Økte priser & vekst i inkassooppdrag

Publisert onsdag, 22 februar 2023 09:03Sparekonto, Inkasso

Kundeporteføljen vår er spesielt sterk innen energi, telekom, handel/ grossist, finans, transport og kommunal sektor. Vi håndterer i underkant av 600 000 inndrivelsesoppdrag per år, innen bedrifts- og forbrukersegmentene i Norge. 

Våre tall gir derfor en bred og god indikasjon på inkassoutviklingen i Norge. Vi er opptatte av å gi et nyansert bilde av utviklingen og sammenlikner derfor relevante perioder, kundesegmenter og historiske data for å unngå sterk påvirkning av sesongvariasjoner og kundetilgang.

Vekst i antall inkassooppdrag

Vi ser en økning på hele 14,6 % i antall nye inkassooppdrag i siste kvartal 2022, sammenlignet med samme periode i 2021. Isolerer vi bedriftssegmentet, utgjør dette alene ca. 9,8 % av økningen.

Denne oppadgående trenden, tilsier økt vekst i inkassosaker mot slutten av februar og mars. Utviklingen gir en tydelig pekepinn på at norske forbrukere og bedrifter berøres av nye økonomiske tider, og har utfordringer med å innrette kostnadene sine tilsvarende.


Antall inkassooppdrag 

grafer inkasso

Simen Alexander Lund, ansvarlig for styring, risiko og kontroll
Veksten i inkassooppdrag i løpet årets første måneder kan relateres til purresaker. Dette bygger en forventing om en vekst i antall inkassosaker fra Mars.

Stor variasjon i strømpriser gir store svingninger i bedriftssegmentet

Bedriftssegmentet har vært særlig utsatt for variasjoner i strømprisene, noe som har gjort det svært uforutsigbart med effektiv kostnadsstyring. Dette gjenspeiles i inkassotallene, hvor vi ser en økning på årsbasis på nesten 26 % sammenlignet med året før.

Ser vi på siste kvartal i begge periodene, er veksten i inkassooppdrag på ca. 18 % og den monetære kapitaløkningen på rett under 12 %.

Basert på den historiske utviklingen for første kvartal satt opp mot foreløpig inkassodata, vil vi trolig se en videre vekst. Detaljhandel og serveringsbransjen vil i denne forbindelsen være spesielt utsatt.


Energikrav i bedriftssegmentet (indekserte tall)


Bedret betalingsevne blant studenter og unge
voksne

Det er fortsatt aldersgruppene 18-25 og 26-35 som har størst utfordringer med å betale inkassoregningene sine. Rundt halvparten av alle inkassooppdrag i disse gruppene står uoppgjort etter 60 dager fra mottatt oppdrag.

Når dette er sagt, så er det også disse to gruppene som har hatt den største positive utvikling det siste året. Hele 16 % flere saker i disse gruppene gjøres opp før dag 60 sammenliknet med 2021.

Aldersgruppene 56-75 har på den andre siden hatt den største negative utviklingen på 3-5% sammenliknet med fjoråret. I dette alderssegmentet gjør mellom 60 – 70 % opp inkassokravene sine innenfor 60 dager fra mottatt oppdrag. Gjennomsnittskravet (i norske kroner) mot forbrukere, har i løpet av de 12 siste månedene steget med hele 34 %.


Andel uoppgjorte krav etter 60 dager i alderssegmentene 

En kuriositet å ta med seg inn i kredittarbeidet

I gode tider er vi opptatte av de store tallene, mens i nedgangstider oppfattes tallene bak komma, som forskjellen på vellykkede og mislykkede oppdrag. Felles for begge periodene, er at de er preget av like stor usikkerhet. Nøkkelen inn i kredittarbeidet er å redusere både konsekvensen og sannsynligheten av usikkerhetsmomentene og ikke kun bedrive brannslukningsarbeid.