Alapfogalmak (A-Z)

A

Adós

Az a természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet, akinek / amelynek tartozása, azaz fizetési vagy egyéb kötelezettsége van.

Adóstárs

Az adóstársnak az adóssal azonos kötelezettsége van. A tartozás megfizetéséért ugyanolyan mértékben felel.

B

Behajtási eljárás

A behajtási eljárás során kapcsolatba lépünk az adóssal, fizetési felszólításokat küldünk ki, részletfizetési vagy átütemezési konstrukciókat ajánlunk fel. A behajtás alatt az egyeztetésen alapuló hatékony adósságrendezésre törekszünk.

C

Csődeljárás

A csődeljárás lényege, olyan egyezség létrehozásának megkísérlése a hitelezők bevonásával és hozzájárulásával, amely várhatóan helyreállítja az adós fizetőképességét. A csődeljárás során az adós vállalkozásnak 90 napos fizetési haladék (moratórium) biztosításával lehetősége van a pénzügyi problémái rendezésére. Az eljárás ideje alatt az adós nem támadható, moratóriumot kap, hitelezőivel szemben védelmet élvez, azaz nem indítható ellene végrehajtás, felszámolási eljárás.

E

Esedékesség dátuma

Esedékesség alatt egy kötelezettség fizetési határidejét értjük. Amennyiben a megadott időpontig nem kerül kifizetésre, az összeg kinnlevőségnek, vagyis lejárt esedékességű követelésnek tekintendő.

Engedményes

Az a természetes vagy jogi személy, aki megvásárolja a tartozást az eladó cégtől.

Engedményezés

A követelésvásárlás, faktorálás szakkifejezése az engedményezés. Engedményezés esetén az engedményező engedményezi a követelést az engedményesre. Ebben az esetben a követelés felett az engedményes rendelkezhet, illetve az adós is jogilag az engedményes felé tartozik. Az engedményezés jogalapját a PTK (Polgári Törvénykönyv) képezi, míg a hitelességét az engedményezési szerződés adja. Az engedményezés során minden esetben tájékoztatási kötelezettség áll fenn az adós felé. Az engedményezésről szóló tájékoztatás engedményezési nyilatkozat küldésével valósul meg. Azt, hogy ki küldi ki az engedményezési nyilatkozatot az engedményezési szerződés tartalmazza.

Engedményező

Az a természetes vagy jogi személy, aki eladja (engedményezi, faktorálja) a tartozást a követelés vásárlója (engedményes) részére.

F

Faktorálás

Faktorálás alatt a követelések eladását értjük. A követelés származhat bármilyen, olyan jogviszonyból, amely fizetési kötelezettséget keletkeztet. (Bővebben lásd az engedményezés szócikknél.)

Felszámolás

A felszámolási eljárás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszüntetésére szolgáló eljárás. Célja a hitelezők kielégítése törvényben meghatározott módon. A felszámolási eljárás az adós, a hitelező, a végelszámoló, a cégbíróság vagy büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezése alapján indulhat.

Fizetési meghagyás

A fizetési meghagyásos eljárás Magyarországon a polgári per helyett alkalmazott közjegyzői eljárás (korábban bírósági nemperes eljárás), amelynek a célja a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyors és hatékony érvényesítése.

K

Kezesség

Hitelszerződést biztosító mellékkötelezettség. Két fajtája van, az egyszerű kezesség, valamint a készfizető kezesség. Egyszerű kezesség esetén a kezes vállalja, hogy ha az adós nem fizeti a hitelét, akkor ő maga fogja kifizetni helyette. Készfizető kezesség esetében pedig a hitelező közvetlenül fordulhat a készfizető kezeshez, hogy ő egyenlítse ki az adós tartozását. A bankok általában csak készfizető kezességet fogadnak el, mivel ilyenkor a kezes nem követelheti, hogy az adóstól vagy adóstárstól hajtsa be a bank először a hitelt.

Késedelmi kamat

Egy szerződés egyik fél általi késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a másik fél által felszámított kamat. A fogalom értelmezhető általános szerződések és pénzügyi szolgáltatások esetében is.

KHR

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) - régebbi nevén Bankközi Adós-és Hitelinformációs Rendszer (BAR) - egy olyan adóslista, melyet a pénzintézetek közösen tartanak fenn. A negatív adóslista célja, hogy kiszűrjék a megbízhatatlan adósokat, valamint azokat, akik csalást vagy bűncselekményt követnek el a pénzintézetek kárára. Ehhez a listához az összes pénzintézet hozzáfér, mivel mindegyikük alapvető érdeke, hogy hiteligénylésnél az összes szereplő státuszát megvizsgálják a KHR-ben. Amennyiben valaki felkerül a negatív listára, az a későbbi hitelfelvételi lehetőségeit jelentősen megnehezítheti.

Kötelezettség

Olyan pénzbeli tartozás, vagy egyéb kötelezően teljesítendő feladat, amelyre az adóst jogszabály vagy szerződés kötelezi.

Követelés

Tartozást jelent, amely a pénz, áru vagy szolgáltatás hitelezéséből keletkezik.

M

Magáncsőd

A magáncsőd és a családi csődvédelem ugyanazt a fogalomkört takarja. A magáncsőd lényege az, hogy megelőzze egy súlyosan eladósodott személy teljes anyagi megsemmisülését és ellehetetlenülését. A magáncsőd során a magánszemély csődöt jelent, ami után egy csődgondnok átstrukturálja a kiadásait és pénzzé teszi az adós mindazon vagyontárgyait, amelyek nem számítanak létszükségletnek. A családi csődvédelem elnevezés az intézmény preventív jellegét hangsúlyozza.

Meghatalmazás

Egy olyan dokumentum, melyben a meghatalmazó feljogosítja a meghatalmazottat, hogy meghatározott ügyekben helyette intézkedhessen. A meghatalmazással képviseleti jog keletkezik, és nyilatkozat tételére jogosít, de önmagában nem kötelez, mint egy szerződés. A meghatalmazást szükség szerint közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Társaságunk által használt formanyomtatványt honlapunkról letöltheti.

Megbízás

Követeléskezelés egyik ágazata a megbízásos alapon történő adósságbehajtás. A megbízó lehet különböző szolgáltató, hitelintézet stb., melyek megbízási szerződést kötnek a követeléskezelő céggel. Megbízás esetén az adósságállományt a megbízó egy a szerződésben meghatározott ügykezelési idő erejéig az adósságkezelő cég rendelkezésére bocsátja. Az ügykezelési idő lejártával az adósságkezelő cég nem kezelheti a továbbiakban az ügyet. Kivétel, ha a szerződés erre külön felhatalmazást ad. Az ügykezelési idő alatt behajtott összeg fejében sikerdíjat kap a megbízott cég.

R

Részletfizetési megállapodás

A tartozás részletekben történő rendezésére irányuló egyezségi megállapodás.

V

Végrehajtási eljárás

A bírósági végrehajtás során állami kényszerrel kell elérni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb magatartásra kötelezett teljesítse a kötelezettségét. A végrehajtó a bírósági vagy közjegyzői okiratban foglaltakat hajtja végre a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A végrehajtó jogai többek között:

- Lefoglalja az adós bankszámláján lévő pénzösszeget.

- Adós jövedeleméből letiltást eszközölhet.

- Lefoglalja az adós ingóságait, ingatlanait.

 

Biztosítjuk a növekedés lehetőségét

A Svea több mint 30 éve segíti a cégeket a likviditásuk javításában. Támogatjuk partnereinket céljaik megvalósításában.