Maksuhäiriömerkintä

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkinnät ovat merkintöjä siitä, että lasku tai muu velka on ollut maksamatta pitkään, muistutuksista ja kehotuksista huolimatta. Maksuhäiriömerkintä kirjataan usein ulosoton tai käräjäoikeuden ilmoituksesta henkilön tai yrityksen luottotietorekisteriin. Velallisella henkilöllä tai yrityksellä voi olla useita maksuhäiriömerkintöjä, sillä jokaisesta maksamattomasta velasta tehdään rekisteriin erillinen merkintä - yhdestä velasta voi myös tulla useampi merkintä, mikäli velka on maksamatta pidemmän aikaa.

Mutta mikä on maksuhäiriömerkintä ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Yksinkertaisuudessaan maksuhäiriömerkintä on merkintä siitä, että henkilöllä tai yrityksellä on velka, jota ei ole hoidettu. Maksuhäiriömerkintä ei tule automaattisesti, jos velka jää maksamatta, eikä perintäkirjeestä seuraa suoraan merkintää luottorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä tulee käräjäoikeuden tuomiosta tai ulosoton seurauksena, tarkoittaen sitä, että perinnän on edettävä oikeudelliseen perintään ennen kuin maksuhäiriömerkintä on ajankohtainen. Merkinnän ei siten tulisi tulla yllätyksenä, sillä ennen kuin velka etenee käräjäoikeuteen, on velallista informoitu perinnän etenemisestä useaan otteeseen.

Maksuhäiriömerkintä Suomessa kirjataan kansalliseen luottotietorekisteriin, jota ylläpitää Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Luottorekisteriin tehty merkintä viestii luotonantajille ja muille tietoa tarvitseville tahoille henkilön tai yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Merkintää luottorekisteriin on syytä välttää, sillä se vaikuttaa useaan asiaan, vaikeuttaen elämää monellakin tapaa. Jos luottotietorekisteristä löytyy maksuhäiriömerkintä, saattaa esimerkiksi uuden luottokortin tai lainan saaminen olla hankalaa. Myös uuden vuokra-asunnon saaminen, vakuutusten hankkiminen ja puhelinliittymän avaaminen hankaloituu - lisäksi ostoksia ei saa maksettua laskulla. Yksittäinen maksuhäiriömerkintä on voimassa 2-3 vuotta, alkaen päivästä, jolloin käräjäoikeus on tuomion antanut. Joulukuussa 2022 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun luottohäiriörekisterin ylläpitäjä on saanut tiedon velan poismaksusta.

Maksuhäiriömerkintä ei ole julkinen tieto, vaan siitä voi saada tiedon vain yritykset ja henkilöt, jotka tarkistavat luottotietoja esimerkiksi arvioidessaan, mikäli he voivat myöntää lainaa. Luottotietoja ei saa tarkistaa ilman lainmukaista perustetta tai henkilön antamaa suostumusta. Tehdystä tarkastuksesta jää aina rekisterin ylläpitäjälle merkintä, josta käy ilmi, milloin tarkistus on tehty ja kenen toimesta.

Luottotiedot tarkistetaan silloin, kun on tarve saada varmistus henkilön tai yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä selvitä mahdollisista sitoumuksista. Tällaisia hyväksyttyjä syitä tarkistukseen ovat muun muassa luoton myöntäminen, perinnän suunnittelu ja vuokrasopimuksen laatiminen. Lisäksi luottotiedot on hyväksyttyä tarkistaa myös, kun henkilö toimii lainan takaajana, tai kun työnhakijan soveltuvuutta arvioidaan. 

Onko minulla maksuhäriömerkintä?

Tarkistamalla omat luottotietosi voit selvittää, mikäli sinulla on voimassa oleva maksuhäiriömerkintä. Henkilökohtaiset luottotiedot voi tarkastaa luottorekisteriä ylläpitävien yritysten, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n, kautta joko verkkopalvelun avulla tai tekemällä kirjallisen tarkistuspyynnön. Omat luottotiedot voi tarkistaa kerran vuodessa maksutta - jos vuoden aikana haluaa tarkastaa tiedot useammin kuin kerran, maksaa tarkistus noin 20 euroa per kerta.

Luottotiedot kannattaa pyytää kummaltakin luottotietorekisteriä ylläpitävältä yritykseltä, sillä vaikka kummankin luottotietolistaus sisältää pitkälti samat tiedot, saattaa jokin velka joskus näkyä vain toisen rekisterissä.

