Arvete ost

Arvete ost on faktooringu teenus, mis on sobiv ettevõtetele, kes hindavad paindlikkust, mugavust ja valikuvabadust. Arvete ost on lihtsam ja paindlikum alternatiiv traditsioonilisele faktooringule, sest olenevalt finantseeritavast projektist saab otsustada, millal ja milliseid arveid soovitakse finantseerida.

Arvete ost võimaldab teie ettevõttel:

 • pakkuda oma klientidele paremaid ja konkureerivamaid maksetingimusi;
 • tasuda oma tarnijatele varem ja saada nii soodustusi tellimuste pealt;
 • parandada ostjate maksekäitumist ja kindlustada arvete tasumine;
 • ennetada või minimeerida ostjatega seotud krediidiriske; 
 • vabastada käibevahendid ja parandada ettevõtte likviidsust.

Kellele sobib arvete ost?

Arvete ostu teenuse kasuks otsustavad peamiselt ettevõtted, kelle finantseerimist vajavate arvete hulk on väike ja finantseerimisvajadus esineb periooditi, mõne konkreetse projekti raames või on ajutine. Samuti on arvete ost hea lahendus hooajatöid tegevale ettevõttele või neile, kellel on ajutised likviidsusprobleemid.

Arvete ostu teenus toimib järgmiselt

 • Võimalik on müüa üksikuid müügiarveid või kogu arveteportfelli;
 • Hindame ostja krediidivõimet ja vajadusel pakume ostja maksejõuetuks muutumisest tulenevate riskide maandamiseks krediidikindlustust;
 • Küsime ostja käest kinnitust tarne toimumise kohta;
 • Maksame samal või järgmisel päeval välja müügiarve täissummas, millest on maha arvatud teenustasud.

Kuidas arvete ostu taotleda?

Arvete ostu pakkumise saamiseks palume täita taotlusvormi. Pärast taotluse ja vajalike dokumentide esitamist lepime kokku finantseerimistingimused ning sõlmime lepingu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

 • Täidetud taotluse vorm;
 • Ostjatega sõlmitud lepingud või kokkulepitud tellimused, mille alusel esitatavaid arveid faktoorida soovite;
 • Finantsaruanded - bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 3 kuud;
 • Vajaduse korral küsime täiendavaid dokumente. 

Arvete ostu pakkumise saamiseks täitke taotlus vajutades järgnevale nupule.

Soovin saada pakkumist