Kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot etämyynnistä

Määräaikaistili

Svea Bank AB (publ), filial i Finland Määräaikaistalletustili 24 kk

Etämyynnistä on kyse silloin kun sopimus tehdään etäsopimuksena ilman osapuolten tapaamista, kuten esimerkiksi kuluttajan ostaessa rahoituspalvelun tai avatessa talletustilin internetin kautta. Kuluttajalla on tällöin oikeus saada ennen etäsopimuksen tekemistä seuraavat, Suomen lain mukaan annettavat ennakkotiedot.

1. ETÄSOPIMUS

Etäsopimus on sopimus, jonka elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja tekevät tapaamatta siten, että kaikki viestintä hoidetaan ilman tapaamista, esimerkiksi kun kuluttaja ostaa rahoituspalvelua internetin kautta. Kuluttajalla on oikeus saada ennen etäsopimuksen tekemistä etukäteistietoa ostamastaan rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta, kuluttajan oikeudesta irtisanoa sopimus sekä muista tilinomistajan oikeusturvakeinoista ja talletukselle annettavasta talletussuojasta.

2. TIETOA PALVELUNTARJOAJASTA

Rahoituspalvelun, eli Säästötilin tarjoaa Svea Bank AB (publ):n, ruotsalainen yhteisötunnus 556158‑7634), Evenemangsgatan 31, 16 Solna, Ruotsi, www.svea.com/sv-se suomalainen sivuliike Svea Bank AB (publ), filial i Finland, Y-tunnus 3237195-7) jäljempänä ”Svea”, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, puhelin 09 42 42 3090, talletukset@svea.fi, www.svea.fi.

Svea Bank AB (publ) on ruotsalainen luottolaitos, jonka toimintaan kuuluvat mm. seuraavat rahoituspalvelut: talletusten vastaanotto, luotonanto,
factoring, leasing ja maksupalvelut. Svea Bank AB (publ):n toimintaa valvoo Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi, puh.+46 (0)8 787 80 00. Suomen sivuliike on myös Suomen Finanssivalvonnan valvonnan alainen, Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki, PL 103, puh. 09 183 051.

Sopimukseen ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ennakkotiedot, sopimusehdot ja tiedotusmateriaali on saatavana suomeksi ja ruotsiksi, osapuolten välinen viestintä tapahtuu suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Asiakas voi asioida Svean kanssa käyttäen Svean verkkosivuja tai sähköpostin tai kirjeen välityksellä tai puhelimitse.

3. TIETOA SVEAN MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTILI 24 KK:STA

Määräaikaistalletustili 24 kk, jäljempänä ”MA24-tili” tai ”tili”, on määräaikainen, 24 kuukautta voimassa oleva talletustili. MA24-tili ei ole luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 §:n mukainen perusmaksutili eikä maksupalvelulain tarkoittama maksutili. MA24-tili liittyy vain varojen tallettamiseen. Tili ei ole maksuliikejärjestelmässä, eikä siihen voida liittää maksuvälineitä tai maksukorttia eikä Tilinomistaja itse voi käyttää tiliä kuten esimerkiksi pankkien tarjoamia käyttötilejä maksutapahtumiin tai varojen siirtoihin.

Avatakseen MA24-tilin Tilinomistajalla tulee olla Svean Säästötili. Säästötiliä ei voi lopettaa niin kauan, kun Tilinomistajan käytössä on MA24-tili. Talletus MA24-tilille tehdään siirtämällä varoja Säästötililtä ja varojen nosto ja MA24-tilitä voidaan tehdä vain samalle etukäteen ilmoitetulle Tilinomistajan Svean Säästötilille.

MA24-tilille voidaan tehdä vain yksi talletus. Talletuksen määrän on oltava vähintään 1000,00 euroa. Tilinomistajalla voi olla enintään 10 aktiivista MA24-tiliä.

Talletus, Tilinomistajan varojen siirtomääräys, tehdään Svean verkkopalvelussa. Svea siirtää varat etukäteen ilmoitetulle Säästötilille saman vuorokauden aikana.

MA24-tililtä voi nostaa ennenaikaisesti varoja siirtämällä varat Säästötilille. Ennenaikaisista nostoista veloitetaan kulloinkin voimassa oleva, hinnastossa ilmoitettu nostomaksu, joka on tällä hetkellä 2,5 % nostettavien varojen määrästä, kuitenkin vähintään 30,00 euroa. Nostettavat varat vähennettynä nostomaksulla siirretään Säästötilille. Pienin hyväksyttävä nostettava summa on nostomaksun suuruinen.

Talletusvaroille maksetaan kiinteää vuotuista korkoa talletuspäivän voimassa olevan koron mukaan koko sopimuskauden ajan. Korko maksetaan, kun talletuksen määräaika 24 kk päättyy tai jos MA24-tili lopetetaan ennenaikaisesti.

MA24-tilin kulloinkin voimassa oleva korko ilmoitetaan Svean verkkosivulla osoitteessa www.svea.fi. Koron määrä seuraa yleistä korkotilannetta ja korkotasoa niillä markkinoilla, joilla Svea Bank AB (publ.) harjoittaa rahoitustoimintaa. MA24-tilillä olevien varojen korko lasketaan kalenterivuoden päivien todellisen määrän mukaan eli 365 päivältä vuodessa (365/365). MA24-tilille talletetun summan korko lasketaan talletuspäivästä lukien. MA24-tililtä nostetun summan korko lasketaan nostopäivää edeltävään päivään asti. Korko maksetaan, talletuksen määräajan päätyttyä 24 kuukauden kuluttua talletuspäivästä tai jos MA24-tili lopetetaan ennenaikaisesti.