Luottotietoraportista näet:

  • Mistä laskusta tai velasta merkintä on tullut
  • Minä päivänä maksuhäiriömerkintä on asetettu ja mihin asti se on voimassa
  • Minkälainen maksuhäiriömerkintä on kyseessä

Tämän lisäksi raportista käy myös ilmi, mikäli maksuhäiriömerkintöjä ei ole. Täten raporttia voi siis tarpeen mukaan hyödyntää myös todisteena siitä, että luottotiedot ovat kunnossa.

Luottotietojen tarkistaminen maksutta Suomen Asiakastieto Oy:n kautta

Luottotietojen tarkistaminen maksutta Bisnode Finland Oy:n kautta

On hyvä muistaa, ettei maksuhäiriömerkintää aseteta suoraan seuraamuksena siitä, että velka on jäänyt maksamatta. Merkinnän ei myöskään pitäisi tulla yllätyksenä, sillä velasta muistutetaan ja perinnän etenemisestä ilmoitetaan velalliselle useaan otteeseen ennen kuin merkintä tallennetaan rekisteriin. Ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä tulee myös ilmoitus luottorekisterin ylläpitäjältä, eli joko Suomen Asiakastieto Oy:lta tai Bisnode Finland Oy:lta, henkilölle, jolle merkintä on asetettu.

Milloin tulee maksuhäiriömerkintä?

Se, että lasku on erääntynyt ja maksamatta tai se, että jokin muu maksu on jäänyt ajoissa hoitamatta, ei yksinomaan aiheuta maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriömerkintöjä voi tulla eri vaiheissa, ja se milloin maksuhäiriömerkintä tulee riippuu sekä velan tyypistä, eli siitä mihin maksuun velka liittyy, mutta myös velan vaiheesta, eli esimerkiksi siitä, kuinka paljon aikaa alkuperäisen maksun eräpäivästä on kulunut. Maksuhäiriömerkintä voi tulla mistä tahansa maksusta tai laskusta, joka on jäänyt maksamatta ja edennyt vaiheeseen, jossa maksuhäiriömerkintä astuu kuvioon. Mistä maksusta merkintää ei tule ja mistä tulee maksuhäiriömerkintä riippuu yksinkertaisuudessaan täysin siitä, mikä maksu on maksamatta ja siten siirtynyt perintään tai joissakin tapauksissa suoraan ulosottoon.

Velasta ei määrätä maksuhäiriömerkintää ilman, että siitä ilmoitetaan velalliselle. Maksuhäiriömerkintä ei siis tule yllätyksenä, mutta on kuitenkin hyvä tietää, missä tilanteissa ja milloin tulee maksuhäiriömerkintä. On tärkeä muistaa, ettei perintä suoraan johda maksuhäiriömerkintään, vaikka perintä ja maksuhäiriömerkintä mielletäänkin usein yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ennen kuin maksuhäirömerkintä on perintäprosessissa ajankohtainen, etenee perintä usean eri vaiheen läpi, joiden aikana velan maksusta voi sopia perintätoimiston kanssa.

Tavallisesti luottorekisteriin tehdään maksuhäiriömerkintä sen jälkeen, kun perintä etenee oikeudelliseen perintään, ja laskulle tai muulle velalle on haettu käräjäoikeudesta maksutuomio. Ennen kuin velkoja hakee velalle tuomiota, ilmoittaa tämä velalliselle perintäkirjeessä, että tuomion haku käynnistetään, ja että luottotietorekisteriin on mahdollisesti tulossa merkintä. Velallinen saa myös tässä vaiheessa käräjäoikeudelta haastekirjeen.

Tietyissä tilanteissa velkoja voi ilmoittaa maksuhäiriömerkinnästä luottotietorekisteriin ilman käräjäoikeuden maksutuomiota. Esimerkiksi luottosopimuksissa on yleensä maininta siitä, että maksuhäiriömerkintä ilmoitetaan suoraan luottotietorekisteriin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos luoton lyhennyksiä on jäänyt maksamatta, on kyseessä velka, mistä tulee maksuhäiriömerkintä rekisteriin suoraan velkojan ilmoituksesta ilman, että käräjäoikeudelta tarvitaan tuomiota.

