Enkeltmannsforetak eller AS? Viktig å velge riktig selskapsform

Publicerad fredag 19 januar 2018 11:59Kunnskap

Å velge selskapsform når du starter bedrift er et viktig valg, som kan få store konsekvenser – og det finnes ingen fasit. Bør du velge AS eller ENK? Her lister vi opp fordeler og ulemper ved de ulike selskapsformene.

Du har bestemt deg for å starte opp for deg selv. Du tror ideen din er god nok, du har sørget for finansiering, du har utarbeidet en forretningsplan og er villig til å jobbe for å få det til.

Så var det det praktiske. Noe av det første du bør tenke over er hvilken selskapsform du skal velge. Å velge selskapsform får stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, samt hvilken frihet du har til å disponere over foretakets eiendeler, i følge Altinn. Dette er et viktig valg, som kan få store konsekvenser – og det finnes ingen fasit.

AS eller ENK?

Over en halv million nordmenn drømmer om å starte eget selskap. Kun 10 % av disse har konkrete planer om å starte opp. Hvert år etableres rundt 60 000 nye virksomheter i Norge. Disse er forholdsvis jevnt fordelt mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS). Rundt 1 000 velger andre selskapsformer som NUF eller ANS, men langt de fleste velger altså enten AS eller ENK.

Det finnes ingen fasit – men Innovasjon Norge har satt opp noen fordeler og ulemper ved ulike selskapsformer:

Enkeltpersonforetak / enkeltmannsforetak (ENK):

Én person har ansvar for næringsvirksomheten. Du driver for egen regning og risiko, og dette innebærer fullt økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser.

Fordeler

 • Ingen krav til egenkapital
 • Færre formaliteter enn et AS å forholde seg til
 • Du bestemmer alt i selskapet

Ulemper

 • Personlig ansvar for gjeld
 • Overskudd er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter, som f.eks. lønn

Aksjeselskap (AS):

Du og de andre eierne står ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Dere har kun ansvar for egenkapitalen dere har plassert i selskapet. Kan være et smart valg for alle som skal drive med en viss risiko.

Fordeler

 • Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld.
 • Ingen utbytteskatt før man velger å ta ut penger fra selskapet, kun selskapsskatt av overskudd.
 • Fleksibelt med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere etter hvert.

Ulemper

 • Flere formaliteter å forholde seg til enn i ansvarlig selskap eller enkeltpersonforetak
 • Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og for andre du ansetter.
 • Det er ulike satser for arbeidsgiveravgift etter hvor i Norge du bor. Se oversikt hos skatteetaten.no

Er det næring?

Skattemyndighetene setter fire grunnleggende vilkår for at du skal kunne kalle det du driver med for næringsvirksomhet:

 • Du driver for egen regning og risiko.
 • Virksomheten er egnet til å gi økonomisk overskudd (i hvert fall etter noe år)
 • Det er aktivitet, enten via deg selv eller ansatte.

For mer informasjon, se skatteetaten.no.

Skatteekspertens tips

For «levebrødsvirksomheter» kan ENK være en smart måte å organisere virksomheten sin på, ifølge Otto Risanger, en av Norges mest brukte eksperter på området.

ENK er den minst byråkratiske formen, og passer dersom du vil ha det enkelt og bruke minst mulig tid og krefter på administrasjon av virksomheten. Som eneeier kan du også ta raske avgjørelser.

ENK passer når du stort sett har bruk for de inntektene virksomheten gir, altså ikke har store årlige overskudd som du kan «salte ned». Siden du står personlig ansvarlig, passer denne formen best for deg som ikke har noe økonomisk risiko i virksomheten. Det er revisorplikt bare hvis omsetningen overstiger fem millioner kroner (eks. mva.) og regnskapsplikt hvis de har eiendeler i næringen på minst 20 millioner kroner eller flere enn 50 ansatte. Og vokser du til den størrelsen er det forholdsvis enkelt å omgjøre ENK-et til en annen og bedre egnet selskapsform.

AS er et bedre valg når du tar stor økonomisk risiko, i verste fall med muligheten for konkurs. I tillegg kan du ansette deg selv i eget AS og får da mulighet for dagpenger og sykepenger. Dersom du driver ENK har du ikke dette, dersom du ikke tegner tilleggsforsikring hos NAV. Dersom du kjører mye i tjeneste med egen bil eller reiser mye kan du bruke statens satser for kilometergodtgjørelse og diett, noe som kan være en fordel. Og dersom bedriften har så stor omsetning at du bare trenger ta ut deler av overskuddet som lønn er det langt mer skattemessig gunstig med et AS. En ulempe ved eget AS er at særlig eventuell arbeidsgiverstatus kan medføre en del mer administrasjonsarbeid enn i et ENK, ifølge Risanger.

Les også: Dette må du vite som gründer eller leder av en nystartet bedrift

Kompetanse og kapital

Generelt velger mange ENK fordi det er enklere og færre formelle krav.

Å starte opp for seg selv er krevende. Å bygge opp en bedrift som er egnet til å generere overskudd over tid – som er en forutsetning for at det skal regnes som næring – tar tid og energi.

Og AS har statistisk størst sjanse for å lykkes. Statistisk Sentralbyrå fører statistikk over nyetableringer og hvor mange foretak som er aktive etter fem år. De siste tallene er fra perioden 2009–2014. I 2009 ble det etablert 42 069 foretak. Av dette var drøyt 27 % fortsatt aktive etter fem år. Aksjeselskapene var de som lykkes best, med en overlevelsesgrad på nesten 49 %, ifølge SSB (Statistisk sentralbyrå).

SSB har også gitt ut en forskningsrapport som viser en annen interessant sammenheng mellom startkapital og resultater. Aksjeselskapene med lavest lovlig startkapital ga omtrent samme inntekt til etablererne som om de hadde forblitt i vanlig jobb. Men med større startkapital endret dette seg, 200 000 eller mer økte gjennomsnittet av inntekten til etablererne med 10 %, i forhold til hva de kunne forventet som ansatt hos andre.

Enklere og billigere

De siste årene har det blitt både enklere og billigere å drive eget AS, kravet til aksjekapital ble redusert fra 100 000 til 30 000 og flere andre krav, som krav om revisor, ble endret for mindre aksjeselskap.

Det er fortsatt noe mer krav til å drive AS enn ENK, men kanskje akkurat det gjør at man har bedre kontroll og oversikt?

Uansett hva du velger har det de siste årene kommet mange gode løsninger som gjør både det å starte opp og drive bedrift enklere. Nettbaserte regnskapsprogram, apper for dokumentasjon og gode integrerte løsninger frigjør tid til å utvikle virksomheten din, uansett om det er verdensherredømme eller levebrød som er motivasjonen.

Andre nyttige nettsider om temaet:

Valg av organisasjonsformer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?