minun Sivuni”- verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa luotonsaaja voi tarkistaa ja päivittää omia tietojaan sekä seurata luotonmaksuun liittyviä tietoja. ”Minun Sivuni” -verkkopalvelussa tietoliikenne tapahtuu suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

16.2. Luoton myöntämisen yhteydessä Luotonsaaja saa käyttäjätunnuksensa ilmoittamaansa osoitteeseen /sähköpostiosoitteeseen. Salasana on henkilökohtainen. Luotonsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta kenellekään henkilökohtaisia tunnuksiaan. Luotonsaaja vastaa Svealle vahingosta, joka syntyy siitä, että luotonsaaja on säilyttänyt tunnuksiaan huolimattomasti ja laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Svealle tunnuksiensa väärinkäyttöepäilystä. Svea pidättää oikeuden estää ”Minun Sivuni” -tunnusten käytön ilman ennakkoilmoitusta silloin,
kun on syytä epäillä, että ”Minun Sivuni” -tunnuksia on joutunut vääriin käsiin tai käytetty oikeudettomasti.

17. VALVONTA, VALITUKSET JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU         

Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 7 luvun säännöksiä. Kuluttajansuojalain säännösten noudattamista ja kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja aluehallintoviranomaiset. Valitukset voi osoittaa Svealle puhelimitse (09) 4242 3090 tai sähköpostitse osoitteeseen info@sveadirekt.fi.

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Luotonsaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

Jos asiaa ei saada sovituksi osapuolten välisin neuvotteluin, asia voidaan saattaa Luotonsaajan kotipaikan mukaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

ESIMERKKILASKELMAT TODELLISESTA VUOSIKOROSTA

SveaDirekt-lainan esimerkkilainassa, jossa lainan määrä on 7.500 euroa, lainan nimelliskoron ollessa 6,99 % (3 kk Euribor -0,34 % 1.4.2020 + marginaali alk. 7,33 %), käsittelykulu 8 euroa/kk, lainan avausmaksu 49 euroa, laina-aika 60 kuukautta, on kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko 9,92 %, edellyttäen, että lainan nimelliskorko ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. Kuukausierän suuruudeksi muodostuu 156,47 euroa (sisältäen kuukausittaisen käsittelykulun).

SveaDirekt Privat -lainan esimerkkilainassa, jossa lainan määrä on 7.500 euroa, lainan nimelliskoron ollessa 19,99 % (3 kk Euribor -0,34 % 1.4.2020 + marginaali 20,33 %), käsittelykulu 12 euroa/kk, lainan avausmaksu 0 euroa, laina-aika 60 kuukautta, on kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko 25,37 %, edellyttäen, että lainan nimelliskorko ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. Kuukausierän suuruudeksi muodostuu 210,66 euroa (sisältäen kuukausittaisen käsittelykulun).

SveaDirekt Fix -lainan esimerkkilainassa, jossa lainan määrä on 15.000 euroa, lainan nimelliskorko 8,92 % (3 kk Euribor -0,34 % 1.4.2020 % + marginaali alk. 9,26 %), käsittelykulu 12 euroa/kk, lainan avausmaksu 0 euroa, laina-aika 60 kuukautta, kuluttaja-suojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,09 % edellyttäen, että lainan nimelliskorko ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. Kuukausierän suuruudeksi muodostuu 322,87 euroa (sisältäen kuukausittaisen käsittelykulun).

 

Näitä ehtoja on päivitetty 3.1.2022.