Osamaksusopimuksen yleiset ehdot 19.11.2012

1. Ostajan ostettua Myyjältä osamaksusopimuksessa mainitun kaupan kohteen, rahoittaa Svea Rahoitus, Svea Ekonomi AB, Filial i Finland (jäljempänä SE) Ostajan kaupan alla olevien ehtojen mukaisesti. Ostajalla tarkoitetaan myös yhteisvastuullista velallista. Tähän sopimukseen sovelletaan osamaksukaupasta annettua lakia (18.2.1966/91 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Ostajan ollessa kuluttaja, tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain 7 luvun (20.1.1978/38, myöhempine muutoksineen) säännöksiä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus (KSL 7:20) ilmoittamalla siitä SE:lle pysyvällä tavalla KIRJALLISESTI 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut lain mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos SE on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, SE:lla on oikeus saada korvaus kuluttajalta myös tällaisista maksuista. Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava SE:lle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava lain mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

2. Ostaja vahvistaa maksaneensa sopimuksessa mainitut, tästä sopimuksesta erilliset, käteismaksut (B) Myyjälle. Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahinnan osaa ei kuitata maksetuksi tämän osamaksusopimuksen allekirjoittamisella, vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti. Ostaja maksaa kaup­pahinnasta velaksi jäävän rahoitettavan osan osamaksuehdoin SE:lle; lisättynä perustamiskustannuksella, mahdollisella eräpäivien lykkäyskorolla, rekisteröinti- ym. kuluilla, sekä kuukausittaisella käsittelymaksulla sovitulta maksuajalta ja vuosittaisella annuiteettikorolla, joka lasketaan osa­mak­su­velan kul­loinkin maksamattomalle velkapääomalle. Osamaksuvelan pääomaan sisältyvät pääoman lisäksi perustamiskulut, rekisteröintimaksut, erääntyneet korot ja käsittelymaksut. Osamaksuvelan pääomalle lasketaan vuotuista annuiteettikorkoa kohdan Korko mukaisesti. Korko on kiinteä koko sopimusajan ja se lasketaan alenevalle pääomalle. Ennakkoon maksetut maksuerät alentavat luottokustannuksia sekä pääomaa, joten ne eivät oikeuta maksuvapaisiin kuukausiin vaan maksuerät on maksettava ennakkomaksuista huolimatta kuukausittain maksuohjelman mukaisina eräpäivinä. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Todellista vuosikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun ja että luotonantaja ja kuluttaja täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen. Osamaksuerät ja korot erääntyvät tasavälein jälkikäteen kaupan­te­ko­­­­päivästä kalenterikuukausittain laskettuna. Osamaksut ovat pätevät vain SE:lle eikä Myyjälle tms. suoritettuina. Osamaksuvelasta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset kustannukset, tällä hetkellä: perustamiskustannus 5 % rahoitettavasta summasta (kuitenkin aina vähintään 150 € ja enintään 350 €), mikäli Ostaja maksaa kauppahinnasta vähintään 10 %:n käsirahan. Jos kauppahinta on alle 10 000 euroa, Ostaja voi ostaa ajoneuvon ilman käsirahaa, jolloin perustamiskustannus on 10 % rahoitettavasta summasta (kuitenkin aina vähintään 150 € ja enintään 350 €). Tilinhoitomaksu/kk on määritelty sopimuksen etusivulla, rekisteröintitoimenpiteet 25 €, asiakirjan jäljentäminen + postitus ostajalle 10 €, todistukset, valtakirjat ja luvat ostajalle 25 €, maastavientivaltakirja yksityiselle 40 € ja yritykselle 60 €, osoitetietojen selvittäminen + päivitys ostajan jättäessä ilmoittamatta SE:lle muutoksesta 20 €, rekisteriotteen ilmoitusosan katoamisilmoituksen tekeminen 25 €, sopimuksen siirto yksityiselle 200 €, yritykselle 250 €. Asiakirja-aineiston käsittely ajoneuvon omistusoikeuden siirtyessä muulle kuin Ostajalle 50 €. Maksuohjelman muutos ostajan pyynnöstä perintälain mukaan 20/30/50 €.

