Hea veebikasutaja!

Hea veebikasutaja!
Kuna Microsoft ei toeta enam Internet Explorer 11 kasutamist, siis soovitud veebileht ei avane. Palun laadi alla teine veebibrauser (näiteks Google Chrome, Microsoft Edge, Safari), et jõuaksid ka edaspidi Svea.ee kodulehele.
Aitäh! Svea meeskond

Skip to content

Ostukonto annab kindlustuskaitse ostetud kaubale

Ostukonto annab kindlustuskaitse ostetud kaubale

Ostukindlustuse tingimused

 

Kehtivad alates 01.11.2020.

 

Vaata ostukindlustuse tingimusi pdf-s SIIN!

KINDLUSTUSSUMMADE JA HÜVITISLIMIITIDE MÄÄRAD

 

Kindlustussumma või hüvitislimiit

Viide kindlustus-tingimustele

Kindlustusobjekti maksimaalne ostuhind

5000 € 

3.2.

Kindlustussumma kindlustusjuhtumi kohta

5000 € 

10.1.

Nuti- ja mobiiltelefonide  kindlustussumma kindlustusjuhtumi kohta

500 €

10.2.

Kindlustussumma ostulimiidi lepingu omaniku kohta aastas kokku

5000 €

10.3.

Omavastutus kindlustusjuhtumi kohta

30 €

11.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tabelis on kindlustussummade ja hüvitislimiitide maksimaalsed summad, mida If kindlustusjuhtumi korral hüvitab. Kui tegelik kahju on väiksem, lähtutakse sellest.

 

1. KINDLUSTUSLEPINGU POOLED

1.1. Kindlustuslepingu pooled on kindlustusvõtja Svea Finance AS (edaspidi „kindlustusvõtja“), registrikood 11200943, aadress Hallivanamehe tn 4, 11317 Tallinn, e-post info@svea.ee ja kindlustusandja If P&C Insurance AS (edaspidi „If“), registrikood 10100168, aadress Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, e-post info@if.ee.

 

2. KINDLUSTATUD ISIK

2.1. Kindlustatud isik (edaspidi kindlustatu) on kindlustusvõtjaga ostulimiidi lepingu sõlminud isik, v.a juriidiline isik.  Ostulimiidi lepinguga avatud ostukonto (edaspidi konto) nimetus võib sisaldada kindlustusvõtja partneri nime või kaubamärki.

 

3. KINDLUSTUSOBJEKT

3.1. Kindlustusobjektiks on kindlustatu poolt ostetud uued (kasutamata) vallasasjad, mille eest Kindlustatu tasus kehtiva kontoga, välja arvatud punktis 3.2 nimetatud asjad.

3.2. Kindlustusobjektiks ei ole:

3.2.1. asjad, mille ostuhind on üle 5 000 euro;

3.2.2. ostu hetkel kasutatud (mitte uued) asjad;

3.2.3. teenused, sh ettemaksed teenuste eest;

3.2.4. mootorsõidukid (va elektrilised liikurid võimsusega kuni 1kw või maksimumkiirusega kuni 25 km/h, nagu näiteks elektritõukerattad), haagised, vee- ja õhusõidukid, nende seadmed, osad ja lisavarustus, nende hoolduseks vajalik varustus;

3.2.5. sularaha, margid ja mündid, piletid, tšekid, voucherid ja muud maksevahendid, kollektsioonid;

3.2.6. dokumendid;

3.2.7. loomad ja taimed;

3.2.8. toiduained, joogid, ravimid, asjad, mille tavapärane kasutusaeg on lühem kui 3 kuud ja muud ära tarvitatavad asjad, sh ühekordseks kasutamiseks mõeldud asjad;

3.2.9. ostu hetkeks ümbertöötatud, ümberehitatud, remonditud asjad.

 

4. KINDLUSTUSKAITSE ALGUS JA LÕPP

4.1. Kindlustuskaitse vastava kindlustusobjekti suhtes algab, kui kindlustusobjekt on kindlustatule üle antud. 

4.2. Kindlustuskaitse vastava kindlustusobjekti suhtes lõpeb 180 päeva möödumisel päevast, mil kindlustatu maksis kindlustusobjekti eest kehtiva kontoga.

4.3. Kindlustuskaitse lõpeb ennetähtaegselt, kui enne 180 päeva möödumist lõpeb konto kehtivus.

 

5. KINDLUSTUSE KEHTIVUSTERRITOORIUM

5.1. Kindlustus kehtib kogu maailmas.

 

6. KINDLUSTUSJUHTUM 

6.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti äkiline ja ettenägematu hävimine või kahjustumine, samuti kindlustusobjekti vargus või röövimine, v.a punktides 6.3.1-6.3.13 nimetatud juhtumid.

