Tietosuojaseloste

Svea Ekonomi Ab (publ), Filial i Finland


1. REKISTERINPITÄJÄ

Svea Ekonomi AB (publ), Filial i Finland (jäljempänä ”Svea Ekonomi”), 1774535-9

Mechelininkatu 1A, 00180 HELSINKI

p. 09-4242 3030, f. 09-4242 3031, e-mail: info@svea.fi

2.  YHTEYDENOTOT           

Svea Ekonomi AB (publ), Filial i Finland

Mechelininkatu 1A, 00180 HELSINKI

p. 09-4242 3030, f. 09-4242 3031, e-mail: info@svea.fi

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään rekisteröidyn suostumuksella Svea Ekonomin luottotoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen sekä Svea Ekonomin ja sen asiakkaiden välisen luottosuhteen hoitamiseen, lainapäätösten tekemiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Lisäksi käsittelemme rekrytoinnin yhteydessä työnhakijoidemme henkilötietoja.  Tietojen käsittely perustuu aina joko sopimukseen, suostumukseen, lakiin tai muuhun oikeutetun edun suojaamiseen. Tallennamme vain tarpeelliset tiedot.

 

Käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen sisältyvät

-       rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen

-       yhteystietojen hallinnointi

-       laskutustoimenpiteet

-       luotonmyöntö ja seuranta

-       sopimuksen toteuttaminen, palvelujen hallinnointi ja varmistaminen

-       rekrytointiprosessiin liittyvien toimenpiteiden suorittaminen

-       Yhteydenpito asiakkaisiin, työnhakijoihin ja yhteistyökumppaneihin

-       asiakaspalvelu, johon kuuluu muun muassa asiakaspalautteen käsitteleminen, asiakasviestintä ja muu asiakassuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin liittyvät kulloinkin tarpeelliset toimenpiteet.

-       hallinnolliset tarkoitukset, kuten sisäisten järjestelmien ja sovellusten turvaaminen ja ylläpitäminen

-       anonymisoidun datan analysointi palveluiden kehittämiseksi ja tehostamiseksi

-       lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden tai muiden lakisääteisten sitovien velvoitteiden hoitaminen. Lakiin perustuvia käsittelyvelvoitteita voi johtua muun muassa laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, kuluttajansuojalaista, kirjanpitolaista ja tietosuojalaeista.

-       tietojen luovutus jäljempänä eritellyn mukaisesti

-       rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sähköistä suoramarkkinointia ei kohdenneta kuluttaja-asiakkaille ilman nimenomaista suostumusta.

-       ongelmatilanteiden ja väärinkäytösten ehkäisy ja selvittäminen 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan tietoja kussakin tilanteessa vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen. Kerättävät tiedot vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan minkälaista luottoa olet hakenut, oletko mahdollisesti takaajana tai haetko meiltä töitä. 

Saatamme kerätä sinusta seuraavia tietoja: 

-       nimi

-       henkilötunnus

-       asiakasnumero

-       postiosoite

-       puhelinnumero

-       sukupuoli

-       sähköpostiosoite

-       IP-osoite

-       luottotiedot

-       mahdollisesti tieto asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta tai siitä vapautumisesta

-       mahdollisesti tiedot työsuhteesta sekä muut mahdolliset luotonsaajan taloudellista asemaa kuvaavat tiedot, kuten tiedot perhesuhteista ja muiden velkojen määrästä

-       sopimustiedot, kuten tiedot myönnetystä luotosta/luotoista, niiden maksuista ja käsittelyvaiheista sekä asiaan muuten liittyvät tiedot

-       Rekisteriin merkitään myös kyseessä olevan henkilön luottoa/luottoja koskevat yksilöinti- ja sopimustiedot eli luoton numero, luoton määrä, luoton sovittu maksu- ja/tai lyhennysaikataulu, luotolle sovittu korko ja kulut sekä muut maksut, luotonsaajan tekemät luoton lyhennykset ja mahdolliset muut transaktiot. Lisäksi tallennamme tietoja asian käsittelyvaiheista, yhteydenotoista sekä asiakaspalautteesta.

-       työnhakijoiden osalta tallennamme ReachMee-palvelun kautta hakijan itsensä antamat tiedot sekä hakemukseen mahdollisesti liitetyt dokumentit

 5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET               

Rekisteriin saadaan tietoja

-       rekisteröidyltä itseltään

-       asiakkaan suostumuksella luottojenvälityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä

-       luottotietorekistereistä (Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy)

-       valtakunnallisesta numerotietokannasta

-       Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä

-       Trafi

-       viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

-       esitutkinta- ja oikeusasiakirjoista sekä ulosottoviranomaiselta

-       väestötietojärjestelmästä

-       rekisteröidyn suostumuksella myös muista lähteistä tai muita palveluntarjoajia käyttäen.

