Kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot etämyynnistä

Säästötili

Svea Bank AB (publ), filial i Finland Säästötili

Etämyynnistä on kyse silloin kun sopimus tehdään etäsopimuksena ilman osapuolten tapaamista, kuten esimerkiksi kuluttajan ostaessa rahoituspalvelun tai avatessa talletustilin internetin kautta. Kuluttajalla on tällöin oikeus saada ennen etäsopimuksen tekemistä seuraavat, Suomen lain mukaan annettavat ennakkotiedot.

1. ETÄSOPIMUS

Etäsopimus on sopimus, jonka elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja tekevät tapaamatta siten, että kaikki viestintä hoidetaan ilman tapaamista, esimerkiksi kun kuluttaja ostaa rahoituspalvelua internetin kautta. Kuluttajalla on oikeus saada ennen etäsopimuksen tekemistä etukäteistietoa ostamastaan rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta, kuluttajan oikeudesta irtisanoa sopimus sekä muista tilinomistajan oikeusturvakeinoista ja talletukselle annettavasta talletussuojasta.

2. TIETOA PALVELUNTARJOAJASTA

Rahoituspalvelun, eli Säästötilin tarjoaa Svea Bank AB (publ):n, ruotsalainen yhteisötunnus 556158‑7634), Evenemangsgatan 31, 16 Solna, Ruotsi, www.svea.com/sv-se suomalainen sivuliike Svea Bank AB (publ), filial i Finland, Y-tunnus 3237195-7) jäljempänä ”Svea”, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, puhelin 09 42 42 3090, talletukset@svea.fi, www.svea.fi.

Svea Bank AB (publ) on ruotsalainen luottolaitos, jonka toimintaan kuuluvat mm. seuraavat rahoituspalvelut: talletusten vastaanotto, luotonanto,
factoring, leasing ja maksupalvelut. Svea Bank AB (publ):n toimintaa valvoo Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi, puh.+46 (0)8 787 80 00. Suomen sivuliike on myös Suomen Finanssivalvonnan valvonnan alainen, Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki, PL
103, puh. 09 183 051.

Sopimukseen ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ennakkotiedot, sopimusehdot ja tiedotusmateriaali on saatavana suomeksi ja ruotsiksi, osapuolten välinen viestintä tapahtuu suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Asiakas voi asioida Svean kanssa käyttäen Svean verkkosivuja tai sähköpostin tai kirjeen välityksellä tai puhelimitse.

3. TIETOA SVEA SÄÄSTÖTILISTÄ

Svea Säästötili on säästämiseen tarkoitettu, toistaiseksi voimassa oleva talletustili. Tiliin ei liity maksukorttia tms. Säästötilin yleisten ehtojen kohdan 2 mukaisesti säästötililtä voidaan nostaa tai siirtää varoja vain etukäteen ilmoitetulle vastatilille. Varojen siirtomääräys tehdään Svean verkkopalvelussa, ja se katsotaan vastaanotetuksi heti, kun se on rekisteröity. Svea siirtää varat etukäteen ilmoitetulle tilille kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siirtomääräyksen vastaanotosta.

Kulloinkin voimassa oleva korkokanta on ilmoitettu voimassa olevissa ehdoissa osoitteessa www.svea.fi. Koron määrä seuraa yleistä korkotilannetta ja korkotasoa niillä markkinoilla, joilla Svea Bank AB (publ.) harjoittaa rahoitustoimintaa. Koron määrä voi muuttua, Svealla on Säästötilin yleisten ehtojen kohdan 5 mukaisesti oikeus muuttaa korkoa ja koron laskentaperusteita.

Tilillä olevien varojen korko lasketaan kalenterivuoden päivien todellisen määrän mukaan eli 365 päivältä vuodessa (365/365). Tilille talletetun summan korko lasketaan talletuspäivän seuraavasta päivästä lukien. Nostetulle summalle lasketaan korkoa nostopäivää edeltävään päivään asti. Korko maksetaan tilille vuosittain 31. joulukuuta tai silloin, kun tili lopetetaan.

Korkomuutoksista ilmoitetaan Svean verkkosivulla www.svea.fi ja/tai sähköpostitse vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Korko lasketaan uuden muutetun koron mukaan korkomuutoksen voimaantulopäivästä lukien.