3. Ostaja ja Myyjä vahvistavat, että kauppa ja toimitus ovat olleet täydelliset ja lopulliset tämän sopimuksen sisältämin ehdoin. So­pi­mus­ta ei voida muuttaa tai purkaa ilman SE:n kirjallista suostumusta. Kauppaa koskevasta mahdollisesta virheestä tai muusta velvoitteesta vastaa Myyjä eikä Ostajan luotto purkaudu miltään osin ilman lain mukaista maksua ve­lasta. Osamaksulla rahoitetun ajoneuvon myyjäyrityksellä on voimassa olevan lain mukainen vastuu asiakkaaseen nähden. Reklamaatio on ensisijaisesti osoitettava myyjälle. Ostajan on ilmoitettava reklamaatiosta myös SE:lle ilman aiheetonta viivytystä. Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

Myyjä vastaa osamaksusopimuksen velvoitteista vain, jos on siihen erityisesti sitoutunut.

4. SE:lla on oikeus pantata ja siirtää tämä osamaksusopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja vakuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Ostaja on sopimuksen allekirjoittamalla saanut tiedon tästä oikeudesta. Sopimuksen maksuvelvoitteet tulee suorittaa SE:n pankkitilille, paitsi jos siirronsaaja toisin ilmoittaa. Kun tässä sopimuksessa puhutaan SE:sta, tar­koi­te­taan sanalla SE siirron ta­pah­dut­tua myös sitä, jolle SE on oikeutensa siirtänyt. Ostajalla on oikeus siirtää kaupan kohde ja tä­mä sopimus ainoastaan maksu­kykyiselle, SE:n siirtolomakkeellaan KIRJALLISESTI hyväksymälle kolmannelle henkilölle, joka vastaa sopimuksen kaikista maksuvelvoitteista, myös edellisen ostajan sopimusaikana erääntyneistä maksuvelvoitteista ja lisäksi siirron aiheuttamista rekisteröinti- ja perustamiskuluista.

5. Jos pääoman, korkojen ja maksujen suorittaminen viivästyy, ostajan tulee maksaa erääntyneestä määrästä viivästyskorkoa. Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle korkolain 4 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa kunnes maksu on suoritettu. Jos velallisen sitoumus liittyy kuluttajaluottosopimukseen tai muuhun korkolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen, viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen. Maksumuistutuksista peritään saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, myöhempine muutoksineen) mukaisesti 5 euron muistutuskulut vähintään 14 päivän viivästyksestä ja maksumuistutuksesta. Perintäkulut peritään perintälain mukaisesti. Sopimuksen mukaisen maksuajan jälkeen veloitetaan käsittelymaksu kultakin alkavalta kuu­kau­del­ta. SE on oikeutettu il­moit­tamaan maksuhäiriöt luotto­tieto­rekisteriin rekisterin toimilupaehtojen mukaisesti (maksun viivästyttyä yli 21 päi­vää maksu­keho­tuk­­sesta ja yli 60 päivää eräpäivästä).

6. Ostaja voi milloin tahansa maksaa jäljellä olevan osamaksuvelkansa SE:lle, jolloin velkapääomalle laskettu korko mak­­setaan lähinnä seuraavaan säännönmukaiseen eräpäivään asti ja hyvitys muista rahoituskustannuksista kuin perustamiskulusta ja rekisteröintimaksusta lasketaan lain mukaisesti. Ostaja voi varmistaa SE:lta loppuvelkansa määrän puhelimitse (09) 4242 3335 tai sähköpostitse: autoinfo@svea.fi. Ostajalla on oikeus saada pyynnöstä SE:lta velan lyhennystaulukko maksutta.