-       Asiakasrekisteriin rekisteröidään asiakkaan suostumuksella luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä myös toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.

6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET    

Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mm. viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Henkilötietoja annetaan säännönmukaisesti myös perintää varten. Rekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötiedot tallentuvat rekisterinpitäjän emoyhtiön Ruotsissa sijaitsevalle palvelimelle. 

7. EVÄSTEET

Palvelujemme sujuvan toimivuuden takaamiseksi käytämme evästeitä. Voit lukea evästeiden käyttämisestä lisää sivuiltamme svea.fi/tiedot

8. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ           

Rekisteriä käyttävät työssään luotto- ja lakiasioita käsittelevät henkilöt.  Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttöoikeutta (käyttäjätunnus ja salasana). Rekisterin käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti. 

Automaattista käsittelyä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lainahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä tehostamiseksi. Automatisoituja päätöksiä ja profilointia saatetaan käyttää esimerkiksi apuna laskemaan henkilön luottokelpoisuutta. Huomioitavia seikkoja ovat mm. ikä, aikaisempi maksuhistoria ja muut luotot.  Halutessaan asiakkaalla on aina mahdollisuus pyytää hakemuksen käsittelyä kokonaan manuaalisesti.

9. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Osa rekisteriin sisältyvistä tiedoista on julkisia ja saatavissa julkisista asiakirjoista, muutoin tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilötunnusta käytetään niissä asiakirjoissa, joissa asiaa käsittelevät viranomaiset sitä edellyttävät. 

Rekisterin mahdollinen manuaalinen aineisto, kuten osa yhteistyö- ja luottosopimuksista säilytetään rekisterinpitäjän toimipaikassa lukituissa tiloissa, jonne ei ulkopuolisilla ole pääsyä. 

ATK–järjestelmä on lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän toimitiloissa on valvonta ja hälytysjärjestelmä. ATK-järjestelmään tallennetut rekisteritiedot on suojattu päivitettävin ja ajan tasalla pidettävin tietoteknisin ratkaisuin. Verkkosivustoissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN

Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun laki ei enää edellytä niiden säilyttämistä. Säilyttämisaikaan vaikuttavia lakeja ovat kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Tavanomaisesti tietoja säilytetään seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.  Luottohakemuksen tiedot tilanteessa, jossa luottoa ei ole myönnetty, poistetaan kolmen kuukauden kuluttua luottohakemuksesta. 

Työnhakijoiden hakemuksia liitteineen säilytetään 12 kuukauden ajan hakemuksen jättämisestä. Työnhakijan tietojen säilyttäminen perustuu suostumukseen, eli voit koska tahansa ilmoittaa meille, mikäli haluat, että tietosi poistetaan aiemmin. 

Tiedot arkistoidaan kohdan ”9. Rekisterin suojaaminen” mukaisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään tuhoamalla fyysiset asiakirjat. ATK-järjestelmässä oleva aineisto hävitetään tuhoamalla tiedostot.

11. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI        

Rekisteröityä informoidaan henkilötietoja kerättäessä tällä tietosuojaselosteella, joka on saatavissa rekisterinpitäjän toimipaikassa sekä internet-sivuilla.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin. Tarkastuspyynnön voi jättää rekisterinpitäjän internetsivujen kautta tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastamista voi pyytää internetsivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. 

Rekisteröidylle ilmoitetaan samalla mistä tiedot on saatu, mihin niitä käytetään ja mihin niitä mahdollisesti luovutetaan. 

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai korjaamista

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Pyyntö tietojen korjaamisesta voidaan esittää rekisterinpitäjälle yllä mainituin yhteystiedoin. Korjaamme virheellisiksi huomatut tiedot myös oma-aloitteisesti. 

Mikäli rekisterinpitäjänä kieltäydymme korjaamasta tai poistamasta jotakin tietoa, annamme ilman aiheetonta viivytystä selvityksen millä laillisella perusteella tietoa ei korjata tai poisteta. 

Oikeus esittää huomautuksia ja valitusmahdollisuus

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi koskien tietosuojaoikeuksiasi tai henkilötietojesi käsittelyä ja tallentamista. Voit lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksesi yllä mainituin osoitetiedoin. Sinulla on mahdollisuus myös reklamoida henkilötietojesi käsittelystä. Pyydämme toimittamaan reklamaatiot ensisijaisesti osoitteella tietopyynto@svea.fi. 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Ratapihantie 9, 00520 Helsinki), jonne voi myös olla yhteydessä tietojen käsittelystä. Lue lisää tietosuoja.fi