Säästötilin maksut ja palkkiot on esitelty Svean kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa, osoitteessa www.svea.fi. Svealla on oikeus tehdä maksuihin muutoksia sekä muuttaa aiemmin maksuttomina tarjottuja palveluja maksullisiksi. Kaikista muutoksista tiedotetaan Svean verkkosivulla
www.svea.fi ja/tai sähköpostitse. Hintojen ja kulujen muuttuessa tilinhaltijalla on oikeus välittömästi irtisanoa sopimus. Sopimuksen irtisanomispyyntö on
jätettävä Svealle kirjallisesti.

Tilille maksettava korko on veronalaista tuloa ja Svea pidättää tilille maksetusta korosta verot korkotulon lähdeverolain (28.12.1990/1341) mukaisesti. Lähdevero lasketaan jokaiselle maksetulle korkoerälle ja vero pidätetään, kun korko on maksettu verovelvolliselle tai merkitty tilille tämän hyväksi. Svea lähettää tilinhaltijalle vuosittain vuosi-ilmoituksen pidätetyn veron määrästä.

4. PERUUTTAMISOIKEUS

Tilinomistajalla on kuluttajasuojalain mukaan oikeus peruuttaa Säästötilisopimus ilmoittamalla siitä Svealle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ja Tilinomistaja on saanut kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot sekä Säästötilisopimusta koskevat sopimusehdot. Jos Tilinomistaja peruuttaa Säästötilisopimuksen ja talletustilin avauksen, hänen on ilmoitettava asiasta Svealle puhelimitse: 09 4242 3090 tai sähköpostitse talletukset@svea.fi tai lähettämällä kirje osoitteeseen Svea Bank, Talletukset, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki.

Säästötilin yleisten sopimusehtojen kohdan 8 mukaan Tilinomistajalla on koska tahansa oikeus irtisanoa tilisopimus välittömästi.

Säästötilisopimuksen peruuttamisen tai irtisanomisen johdosta tili suljetaan, talletetut varat sekä kertynyt korko maksetaan Tilinomistajan ilmoittamalle vastatilille.

5. REKLAMAATIOT JA TIETOA OIKEUSSUOJAKEINOISTA

Säästötilisopimukseen tai palveluun liittyvistä kysymyksissä Tilinomistajan tulee olla ensin yhteydessä Sveaan joko soittamalla Svean asiakaspalveluun 09 4242 3090 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen talletukset@svea.fi. Tilinomistajan tulee viipymättä ilmoittaa Svealle palveluun liittyvästä virheestä tai puutteesta. Reklamaatio on tehtävä heti kun Tilinomistaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata, että toimeksiannon tai palvelun toteuttamisessa olevan puutteen tai virheen.

Riitatilanteissa Tilinomistaja voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, puh. 09 6850 120, osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta voi antaa maksutta neuvoja, mutta se ei anna oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Lisätietoa löytyy Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan kotisivuilta (www.fine.fi).

Tilinomistaja voi myös kääntyä kunnallisen kuluttajaneuvonnan tai Suomen kuluttajariitalautakunnan puoleen, puh. 029 566 5200, osoite Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, sähköpostiosoite kril@oikeus.fi. Lautakunnan päätökset ovat suosituksia, ne eivät ole oikeudellisesti sitovia. Lautakunta käsittelee asiat maksutta. Lisätietoa löytyy kuluttajariitalautakunnan kotisivuilta (www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi).

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Riitatapaukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa Suomessa. Kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Tilinomistajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Tilinomistajalla on oikeus nostaa kanne siinä tuomiopiirissä, jossa hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

6. TALLETUSSUOJA

Svea Säästötiliä koskee Ruotsin valtion talletussuojajärjestelmä. Ruotsin valtio takaa asiakkaan talletukset pankeissa, luottolaitoksissa ja muissa rahoituslaitoksissa, yhteenlasketun korvauksen määrä on 100 000 euroa asiakasta ja luottolaitosta kohden. Ruotsin valtiokonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen asiakkaille viimeistään 7 pankkipäivän kuluessa konkurssipäätöksestä. Lisätietoa talletussuojasta löytyy verkkosivulta
www.svea.fi tai Ruotsin valtiokonttorin verkkosivuilta https://www.riksgalden.se

 

Näitä ehtoja on päivitetty 3.1.2022.