Välkommen till Svea Ekonomi 

”Med rötterna i den entreprenöriella andan förstår vi din situation som företagare bättre än många - kul att så många vill vara med oss på resan”

Lennart Ågren, VD


Svea Ekonomikoncernen är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med trettio års erfarenhet av att korta ned företags kredittider är vi idag ett naturligt val för många företagare när det gäller att välja finansieringspartner.

Vi erbjuder administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher. Förutom traditionella tjänster som fakturaservice, factoring, fakturaköp, kreditinformation och inkasso satsar vi även stort på att tillgodose behovet av smarta betallösningar för e-handel, mobil och butik. Vi erbjuder även in- och utlåning till privatpersoner samt valutaväxling och giroservice.

Vision

Affärsidé

Våra ledord

Flerårsöversikt för koncernen (Kkr)


RESULTATRÄKNINGAR 2016 2015 2014 2013 2012
Räntenetto 885 689  778 302 578 141 434 469 392 847
Provisioner, netto 1 015 163 930 729 818 630 708 767 635 144
Övriga rörelseintäkter 89 953 99 887 101 381 65 622 40 205
Rörelsens intäkter 1 990 805  1 808 918 1 498 152 1 208 858 1 068 196
Rörelsens kostnader -1 386 118  -1 260 418 -1 049 606 -864 449 -762 081
Resultat före kreditförluster 604 687 548 500 448 546 344 409 306 115
Kreditförluster, netto -138 946 -162 967 -121 181 -148 978 -94 304
Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar -466 -1 460 0 -4 977
Rörelseresultat 465 741 385 067 325 905 195 431 206 834
Skatt på årets resultat -114 642 -109 968 -94 738 -52 519 -56 042
Årets resultat  351 099 275 099 231 167 142 912 150 792
           
BALANSRÄKNINGAR 2016  2015 2014 2013 2012
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m 10 000 0 0 0 0
Utlåning till kreditinstitut 1)  1 969 596 1 367 998 1 880 907 1 048 866 1 263 562
Utlåning till allmänheten 8 585 904 6 006 656 5 150 410 4 289 118 3 387 319
Övriga tillgångar  1 904 123 2 393 894 2 114 276 1 529 825 1 376 751
Tillgångar  12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632
Skulder till kreditinstitut 7 869 14 816 29 052 37 730 43 241
Inlåning från allmänheten 9 920 075 7 641 412 7 544 755 5 561 667 4 827 313
Övriga skulder 875 926 726 206 466 794 346 943 342 340
Eget kapital 1 665 753 1 386 114 1 104 992 921 469 814 738
Skulder och eget kapital 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632
           
NYCKELTAL 2016  2015 2014 2013 2012
Avkastning på totala tillgångar, %. 2) 3,2 2,9 2,9 2,2 2,7
Avkastning på eget kapital, %. 3) 23,0 22,1 22,8 16,5 20,7
Skuldsättningsgrad. 4) 6,3 6,6 6,9 6,4 6,7
Soliditet, % 5) 13,4 14,2 12,1 13,4 13,5
Intäkter/kostnader exkl kreditförluster 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Intäkter/kostnader inkl kreditförluster 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
Kreditförlustnivå, %. 6) 1,9 2,9 2,6 3,9 3,0
Kapitalbas i konsoliderad situation 1 786 707  1 468 418 951 780 790 612 702 087
Total kapitalrelation i konsoliderad situation, %  15,1  15,3 11,9 - -
Kapitaltäckningskvot i konsoliderad situation - - 1,5 1,6
Kassaflöde löpande verksamhet. 7) 795 329 703 254 629 917 539 625 424 474
Medelantal årsanställda.  980 916 839 656 620

1) Inklusive Kassa och banktillgodohavanden hos centralbanker
2) Årets resultat i procent av genomsnittliga totala tillgångar
3) Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
4) Genomsnittliga skulder dividerat med genomsnittligt eget kapital
5) Eget kapital i procent av totala tillgångar vid årets utgång
6) Kreditförluster i procent av genomsnittlig utlåning till allmänheten
7) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av verksamhetens tillgångar och skulder

{{item.Title}} {{item.Date}}

{{item.Summary}}

Läs hela nyheten

Det gick tyvärr inte att ladda pressmeddelanden

Kundklagomål

 

Klagomål från våra kunder är något vi tar på största allvar. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på vad som inte fungerar tillfredställande och ge oss möjlighet att bli bättre.

Läs mer om vår policy och klagomålshantering

Regelverk och tillstånd

Finansinspektionen

Datainspektionen

ICANN