Maksamattoman luoton velkoja Luotonmyöntäjä voi ilmoittaa maksuhäiriömerkinnästä luottotietorekisteriin myös tilanteissa, joissa:

  • Luoton erä on ollut maksamatta vähintään 60 vuorokautta 
  • Olet saanut laskusta maksukehotuksen 21 päivää aiemmin
  • Et ole velallisena tehnyt velasta maksusopimusta velkojan kanssa

Lisäksi osa julkisoikeudellisista maksuista, eli valtion, kaupunkien ja kuntien maksuista, kuten päivähoitomaksut, verot ja terveydenhoitopalvelut, ovat suoraan ulosottokelpoisia maksuja, eivätkä siten vaadi käräjäoikeuden maksuvelvollisuuden vahvistavaa tuomiota edetäkseen ulosottoon. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä suoraan ulosottokelpoiset maksut voidaan siirtää maksumuistutus- ja maksuvaatimuskirjeiden jälkeen suoraan ulosottoon, minkä jälkeen ulosotto voi ilmoittaa velkaan liittyvän maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisterin.

Maksuhäiriömerkinnät kannattaa ottaa tosissaan, sillä maksuhäiriömerkintä saattaa vaikuttaa elämään negatiivisesti jopa usean vuoden ajan. Esimerkiksi asunnon tai nettiyhteyden hankkiminen saattaa vaikeutua merkinnän seurauksena ja monesti maksuhäiriömerkintä luottokortti- tai lainahakemuksessa on este uuden luoton saannille.

Tuleeko perinnästä maksuhäiriömerkintä?

Perinnästä ei tule automaattisesti maksuhäiriömerkintää, ja ennen kuin perintä johtaisi maksuhäiriömerkintään, on velka mahdollista hoitaa useaan otteeseen esimerkiksi niin, että velan maksusta sovitaan perintätoimiston kanssa. Perinnästä seuraava maksuhäiriömerkintä on ajankohtainen vasta, jos perintä etenee käräjäoikeuteen ja ns. oikeudelliseen perintään.

Jos lasku tai maksu on jäänyt maksamatta ja siirtyy perintään, käynnistyy perintä ns. vapaaehtoisella perinnällä, tarkoittaen sitä, että velalliselle lähetetään maksumuistutuksia ja maksuvaatimuksia, joissa kehotetaan hoitamaan maksu. Jos alkuperäisen maksun eräpäivästä on kahdeksan viikkoa, eikä velkaa ole hoidettu tai maksusta ole sovittu velkojan kanssa, alkaa velan oikeudellinen perintä, mikä tarkoittaa sitä, että velalle voidaan hakea käräjäoikeudesta maksutuomio, joka osaltaan voi johtaa maksuhäiriömerkintään. Jos velka on tullut vireille käräjäoikeudessa, saa velallinen siitä haastetiedoksiannon. Mikäli velkaa ei tässä vaiheessa makseta, maksusta sovita velkojan kanssa, eikä asiaa riitauteta, antaa käräjäoikeus tuomion, jonka seurauksena on maksuhäiriömerkintä.

Tuleeko ulosotosta maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkinnän voi saada myös ulosoton seurauksena. Suoraan ei ulosotto maksuhäiriömerkintään johda, mutta varattomaksi toteaminen johtaa. Ulosottomies voi todeta velallisen varattomaksi, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että perintä loppuu riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa on velan lopulliseen vanhenemiseen. Varattomalta ei voida velkoja periä, ja siten velka siirtyy tässä vaiheessa usein jälkiperintään. Yleensä maksuhäiriömerkintä ja ulosotto tulevat ajankohtaisiksi samaan aikaan, sillä kun velalle annetaan käräjäoikeudesta maksutuomio, siirretään velka usein samalla ulosoton perittäväksi.

Kauanko maksuhäiriömerkintä säilyy?

Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä säilyy luottotietorekisterissä riippuu maksuhäiriömerkinnän asteesta. Yleensä maksuhäiriömerkintä on voimassa vähintään kaksi vuotta siitä päivästä, jolloin velasta on annettu maksutuomio. Yksittäinen maksuhäiriömerkintä voi olla voimassa 2–3 vuotta.

Maksuhäiriömerkinnän keston voi tarkistaa omasta luottotietorekisteristä. Luottotietolain muutoksen myötä maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon velan maksusta. Maksuhäiriömerkintä ei poistu automaattisesti, kun velka on maksettu, vaan useissa tapauksissa velallisen on itse oltava aktiivinen. Velallinen voi pyytää merkinnän poistoa esittämällä rekisterinpitäjälle luotettava selvitys velan maksusta. Jos velka on maksettu ulosoton kautta, on ulosottoon oltava yhteydessä maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi. Velkojan ilmoittamasta maksuhäiriömerkinnästä ilmoitusvelvollisuus on velkojalla, eli velallisen ei tarvitse olla yhteydessä luottotietorekisterin ylläpitäjään.

