Hae ennakkoluottopäätös Melivan palveluihin

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Tutustuthan ensin alla näkyviin luoton keskeisiin sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskeviin tietoihin "Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot" -lomakkeen muodossa. Voit tallentaa tai tulostaa sen, ja jatkaa sitten täyttämään hakemusta klikkaamalla alta Täytä hakemus -painiketta.

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja

Osoite

Puhelinnumero

Internetosoite

Svea Bank AB (publ), filial i Finland

Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki

+358 9 4242 3330

www.svea.com/fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Luotto on vakuudeton, hyödykesidonnainen kertaluotto

Luoton kokonaismäärä

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton hyödykkeen tai palvelun toimittajalle lopullisen positiivisen luottopäätöksen ja tavaran tai palvelun toimittamisen jälkeen.

Nostoa koskevat ehdot

Tämä tarkoittaa miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton hyödykkeen tai palvelun toimittajalle lopullisen positiivisen luottopäätöksen ja tavaran tai palvelun toimittamisen jälkeen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

 

1–60 kuukautta

Maksettava kokonaismäärä ja maksuerät

Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoa ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, perustamis- ja käsittelykulun sekä luotonlyhennyksen. Kuukausierän suuruus määräytyy valitun maksuajan perusteella.

Erämaksu: Jos luoton määrä on esimerkiksi 1500 euroa ja laina-aika 12kk, 
käsittelykulu 0,01 % päivässä, kuitenkin vähintään 5 € ja enintään 150 € vuodessa 
ja luottokorko 13,8 %, on kuukausierä 141 €. Erämaksun perustamiskulu 
laskutetaan ensimmäisen laskun yhteydessä.

Esimerkkiluoton kokonaismäärä on 1650,13 €, josta luottokustannukset ovat 36 
€ ja koron osuus 114,13 €.


Ostoluotto: Jos luoton määrä on esimerkiksi 1500 euroa ja laina-aika 12 kk, 
perustamiskulu 5 € ja luotonkorko 19 %, on kuukausierä 138,40 €. Ostoluoton 
perustamiskulu veloitetaan laskutuksen yhteydessä.

Esimerkkiluoton kokonaismäärä on 1660,82 €, josta luottokustannukset ovat 5,00 € ja koron osuus 158,82 €.

3. Luottokustannukset

Lainakorko

 

Erämaksun esimerkkikorko: 13,8 %, kuitenkin enintään KSL 7:17a §:n mukainen enimmäiskorko

Ostoluoton esimerkkikorko: 19 %, kuitenkin enintään KSL 7:17a §:n mukainen enimmäiskorko 

 

Todellinen vuosikorko

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Erämaksuluoton todellinen vuosikorko 1500 € esimerkkiluotolle: 19,61 %.

Luottokustannukset: käsittelykulu 0,01 % päivässä, kuitenkin vähintään 5 € ja
enintään 150 € vuodessa ja luottokorko 13,8 %.

Luotto 1500 €, maksuaika 12 kk. Luottokustannukset yhteensä 150,13 € ja 
kuluttajasuojalain mukainen luottohinta on 1650,13 €.


Ostoluoton todellinen vuosikorko 1500 € esimerkkiluotolle: 21,44 %.

Luottokustannukset: perustamiskulu 5 € ja luottokorko 19 %.

Luotto 1500 €, maksuaika 12 kk. Luottokustannukset yhteensä 163,82 €. 
Kuluttajasuojalain mukainen luottohinta on 1663,82 €.

Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Luotosta peritään luoton perustamis- ja käsittelykulut, kuitenkin enintään 0,01 % päivässä laskutettuna myönnetylle luoton pääomalle, kuitenkin vähintään 5 € ja enintään 150 € vuodessa. Velallisen pyynnöstä annettavista todistuksista, kopioista yms. asiakirjoista veloitetaan 10 €. Maksuajan pidentämisestä vähintään 14 päivällä veloitetaan 5 €, enintään 20 € vuodessa.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa.

 

Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita kustannusten nousun johdosta, lain sallimissa rajoissa. Luotonantaja ilmoittaa muutoksista etukäteen lainansaajalle.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Luotonsaajalta peritään maksun viivästyessä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt.

 

Maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron muistutuskulu.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti kokonaisuudessaan tai osittain takaisin luotonmyöntäjälle.

 

Kyllä

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä.

 

Ei

Haku tietokannasta

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myönnettäessä ja valvoessa hakijan henkilöluottotietoja, jotka hankitaan Bisnode Oy:n luottotietorekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

 

Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat tiedot

a) luotonantajan osalta

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

Internetosoite

Rekisteröinti

 

Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki

Puhelin ma–to 8–18, pe 8–17 +358 9 4242 3330

asiakasinfo@svea.fi

www.svea.com/fi

Svea Bank AB, sivuliike Suomessa on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen Y-tunnuksella 3237195-7.

Valvova viranomainen

 

Ensisijainen valvova viranomainen on Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen). Box 7821, SE – 103 97 Stockholm Sweden Brunnsgatan 3 Tel +56 8 787 80 00

b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä Svealle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut KSL 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa kirjeitse osoitteeseen: Svea Bank AB (publ), filial i Finland, Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki, tai asiakasinfo@svea.fi. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava luottosopimus.

Jos Luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos Svea on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, Svealla on oikeus saada korvaus Luotonsaajalta myös tällaisista maksuista. Korkoja ja/tai maksuja voidaan vaatia, kun maksuvelvollisuudesta ja koron ja maksujen määrä on ilmoitettu Luotonsaajalle ennakolta. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttuja peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava luotto takaisin Svealle sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2 §:n mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa.

Suomen Laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke.

Luotonsaajalla on oikeus saattaa lainasuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava luotonsaajan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei luotonsaaja halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt


Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä.

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Luotonsaaja voi saattaa asian kirjallisesti Kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi. Jos asia ei ratkea sopijapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan suosituksen.

Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3 PL 306, 00531 Helsinki, puh. +358 10366 5200 (vaihde), faksi: +358 10 366 5249, sähköposti: kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi