Inddrivelse af fordringer - Hvordan foregår det?

Udgivet mandag, 07 november 2022 14.32Inkasso

Inddrivelse af fordringer eller udestående krav kan være en kompliceret affære – men ikke mindst en nødvendighed. Vi giver her et overblik over den korrekte procedure og giver vores bedste tips til en professionel proces.

Som erhvervsdrivende er du afhængig af at blive betalt for det du leverer. Desværre kan det ske, at nogle kunder ikke betaler og det kan i sidste ende blive nødvendigt at inddrive de forfaldne fordringer og med andre ord igangsætte en inkassoproces. 

Inddrivelse af fordringer betyder helt konkret at tage de rette virkemidler i brug for at påminde skyldner om betaling af det ubetalte krav. At indkræve forfaldne fordringer kan være en omstændelig proces og det er vigtigt, at det gøres korrekt fra start til slut. Den danske inkassolov er strengt reguleret, og det er vigtigt, at holde styr på reglerne. Samtidig er det vigtigt, at man fremstår professionel, så den gode relation til kunderne bibeholdes.

Hvis en faktura ikke betales ved forfald

I følge inkassoloven er det muligt at sende en gebyrfri rykkerskrivelse eller et inkassovarsel allerede fra første dag efter forfald. Dog er det først muligt at påføre et rykkergebyr efter 10 dage.

Det kan i nogle tilfælde være effektivt at påminde kunden om betaling telefonisk eller ved hjælp af mail eller SMS, inden der sendes en officiel rykker. Ofte skyldes manglende betaling blot en forglemmelse, og en uformel påmindelse tages som regel godt imod hos kunden.

Efter 10 dage har du i følge dansk inkassolov ret til at pålægge et rykkergebyr på 100 kr. Såfremt kunden fortsat ikke betaler, kan du med fordel sende en ny rykker med endnu et gebyr á 100 kr. Det er vigtigt, at der på hver rykker gives en betalingsfrist på minimum 10 dage, for at der er lovhjemmel til at opkræve gebyret. Der kan sendes op til 3 rykkere á 100 kr. pr. faktura. Der beregnes ikke moms af rykkergebyrer.

Tip: En vigtig tilføjelse er, at du har mulighed for at tilføje et kompensationsgrbyr på 310 kr.  i henhold til EU’s direktiv om forsinkelsesrenter. Dette gælder for alle kommercielle transaktioner med andre virksomheder og offentlige myndigheder, og gælder altså ikke privatpersoner. Du skal have opfyldt alle dine kontraktmæssige og juridiske forpligtelser og kunden skal være ansvarlig for den forsinkede betaling. Kompensationsgebyret er ikke et førstevalg, men kan være en mulighed, hvis en kunde udviser gentagen forsinket betaling. 

Uanset om du sender en eller flere rykkere, skal et inkassovarsel tydeligt markeres, og det skal gøres klart, at sagen uden yderligere varsel vil blive videresendt til inkasso i henhold til inkassolovens §10, såfremt kravet forsat ikke betales inden fristen på 10 dage.

Inkasso

Såfremt proceduren vedrørende rykker og inkassovarsel er udført korrekt, kan du igangsætte inkassoprocessen. Du kan vælge selv at inddrive dine udestående fordringer eller overlade dette til tredjepart, såsom et inkassobureau eller en advokat. Det kaldes henholdsvis egeninkasso eller fremmedinkasso.

Når din fordring går til inkasso, skal du sende en betalingspåmindelse. Denne kan tidligst sendes 10 dage efter, at inkassovarslet er sendt, og denne skal ligeledes indeholde en betalingsfrist på 10 dage.

En betalingspåmindelse skal desuden indeholde: 

 • Kreditors navn
 • Skyldners navn
 • Hvad omhandler kravet
 • Kravets størelse og specifikation af hovedstol og omkostninger (renter, gebyrer mm.)
 • Eventuelle rentesatser og tidspunkt for beregning af renter
 • Konsekvens ved fortsat manglende betaling
 • Fakturadato og forfaldsdato
 • Fakturanummer
 • Registrerings- og kontonummer

Nu er processen igang. Det er vores erfaring, at man ved tidlig kontakt med debitor løser langt de fleste sager på en god og tilfredsstillende måde for alle parter.

Tip: De fleste sager kan løses med en enkelt telefonsamtale. De fleste inkassosager løses tidligt i processen og en professionel tilgang kan gøre en stor forskel. Du har mulighed for at finde løsninger og indgå aftaler om afdragsordninger, såfremt debitor har svært ved at betale hele beløbet på én gang. Dette er dog ikke et krav.

Retslig inkasso

Størstedelen af sager løses uden retslig pågang, også kaldet udenretslig inkasso. Ved fortsat manglende betaling kan du dog bringe sagen for retten, og få hjælp til at håndhæve kravet.

Siden 1. januar 2005 har det været muligt at føre en forenklet inkassoproces. I modsætning til førhen, betyder dette, at du blot skal rette henvendelse til fogedretten som tager sig af både grundlaget og gennemførelsen af et udlæg.

Som udgangspunkt skal du udfylde og sende et betalingspåkrav til Fogedretten. Det samlede krav må højest være på 100.000 kr. uden renter og omkostninger. Du kan læse mere om den forenklede inkassoproces her, og finde blanket til udfyldelse af betalingspåkrav her. Såfremt dit krav overstiger 100.000 kr., skal der anlægges en civilretslig sag.

Hvis der ønskes pant i ejendom, køretøjer eller løsøre, skal der sendes en udlægsbegæring til Fogedretten. I yderste tilfælde kan der herefter anmodes om tvangssalg.

Tip: Du kan sagtens selv give dig i kast med retslig inkasso og fremsendelse af betalingspåkrav til fogedretten. Det kan dog blive en lang og tidskrævende proces og vi anbefaler derfor, at du lader et inkassofirma eller en advokat hjælpe dig. Retslig inkasso er altid inkluderet i din aftale med Svea og vi håndterer alt administrativt arbejde samt repræsenterer dig i Fogedretten.

God inkassoskik 

Som kreditor og inkassofirma er man forpligtet til altid at handle i overensstemmelse med god inkassoskik. Dette betyder, at man ikke må anvende metoder, der udsætter debitor for urimeligt pres eller problemer. Den gode inkassoskik tilgodeser både hensynet til debitor og hensynet til kreditors ønske om hurtig og effektiv inddrivelse.

Eksempler på handlinger, der er i strid med god inkassoskik:

 • At give ukorrekte oplysninger om konsekvenserne ved manglende betaling
 • True med at informere debtiors omgangskreds om gælden
 • At opsøge debitor på en offensiv måde, fx på dennes arbejdsplads
 • At true debitor med registrering i RKI, selvom der ikke er grundlag herfor
 • At inddrive en gæld der ikke er forfalden

Fordele ved Svea

Vi har inddrevet gæld i mere end 40 år og har desuden udviklet vores eget system til effektiv og automatiseret håndtering af processen fra A-Z. Når du overdrager dine fordringer til inddrivelse via Svea, sørger vores erfarne sagsbehandlere og store internationale netværk for, at du er sikret en pålidelig partner på tværs af landegrænser.  Vi har en høj kendskabsgrad blandt debitorer, hvilket i sidste ende sikrer dig en højere løsningsgrad på dine sager.

Ønsker du sparring eller hjælp til håndtering af inddrivelse, er du mere end velkommen til at kontakte os på 70272500 eller via nedenstående kontaktformular for en uforpligtende snak.