7. Ostaja sitoutuu säilyttämään ajoneuvon rekisteriin merkityn hallinnan sopimuksen voimassaoloajan ja on velvollinen vakuuttamaan ajoneuvon omalla kustannuksellaan liikenne- ja kaskovakuutuksella, joka sisältää vähintään vaunuvahinko-, ilkivalta-, hirvivahinko-, oikeusturva-, varkaus-, palo- ja osamaksuvakuutuksen ja pitämään ne voimassa kunnes ajoneuvon omistusoikeus siirtyy Ostajalle. Ostajan laiminlyödessä vakuuttamisvelvollisuutensa tai irtisanoessa vakuutuksensa vastoin sopimuksen ehtoja, SE:llä on oikeus ottaa ja pitää voimassa kaupan kohteen em. vakuutukset Ostajan kustannuksella tai hakea takaisinottoa ja tilitystä jäljempänä 11. kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ostaja vastaa kaikista kaupan kohteeseen, sen säilyttämiseen, kuljetukseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyvistä kustan­nuk­­­sis­ta, maksuista ja veroista kunnes velka on maksettu. Kaikesta vauriosta ja vahingosta, mitä kau­pan kohde mahdollisesti kärsii tai aiheuttaa välillisesti tai välittömästi, vastaa Ostaja sikäli kuin vakuutus tai kaupan kohteen ta­kuu ei sitä korvaa, ja SE on Ostajan kustannuksella oikeutettu saattamaan kaupan kohteen vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.

8. SE PIDÄTTÄÄ ITSELLEEN OMISTUSOIKEUDEN kaupan kohteeseen lisä­va­rus­tei­neen kunnes kauppahinta rahoituskustannuksineen, korkoineen ja käsittelymaksuineen on kokonaan maksettu ja kaikki muut tätä sopimusta ja kaupan koh­detta kos­kevat maksuvelvoitteet on täytetty. Ostajan on rekisteröitävä ajoneuvo omistukseensa omalla kustannuksellaan heti, kun omistusoikeus on siirtynyt hänelle. Jos omistusoikeus on poikkeuksellisesti luovutettu ennenaikaisesti, SE pidättää it­sel­leen takaisin­otto-oikeuden.

9. Niin kauan, kun omistusoikeus kuuluu SE:lle:

Ostajalla ei ole oikeutta viedä kaupan kohdetta maasta eikä muuttaa sen rakennetta tai käyttötarkoitusta (autoveroihin vaikuttavalla tavalla) eikä oikeutta lainata, vuokrata eikä luovuttaa kaupan kohdetta perhe- tai yrityspiirinsä ulkopuoliselle eikä palauttaa sitä Myyjälle eikä myydä ILMAN SE:N KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA TAI TÄYTTÄ MAKSUA VELASTA.

SE:lla on oikeus merkityttää itsensä kaupan kohteen omistajaksi ja säilyttää Ostaja ajoneuvon haltijana sekä muutoinkin määrätä Ostajan rekisteriin merkitystä hallinnasta.

Ostajalla ei ole oikeutta käyttää eikä sallia kaupan kohdetta käytettävän vastoin lakia (ajokortitta, alkoholin vaikutuksen alaisena) eikä siten, että vakuutukset eivät ole voimassa (esim. kilpailuissa, jäällä).

Ostaja sitoutuu käyttämään ja hoitamaan kaupan kohdetta sen käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Ajoneuvoa saa käyttää ainoastaan normaalissa henkilö- tai tavaraliikenteessä Suomessa.

10. Ostaja on velvollinen heti ilmoittamaan SE:lle:

Jos kaupan kohde vaurioituu, tuhoutuu tai katoaa, jolloin SE on halutessaan oikeutettu saamaan kaikki tähän sopimukseen ja kau­­­pan kohteeseen liittyvät saatavansa Ostajalta ja vakuutus- tai vahingonkorvauksista ennen Ostajaa. Vahinkotapahtuman sattuessa ostajan pitää tehdä vakuutusehdoissa edellytetyt ilmoitukset vakuutusyhtiölle.

Ostaja on velvollinen ilmoittamaan SE:lle ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta.

