Kundklagomål

Möjlighet till förbättring

Kundklagomål är något som vi tar på största allvar. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på vad som inte fungerar bra och vad vi kan göra bättre.

Klagomålspolicy

Vi följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Med klagomål avser vi ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster.

Alla konkreta klagomål som inkommer till Svea Ekonomi ska hanteras och besvaras skyndsamt och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt.

Klagomålshantering

Vid klagomål bör du i första hand vända dig till din handläggare. Klagomål från kund som inte kan åtgärdas omgående, överlämnas som regel till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med vår klagomålsinstruktion. Ytterst klagomålsansvarig är Svea Ekonomi AB:s bolagsjurist.

Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ärendet. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Vi följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att vi kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om en kund hos oss anmäler en tvist dit.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00
www.arn.se

Du kan även få hjälp med rådgivning via Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och den kommunala konsumentvägledningen.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

EU-kommissionen
Företag som är etablerade inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska tillhandahålla en länk till EU-kommissionens onlineplattform på sin webbplats, den länken hittar du här:
http://ec.europa.eu/odr

Svea Ekonomi
Vill du kontakta Svea Ekonomi nås vi på telefon 08-735 90 00 eller via e-post: info@sveaekonomi.se