MA24-tilin maksut ja palkkiot on esitelty Svean kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa, osoitteessa www.svea.fi. Svealla on oikeus tehdä maksuihin muutoksia sekä muuttaa aiemmin maksuttomina tarjottuja palveluja maksullisiksi. Kaikista muutoksista tiedotetaan Svean verkkosivulla www.svea.fi ja Tilinomistajalle epäedullisista maksumuutoksista ilmoitetaan Tilinomistajalle sähköpostitse tai postitse vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa ja/tai sähköpostitse. Tilinomistajalla on tällöin oikeus irtisanoa tilisopimussopimus. Sopimuksen irtisanomispyyntö on tehtävä Svealle kirjallisesti.

Tilille maksettava korko on veronalaista tuloa ja Svea pidättää tilille maksetusta korosta verot korkotulon lähdeverolain (28.12.1990/1341) mukaisesti. Lähdevero lasketaan maksetulle korkoerälle ja pidätetään Tilinomistajan hyväksi, kun korko maksetaan Tilinomistajan Säästötilille.

Svea lähettää tilinhaltijalle vuosittain tiedotteen MA24-tilin tapahtumista aina 31. joulukuuta saakka.

4. PERUUTTAMISOIKEUS, TILIN IRTISANOMINEN

Tilinomistajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus peruuttaa MA24-MA24-tilisopimus ilmoittamalla siitä Svealle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ja siitä, kun Tilinomistaja on saanut kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot sekä tilisopimusta koskevat sopimusehdot. Jos Tilinomistaja peruuttaa MA24-tilisopimuksen ja MA24-tilin avauksen talletuksineen, hänen on ilmoitettava asiasta Svealle puhelimitse: 09 4242 3090 tai sähköpostitse talletukset@svea.fi tai lähettämällä kirje osoitteeseen Svea Bank, Talletukset, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki.

MA24-tilin yleisten sopimusehtojen kohdan 8 mukaan MA24-tili on määräaikaisena voimassa sovitun määräajan talletuspäivästä lukien ja se lopetetaan määräajan jälkeen ilman erillistä irtisanomista. Tilinomistajalla ja Svealla on oikeus lopettaa MA24-tili ennen määräajan päättymistä perustellusta syystä. Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus kirjallisesti esimerkiksi nostomaksun tai muun maksun korotuksen tai tilinomistajan vahingoksi muuttuneiden sopimusehtojen takia.

Svealla on oikeus irtisanoa tilisopimus välittömästi ja lopettaa MA24-tili, kun tilin saldo on nolla tai Svea ei pysty täyttämään rahanpesun ja terrorismin estämisestä säädettyjä velvoitteitaan liittyen esim. asiakkaan tunnistamiseen tai jos on epäilys, että tiliä käytetään rahanpesun ja /tai terrorismin tai erityisen vakavan rikollisuuden rahoittamiseen. Svealla on oikeus sulkea MA24-tili, estää tilin käyttö tai irtisanoa MA24-tili kokonaan välittömästi johtuen Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamista taloudellista tai muista pakotteista, tai viranomaisten ja vastaavien tahojen julkaisemista pakotteista, tiedotteista tai määräyksistä, tai mikäli Tilinomistaja on rikkonut olennaisesti Määräaikaistalletustilisopimuksen ehtoja.

MA24-tilisopimuksen peruuttamisen tai irtisanomisen johdosta tili suljetaan, talletetut varat ja kertynyt vähennettynä lähdeverolla sekä tilinomistajan irtisanomistapauksissa nostomaksulla, maksetaan Tilinomistajan ilmoittamalle Svean Säästötilille.

5. REKLAMAATIOT JA TIETOA OIKEUSSUOJAKEINOISTA

MA24-tilisopimukseen tai palveluun liittyvistä kysymyksissä Tilinomistajan tulee olla ensin yhteydessä Sveaan joko soittamalla Svean asiakaspalveluun 09 4242 3090 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen talletukset@svea.fi. Tilinomistajan tulee viipymättä ilmoittaa Svealle palveluun liittyvästä virheestä tai puutteesta. Reklamaatio on tehtävä heti kun Tilinomistaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata, että toimeksiannon tai palvelun toteuttamisessa olevan puutteen tai virheen.

Riitatilanteissa Tilinomistaja voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, puh. 09 6850 120, osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta voi antaa maksutta neuvoja, mutta se ei anna oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Lisätietoa löytyy Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan kotisivuilta (www.fine.fi).

Tilinomistaja voi myös kääntyä kunnallisen kuluttajaneuvonnan tai Suomen kuluttajariitalautakunnan puoleen, puh. 029 566 5200, osoite Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, sähköpostiosoite kril@oikeus.fi. Lautakunnan päätökset ovat suosituksia, ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. Lautakunta käsittelee asiat maksutta. Lisätietoa löytyy kuluttajariitalautakunnan kotisivuilta (www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi).

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Riitatapaukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa Suomessa. Kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Tilinomistajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Tilinomistajalla on oikeus nostaa kanne siinä tuomiopiirissä, jossa hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

6. TALLETUSSUOJA

MA24-tiliä koskee Ruotsin valtion talletussuojajärjestelmä. Ruotsin valtio takaa asiakkaan talletukset pankeissa, luottolaitoksissa ja muissa rahoituslaitoksissa, yhteenlasketun korvauksen määrä on 100 000 euroa asiakasta ja luottolaitosta kohden. Ruotsin valtiokonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen asiakkaille viimeistään 7 pankkipäivän kuluessa konkurssipäätöksestä. Lisätietoa talletussuojasta löytyy verkkosivulta www.svea.fi tai Ruotsin valtiokonttorin verkkosivuilta www.riksgalden.se/fi/Talletussuoja/.

 

Näitä ehtoja on päivitetty 21.9.2022.