Maksuhäiriömerkinnät eivät ole ikuisia, mutta uusia merkintöjä voi tulla, jos laskujen maksusta ei tule huolehdittua. Jos velka on pitkään ulosotossa maksamattomana, voi siitä tulla uusi maksuhäiriömerkintä.

Ref-merkintä maksuhäiriömerkinnällä

Ennen luottotietolain muutosta velallinen on voinut pyytää ref-merkinnän luottotietoihinsa, kun merkinnän aiheuttanut velka on maksettu kokonaisuudessaan pois. Ref-merkinnän pyytäminen on ollut suotavaa, sillä se on osoittanut luottotiedot tarkistavalle taholle, että velka on maksettu kokonaisuudessaan pois. Tämä on voinut helpottaa esimerkiksi vuokra-asunnon saamista ja muuta asiointia, jota maksuhäiriömerkinnät ovat vaikeuttaneet. Tietyt luotonmyöntäjät ovat myös valmiita lainaamaan rahaa maksuhäiriömerkinnästä huolimatta, jos häiriön yhteydessä on ollut ref-merkintä.

Ref-merkinnän saaneet maksuhäiriömerkinnät poistuivat luottotiedoista automaattisesti lakimuutoksen astuttua voimaan 1.12.2022 edellyttäen, että ref-merkintä oli annettu vähintään 30 päivää ennen lakiuudistusta. 

Milloin maksuhäiriömerkintä poistuu?

Milloin maksuhäiriömerkintä poistuu riippuu maksuhäiriömerkinnän asteesta, eli siitä kuinka pitkä asetetun maksuhäiriömerkinnän kesto on. Yleisin kestoaika on 3 vuotta, kun taas kulutusluottoa koskevat merkinnät ovat voimassa 2 vuotta. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika on itsenäinen, joten uudet maksuhäiriömerkinnät eivät pidennä edellisten kestoa.

Maksuhäiriömerkinnän kestoa voi lyhentää maksamalla pois merkinnän aiheuttaneen velan. Maksuhäiriömerkintä poistuu 30 päivän kuluessa siitä, kun luottotietorekisterin ylläpitäjä on saanut tiedon velan takaisinmaksusta. Useimmissa tapauksissa velallisen on itse oltava aktiivinen, jotta tieto velan maksusta välittyy rekisterin ylläpitäjälle, sillä maksuhäiriömerkintä ei poistu automaattisesti velanmaksuun.

Mikäli maksuhäiriön aiheuttanutta velkaa ei makseta pois maksuhäiriön voimassaoloaikana, on maksuhäiriö voimassa ennalta määritellyn keston verran. Jos luottotietorekisteriin tulee merkintä maksuhäiriöstä, on tieto siitä, koska maksuhäiriömerkintä poistuu, varmasti monella päällimmäisenä mielessä. Omasta luottotietorekisteristä voi tarkistaa mahdollisten merkintöjen tilanteen ja niiden keston.

Milloin velka vanhenee?

Kaikille veloille on määritelty vanhentumisaika, joka on tavanomaisesti kolme vuotta. Kun velka vanhentuu, poistuu velallisen velvollisuus suorittaa velka loppuun. Milloin velka vanhenee riippuu siitä onko kyseessä julkisoikeudellinen vai yksityisoikeudellinen velka.

Julkisoikeudelliset velat ovat suoraan ulosottokelpoisia ja ne vanhentuvat lopullisesti viiden vuoden kuluessa - tähän kategoriaan kuuluu esimerkiksi päivähoitomaksut, kunnallisen puolen terveydenhoitomaksut ja pysäköintivirhemaksut. Yksityisoikeudellisiin velkoihin kuuluu lähestulkoon kaikki muut maksut. Yksityisoikeudelliselle velalle lasketaan sekä yleistä että lopullista vanhentumisaikaa. Yleinen vanhentumisaika on näissä kolme vuotta. Velan lopullinen vanhentumisaika voi olla 15, 20 tai 25 vuotta ja se riippuu velan tyypistä ja siitä, onko käräjäoikeudessa määrätty velasta maksutuomio.

Velan lopullista vanhentumisaikaa voidaan pidentää tuomioistuimen toimesta 10 vuodella, jos velallinen on vaikeuttanut velkomista esimerkiksi antamalla harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta tilanteestaan. 

On velkojan vastuulla huolehtia siitä, ettei velka pääse vanhenemaan, ja jos ei velallista muistuteta velasta, vanhenee se yleisen vanhentumisajan mukaan.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Saitko laskun tai perintäkirjeen tai haluatko kysyä lainasta?

Asiakaspalvelu auttaa