Jos kaupan kohde ulosmitataan, takavarikoidaan tai asetetaan hukkaamiskieltoon tai velkoja pitää sitä panttina, tai jos Ostaja to­de­taan maksukyvyttömäksi, asetetaan konkurssiin tai neuvottelee maksukyvyttömyydestä johtuvista järjes­te­lyis­tä, koko jäl­jellä oleva velka erääntyy vaadittaessa heti maksettavaksi.

11. Koko jäljellä oleva velka erääntyy vaadittaessa heti Ostajan ja/tai Yhteisvastuullisen velallisen maksettavaksi, mikäli Ostaja laiminlyö jonkin maksu­velvoitteensa vähintään kuukaudella sen erääntymisestä ja kysymyksessä on samalla joko yksi erääntynyt maksuerä, jo­ka on vähintään 10 %, tai useampi maksuerä, jotka yhdessä ovat vähintään 5 % alkuperäisestä luottohinnasta tai ky­sy­myk­ses­sä on koko jäännösvelka. Tällöin SE on myös oikeutettu saamaan kaupan kohteen it­sel­leen tilitystä varten. Tilitykselle las­ke­taan viivästyskorko tilityspäivästä lukien. Kuluttajakaupassa ajoneuvoa takaisin otettaessa tilitys suoritetaan kuluttajansuojalain 7 luvun 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä tai tilitystä haeta, mikäli maksun viivästyminen johtuu velallisen sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta velallisesta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi SE:lle kohtuutonta. Maksuesteestä on ilmoitettava SE:lle viipymättä ja sen on oltava todistettavissa. Luoton erääntyminen raukeaa, mikäli Ostaja tai Yhteisvastuullinen velallinen viimeistään irtisanomiskirjeen kirjeen eräpäivänä mak­saa erääntyneet erät korkoineen ja kuluineen tai muun SE:n hyväksymän suorituksen. Ostajan velvollisuus säilyä kaupan kohteen rekisteriin merkittynä haltijana päättyy vasta, kun tilitystoimituksesta annettu pöytäkirja on lainvoimainen ja ajoneuvo on myytävissä edelleen tai vaihtoehtoisesti omistusoikeus on luovutettavissa Ostajalle. SE:llä on oikeus luoton eräännyttämiseen, ajoneuvon takaisin ottamiseen ja tilityksen toimittamiseen myös silloin, kun Ostaja on jättänyt ottamatta tai irtisanonut sovitut vakuutukset taikka jos vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutukset Ostajan maksulaiminlyöntien johdosta. SE:llä on sama oikeus, jos Ostaja muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aloittaa toimenpiteet, jotka johtaisivat ajoneuvon hävittämiseen, turmelemiseen, ajoneuvon katoamiseen tai sen arvon alenemiseen kulumisen, pilaantumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

12. Kuluttajansuojalain säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, kuluttajavirasto, ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintoviranomaiset sekä Svea Ekonomi AB:n osalta Ruotsin Finansinspektionen. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistaviksi, kanne on nostettava kuluttajavelallisen kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Muissa kuin kuluttajakaupoissa kanne voidaan nostaa myös Helsingin käräjäoikeudessa.  Ajoneuvon takaisinottoa ja tilitystä koskevaa virka-apumenettelyä on haettava tavaran sijaintipaikkakunnan taikka kuluttajan asuin- tai kotipaikan ulosottomieheltä. Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

13. Svea Ekonomi AB, Filial i Finlandilla on Ostajan suostumuksen perusteella oikeus kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja Ostajan luotoista luottopäätöksen tekemistä varten. Antaessaan suostumuksen tietojen keräämiseen Ostaja suostuu myös siihen, että aikaisemmat lainanantajat luovuttavat tietoja Ostajan luotoista. Tietoja käsittelevät Svea Ekonomi AB, Filial i Finland ja Suomen Asiakastieto Oy tiedon välittäjänä. Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten. Luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä. Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Ostajalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.