Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Flerårsöversikt koncernen

Flerårsöversikt koncernen

Finansiell information

Flerårsöversikt för koncernen (MSEK)

RESULTATRÄKNINGAR 2018 2017 2016 2015 2014
Räntenetto 1 506 540 1 160 387 885 689 778 302 578 141
Provisioner, netto 1 174 315 1 066 170 1 015 163 930 729 818 630
Övriga rörelseintäkter 39 644 110 056 89 953 99 887 101 381
Rörelsens intäkter 2 720 499 2 336 613  1 990 805 1 808 918 1 498 152
Rörelsens kostnader -1 955 880 -1 458 571  -1 386 118 -1 260 418 -1 049 606
Resultat före kreditförluster 764 619 878 042 604 687 548 500 448 546
Kreditförluster, netto -324 200 -92 449 -138 946 -162 967 -121 181
Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar 0 0 -466 -1 460
Rörelseresultat 440 419 785 593 465 741 385 067 325 905
Skatt på årets resultat -95 888 -135 143 -114 642 -109 968 -94 738
Årets resultat  344 531 650 450 351 099 275 099 231 167
           
BALANSRÄKNINGAR 2018 2017 2016 2015 2014
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m 12 032 11 041 10 000 0 0
Utlåning till kreditinstitut  1 867 901 1 688 428 1 969 596 1 367 998 1 880 907
Utlåning till allmänheten 14 839 741 11 375 227 8 585 904 6 006 656 5 150 410
Övriga tillgångar  3 093 397 2 649 743 1 904 123 2 393 894 2 114 276
Tillgångar  19 813 071 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593
Skulder till kreditinstitut 4 215 64 704 7 869 14 816 29 052
Inlåning från allmänheten 15 226 942 12 554 571 9 920 075 7 641 412 7 544 755
Övriga skulder 2 237 662 942 960 875 926 726 206 466 794
Eget kapital 2 344 252 2 162 204 1 665 753 1 386 114 1 104 992
Skulder och eget kapital 19 813 071 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593
           
NYCKELTAL  2018 2017  2016 2015 2014
Avkastning på totala tillgångar, % 1,9  4,6 3,2 2,9 2,9
Avkastning på eget kapital, %  15,3  34,0 23,0 22,1 22,8
Skuldsättningsgrad  6,9  6,4 6,3 6,6 6,9
Soliditet, % 11,8  13,8 13,4 14,2 12,1
Kostnader exkl kreditförluster / intäkter 0,7  0,6 0,7 0,7 0,7
Kostnader inkl kreditförluster / intäkter 0,8  0,7 0,8 0,8 0,8
Kreditförlustnivå, % 2,5 0,9 1,9 2,9 2,6
Totalt kapital i konsoliderad situation 2 541 968  2 275 652  1 786 707 1 468 418 951 780
Total kapitalrelation i konsoliderad situation, %  13,7  15,5  15,1 15,3 11,9
Kassaflöde löpande verksamhet, kkr 1 115 657  883 358 795 329 703 254 629 917
Medelantal årsanställda   1 900  1 033 980 916 839