6.2. Röövimine on kindlustusobjekti ebaseaduslik äravõtmine vägivallaga või sellega ähvardades. 

6.3. Kindlustusjuhtumiks ei ole kahju tekkimine:

6.3.1. enne kindlustusobjekti kindlustatu valdusesse üleandmist, sh kahju tekkimine transpordi käigus; 

6.3.2. kindlustusobjekti kaotamise või maha unustamise tõttu;

6.3.3. Kindlustatu, tema pereliikme või kindlustusobjekti seadusliku valdaja tahtluse või raske hooletuse tõttu;

6.3.4. seadusevastase teo sooritamisel kindlustatu, tema pereliikme või kindlustusobjekti seadusliku valdaja poolt;

6.3.5. tootja või müüja poolt antud garantii alusel hüvitamisele kuuluva rikke tõttu;

6.3.6. kindlustusobjekti kulumise või tavapärase kasutuse tulemusena tekkinud kahjustuse tõttu;

6.3.7. kriimustuste, mõlkide, värvikahjustuste, rooste jms tekkimise tõttu, kui eelnimetatud kahjustused ei takista kindlustusobjekti eesmärgipärast kasutamist;

6.3.8. seetõttu, et kindlustusobjekti kasutati otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud;

6.3.9. seetõttu, et kindlustusobjekti kasutati või hooldati vastuolus tootja või müüja juhistega;

6.3.10. pettuse, kelmuse, vara omastamise tõttu, kui vara valdus anti üle vabatahtlikult

6.3.11. tuumarelva, tuumaenergia või radioaktiivsuse tõttu;

6.3.12. sõja, sõjasarnase olukorra, ülestõusu või massilise korratuse tõttu;

6.3.13. kindlustusobjekti konfiskeerimise või sundvõõrandamise tõttu.

 

7. TERRORISM 

7.1. Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sh vägivalla kasutamist: 

7.1.1. mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja 

7.1.2. sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.

7.2. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism. 

7.3. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorismiakti vältimise abinõud (sh transpordi peatamine, täiendav kontroll, piirangud asjade transpordil jms).

 

8. RAHVUSVAHELISTEST SANKTSIOONIDEST TULENEVAD PIIRANGUD 

8.1. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute, keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone kohaldatakse vastava kindlustuslepingu 

suhtes.

8.2. Kui ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide kehtestatud sanktsioonid takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist vastava kindlustuslepingu alusel, on Ifil õigus kindlustusleping üles öelda, saates Kindlustusvõtjale kirjaliku teate. Kindlustusleping loetakse üles öelduks 14 päeva möödumisel päevast, mil ülesütlemisteade jõudis Kindlustusvõtjani. 

 

9. OHUTUSNÕUDED

9.1. Kindlustatu peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolikusega, et vältida kahju tekkimist või suurenemist.

9.2. Kindlustatu peab täitma kõiki õigusakte, juhendeid, ettekirjutusi jms, mis sisaldavad juhiseid ohutuse tagamiseks, kahju ennetamiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks.

9.3. Kindlustusobjekti ei tohi jätta järelevalveta, v.a juhul, kui kindlustusobjekt asub lukustatud hoones või mootorsõidukis mittenähtaval kohal. Kindlustusobjekti ei tohi jätta korterelamu trepikotta ka sel juhul, kui trepikoja uks on lukus.

9.4. Kindlustusobjekt on järelevalve all, kui kindlustatu või kindlustusobjekti seaduslik valdaja hoiab kindlustusobjekti nii, et ta kohe märkab ebaseaduslikku tegevust kindlustusobjekti suhtes.

9.5. Elukohast lahkudes või enne magama jäämist tuleb lukustada uksed ja sulgeda aknad nii, et kolmas isik hõlpsalt sisse ei pääseks. 

9.6. Võtit ja valvesignalisatsiooni koodi ei tohi hoida kohas ja viisil, mis võimaldaks kolmandal isikul neid kätte saada. Näiteks ei tohi jätta võtmeid kohvikus järelevalveta jäetud jope taskusse. 

9.7. Kergesti purunevaid kindlustusobjekte (sh muusikainstrumente) tuleb transportida käsipagasis. Kui see ei ole vastavalt vedaja eeskirjadele võimalik, peab eelnimetatud kindlustusobjektide pakend olema piisav, et ära hoida kindlustusobjekti purunemist.

 

10. KINDLUSTUSSUMMA 

10.1. Kindlustussumma kindlustusjuhtumi kohta on 5 000 eurot, v.a järgmises punktis toodud juhul.

10.2. Nuti- ja mobiiltelefonide kindlustussumma kindlustusjuhtumi kohta on 500 eurot.

10.3. Kindlustussumma kõigi aasta jooksul toimunud kindlustusjuhtumite kohta kokku on 5 000 eurot iga konto omaniku kohta. Üheaastast perioodi arvestatakse konto avamisest. 

