Bolagsinformation

En översikt av bolag och bifirmor samt finansiell information för hela koncernen

Bolag i koncernen

Svea Ekonomi AB

Svea Inkasso AB

Payson AB

Visa fler bolag

RESULTATRÄKNINGAR 2016 2015 2014 2013 2012
Räntenetto 885 689  778 302 578 141 434 469 392 847
Provisioner, netto 1 015 163 930 729 818 630 708 767 635 144
Övriga rörelseintäkter 89 953 99 887 101 381 65 622 40 205
Rörelsens intäkter 1 990 805  1 808 918 1 498 152 1 208 858 1 068 196
Rörelsens kostnader -1 386 118  -1 260 418 -1 049 606 -864 449 -762 081
Resultat före kreditförluster 604 687 548 500 448 546 344 409 306 115
Kreditförluster, netto -138 946 -162 967 -121 181 -148 978 -94 304
Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar -466 -1 460 0 -4 977
Rörelseresultat 465 741 385 067 325 905 195 431 206 834
Skatt på årets resultat -114 642 -109 968 -94 738 -52 519 -56 042
Årets resultat  351 099 275 099 231 167 142 912 150 792
           
BALANSRÄKNINGAR 2016  2015 2014 2013 2012
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m 10 000 0 0 0 0
Utlåning till kreditinstitut 1)  1 969 596 1 367 998 1 880 907 1 048 866 1 263 562
Utlåning till allmänheten 8 585 904 6 006 656 5 150 410 4 289 118 3 387 319
Övriga tillgångar  1 904 123 2 393 894 2 114 276 1 529 825 1 376 751
Tillgångar  12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632
Skulder till kreditinstitut 7 869 14 816 29 052 37 730 43 241
Inlåning från allmänheten 9 920 075 7 641 412 7 544 755 5 561 667 4 827 313
Övriga skulder 875 926 726 206 466 794 346 943 342 340
Eget kapital 1 665 753 1 386 114 1 104 992 921 469 814 738
Skulder och eget kapital 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809 6 027 632
           
NYCKELTAL 2016  2015 2014 2013 2012
Avkastning på totala tillgångar, %. 2) 3,2 2,9 2,9 2,2 2,7
Avkastning på eget kapital, %. 3) 23,0 22,1 22,8 16,5 20,7
Skuldsättningsgrad. 4) 6,3 6,6 6,9 6,4 6,7
Soliditet, % 5) 13,4 14,2 12,1 13,4 13,5
Intäkter/kostnader exkl kreditförluster 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Intäkter/kostnader inkl kreditförluster 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
Kreditförlustnivå, %. 6) 1,9 2,9 2,6 3,9 3,0
Kapitalbas i konsoliderad situation 1 786 707  1 468 418 951 780 790 612 702 087
Total kapitalrelation i konsoliderad situation, %  15,1  15,3 11,9 - -
Kapitaltäckningskvot i konsoliderad situation - - 1,5 1,6
Kassaflöde löpande verksamhet. 7) 795 329 703 254 629 917 539 625 424 474
Medelantal årsanställda.  980 916 839 656 620

Årsredovisningar

Delårsrapporter

Kapitaltäckningsanalyser

Delårsrapporter

Under den här fliken finner du delårsrapporter för de senaste verksamhetsåren. Varje år nedan innehåller delårsrapport som täcker perioden fr.o.m. första januari t.o.m. sista juni innevarande år.

Visa fler år

Kapitaltäckningsanalyser 

Nedan följer kapitaltäckningsanalyser för de senaste åren som presenterar information om kapitaltäckning och riskhantering inom Svea Ekonomi. Varje år nedan innehåller en analys per kvartal. 

Visa fler år

Övrig bolagsinformation