Inkassotrender: Tilbake til nivået før pandemien

Publisert torsdag, 20 juni 2024 10:34Finansiering, Inkasso

Hvert kvartal publiserer vi sveagrafene bestående av aktuelle markedstrender og inkassotall fra vår egen database. I Q2 har vi tatt et dypdykk i Norge og Nordens konkursstatistikk, samt inkassotrender for næringsdrivende og forbrukere.

Konkursstatistikk

Konkursstatistikken viser fortsatt en nedgående trend, selv om tallene nå er tilbake på nivå med før pandemien.

I mai gikk 327 bedrifter konkurs, en økning på 13 % sammenlignet med samme tid i fjor. Bygge- og anleggsvirksomhet har en bekymringsverdig økning, mens varehandel og servering ligger på et stabilt nivå sammenlignet med perioden før pandemien. IKT-bransjen ligger nå vesentlig over toppnoteringene fra før pandemien.

Bygg og anlegg er fortsatt den største risikobransjen med 113 nye konkurser i mai. Omsetning av fast eiendom hadde 15 konkurser, en vekst på 150 %. IKT-bransjen opplever tøffe tider på grunn av økte kostnader som følge av endrede rammebetingelser

"Svenske tilstander"

Det er likevel fortsatt et godt stykke til «svenske tilstander» for både Norge, Danmark og Finland. I Sverige gikk 877 selskaper konkurs i mai, den høyeste maimålingen siden 1994, og 18% over foregående år.

Den negative utviklingen har begynt å vise tegn til moderasjon, med bedring i tallene for overnattings- og serveringsbransjen som tidligere i år hadde virkelig mørke tall.

Bransjen for represjon og salg av motorvogn, har hatt en 82 % økning så langt i år og leder an konkursutviklingen i Sverige.

Tall i Norden

Samlede konkurstall i Norden viser variasjoner mellom landene og periodene:

  • Sverige har den mest volatile konkursutviklingen, med en drastisk økning i 2024 på 58,9 %. Fra 2021 er konkursveksten på hele 91,8 %.
  • Norge viser en jevn økning fra 2021 til 2024, med tendenser til stabilisering. Veksten inn i 2024 er på 0,3 %, mot 37,6 % i 2021.
  • Danmark har en moderat utvikling med færre konkurser ved utgangen av april 2024 enn i 2021. Tolvmånedersveksten er på 2,3 %.
  • Finland har en lignende utvikling som Norge, med en jevn økning mellom periodene. Fra 2021 til 2024 er økningen på 35,6 %, mens veksten for siste tolv måneder er på 4,2 %.

Utvikling i nye inkassooppdrag og volum til inkasso - ingen inkassobølge.

Den siste tids utvikling i nye inkassooppdrag og volum viser at det ikke har vært noen inkassobølge. Ser vi mai 2024 opp mot mai 2020 finner vi en vekst på 8,6 % i ny hovedstol til inndrivelse. Derimot ligger antallet nye inkassosaker fortsatt 5 % bak nivået i 2020. Saksvolumet har heller ikke nådd nivået vi hadde før pandemien.

I perioden 2023 til 2024 ser vi en tydelig trend med flere større krav til inkasso (10,3 % vekst i hovedstol). Saksvolumet har økt betydelig i samme periode, noe som kan sees som en korreksjon tilbake mot normalen. Veksten ser nå ut til å stabilisere seg.

Inkassoutviklingen blant forbrukere

Det er registrert betydelig vekst blant større krav i 2024 sammenlignet med 2023. Spesielt i intervallet fra kr 10 000 – 50 000 har det vært en vekst på 21,2 %. For de minste intervallene (fra kr 0 – 1 000) har det derimot vært en liten nedgang på 0,5 %.

42 % av alle krav ligger i intervallet kr 0 – 1 000, og 37 % i intervallet kr 1 000 – 5 000. Utviklingen i disse intervallene er derfor sentral for å forstå den generelle trenden. Det er også betydelig vekst i nye inkassosaker blant de større kapitalintervallene, noe som rapporteres i hele inkassobransjen. Denne utviklingen gir grunn til bekymring, spesielt siden den ser ut til å gjelde forbrukermarkedet.

Betydelig vekst

De første fem månedene i 2024 har vi sett en betydelig vekst i nye inkassosaker og kapital til inndrivelse i forbrukersegmentet. Fra sist renteheving ser vi at de økonomiske utfordringene blir flere. Sammenlignet med samme periode i 2023, har antallet nye inkassosaker økt med hele 22,7 %, mens økningen i ny kapital har vært markant med omtrent 15 %.

 

Økning i alle alderssegmentene 

Økningen i inkassosaker og kapital rammer alderssegmentene ujevnt. Blant den yngste aldersgruppen har antallet nye inkassosaker økt med ca. 10 %. Ny hovedstol til inkasso har i løpet av årets fem første måneder, hatt en drastisk økning på hele 34 %, sammenlignet med 2023. For aldersgruppen 60+ har økningen i nye inkassosaker vært på ca. 16 % i samme periode. Til tross for at disse to aldersgruppene har en generelt lavere andel krav mot seg, er utslagene betydelige.

For aldersgruppen 31-45 år er utviklingen stabilt voksende, med en moderat økning i ny kapital. I aldersgruppen 46-60 år ser vi en drastisk økning i størrelsen på kravene, nivået er 27 % høyere enn i fjorårets første fem måneder. Dette er gruppen med høyest gjeld i snitt per person (statistikk fra gjeldsregisteret).

Næringssegmentet: Avtagende trend eller er sesongvariasjonen større enn vanlig? 

I næringssegmentet ser vi en moderat reduksjon på 2,4 % i kapital til inndrivelse i årets første fem måneder, sammenlignet med 2020. Antall nye saker er vesentlig redusert med 24,4 % i samme periode. Sammenlignet med 2023 har både kapital og nye inkassosaker også vist en moderat reduksjon. Dette er bekymringsverdig med tanke på markedssituasjonen og rammebetingelsene for norsk næringsliv, og understøtter at aktiviteten i flere bransjer er kraftig redusert.

 

En negativ tendens i alle bransjer 

Inkassoutviklingen i næringssegmentet viser en tydelig negativ tendens i alle bransjer. Tendensene vi har sett i bygg- og anleggsbransjen siden pandemien, har smittet over på andre sentrale bransjer i fastlandsøkonomien. Aktiviteten er kraftig redusert, noe inkassotallene indikerer, både med hensyn til nye oppdrag og størrelsen på oppdragene.

Felles for alle bransjene er en reduksjon i saksvolum på over 15 % i gjennomsnitt. Størrelsen på oppdragene varierer fra ca. -8 % i overnattings- og serveringsbransjen til ca. 34 % i industrien. Jordbruk, skogbruk og fiske skiller seg ut med en vekst i hovedstol til inkasso på 8,6 %.

Tvangsinndrivelse: Et lyspunkt? 

Andelen saker som ender med tvangsinndrivelse, har vist en stabil og moderat avtakende trend siden begynnelsen av 2022. Sesongveksten, som historisk sett treffer i løpet av første kvartal, er mindre markant enn vanlig. Sett opp mot tilveksten i nye inkassooppdrag, spesielt for forbrukermarkedet, gir dette en forsiktig indikasjon på at økonomiske utfordringer håndteres før de mest alvorlige konsekvensene inntreffer.