 

11. OMAVASTUTUS

11.1. Omavastutus iga kindlustusjuhtumi korral on 30 eurot.

11.2. Omavastutus lahutatakse Ifi poolt hüvitamisele kuuluvast summast.

 

12. HÜVITIS 

12.1. Kindlustusjuhtumi korral maksab If rahalist hüvitist kindlustatu arvelduskontole.  

12.2. If ei remondi kindlustusobjekti ega korralda selle taastamist või asendamist.

12.3. Kui kindlustusobjekti on võimalik ja majanduslikult otstarbekas remontida, on hüvitise aluseks remondikulud, sh vajalikud ja mõistlikud transpordikulud. 

12.4. Kui kindlustusobjekti ei ole võimalik remontida või see on majanduslikult ebaotstarbekas, samuti varguse või röövimise korral on hüvitise aluseks kindlustusobjekti ostuhind. Kindlustusobjekti ostuhind on rahasumma, mille kindlustatu kontoga kindlustusobjekti eest tasus.

12.5. Kui kindlustusobjekt kuulub komplekti, tooteseeriasse- või sarja, lähtutakse hüvitamisel üksnes hävinud, röövitud või varguse teel ära viidud asja väärtusest.

12.6. Ifil on hüvitise maksmisel õigus nõuda hävinud vara jäänuste või asendatud vara, samuti röövitud või varastatud vara nõudeõiguse üleandmist. Kuni eelnimetatud vara või vara nõudeõiguse üleandmiseni on Ifil õigus peatada hüvitise väljamaksmine või hüvitist eelnimetatud vara turuväärtuse võrra vähendada.

12.7. Kui If on hüvitanud röövitud või varastatud vara, tuleb selle leidmisest või selle asukohast teadasaamisest Ifile viivitamatult kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatada.

12.8. If ei maksa hüvitist, kui keegi teine (teine kindlustusselts, kahju eest vastutav isik jt) on kahju juba hüvitanud.

 

13. TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI KORRAL 

13.1. Kindlustatu peab kahjujuhtumi toimumisest Ifile viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt teade kindlustusandja interneti kodulehe kaudu, e-kiri) teatama. 

13.2. Ifil on õigus nõuda järgmisi dokumente:

13.2.1. kindlustusobjekti ostudokumendid, millest nähtub, et kindlustusobjekti eest on tasutud kontoga

13.2.2. toote volitatud remonditöökoja poolt väljastatud remondikulu kalkulatsioon, sh transpordikulu;

13.2.3. politsei tõend varguse või röövimise kohta.

13.3. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist.

13.4. Kahjujuhtumi korral on kindlustatul kohustus anda Ifile õiget ja täielikku informatsiooni kahjujuhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute kohta. 

13.5. Kindlustatu kohustub võimaldama Ifil sündmuskoha ja kahjustatud vara ülevaatust.

 

14. KINDLUSTUSLEPINGU RIKKUMINE 

14.1. Kui If viivitab oma kohustuse täitmisega, peab If maksma viivist vastavalt võlaõigusseadusele. 

14.2. Kui kindlustatu ei ole järginud käesolevaid kindlustustingimusi, on Ifil õigus hüvitise maksmisest keelduda või hüvitist vähendada, kui rikkumine omas mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele või Ifi täitmise kohustuse ulatuse kindlakstegemisele.

14.3. Ifil on õigus keelduda hüvitise maksmisest, kui kindlustatu esitas Ifile kahjukäsitluse käigus teadlikult ebaõigeid andmeid.

14.4. Kui käesolevate kindlustustingimuste rikkumine saab Ifile teatavaks pärast hüvitise maksmist, on Ifil õigus makstud hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda. 

 

15. KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINE VÕI LÕPETAMINE

15.1. Kui kindlustusleping Svea Finance AS ja If P&C Insurance AS vahel lõpeb, seda muudetakse või see lõpetatakse, teavitab Kindlustusvõtja kindlustatuid sellest 2 kuud ette.

 

16. IFI KOHUSTUS TEAVITADA ANDMETE MUUTUMISEST

16.1. Kui muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, Ifi aadress või pädeva kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If sellest e-posti, oma veebilehe või massiteabevahendite kaudu.

 

17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE, JÄRELEVALVE JA KOHALDATAV ÕIGUS

17.1. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

17.2. Kindlustusandja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon, www.fi.ee, Sakala 4 Tallinn 15030, kellele võib esitada kaebuse kindlustusandja tegevuse peale. 

17.3. If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus või kindlustuslepitaja juures. Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu (www.eksl.ee, telefon 667 1800; e-post lepitus@eksl.ee; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612) kaudu. If peab osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetlus on tasuta. Enne kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile.

 

18. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 

18.1. Kindlustusandja isikuandmete töötlemise põhimõtetega saab tutvuda: www.if.ee/isikuandmed.